Beräkningar och konsolideringar i mått
 1. Manual
 2. Inställningar för noder
 3. Beräkningar och konsolideringar i mått

Konsolideringsformler (för mått)

Här beskrivs de konsolideringsformler som används för måttnoder

Snabblänkar:

Beskrivning

Måttnoder (indikatorer, nyckeltal, mätetal men också risker och checklistefrågor) har en inställning som heter Konsolideringsformler. Dessa formler möjliggör olika beräkningar från underliggande enheters rapportering uppåt i organisationen. Det går även att skjuta ner ett gemensamt värde till underliggande enheter. 

Exempel: Måttet "Sjukfrånvaro" finns på samtliga enheter i organisationen. Varje enskild enhet fyller i sitt eget utfall och på översta nivån visas ett medelvärde av vad enheterna har svarat.

Konsolideringsformler ligger under fliken Enheter i ett mått. För att inställningen ska visas krävs att "Uppföljning ska göras - På flera enheter" är markerad och enheter valda i trädet (1 i bild)

Till höger (2) visas nu alla måttkolumner som måttet har. I exemplet ovan finns tre måttkolumner: Utfall, Mål och Måluppfyllnad. För varje kolumn finns en rullista där konsolideringsformeln ställs in.

Beroende på om måttkolumnerna är inställda på att inmatning ska ske via siffror eller svarsalternativ med färg (oftast checklistefrågor) blir konsolideringsformlerna olika.

Konsolideringsformler för måttkolumner med siffervärden

Observera: Måttkolumner som har en beräkningsformel ska inte ha någon konsolideringsformel, då riskerar den att sluta fungera (med undantag för formel "konsolidera med eget värde").

Eftersom beräkningarna görs på respektive nivå kommer de att räkna rätt så länge den kolumnen är inställd på "Ingen" konsolideringsformel. 

Följande konsolideringsformler finns för måttkolumner för måttkolumner som använder siffror. Dessa används också för svarsalternativ som saknar angivna färger. 

 • Ingen: Ingen beräkning görs. Respektive enhet i organisationsträdet, inklusive mellannivåer och översta nivån, skriver i sitt eget värde. "Ingen" skall användas för alla måttkolumner som innehåller en beräkningsformel (med några få undantag).
 • Summa: De värden/siffror som de understa enheterna i konsolideringskedjan skriver in (i bilden i röda boxar) kommer att summeras uppåt i kedjan och ge en summering på respektive mellannivå samt på översta nivån. Summan kommer endast visas när samtliga underliggande enheter har rapporterat in sin data.
 • Medelvärde: De värden/siffror som de understa enheterna i konsolideringskedjan skriver in (i bilden i röda boxar) kommer att kommer att räknas ihop till ett medelvärde uppåt i kedjan och ge en värde på respektive mellannivå och översta nivån. Medelvärdet kommer endast visas när samtliga underliggande enheter har rapporterat in sin data.
  Tänk på att inte medelvärdesbilda procentuella utfall - beräkna istället procent i en annan kolumn. 
 • Summa (tillgängliga)Fungerar som Summa med skillnaden att summan visas av de tillgängliga värden som finns.
 • Medelvärde (tillgängliga): Fungerar som Medelvärde med skillnaden att medelvärdet visas av de tillgängliga värden som finns. Tänk på att inte medelvärdesbilda procentuella utfall - beräkna istället procent i en annan kolumn. 
 • Gemensamt värdeInnebär att värdet på den översta nivån i konsolideringskedjan kommer att propageras ner till alla enheter. De underliggande enheterna kan inte ändra på värdet - endast översta nivån kan rapportera. Gemensamt värde används till exempel när ett målvärde ska vara samma för alla enheter.
 • Max (tillgängliga): Det maximala tillgängliga värdet som är rapporterat av underliggande enheter propageras uppåt i kedjan. 
 • Min (tillgängliga): Det minimala tillgängliga värdet som är rapporterat av underliggande enheter propageras uppåt i kedjan. 
Det går att använda vissa av dessa formler med data inrapporterat från samtliga enheter i trädet - se Konsolidera med eget värde.

Exempel

(1) Utfall: Här beräknas ett medelvärde av vad enheterna under har fyllt i. 

(2) Målvärde: Ett gemensamt målvärde skrevs in på "Kommunfullmäktige" och det är det som visas på alla underliggande nivåer
(3) Måluppfyllnad: För måluppfyllnaden använder vi en beräkningsformel för måttkolumnen istället för att konsolidera. Ingen konsolidering behövs, då de värden som beräkningen sker över (Utfall och Målvärde) redan är konsoliderade och tillgängliga på alla nivåer.

Konsolideringsformler för måttkolumner med svarsalternativ i färg

Notera: Om svarsalternativen inte har någon angiven färg kommer konsolideringsalternativen för siffror att visas istället.

Den här typen av måttkolumner och behov av konsolidering är vanligt använd av checklistefrågor. Läs mer om checklistor här.

För måttkolumner som använder sig av svarsalternativ som inmatning och de har en fast färg kopplad till sig finns nedan konsolideringsformler som förklaras längre ner. För dessa formler är det viktigt att ni tänker till kring tre saker

 1. Ska mellannivåer i organisationsträdet kunna ange ett eget svar, eller ska den nivåns svar sammanställas från de underliggande enheterna?
 2. Om mellannivåer ska lämna ett eget svar: När svaren sammanställs, ska mellannivåns egna svar tas med i sammanställningen eller inte? 
 3. Skall sammanställningen visas för närmsta nivån under, eller för samtliga underliggande enheter?

konsform

För att illustrera hur resultatet blir för de olika alternativen 1 till 6, används nedanstående organisation som har svarat på följande vis på en fråga:

 1. Ingen:
  Ingen konsolidering betyder att ingen sammanställning görs. Alla nivåer kan ange ett eget svar. Resultatet för Nivå 1 blir följande: 
 2. Svarsalternativ: 
  Endast lövenheterna, längst ut på organisationsträdet kan ange ett svar. Sammanställningen visar hur dessa lövenheter har svarat (vilka kan ligga på olika nivåer i trädet). För överliggande nivåer redovisas den färg som flest av de underliggande enheterna har svarat. Om flera färger hamnar på samma antal svar, visas den som har högst svarsvärde.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - svaret "Ofta" kommer från "Skolområde syd" som är en lövenhet på nivå 3.
 3. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ utan eget värde:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet en nivå ner i trädet beroende på var man befinner sig, men svaret för den egna nivån tas inte med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande:
 4. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ med eget värde:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet en nivå ner i trädet beroende på var man befinner sig, och svaret för den egna nivån tas med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - det egna svaret räknas med:


 5. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ underliggande:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet från samtliga underliggande enheter, men svaret för den egna nivån tas inte med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande:


 6. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ underliggande samt med det egna värdet: 
  Alla nivåer kan ange ett svar. Sammanställningen tittar på värdet från samtliga underliggande enheter, och svaret för den egna nivån tas med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - det egna svaret räknas med: