Måttnoder

Konsolideringsformler (för mått)

Här beskrivs de konsolideringsformler som används för måttnoder

Snabblänkar:


Måttnoder (indikatorer, nyckeltal, mätetal men också risker och checklistefrågor) har en inställning som heter konsolideringsformler. Den möjliggör att om en måttnod är inställd på att flera enheter ska följa upp måttet kan de datavärden som enheterna rapporterar konsolideras till de överliggande enheterna i konsolideringskedjan. 

Exempel: Måttet "Sjukfrånvaro" finns på samtliga enheter i organisationen. Varje enskild enhet fyller i sitt eget utfall och på översta nivån visas ett medelvärde av vad enheterna har svarat.

Konsolideringsformler ligger under fliken Enheter i ett mått. För att inställningen ska visas krävs att "Uppföljning ska göras - På flera enheter" är markerad och enheter valda i trädet (1 i bild)

Till höger (2 i bild) syns nu alla kolumner som måttet innehåller i en lista. I exemplet ovan finns tre måttkolumner; utfall, mål och måluppfyllnad. För varje kolumn finns en rullista där konsolideringsformeln ställs in.

Beroende på om måttkolumnerna är inställda på att inmatning ska ske via siffror eller svarsalternativ med färg (oftast checklistefrågor) blir konsolideringsformlerna olika.

Vad innebär respektive konsolideringsformel för måttkolumner med siffror?

 • Ingen: Ingen konsolidering görs. Respektive enhet i organisationsträdet, inklusive mellannivåer och översta nivån, skriver i sitt eget värde. Denna rekommenderas också att alltid användas för måttkolumner som innehåller en beräkningsformel, med undantag av beräkningsformeln "konsolidera med eget värde".
 • Summa: De värden/siffror som de understa enheterna i konsolideringskedjan skriver in (i bilden längre upp "Förskola" och "Gymnasieskola") kommer att summeras uppåt i kedjan och ge en summering på respektive mellannivå samt på översta nivån (i bilden "Utbildningsförvaltningen" och seden "Kommun" tillsammans med motsvarande summa från "Kommunstyrelsen"). Summan kommer endast visas när alla enheter har rapporterat in sin data.
  Det går även att summera med data inrapporterat från samtliga enheter i trädet - se Konsolidera med eget värde
 • Medelvärde: De värden/siffror som de understa enheterna i konsolideringskedjan skriver in (i bilden längre upp "Förskola" och "Gymnasieskola") kommer att räknas ihop till ett medelvärde uppåt i kedjan och ge en summering på respektive mellannivå och översta nivån (i bilden "Utbildningsförvaltningen" och seden "Kommun" tillsammans med motsvarande summa från "Kommunstyrelsen"). Medelvärdet kommer endast visas när alla enheter har rapporterat in sin data. 
  Det går även att bilda medelvärde med data inrapporterat från samtliga enheter i trädet - se Konsolidera med eget värde
 • Summa (tillgängliga): Fungerar som Summa med skillnaden att summan visas av de tillgängliga värden som finns, det vill säga att summan visas även om alla enheter inte rapporterat in. Utifrån bilden ovan skulle "Utbildningsförvaltningen" få ett summavärde om bara "Förskola" har rapporterat in.
 • Medelvärde (tillgängliga): Fungerar som Medelvärde med skillnaden att medelvärdet visas av de tillgängliga värden som finns, det vill säga att medelvärdet visas även om alla enheter inte rapporterat in. Utifrån bilden ovan skulle "Utbildningsförvaltningen" få ett medelvärde om bara "Förskola" har rapporterat in.
 • Gemensamt värde: Innebär att det på översta nivån i konsolideringskedjan skrivs in ett värde som kommer att synas på alla enheter i kedjan. De underliggande enheterna kan inte ändra på värdet, det kan endast göras från översta nivån. I exemplet ovan skulle "Kommun" ha skrivit in ett värde som då visats för alla andra enheter. Gemensamt värde används ofta när ett målvärde ska vara samma för alla enheter.

OBS! Måttkolumner som har en beräkningsformel ska inte ha någon konsolideringsformel, då riskerar den att sluta fungera (med undantag för formel "konsolidera med eget värde").

Eftersom beräkningarna görs på respektive nivå kommer de att räkna rätt så länge den kolumnen är inställd på "Ingen" konsolideringsformel. 

Exempel

För att illustrera hur konsolideringsformlerna fungerar kommer här ett exempel.
Indikatorn "Andel nöjda med kommunens service och tjänster" finns på fyra underliggande enheter. Den är inställd på att utfallet ska konsolideras till ett medelvärde, målet är ett gemensamt värde från översta nivån "Kommun" och måluppfyllnad har ingen formel då den har en beräkningsformel inställd.

I konsolideringsvyn, som nås via ikonen med kedjan i vyn, ger en god överblick över hur formlerna beter sig:

Utfall: De röda pilarna symboliserar var utfall har skrivits in. Den gula markeringen visar att "Utbildningsförvaltningen" har fått ett medelvärde av vad enheterna under har fyllt i. Den röda markeringen högst upp visar medelvärdet från "Kommunstyrelsen" och "Utbildningsförvaltningen.

Mål: Den gröna pilen visar att ett gemensamt målvärde skrevs in på "Kommun" och det är det som visas på alla underliggande nivåer

Måluppfyllnad: Den lila markeringen visar att här har en beräkning skett, då kolumnen använt sig av beräkningsformeln "Måluppfyllnad %". Ingenting kan fyllas i här.

Vad innebär konsolideringsformlerna för måttkolumner med svarsalternativ i färg? (Checklistefrågor)

Den här typen av måttkolumner och behov av konsolidering är vanligt använd av checklistefrågor. Läs mer om checklistor här.

För måttkolumner som använder sig av svarsalternativ som inmatning och de har en fast färg kopplad till sig finns nedan konsolideringsformler som förklaras längre ner. För dessa formler är det viktigt att ni tänker till kring tre saker

 1. Ska mellannivåer i organisationsträdet kunna ange ett eget svar, eller ska den nivåns svar sammanställas från de underliggande enheterna?
 2. Om mellannivåer ska lämna ett eget svar: När svaren sammanställs, ska mellannivåns egna svar tas med i sammanställningen eller inte? 
 3. Skall sammanställningen visas för närmsta nivån under, eller för samtliga underliggande enheter?

konsform

För att illustrera hur resultatet blir för de olika alternativen 1 till 6, används nedanstående organisation som har svarat på följande vis på en fråga:

 1. Ingen:
  Ingen konsolidering betyder att ingen sammanställning görs. Alla nivåer kan ange ett eget svar. Resultatet för Nivå 1 blir följande: 
 2. Svarsalternativ: 
  Endast lövenheterna, längst ut på organisationsträdet kan ange ett svar. Sammanställningen visar hur dessa lövenheter har svarat, vilka kan ligga på olika nivåer i trädet.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - svaret "Ofta" kommer från "Skolområde syd" som är en lövenhet på nivå 3.
 3. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ utan eget värde:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet en nivå ner i trädet beroende på var man befinner sig, men svaret för den egna nivån tas inte med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande:
 4. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ med eget värde:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet en nivå ner i trädet beroende på var man befinner sig, och svaret för den egna nivån tas med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - det egna svaret räknas med:


 5. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ underliggande:
  Alla nivåer kan ange ett eget svar. Sammanställningen tittar på värdet från samtliga underliggande enheter, men svaret för den egna nivån tas inte med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande:


 6. Svarsalternativ med eget värde, sammanställ underliggande samt med det egna värdet: 
  Alla nivåer kan ange ett svar. Sammanställningen tittar på värdet från samtliga underliggande enheter, och svaret för den egna nivån tas med i sammanställningen.
  Resultatet för Nivå 1 blir följande - det egna svaret räknas med: