1. Håndbok
  2. Visninger og Styringsmodeller
  3. Visningar-innstillinger og nodeegenskaper

Nodegenskaper

Formatering Ekstern side Måluppfyllnadsdiagram

De generelle Farge Måttkolumn

Ansvarsroller Informasjon navn

Avstämningsdatum Kommentarer Nummer

Beskrivningsfält Konsolidering Søkeord

Diagrammet Kontakter Prioritet

Enheten Källsystem Risiko

Eksportere Koblinger Timer

Verktygsikoner Andre Egenskaper i enrkivet

 

Nodegenskaper brukes til å velge informasjon som skal vises i hver kolonne i en visning eller rapport del. Du plukker ut de egenskapene som er mest nyttig for det bestemte formål. Noen nodegenskaper er bare nyttige i kolonner av en spesiell type. aktiviteter er for eksempel Deres spesielle nodegenskaper og dimensjoner, også. I listen nedenfor er de som bare vises for en bestemt kontroll modells kolonnetype, utmerkede med ikoner for:

 

Nodegenskaperna er delt inn i ulike kategorier. Nedenfor beskrives de fleste nodegenskaper som kan velges under hver kategori. Du har alltid muligheten til å gå tilbake og ombestemme deg hvis du ikke er fornøyd med resultatene i visningen eller rapportdelen.

Obs! Vennligst gi tilbakemelding hvis du ikke har en beskrivelse av en bestemt node.

Formatering

Radbrytning
Legg til et linjeskift mellom de ulike delene av det sammensatte nodegenskapen.

Øke innrykk
Legg til en distanse der formateringselementet brukes. eksempel som et større innrykk før et navn.

De generelle

Implementering, budsjett, timer, startdato, sluttdato, avstemmings dato, prioritering osv.

Vises for aktivitets Kol onner hvis disse feltene er aktivert på De generelle Under Aktivitetsinställningar.

Ansvarsroller

Ansvarlig
Viser navnene på personene som ble lagt til som ledere i lederrollen på noden, under overskriften Ansvarlig. Er Ansvarsroller.

Ansvarlig
Viser alle ledere fra ansvars rollen som er satt til standardrollen, under overskriften Ansvarlig. Er Ansvarsroller.

Egne ansvar roller
Alle dine egne ansvar roller som du har opprettet er tilgjengelige å velge mellom. Navnene på personene som er ansvarlige, vises under en overskrift med navnet på ansvaret roll.

Avstämningsdatum

Avstämningsdatum
Du kan velge om du bare vil se post datoene eller til og med beskrivelsene.

Vises for aktivitets Kol onner Hvis dette feltet er aktivert i kategorien De generelle Under Aktivitetsinställningar.

All tekst
Viser teksten fra alle beskrivelses feltene som er tilgjengelige for kolonnen. Beskrivelse-feltene vises under hverandre med navnet på Overskrift-feltet som tittelen.
 
Beskrivningsfält
Beskrivelses feltene du har opprettet, vil være tilgjengelige for å velge i-visningen. Teksten i beskrivelsen vil vises med navnet på beskrivelsesfeltet som tittelen.
Budsjett

Vises bare hvis den er aktivert under aktivitets innstillinger.
 
Dato
Du kan velge å vise Start datoen Eller Opprinnelige sluttdatoen.
 
Diagrammet

Et diagram vises i visningen/rapportdelen med navnet som tittel. Diagrammet blir klikkbart og åpnes direkte i visningen. Diagrammet er interaktivt for brukere som kan velge å vise ex. tilknyttede merknader eller velge hvilke kolonner som skal sammenlignes.

Diagram uten tittel
Et diagram vises i Vis/delrapport uten tittel. Brukes blant annet i rapportdeler for å sikre at navnet ikke vises både for målet og diagrammet. Ellers samme funksjonalitet som Diagrammet.

Diagramikon
Åpner diagrammet i visningen. Gir samme samhandlings alternativer som når du klikker på et diagram.

Diagramsidaikon
Viser et ikon som kobler til en egendefinert side som viser diagrammer og kommentarer. Siden har begrenset funksjonalitet i forhold til diagrammer som vises med ovennevnte Nodegenskaperna. Kan eksporteres til PDF og PNG.

Dokumentikon
Viser et dokumentikon der dokumenter lastes opp til noden. Hvis du klikker ikonet, vises en liste over dokumenter og en kobling som åpner kategorien i noden.

Enheten

Andre enheter
Viser enhetsnavnet til enheten som noden tilhører (roten), hvis du er på en annen enhet i organisasjons treet. Hvis noden er synlig for enhet 1, og vi er på enhet 1. For å vise enhetsnavnet på enheten den er opprettet på.

Enheten
Viser navnet på enheten som noden tilhører, under enhets overskriften.

Enhetsbeteckning
Viser stasjonsbokstaven til stasjonen som noden tilhører under overskriften Enheten. Er Endre en enhet.

Synlige enheter
Viser en liste over alle enheter som noden er synlig under overskriften Synlige enheter.

Eksportere

Enhets-ID
For spørsmål om dette- Kontakt Din konsulent.

Enhetsid aktuell enhet
For spørsmål om dette- Kontakt Din konsulent.

 

Ekstern side

Her kan du velge å legge en link til en av dine Eksterne sider.

Farge

Farge med tittel
Får tittelen Farge. Brukt ex. i rapportdeler for farge-kolonnen som skal merkes Farge.
 
Farge som tekst
Får tittelen Status.
 
Fargelegge som tekst med kursiv formatering
Får tittelen Status.
Måttmätare
Brukes i tekstkolonner og viser fordelingen av farger i målene som er knyttet til type-noden, og som vises i visningen. Målkolonnen må velges i visningen for måleren for å vise enkelte verdier.
 
Sist rapporterte farge
Viser alltid den sist rapporterte fargen, uansett når den er angitt eller perioden den er rapportert i. Brukes for eksempel i målinger der fargen settes manuelt og måles EV. Har ingen verdier i den perioden.
 
Farge, bestemt periode
Brukes på samme måte som Farge Med den forskjellen at du kan velge en bestemt eller relativ periode å starte fra i stedet for å la perioden lytte til Vis/Rapportinnstillinger. Nodegenskapen brukes til å vise farger i flere perioder samtidig i en visning. Se mer detaljert beskrivelse under Mål, kolonne, fast periode.
 
Implementering
Se artikkelen om kategorien De generelle Under Aktivitetsinställningar. Vises bare hvis den er aktivert under aktivitets innstillinger.
 
Hendelser
Sist oppdatert: Viser datoen da noden sist ble oppdatert. Gjelder ikke endringer i kommentarer og innstillinger knyttet til kommentarer (for eksempel avsetning søkeord, etc.)
 
Sist oppdatert av: Kalt "oppdatert av" i sammensatte nodegenskaper. Viser det første og siste navnet på personen som sist lagret en endring i noden. Gjelder ikke endringer i kommentarer og innstillinger knyttet til kommentarer (for eksempel avsetning søkeord, etc.)
 
  Opprettet: INår noden ble opprettet under overskriften Opprettet.
 
Laget av: SKriver for-og etter navnet til personen som opprettet noden. Vises under overskriften Opprettet av.

Informasjon

Periode
Viser perioden for noden. Basert på periode innstillingene for visningen eller rapporten. Se Periode innstillinger i visninger Og Opprett stående rapport.

Periode, startdatum
Første dato i perioden (bryr seg ikke om noen Skift)

Periode, sluttdato
Siste dato i perioden (ikke bryr seg om noen Skift)

Neste rapportering
Under siste tittel for rapporten vises datoen da gjeldende periode har sluttdatoen. Alltid går på den aktuelle perioden og lytter til Skift for rapportering av måttdata.

Starte Rapporten
Viser startperioden som er angitt i kategorien INSTÄLLNINGAR under mål.

Färgintervall
Skriver ut hvis fargen på tiltaket er basert på mindre jo bedre eller større jo bedre. Feltet forblir tomt. Se også fargeinnstillinger.

Periodisitet
Bruk forslag til tiltak for å bestemme hvilket mål som bruker periodisk.

Kommentarer

Vis mer/mindre på lange kommentarer og beskrivelse felt
Merknader og beskrivelse felt vise opptil 11 linjer med tekst deretter teksten "Vis mer" vises, som du kan klikke for å se resten av teksten.

Klarmarkering
Viser ikonet hvis gjeldende merknad er Klarmarkerad.

Kommentar
Viser gjeldende merknad. Lytter til visning/rapportperiode innstilling og filtrering. Vises under overskriften Kommentar.

Kommentar (med tittel)
Viser merknaden kursiv under overskriften Kommentar.

Kommentar ingen dato
Samme som Kommentar.
 
Kommentar uten tittel/siste kommentar uten tittel
Brukes i rapportdeler til tittel Kommentar Ikke skal skrives ut over en kommentar som har sine egne overskrifter i en Kommentarsmall. Ellers samme funksjonalitet som Kommentar Siste kommentar Og EV. Skrevet kommentarer.
 
Skrevet kommentarer
Hvis du har definert dine egne Kommentarstyper De er også tilgjengelige for å velge som Nodegenskaper. De har samme underliggende funksjonalitet som kommentar.
 
Siste kommentar
Viser den siste kommentaren i eller før perioden som er angitt i visningen eller rapporten.
  • Obs! Punktumet for kommentaren er ikke alltid i overensstemmelse med eks. periode for måling av kolonner hvis nodegenskapen Siste kommentar Brukt. Vil du at disse periodene alltid skal være konsekvente, rekommenterer vi Nodegenskapen Kommentar Stedet.

Årets kommentarer
Kommentar overskriften viser alle kommentarene som er skrevet i det gjeldende året. Merknaden er gruppert i den perioden som merknaden er skrevet i.

Konsolidering

Konsoliderte enheter
Viser en liste over enhetene som noden er konsolidert til. Vises under overskriften Konsoliderte enheter. Det er også mulig å velge kompositt nodegenskapen- Navn + konsoliderte enheter Der tittelen i stedet består av navnet.

Konsolidering
Viser et ikon hvis noden er konsolidert. Klikk ikonet for å åpne nodens Konsolideringsvy. Fulgt opp på denne eller overliggende enheter. følges opp på underliggende enheter.

Konsolideringsrot
Viser navnet på den øverste enheten i Konsoliderings kjeden.

Konsolideringstabell
Viser en tabell over enhetene i Konsoliderings kjeden, kolonneverdiene og perioden.

Kontakter

Rød tråd
Viser et rødt ikon i visningen. På MouseOver for ikonet, vises hele tilkoblings kjede av noden.
Knyttet til
Viser navnet på nærmeste sammenføyning i en kolonne som brukes i visningen/rapporten.

Styrmodeller
Skriver ut navnet på alle kontroll modellene som hver node er valgt/knyttet til.

  • Obs! Hvis denne funksjonen er aktivert og bruker denne noden, kan det hende at visningen blir treg å laste inn.

Källsystem

Nodegenskaper brukes til eksport og importvyer.
Kontakt din konsulent for spørsmål angående disse nogegenskaper. 

  • Obs! Vi anbefaler at du bruker Nodegenskaper med samme navn som kildesystemet før Nodegenskapen "eksterne koder for tiltak" som disse har bedre tilpasset funksjonalitet.

Ikon for kilde system
Brukes til å vise et ikon for en kilde system, ideen er å lett visualisere hvilket kilde system et tiltak i Stratsys integreres mot.

Koblinger

Koblinger brukes til å gå direkte til en annen visning med den valgte noden allerede filtrert. Kontakt Din konsulent eller Stratsys støtte Hvis denne noden egenskapen ikke er aktivert med deg.
Velg hvilken visning du vil at koblingen skal føre til, og om den skal se ut som et ikon Visningsnavn som skal skrives ut som tekst.

 

Meter

Viser en målestokk som peker til fargen som er angitt for noden.

Måluppfyllnadsdiagram

Måluppfyllnadsdiagram
Indikatoren viser en graf over en gjennomsnitts farge for alle målinger som er knyttet til målet per enhet. Fargen er visualisert med en prosentverdi på samme måte som i Kontrollrommet. Rød = 0p, gul = 0, 5p, grønn = 1p. Total poengsum for alle mål blir summert og multipliseres deretter med 100 for å få verdien av måleren. Mål som ikke har noen verdi i gjeldende periode, telles ikke.

Antall aktiviteter
Teller antall aktiviteter som er direkte koblet til denne bestemte noden (uten mellomliggende LED).

 

Måloppnåelse (tall)
Et gjennomsnittstall vises basert på fargen eller statusen til de merkede kolonnene. Skriv inn antallet etterfølgende kontroll modell Kol onner som skal telles.

Måluppfyllelse (prosent)

Måttkolumn

Mål kolonnenavn
Her kan du se en oversikt over navnene på alle de forskjellige datakolonnene som finnes i målene i kontroll modellen. Det er vanlig at ex. Bleed og måloppnåelse vises.

Mange forskjellige mål søyler, er det fordi tiltakene ikke bare er basert på samme Måttmall
Men har også blitt individuelt tilpasset. Hvis en mål-kolonne legges til bare i et bestemt mål, er kolonnen tom for de gjenværende målene.

Mål kolonne, prognose-kolonne og utfallende kolonne
Hvis du velger en av kolonnene mål, prognose eller utfallende kolonne, verdier fra kolonnene i målene som er definert i Tab: mål søylen låste. Derfor har ikke noder fra forskjellige kontroll modeller samme navn så lenge de er lagt til som kolonnens Tab: mål søylen låste.

Mål, kolonne, fast periode

Mål kolonnenavn: Se beskrivelsen under kategorien Måttkolumn.

En mål-kolonne med en bestemt periode brukes til å opprette en visning eller rapport del som sammenligner data fra ulike perioder med hverandre i forskjellige kolonner. Dette kan være utfallet for ulike år eller ulike måneder. Klikk Nodegenskapen i listen til høyre, og deretter angir du hvilken periodicering som skal brukes, hvis du vil velge en bestemt eller en relativ periode, og hvilket år denne noden skal vise. Hvis du velger den relative perioden, kan du velge antall perioder fremover eller bakover sammenlignet med perioden for rapporten eller delen.

Mål, kolonne, svaralternativer

Nodegenskaperna som ligger i Måle Kol onne distribusjon, Måttkolumn diagram Og Mål, kolonne, svaralternativer Brukes bare for sjekklister og er derfor beskrevet i en egen artikkel. 

navn

Viser navnet på noden uten tilläggsformatering

Navn (kommentar)
Navnet blir en klikkbar kobling som fører til rapporterings modus.

  • Obs! Ikke brukt i dra N drop visninger eller sammen med InlineEditing.

Navn fet
Viser navnet med fet skrift

Navn uten nummer
Gjelder bare for de som har funksjons nummeret aktivert. 

Nummer

Obs! Vises bare hvis denne funksjonen er aktivert. Se Innstillinger for å velge noder.

 

nei
Vises under overskrifts nummeret.

Nummerlänk
Vises under overskrifts nummeret. Nummeret er klikkbart og åpner en översiktvy for alle rapporterings enheter.

Søkeord

Alle nøkkelord
Viser alle nøkkelord som er aktive for den grupperte kolonnen under navnet på nøkkelord gruppen som tittel.

Nyckelordsikon
Viser alle nøkkelord ikoner fra alle nøkkelord grupper som er aktive for kolonnen. Det er ikke mulig å vise bare ett ikon fra en av søkeord gruppene. Ingen tittel vises.

 

Egne søkeord
Alle egendefinerte nøkkelord som er aktive for kolonnen, er tilgjengelige for valg i. De valgte nøkkelordene vises under en overskrift med navnet på søkeord gruppen.

Prioritet
Vises for aktivitets Kol onner Hvis dette feltet er aktivert i kategorien De generelle Under Aktivitetsinställningar. Viser verdien som skrives ut som tekst. Se også Prioriteringer.

Risiko
Nodegenskapen for risiko brukes bare i visningstypen er Riskmatris. Denne egenskapen er beskrevet i en egen artikkel. 

Timer
Se artikkelen om kategorien De generelle Under Aktivitetsinställningar. Vises bare hvis den er aktivert under aktivitets innstillinger.

 

Trend
Viser trender for Måttnoder.

Verktygsikoner

Rapporterafönster (ikon)
Viser ikonet for å åpne nodens Rapporteringsläge. Se også Endre en kolonne i en visning.

Ändrafönster (ikon)
Viser ikoner for å åpne endrings modusen for noden. Se også Endre en kolonne i en visning.

Siste eksterne kobling

Måttbeskrivning

Aktivitetsbeskrivning

Andre

Analysikon
Brukes til avhengighets analyse.

Ekstern lenke
Vises bare hvis du har funksjonaliteten Eksterne lenker Aktivert. Viser et ikon som er koblet til en annen visning som er filtrert slik at bare den noden du klikket, vises. For spørsmål, vennligst kontakt din konsulent. Se Kontakter.

Färgintervall
Skriver ut hvis fargen på tiltaket er basert på "jo større jo bedre" eller "jo mindre jo bedre". Hvis "intervall" brukes, forblir feltet tomt. Nodegenskapen kan bare brukes i exportvyer.

Klickbart resultatmål

Intervaller

 

Styrkortskolumn
Skriver ut navnet på kolonnen for kontroll modell og kolonnetype (i parentes).

Ändrafönster (ikon)
Viser ikonet for å åpne nodens Ändraläge. Se også Endre en kolonne i en visning.

Egenskaper i Arkivet
Hvis du tidligere har opprettet inndelinger som inneholdt flere ulike egenskaper eller en egenskap kombinert med en formatering, lagres de i Arkivet. De vises som egenskapsnavnet + navnet på neste egenskap eller formatering. For eksempel "navn + kommentar". Klikk en av disse for å bruke inndelingen med de samme innstillingene som før (i tillegg til innstillingene som ble gjort i Rapportdelar Hvis du klikker Pensel. (IT Innstillinger for utseende (pensel))