Beräkningar och konsolideringar i mått
 1. Manual
 2. Inställningar för noder
 3. Beräkningar och konsolideringar i mått

Måttsamband (aggregerad måttdata)

Funktionen gör det möjligt att använda data från flera mått med hjälp av formler och är tillämplig inom flera produkter.

Beskrivning

Behörigheter och förutsättningar

Uppsättning

Inställning i styrmodellskolumn

Beräkningsformel i mått

Periodicitet

Konsolidering kontra måttsamband

Begränsningar

Exempel

Felsökning

Beskrivning

Med hjälp av funktionen måttsamband/aggregerad måttdata kan värden från flera olika mätpunkter (mått/indikatorer/KPI:er) propagera från höger till vänster i din informationsmodell helt automatiskt.

Funktionen stöder aggregering av max-värde och summering av data. Du kan skicka vidare flera värden från samma mått, exempelvis KRT-värden (konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet). Se exempel för hur detta kan användas.

Behörigheter och förutsättningar

Denna funktion kräver att du har en produktlicens

För att kunna sätta upp funktionen måste du ha rätt att administrera styrmodellen, det vill säga fullständig administratör eller modelladministratör för styrmodellen.

Uppsättning

Inställning i styrmodellskolumn

Styrmodellskolumnerna som skall aggregera måttdata från en annan styrmodellskolumn i din styrmodell behöver ha följande inställning aktiverad för rätt nivå. 

I exemplet nedan kopplar vi ihop Nivå 1 med Nivå 2 - upprepa för att koppla ihop Nivå 2 med Nivå 3 om önskat. Gå till Styrmodeller i administrationen och klicka på skiftnyckelen:

Beräkningsformel i mått

Skapa gärna en måttmall per styrmodellskolumn med nedanstående inställning, så beräkningsformeln blir korrekt för alla mått. Se: måttmallar

Måttkolumnerna för måtten som skall aggregera data (i detta fall på Nivå 2 och Nivå 3) skall ha en av beräkningsformlerna "Aggregera måttdata från mått i annan styrmodellskolumn...":

3. Namn på måttkolumner

För att aggregeringen skall fungera måste måttkolumnerna i måtten ha exakt samma namn - i ovanstående exempel måste det alltså finnas en måttkolumn som heter "Värde" i alla  mått vars värden skall aggregeras. 

Periodicitet och aggregerade värden

Om måtten som aggregeras har samma periodicitet: 

 • Utfallet aggregeras för varje period separat, både för maxvärde och för summa 

Om måtten har olika periodicitet:

 • För summa summeras samtliga värden inom det datumintervall som perioden för måttet som värden aggregeras till. 
  Exempel: Utfallsmåtten till höger i bilden nedan har periodicitet Delår. Summamåttet till vänster har periodicitet "År" och summerar i detta fall samtliga värden från de kopplade måtten inom datumintervallet för perioden år 2022 (2022-01-01 till 2022-12-31): 
 • För maxvärde hämtas det värde som har samma slutdatum som perioden för måttet som värden aggregeras till. 
  Exempel: Utfallsmåtten till höger i bilden nedan har periodicitet Delår. Maxvärdesmåttet till vänster har periodicitet "År" och hämtar i detta fall maximala värdet från perioden "Helår 2022", som har samma slutdatum som "2022", nämligen 2022-12-31:

Skillnad mellan måttsamband och konsoliderad data

Funktionen måttsamband har likheter med konsoliderad data. I fallet konsolidering så skickar du data mellan olika nivåer i organisationen, t.ex. från enheter upp till avdelningsnivå. 

Med måttsamband arbetar du på samma organisatoriska enhet och skickar vidare data till mer centrala processer på samma enhet, exempelvis från informationsobjekt vidare till system och processer.

Begränsningar 

 1. Aggregering stöds bara för en styrmodell per mått. Om måttet har flera kopplingar, se då till att aggregering av måttdata inte sker i andra styrmodeller.
 2. En styrmodellskolumn kommer endast kunna aggregera måttdata från en annan styrmodellskolumn. 
 3. En styrmodellskolumn kan endast aggregera måttdata från en kolumn som ligger till höger om den.
 4. Det finns endast stöd för maxvärde och summa (ej minvärde mm) 
 5. De aggregerade max- och summavärdena går inte att redigera manuellt 
 6. Det finns ingen visuell indikation i gränssnittet på att måttdata aggregeras - det syns endast i beräkningsformeln inne i måttet
 7. Inline edit i vyn stöds endast indirekt - för att få ett uppdaterat maxvärde via inline edit krävs det att sidan laddas om

Exempel

Formel för max-värde:

Funktionen kan exempelvis tillämpas för "High water marking" vid klassning av informationstillgångar inom informationssäkerhetsområdet. 

Bilden nedan visar ett generellt exempel med måttsamband där maxvärdet från de kopplade måtten skickas vidare till kolumnen till vänster - från Nivå 3 till Nivå 2 till Nivå 1:

Exemplet består av tre måttkolumner (Nivå 1, 2 och 3) som propagerar högsta värdet från höger till vänster. Högsta värdet för Nivå 1 hamnar i det kopplade måttet i Nivå 2, och högsta värdet för Nivå 2 hamnar sedan i det kopplade måttet i Nivå 3:

 

Exempel med formel "summa":

Formeln för summa fungerar på samma sätt, men summerar värdena från höger till vänster istället för de kopplade måtten.

Detta kan tillämpas i många sammanhang, exempelvis för summering av utsläpp i produkten Hållbarhetsstyrning.  

Felsökning

Fungerar inte aggregeringen alls?

Kontrollera följande: 

 • Har måttkolumnerna exakt samma namn? Se upp för till exempel extra mellanslag i namnet.
 • Har du konsolidering och beräkning för samma måttkolumn? Det fungerar generellt sett inte - ta bort konsolideringen från beräkningskolumnen, det räcker att konsolidera utfallskolumnen. 
 • Har måttet flera kopplingar? Se till att måtten inte aggregeras i mer än en styrmodell. 

Beräknas summan / maxvärdet, men felaktigt?

Kontrollera följande:

 • Har måtten olika periodicitet i olika styrmodellskolumner? Läs på om hur detta fungerar i avsnittet ovan.
 • Har måtten andra beräkningar och få eller inga synliga decimaler? Då kan det handla om avrundningsfel. Öka antalet synliga decimaler för att kontrollera. 
 • Är det enstaka mått som inte tas med i beräkningen? Kolla punkterna under "Fungerar inte aggregeringen alls?" ovan för det misstänkta måttet/måtten.