Måttnoder

Måttsamband (aggregerad måttdata)

Funktionen stöttar "High water marking" inom infosäk då du kan låta högsta värdet från flera mått/indikatorer propagera till vänster i din modell.

Allmänt

Denna funktion kräver att du har en produktlicens. 

Sammanfattning

Med hjälp av funktionen måttsamband/aggregerad måttdata kan du låta högsta värdet från flera olika mätpunkter (mått/indikatorer/KPI:er) propagera från höger till vänster i din informationsmodell helt automatiskt.

Funktionaliteten ger främst stöd åt det som kallas "High water marking" för klassning av informationstillgångar inom informationssäkerhetsområdet.

Du kan skicka vidare flera värden från samma mått, exempelvis KRT-värden (konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet). 

Bilden nedan visar ett generellt exempel med måttsamband där maxvärdet från de kopplade måtten skickas vidare till kolumnen till vänster - från Nivå 3 till Nivå 2 till Nivå 1:

Exemplet består av tre måttkolumner (Nivå 1, 2 och 3) som propagerar högsta värdet från höger till vänster. Högsta värdet för Nivå 1 hamnar i det kopplade måttet i Nivå 2, och högsta värdet för Nivå 2 hamnar sedan i det kopplade måttet i Nivå 3:

Skillnad mellan måttsamband och konsoliderad data

Funktionen måttsamband har likheter med konsoliderad data. I fallet konsolidering så skickar du data mellan olika nivåer i organisationen, t.ex. från enheter upp till avdelningsnivå. 

Med måttsamband arbetar du på samma organisatoriska enhet och skickar vidare data till mer centrala processer på samma enhet, t.ex från informationsobjekt vidare till system och processer.

Uppsättning

Uppsättningen kräver produktlicens och består av följande steg: 

1. Periodicitet

Måtten i de olika styrmodellskolumnerna (de olika nivåerna i exemplet ovan) måste ha samma periodicitet. 

2. Inställning för styrmodellskolumn

Styrmodellskolumnerna som skall aggregera måttdata från en annan styrmodellskolumn i din styrmodell behöver ha följande inställning aktiverad för rätt nivå. 

I exemplet nedan kopplar vi ihop Nivå 1 med Nivå 2 - upprepa för att koppla ihop Nivå 2 med Nivå 3 om önskat. Gå till Styrmodeller i administrationen och klicka på skiftnyckelen:

3. Beräkningsformel

Skapa gärna en måttmall per kolumn med nedanstående inställning, så beräkningsformeln blir korrekt för alla mått. Se: måttmallar

Måttkolumnerna för måtten som skall aggregera data (i detta fall på Nivå 2 och Nivå 3) skall ha beräkningsformeln "Aggregera måttdata från mått i annan styrmodellskolumn...":

4. Namn på måttkolumner

För att aggregeringen skall fungera måste måttkolumnerna i måtten ha exakt samma namn - i ovanstående exempel måste det alltså finnas en måttkolumn som heter "Värde" i alla  mått vars värden skall aggregeras. 

Begränsningar 

  1. En styrmodellskolumn kommer endast kunna aggregera måttdata från en annan styrmodellskolumn. 
  2. En styrmodellskolumn kan endast aggregera måttdata från en kolumn som ligger till höger om den.
  3. Det finns endast stöd för maxvärde (ej minvärde, summa mm) 
  4. Funktionen stödjer endast nedfördelade mått (ej synliggjorda mått)
  5. De aggregerade maxvärdena går inte att redigera manuellt 
  6. Det finns ingen visuell indikation i gränssnittet på att måttdata aggregeras - det syns endast i beräkningsformeln inne i måttet
  7. Inline edit i vyn stöds endast indirekt - för att få ett uppdaterat maxvärde via inline edit krävs det att sidan laddas om