Vytyper

Riskmatris

Använd riskmatriser för att få en överblick över era risker och deras prioritet.

Notera: Känner du inte igen dig i bilderna? Kanske arbetar du då i vår nya riskmatris. Se istället följande artikel: Nya riskmatrisen

Riskmatrismallar

Konfigurera / ändra en riskmatrismall

Riskmatris i vyer

Riskmatris i rapport

Måttmall för riskmatrisen

Nodegenskaper för risker

Mer om numrering av risker

Sammanfattning

Riskmatrisen ger en överblick av era risker och används exempelvis vid arbete med internkontroll, systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsledning. Det går att ha olika riskmatriser i olika styrmodeller och produkter, och det är även möjligt att kombinera risker från olika styrmodeller i samma riskmatris.
Du kan använda riskmatrisen i både vyer och rapporter. En riskmatris i en vy eller rapport baseras alltid på en riskmatrismall, vilken definierar själva matrisen. Inställningar för vilken information som skall visas i risktabellen under matrisen konfigurerar du som vanligt med hjälp av nodegenskaper för vyn där matrisen visas. 
Riskmatrisen är interaktiv i vyer och ger möjlighet att filtrera på riskvärden.
För att riskmatrisen skall fungera måste de noder som skall visas i matrisen ha vissa egenskaper. Riskmatriser går att använda tillsammans med vanliga mått eller mått av typen riskmått.
Bilden visar en riskmatris på 4x4 rutor med tre risknivåer (grön, gul och röd).
  

Riskmatrismallar 

För att skapa eller ändra en befintlig riskmatrismall väljer du Riskmatriser i administrationen.

Den blå flaggan anger vilken mall som blir standardval när en ny vy eller rapportdel som baseras på en riskmatris skapas. Önskar ni byta standardmall gör ni det genom att klicka i tomrummet före namnet - då flyttar sig flaggan, därefter spara. 

Skapa en ny mall genom att skriva in ett namn i den nedersta tomma raden. Spara och klicka sedan på det blå textfältet "Ändra riskmatrismall" för att göra inställningar för din nya mall.

Konfigurera / ändra din riskmatrismall

Gå igenom inställningarna och konfigurera din mall under "Ändra rismatrismall". 

Observera: Ändringar i en riskmatrismall påverkar alla vyer och rapporter som redan  använder mallen. Om du inte vill påverka befintliga vyer och rapporter, skapa då en ny mall.

1. Börja med att bestämma storlek. Byt storlek (1) på riskmatrisen genom att klicka på +/- i det översta högre hörnet av själva matrisområdet. Du utökar matrisen på + och tar bort fält på -.

2. Lägg till risknivåer (2) vid behov. Som standard skapas tre stycken som får benämningarna "Kritisk" (röd), "Medium" (gul) och "Låg" (grön). 

3. Ändra en befintlig risknivå genom att klicka på den. Du kan byta namn, ändra färg och helt ta bort nivån. För att radera trycker du på ikonen för papperskorgen.4. Fyll i vilka måttkolumner du vill koppla din riskmatrismall till genom att skriva namnet på dessa i tabellrubriken.

Måttkolumnnamnen måste matcha exakt med vad kolumnen faktiskt heter, dvs du kan inte ha andra namn här än på själva måttkolumnen. Du får upp förslag på befintliga måttkolumner, men kan också ange ett eget namn, ifall du tänker skapa din måttmall i nästa steg, var då bara noga med att namnge dessa på samma sätt!

Fundera på vilken axel du vill ha respektive måttkolumn på - vänster kolumn hör till y-axeln och höger till x-axeln. Ett vanligt exempel är att man arbetar med Sannolikhet och Konsekvens. 

5. Ange vilka definitioner du vill ha för de olika nivåerna för Sannolikhet / Konsekvens (eller motsvarande) - skriv direkt i tabellen. Dessa bör motsvara de svarsalternativ du använder i måttmallen för de risker du använder tillsammans med riskmatrisen.

6. Som standard räknas riskvärdet ut genom att värdet för sannolikhet multipliceras med värdet för konsekvens, exempelvis 5 * 4 = 20. 

Det går dock att ange helt egna riskvärden för varje ruta i matrisen, om du inte vill ha standardberäkningen. Klicka på varje cell för att ange ett specifikt värde. Du kan också ändra risknivå för cellen genom att byta färg och på så vis justera vad ni anser ska ligga inom respektive risknivå.


Om du vill börja om, så kan du rensa alla riskvärden genom att klicka på länken under matrisen, "Rensa alla riskvärden". 

7. I de allmänna inställningarna kan du välja visa antalet risker som finns i varje cell som standard. Om du har angett egna riskvärden kan du välja att dölja dessa då de visas i en vy.
Visa antalet risker i cellerna som standard ger följande utseende. Istället för att riskerna visas en och en räknas de samman utifrån hur många som ligger inom respektive cell. 
8. Välj till sist hur du vill avrunda måttvärden om ni arbetar med decimaler, "Inställningar för avrundning". Som standard är inställning att måttvärden alltid avrundas uppåt enligt den översta inställningen.  

Riskmatris i vyer

För att skapa en vy av typen Riskmatris, så sätter du visningsläget till Riskmatris i vyns inställningar (se Vyinställningar). Under Inställningar för riskmatris som då visas väljer du vilken Riskmatrismall som skall användas.

Det finns stöd för två olika tabellutseenden för tabellen under matrisen. 

Tabell ger möjlighet att sortera informationen i tabellen genom att klicka på respektive kolumnrubrik, men det går inte att lägga till information så som nya risker.

Tabell - Trädstruktur ger dig möjlighet att lägga till risker och åtgärder i tabellen, men du kan inte sortera kolumnerna.

Spara vyn. 

Riskmatrisen är interaktiv, och genom att klicka på olika element i matrisen så filtreras den underliggande tabellen. 


I det övre högra hörnet av Riskmatrisen kan du välja mellan att "Visa alla" eller "Visa summering". Visa alla ger en markering för varje enskild risk i den cell de tillhör. Bilden visar summeringsläget, där siffran visar antalet risker i varje cell.

Du kan lägga till andra kolumner till vyn, exempelvis för att visa kopplingen till riskområden eller för att kunna lägga till åtgärder och kontrollmoment. Detta fungerar på samma sätt som i andra vytyper.
Exemplet nedan visar en riskmatris med riskkategori och möjlighet att lägga till direktåtgärder:

Riskmatris i rapport

Du kan använda riskmatriser i rapporter genom att skapa en rapportdel av typen riskmatris. Läs hur du gör det i artikeln om rapportdelar: Riskmatris i rapportdel.

Rapporter som innehåller egenskapen matrisnummer sorterar alltid riskerna i numerisk ordning.

Måttmall att använda i riskmatrisen

För att visa värden för t.ex. Sannolikhet, Konsekvens samt Riskvärde behöver du sätta upp en måttmall med motsvarande måttkolumner. Tänk på att namnen måste matcha de som du namngett i riskmatrisen exakt. Här läser du mer om hur du skapar en måttmall.

Du kan också använda så kallade Riskmått, som har funktionalitet anpassad just för riskmatrisen. Läs mer här.

I måttmallen skapar du måttkolumner för "Sannolikhet", "Konsekvens", och ev "Riskvärde" enligt önskemål. Vanligt är att i dessa använda att inmatningen sker med hjälp av Svarsalternativ som motsvarar mallens nivådefinitioner för att användarna ska kunna välja från en rullista istället för siffervärden. Vilka svarsalternativ som ska finnas ställer du in i inställningarna för "Måttkolumner".

Nodegenskaper för risker

Det finns nodegenskaper som är speciellt avsedda för att hantera information relaterat till riskmatriser för vanliga mått. För mått av typen riskmått, se även nodegenskaper för riskmått.


Risknivåfärg
För att visa riskfärg i tabellen i vyn eller rapportdelen använder du nodegenskapen "Risknivåfärg".


Matrisnr (hette tidigare "Risknummer")
För att visa referensnumret matrisnummer i tabellen lägger du till nodegenskapen "Matrisnr".


Riskvärde
För att visa det numeriska riskvärdet lägger du till nodegenskapen "Riskvärde" för riskkolumnen i vyn

Risknivå
För att visa risknivån, använder du nodegenskapen för måttkolumn "Risknivå (Måttkolumn)".

Bilden nedan visar Risknivåfärg (Risk), Matrisnr (Risk), Namn, Risknivå primär (Måttkolumn) och Riskvärde (Risk). De inramade egenskaper är specifika för mått i riskmatriser. Pilen pekar på en nodegenskap för en måttkolumn - denna nodegenskap är alltså inte specifik för risker. 

Med ovan inställningar ser då vyn ut så här, med riskfärg, matrisnr, risknamn, risknivå och riskvärde.


Mer om numrering av risker

Matrisnumret är endast tänkt att användas som en referens i tabellen till riskerna som visas i matrisen. Matrisnumret är kopplat till den specifika matrisen. Det innebär att en och samma risk kan ha olika matrisnummer beroende på vilken matris de visas i, om risken har flera kopplingar, aktuell filtrering, om bedömning saknas för risken, med mera.

Notera: Matrisnummer är inte ett unikt nummer för en risk. För att få ett unikt id-nummer för varje enskild risk rekommenderar vi att även använda funktionen Serienummer.

I rapportdelar stöds Matrisnr i rapportdelar av typen "Riskmatris", men du kan också använda matrisnummer i vanliga rapportdelar ifall riskerna kommer från Standard-riskmatrisen.

Vi rekommenderar dock att endast använda egenskapen matrisnummer i anslutning till matrisen då numret endast är en referens till riskens visualisering i matrisen.

När matrisnummer visas i vyer och rapporter kommer dessa alltid att sorteras i numerisk ordning utifrån matrisnummer, oavsett vyn eller rapportens inställning för standardsortering. 

Bilden nedan visar en matris med dels nodegenskaperna Matrisnr (1), dels Serienummer (2). Matrisnumret är en referens gentemot matrisen och serienumret ett fast värde för risken.

image-png-Nov-14-2023-11-50-16-7052-AM