Riskmatris

Riskmatris

Använd riskmatriser för att få en överblick över era risker, hur allvarliga de är samt hur ni hanterar dem.

Skapa och ändra riskmatrismallar 

Riskmatris i vyer

Skapa datakolumner

Nodegenskaper för riskmatrisen

Beskrivning

Riskmatrisen är vanligt använd vid arbete med internkontroll, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetsledning etc. Det går att ha olika riskmatriser i olika styrmodeller/produkter, men även möjligt att kombinera risker från olika styrmodeller i samma matris.
 
Du kan använda riskmatrisen i vyer men även lyfta in dessa i önskad rapport. Utöver de inställningar som du kan göra direkt i riskmatrisvyn kan du även modifiera Riskmatrismallen i Administrationen, du återfinner denna under avsnittet Inställningar.
Riskvärden sätts i riskmatrisen enligt skalan:
1: 0-1
2: 1-2
3: 2-3
4: 3-4
5: 4-5
 
 

OBS! Arbetar man med decimaler vid bedömning av risker är det viktigt att tänka på att en risk med värdet 3.2 ligger i intervallet 3-4 och kommer således placeras i rutan 4.

 

Skapa och ändra riskmatrismallar 

Här kan du nu göra önskade förändringar i riskmatrismallen. 

Du kan i administrationen under inställningar skapa Riskmatrismallar vilka du sedan kan editera efter behov via Ändra Riskmatrismall.

Lägg till risknivå - Här lägger du till nya risknivåer, ange ett namn och välj en färg.Om du vill Utöka/Minska Riskmatrisen använder du plus/minustecknen i översta högra hörnet. 

Du kan klicka på en enskild cell i Riskmatrisen för att byta färg på denna och ange ett specifikt riskvärde vid behov.


1. Rensa alla riskvärden - Tar bort alla tillagda Riskvärden
2. Visa antal risker i cellerna som standard - Om detta alternativ väljs så kommer summan av antalet risker visas i varje cell istället för riskens automatgenererade nummer.

Riskmatris i vyer

För att få in en riskmatris i en vy kan du antingen skapa en ny vy eller ändra en befintlig vy.

För att skapa en ny vy går du till Vyer av styrmodeller i administrationen och väljer längst ner "Lägg till". Du väljer där att skapa en vy av vytyp "Riskmatris". Läs mer här om hur du skapar vyer. Vyn kommer automatiskt att välja den rismatris som är vald som standard, så vill du att matrisen ska bygga på en annan mall följer du stegen nedan.

Ändra befintlig vy

Klicka på Kugghjulet i det svarta verktygsfältet på höger sida i vyn för att komma till inställningarna för vyn. Därefter klickar du på ändra knappen för att nå vyinställningarna, härefter scrollar du ner till Visningsläge.

För att använda Riskmatrisen, väljer du i inställningarna för vyn Visningsläge Riskmatris.


Under Inställningar för riskmatris kan du välja vilken Riskmatrismall som skall användas via drop down menyn.

Du kan även välja Tabellutseende:
1. Tabell - Visar informationen under Riskmatrisen i tabellformat med samma funktionalitet som Visningsläget Tabell vilket innebär att du kan sortera informationen i tabellen genom att klicka på respektive header. 

2. Tabell - Trädstruktur - ger dig möjlighet att lägga till information i tabellen så att du kan addera Risker, Åtgärder med flera.


I det övre högra hörnet av Riskmatrisen kan du välja mellan att Visa Alla eller Visa Summering 
När du har filtrerat kan du rensa filtreringen genom att klicka på Rensa markering 

 

Skapa de datakolumner som genererar värden i riskmatrisen

För att visa värden för t.ex. Sannolikhet, Konsekvens och Riskvärde behöver du sätta upp en måttmall med de måttkolumnerna. Här läser du hur du skapar en måttmall.

I måttmallen skapar du måttkolumner för "Sannolikhet", "Konsekvens", ev "Riskvärde" enligt önskemål. Vanligt är att i dessa använda att inmatningen sker med hjälp av Svarsalternativ för att användarna ska välja från en rullista. Vilka svarsalternativ som ska finnas ställer du in i inställningen för "Måttkolumner".

Nodegenskaper för riskmatrisen

Det finns två Nodegenskaper som är speciellt avsedda för att hantera information relaterat till riskmatriser.

Risknummer:

För att visa Risknummer i Riskmatrisvyn lägger du till nodegenskapen Risknummer för önskad styrmodellskolumn i vyn.

I rapportdelar stöds risknummer i rapportdelar av typen "Riskmatris", men du kan också använda risknummer i vanliga rapportdelar ifall riskerna kommer från Standard-riskmatrisen. 

Riskfärg:

För att visa vald Riskfärg för risken i vyn eller rapportdelen kan du använda nodegenskapen Riskfärg för önskad styrmodellskolumn i vyn. 

I vyn ser resultatet ut som nedan, i detta fall har nodegenskaperna ovan lagts till styrmodellskolumnen Risker.