Vytyper

Riskmatris

Använd riskmatriser för att få en överblick över era risker, hur allvarliga de är samt hur ni hanterar dem.

Riskmatrismallar

Konfigurera / ändra en riskmatrismall

Riskmatris i vyer

Riskmatris i rapport

Måttmall för riskmatrisen

Nodegenskaper för risker

Sammanfattning

Riskmatrisen ger en överblick av riskerna och används exempelvis vid arbete med internkontroll, systematiskt arbetsmiljöarbete och kvalitetsledning. Det går att ha olika riskmatriser i olika styrmodeller och produkter och det är även möjligt att kombinera risker från olika styrmodeller i samma riskmatris.
 
Du kan använda riskmatrisen i både vyer och rapporter. En riskmatris i en vy eller rapport baseras alltid på en riskmatrismall, vilken definierar själva matrisen. Inställningar för vilken information som skall visas i risktabellen under matrisen konfigurerar du som vanligt med hjälp av nodegenskaper. 
Riskmatrisen är interaktiv i vyer och ger möjlighet att filtrera på riskvärden.
För att riskmatrisen skall fungera måste de noder som skall visas i matrisen ha vissa egenskaper. Riskmatriser går att använda tillsammans med vanliga mått eller mått av typen riskmått.
Bilden visar en riskmatris på 4x4 rutor med tre risknivåer (grön, gul och röd).
  

Riskmatrismallar 

För att skapa eller ändra en befintlig riskmatrismall väljer du Riskmatriser i administrationen.

Den blå flaggan anger vilken mall som blir standardval när en ny vy eller rapportdel skapas. Byt standardmall genom att klicka i tomrummet före namnet - då flyttar sig flaggan. Spara. 

Skapa en ny mall genom att skriva in ett namn i den nedersta tomma raden. Spara och klicka sedan Ändra riskmatrismall för att göra inställningar för din nya mall.

Konfigurera / ändra din riskmatrismall

Gå igenom inställningarna och konfigurera din mall. 

Observera: Ändringar i en riskmatrismall påverkar alla vyer och rapporter som redan  använder mallen. Om du inte vill påverka befintliga vyer, skapa då en ny mall.

1. Börja med att bestämma storlek. Byt storlek (1) på riskmatrisen genom att klicka på +/- .

2. Lägg till risknivåer (2) vid behov.

3. Ändra en befintlig risknivå genom att klicka på den. Du kan byta namn, ändra färg och helt ta bort nivån:4. Fyll i vilka måttkolumner du vill koppla din riskmatrismall till genom att skriva namnet på dessa i tabellrubriken.

Måttkolumnnamnen måste matcha exakt. Du får upp förslag på befintliga måttkolumner, men kan också ange ett eget namn, ifall du tänker skapa din måttmall i nästa steg.

Fundera på vilken axel du vill ha respektive måttkolumn på - vänster kolumn hör till y-axeln och höger till x-axeln.

5. Ange vilka definitioner du vill ha för de olika nivåerna för Sannolikhet / Konsekvens (eller motsvarande) - skriv direkt i tabellen. Dessa bör motsvara de svarsalternativ du använder i måttmallen för de risker du använder tillsammans med riskmatrisen: 

6. Som standard räknas riskvärdet ut genom att värdet för sannolikhet multipliceras med värdet för konsekvens, exempelvis 5 * 4 = 20 för värdena Mycket hög och Betydande: 

Det går dock att ange helt egna riskvärden för varje ruta i matrisen, om du inte vill ha standardberäkningen. Klicka på varje cell för att ange ett specifikt värde. Du kan också ändra risknivå för cellen genom att byta färg: 


Om du vill börja om, så kan du rensa alla riskvärden genom att klicka på länken under matrisen. 

7. I de allmänna inställningarna kan du koppla riskmallen till mått av typen riskmått. Läs denna artikel innan du gör det: Riskmått. Du kan visa hur antalet risker som finns i varje cell som standard (se hur det ser ut under Riskmatris i vy). Om du har angett egna riskvärden kan du välja att dölja dessa då de visas i en vy.
8. Välj till sist hur du vill avrunda måttvärden om ni arbetar med decimaler: 

Riskmatris i vyer

För att skapa en vy av typen Riskmatris, så sätter du visningsläget till Riskmatris i vyns inställningar (se Vyinställningar). Under Inställningar för riskmatris som då visas väljer du vilken Riskmatrismall som skall användas.

Det finns stöd för två olika tabellutseenden för tabellen under matrisen. 

Tabell ger möjlighet att sortera informationen i tabellen genom att klicka på respektive kolumnrubrik, men det går inte att lägga till objekt.

Tabell - Trädstruktur ger dig möjlighet att lägga till risker och åtgärder i tabellen, men du kan inte sortera kolumnerna.

Spara vyn. 

Riskmatrisen är interaktiv, och genom att klicka på de olika element i matrisen så filtreras den underliggande tabellen. Bilden visar en riskmatris med tabell-utseende filtrerad på risknivå Hög. Tabellen är sorterad på kolumn "Risknummer".


I det övre högra hörnet av Riskmatrisen kan du välja mellan att "Visa alla" eller "Visa summering". Bilden visar summeringsläget, där siffran visar antalet risker i varje cell.

Du kan lägga till andra kolumner till vyn, exempelvis för att visa kopplingen till riskområden eller för att kunna lägga till åtgärder och kontrollmoment. Detta fungerar på samma sätt som i andra vytyper.
Exemplet nedan visar en riskmatris med riskkategori och möjlighet att lägga till direktåtgärder:

Riskmatris i rapport

Du kan använda riskmatriser i rapporter genom att skapa en rapportdel av typen riskmatris. Läs hur du gör det i artikeln om rapportdelar: Riskmatris i rapportdel.

Måttmall att använda i riskmatrisen

För att visa värden för t.ex. Sannolikhet, Konsekvens och Riskvärde behöver du sätta upp en måttmall med motsvarande måttkolumner. Tänk på att namnen måste matcha de som du nagett i riskmatrisen exakt. Här läser du hur du skapar en måttmall.

Du kan också använda så kallade Riskmått, som har funktionalitet anpassad just för riskmatrisen. Läs mer här.

I måttmallen skapar du måttkolumner för "Sannolikhet", "Konsekvens", ev "Riskvärde" enligt önskemål. Vanligt är att i dessa använda att inmatningen sker med hjälp av Svarsalternativ som motsvarar mallens nivådefinitioner för att användarna ska kunna välja från en rullista istället för siffervärden. Vilka svarsalternativ som ska finnas ställer du in i inställningen för "Måttkolumner".

Nodegenskaper för risker

Det finns två Nodegenskaper som är speciellt avsedda för att hantera information relaterat till riskmatriser för vanliga mått. För riskmått, se nodegenskaper för riskmått.

Risknummer:

För att visa Risknummer i Riskmatrisvyn lägger du till nodegenskapen Risknummer för önskad styrmodellskolumn i vyn.

I rapportdelar stöds risknummer i rapportdelar av typen "Riskmatris", men du kan också använda risknummer i vanliga rapportdelar ifall riskerna kommer från Standard-riskmatrisen. 

Riskfärg:

För att visa vald Riskfärg för risken i vyn eller rapportdelen kan du använda nodegenskapen Riskfärg för önskad styrmodellskolumn i vyn. 

I vyn ser resultatet ut som nedan, i detta fall har nodegenskaperna ovan lagts till styrmodellskolumnen Risker.