Övriga nodinställningar

Hemlig nod

Beskrivning av funktionen hemlig nod som används för att hemlighålla information från ej behöriga användare

Beskrivning

Hemliga noder innebär att nodens namn, innehåll (exempelvis beskrivningsfält och nyckelord), kommentarer samt data kommer vara hemlig samt att noden inte går att söka fram via filter, händelsehistorik eller andra funktioner.

Obehöriga användare kan därför inte ta del av någon information som rör noden någonstans i plattformen, oavsett om de är användare, administratörer eller Stratsys support.

Förutsättningar

För att kunna arbeta med hemlig nod, kontakta er kontaktperson på Stratsys eller projektledare i ett pågående projekt. Då kommer de noggrant att gå igenom förutsättningarna som krävs för att ni ska kunna använda er av hemlig nod och aktivera funktionaliteten. 

Behörighet

Efter att hemlig nod är aktiverat finns det ett nytt val i behörighetsgrupper under behörigheterna för planering och operativt arbete, både under Standardbehörighet och kolumnspecifik behörighet. Detta val heter ”Rätt att hemliggöra”:

Endast de behörighetsgrupper som har denna ikryssad kommer ha möjlighet att hemliggöra noder. Det går därmed via behörighetsinställningen välja vilka nodtyper och/eller styrmodellskolumner som hemlig nod ska finnas för och för vilka behörighetsgrupper.

Impersonering

Om du använder funktionen "impersonera" i Stratsys får du inte tillgång till varken rätten att göra noder hemliga eller de hemliga noder som den användare du impersonerar kan se och ändra, även om du har motsvarande behörighet.

Skapa hemliga noder

När en nod skapas eller ändras så ges möjligheten att ange att det ska vara en hemlig nod. Användaren som kryssar i inställningen kommer automatiskt att sättas som behörig att läsa noden när noden sparas, men kan också ange andra användare som skall ha rättighet att se noden: 

Listan går att komplettera med fler som ska vara behöriga att läsa den i efterhand. Endast se personer som är med på listan kommer att komma åt informationen.

Noder kopplade till en hemlig nod

Det är endast den aktuella noden som blir hemlig vid markering. Noder som är kopplade mot den hemliga noden blir inte per automatik hemliga, utan samtliga noder som ingår i en kopplingskedja behöver göras hemliga var för sig för att inte synas för obehöriga.
Därför är det viktigt att ange de kopplade noderna som hemliga om även denna information ska vara hemlig.
Exempel:
Du har en risk som inte alla ska se som du därmed gjort hemlig. De kontrollaktiviteter som redan finns kopplade till den hemliga risken blir i och med detta inte hemliga. Du behöver därför också hemliggöra de kontrollaktiviteter som endast behöriga användare ska se.
Undantag - skapande av en ny nod som är kopplad mot en hemlig nod
Om du skapar en ny nod som är kopplad mot en nod som redan är hemlig, blir den nya noden  hemlig enligt samma inställningar som noden den kopplas mot som standard. Det går att justera om du vill att den nya noden ska ha andra hemliga inställningar.

Ikon för hemlig nod

När en nod blir hemlig kommer denna ikon visas, men endast för behöriga: 

Ikonen kommer visas i vyer och i ändrafönstret.

Borttagning av noder som har en hemlig nod kopplad mot sig

Tar en användare bort en nod som inte är hemlig men där de kopplade noderna är hemliga får användaren ett varningsmeddelande om detta. I exemplet nedan är en åtgärd hemlig för användaren som kommer ta bort risken: 
Den hemliga noden kommer alltså ändå tas bort om användaren har behörighet att ta bort den. 

Händelsehistorik

Hemliga noder är blockerade från att visas i händelsehistoriken som finns i administrationen.  

Händelsehistoriken för själva noden kommer fungera som vanligt. 

Begränsningar

Rapporter 

Stratsys stödjer inte idag att man hämtar in hemliga noder i rapporter via en rapportdel. Är en nod flaggad som hemlig och man skapar en rapportdel som försöker hämta in noden, kommer noden inte att följa med vid importen.  

Sociala funktioner 

Stratsys stödjer inte sociala funktioner i samband med hemlig nod. Är en nod hemlig, kommer händelser som sker på noden inte visas i de sociala funktionerna. 

Händelsegadgeten 

Dagens händelsegadget bygger på sociala funktioner, och eftersom vi inte stödjer sociala funktioner, kommer denna Gadget inte heller stödjas 

Aktivitetsbudgetering 

Stratsys stödjer inte noder som ligger i en kontext av aktivitetsbudgeteringen. Här tittar systemet på kolumnen Aktivitet för aktivitetskostnader, och för de noder som ligger i någon av dessa kolumner kommer inte kunna använda funktionen Hemlig nod.