Måttnoder

Kolumntyp i måttnoder

Här beskrivs "Kolumntyp", en inställning som kan göras per måttkolumn i en måttnod

I en måttnods inställningsflik finns det för varje måttkolumn möjlighet att ställa in Kolumntyp. Kolumntypen är i många fall förvalt i måttmallen men kan justeras för respektive nod.

Vad innebär respektive kolumntyp?

Standard

Har inga specifika egenskaper och används där ingen av övriga alternativ är relevanta, exempelvis för kolumner som innehåller beräkningsformler. I måttkolumner med typen standard kan en användare lägga in siffror eller svarsalternativ men det är inte möjligt att välja det som obligatoriskt via användarens ansvarsroll.

Utfall, mål och prognos

Dessa tre kolumntyper används för att märka upp måttkolumner med respektive innebörd samt för att kunna styra ansvar i ansvarsroller. Med hjälp av nodegenskapen "Måttkolumn" i vyer kan man också samla utfall från respektive kolumntyp oavsett själva kolumnens namn.

För ansvarsroller:

I en ansvarsroll kan du ställa in vad de användarna som tillhör en ansvarsroll ska vara ansvariga för avseende måttnoder. Inställningen kan användas för att ex särskilja vilka som ska sätta målvärden och vilka som ska rapportera utfall på ett mått. En användare som blir tillagd i en ansvarsroll med inställningen att rapportera utfall och rapportera mål har således behörighet att skriva in data i kolumner av typen "Utfall" och "Mål" oavsett vad själva kolumnen har för rubrik.

För samtliga ansvar dyker ett kort upp på användarens "att göra-lista" ett antal dagar innan deadline - vilket antal dagar som gäller är beroende av inställningarna för ”att göra-listan” i din databas. Måttkolumner som är satta som typen standard genererar ingen påminnelse.

För nodegenskap i vyer

Kolumntyperna kan också användas till att i en vy visa utfall från alla måttkolumner av en viss kolumntyp (ex Utfalls-kolumner) i en kolumn, trots att de har olika benämningar. 

Som standard när en måttkolumn ska visas som nodegenskap i en vy väljer man den utifrån vad måttkolumnen har för namn, ex "Utfall". Om då ett annat mått har ett annat namn för sin utfallskolumn, ex "Utfall %" så kommer inget värde att visas om det är måttkolumnen "Utfall" som visas i vyn. 

Nodegenskapen som heter Utfall visar upp måttkolumnen som heter "Utfall". För att data ska visas där krävs det att måttkolumnen i måttet heter exakt "Utfall":

I de fall där utfallskolumnerna kan ha olika namn, såsom "Utfall %" och ”Ack Utfall”, kan man istället med fördel välja nodegenskapen "Utfallskolumn" som då visar värden från alla måttkolumner som är av typen "Utfall".

Enligt samma princip fungerar kolumntyperna Mål och Prognos.

Årsmål

Årsmål har ett annorlunda beteende på så sätt att den inte kommer att ta hänsyn till måttets periodicitet utan ge möjlighet att skriva ett värde för året, ett årsmål.

Bilden visar ett mått som har kvartalsperiodicitet där kolumnen "Mål" har kolumntypen årsmål. Där ser vi att för övriga kolumner kan vi ange data per kvartal, men för "Mål" kan vi endast skriva in i årets sista period som då gäller för hela året