Måttnoder

Kolumntyp (i måttnoder)

Här beskrivs "Kolumntyp", en inställning som kan göras per måttkolumn i en måttnod

I en måttnods inställningsflik finns det för varje måttkolumn möjlighet att ställa in Kolumntyp. Kolumntypen är i många fall förvalt i måttmallen men kan justeras för respektive nod.

Vad innebär respektive kolumntyp?

Standard

Har inga specifika egenskaper, rekommenderas att inte användas såvida det är ett speciellt skäl att ingen av de andra passar. Standard innebär att användaren kan skriva i kolumnen men inte måste det enligt ansvaren i en ansvarsroll. En nod kan exempelvis aldrig bli försenad p.g.a. att man missat rapportera in i en datakolumn med kolumntyp Standard, därmed skickas inte heller påminnelser och noden visas inte i To-dolistan.  

Utfall, mål och prognos

Dessa tre kolumner fungerar på samma sätt och har en innebörd för ansvarsroller och nodegenskapen "Måttkolumn" i vyer.

För ansvarsroller:

I en ansvarsroll kan du ställa in vad de personerna som tillhör ansvarsrollen ska vara ansvariga för avseende måttnoder. Det kan användas för att ex särskilja vilka som ska sätta målvärden och vilka som ska rapportera utfall. En användare som blir tillagd som ansvarsollen i bilden har således behörighet att skriva in data i kolumner av typen "Utfall" och "Mål":

För nodegenskap i vyer

Kolumntyperna kan också användas till att i en vy samla alla måttkolumner av en viss kolumntyp (ex Utfalls-kolumner) i en kolumn, trots att de har olika benämningar. 

Som standard när en måttkolumn ska visas som nodegenskap i en vy väljer man den utifrån vad måttkolumnen har för namn, ex "Utfall". Om då ett annat mått har ett annat namn för sin utfallskolumn, ex "Utfall %" så kommer inget värde att visas om det är måttkolumnen "Utfall" som visas i vyn. 

Den här nodegenskapen visar upp måttkolumnen som heter "Utfall". För att data ska visas där krävs det att måttkolumnen i måttet heter exakt "Utfall":

I de fall där utfallskolumnerna kan ha olika namn, såsom "Utfall %", kan man istället med fördel välja nodegenskapen "Utfallskolumn" som då samlar ihop värden från alla måttkolumner som är av typen "Utfall".

Enligt samma princip fungerar kolumntyperna Mål och Prognos.

Årsmål

Årsmål har ett annorlunda beteende på så sätt att den inte kommer att ta hänsyn till måttets periodicitet utan ge möjlighet att skriva ett värde för året, ett årsmål.

Bilden visar ett mått som har kvartalsperiodicitet där kolumnen "Mål" har kolumntypen årsmål. Där ser vi att för övriga kolumner kan vi ange data per kvartal, men för "Mål" kan vi endast skriva in i årets sista period som då gäller för hela året