1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Skape / endre rapporter og rapportinnstillinger

Rapporten del

Rapport del: fra kontroll modell

Rapport del: Kopier rapport del

Rapport del: basert på visning

Ny rapport del

En rapport del er en del av rapporten som gir informasjon om henting fra en annen del av verktøyet eller fra et annet system. Du kan velge mellom:

Styrmodell -Velg hvilke kolonner og egenskaper du vil vise som overskrifter eller tabeller under den merkede overskriften i rapporten. Informasjonen hentes alltid fra én kontroll modell per rapport del. Se Rapport del.

Kopier rapport del -funksjonen kan brukes til å kopiere en rapport del fra en annen rapport eller mellom rapportmalen og en enhets struktur. Se Rapport del.

Basert på visning -Automatgenerera en rapport del fra en visning slik den er definert på det tidspunktet du oppretter rapportdelen. Oppretter et statisk utvalg av visningens egenskaper og filtrering. Se Rapport del: basert på visning.

Riskmatris -Velg hvilke av dine Riskmatriser Du vil legge til i rapporten. Oppretter et statisk utvalg av de valgte Riskmatrisens innstillingene.

Måttanalys -Velg en Måttanalys Du vil legge til i rapporten.

Ekstern tabell -For at dette alternativet skal være tilgjengelig, trenger du minst én tilkobling til et eksternt system. Kontakt Din konsulent for ytterligere spørsmål om dette.

Rapport del: fra kontroll modell

En ny rapport del kan brukes til å bygge rapporter basert på informasjon fra kontroll modeller. Du kan for eksempel velge å hente mål som overskrifter i rapporten, etterfulgt av tabeller med beregningene som er tilknyttet hvert mål.

Tips! Vi anbefaler at du oppretter en tittel i rapporten som du deretter plasserer rapportdelen under. Dette er slik at rapportdelen kan flyttes på et senere tidspunkt. Rapportdeler som opprettes direkte på øverste nivå i en rapport, kan ikke endre plassering i forhold til manuelt opprettede hoder senere. Overskrift 5. Det er for eksempel vanskelig å flytte den slik at den blir Overskrift 6. Se Rapport del: Kopier rapport del For å kopiere rapportdelen slik at den er under en manuell overskrift.


Begynn med å velge tittelen du vil at rapportdelen skal plassere under, og klikk deretter Ny rapport del. Følg deretter veiviseren gjennom fire forskjellige trinn:

Trinn 1 – generelt
Via det miste ned meny, du kanne velge det ønsket administrere modell.

Du kan også velge å basere rapportdelen på en visning som for øyeblikket er satt opp i dag, basert på kontroll modellen. Dette betyr at Nodegenskaper og filterinnstillingene for den valgte visningen kopieres til rapportdelen.

Deretter trykker du på Opprett øverst til høyre

Obs! Dette er et øyeblikksbilde opprettet av Nodegenskaper og Filterinställnignar, hvis du senere endrer disse i visningen, vil ikke innstillingene for rapportdelen bli påvirket.

Trinn 2-kolonner
Her kan du velge hvilken av kontroll modellens kolonner du vil hente inn i rapporten, ved å klikke i avmerkingsboksen foran kolonnenavnet. Du angir også hvordan kolonnen skal brukes i rapporten. Kolonner med node-tekst angis av Stratsys per standard til overskrifter mens dimensjoner og aktiviteter angis som sitt eget bord, kan du selvfølgelig justere disse i ettertid.

er brukt som
Rubrikk -Hvis du velger "tittel", vil informasjonen fra kolonnen vises som egne overskrifter i rapporten. Hvis du velger «Bruk som overskrift» for flere kolonner, vil kolonnene være forskjellige overskriftsnivåer i rapporten. Ex. KF mål som overskrift nivå 1 og RAC mål som en overskrift nivå 2 lik den informasjonen som vises i visninger.

Egen tabell -Hvis du velger "egendefinert tabell", vil informasjonen i kolonnen være i en egen tabell. For eksempel, en tabell for alle beregninger og kanskje til og med en for alle aktiviteter.

Del I-tabellen (trestruktur) -kolonnene du bruker som "del av tabellen (trestruktur)", er i den samme tabellen, og koblingene mellom dataene i de ulike kolonnene avklares i en trestruktur. Du kan for eksempel velge å vise nodene og de flettede målene i den samme tabellen. Følgende eksempel viser to tekstkolonner ("forretningsmål" og "mål for enheten") og en måle Kol onnen ("Metrics")

Gruppering For både overskrifter og tabeller kan du angi at de også skal grupperes under en egendefinert fri tekst overskrift eller en søkeord gruppe. Velg Egen overskrift og skriv i tekstboksen hva tittelen skal kalles. For en mål-kolonne kan du for eksempel ha en Grupperingsrubrik som heter "oppfølging av våre mål". Hvis kolonnen har nøkkelord sett, kan du også velge å gruppere under hvert søkeord-enten som en overhodet eller som en innledende grupperings kolonne i en tabell. Velg deretter Søkeord som tittel Eller Nøkkelord i tabell Og deretter hvilken søkeord gruppe du vil bruke.

Vis målinger med forskjellig periodisitet i forskjellige tabeller Dividerer målene slik at du har muligheten til å angi ulike nodegenskaper for hver periodisk. Hvis du merker av for dette alternativet, kan du velge hvilken periodisk du vil vise i rapportdelen. Se også endre rapport del.

Trinn 3 egenskaper i egenskaps velgeren og innstillingene

Senere kan du justere nodegenskaper du har valgt.

For hver kolonne for kontroll modell du velger, har du nå muligheten til å velge hvilke egenskaper som skal vises i denne rapportdelen. Kontroll modell Kol onner som vises som overskrifter, har bare ett felt, men de som vises som tabeller, har to (én for innholdet i tabellen og én for innhold som du vil vise som tilleggsinformasjon under tabellen).

Egenskaper under en overskrift
For deloverskrifter for rapporter angir du Egenskaper på samme måte som i tabellene, med liten forskjell om at inndelingene er oppført etter hverandre i stedet for i kolonner når de vises i selve rapporten. Du trenger ikke å velge navn -den vises alltid automatisk for overskrifter. 

Tilleggsinformasjon undertabell
Hvis en rapport del henter lange tekstdeler eller for eksempel store grafikkelementer som Bilder eller diagrammer, er det vanlig at disse kan vises under en tabellcelle i stedet for i en tabell. Dette innholdet administreres på samme måte som innholdet i tabellen. Egenskaps velgeren for en rapport del gir deg alltid Supplement med informasjon som skal vises under bordet. Se prøven bildet nedenfor.

I dette eksemplet brukes Kommentar Som tilleggsinnhold under tabellen. Se bildet nedenfor som viser hvordan Mätetalens kommentarer vises per tallene under bordet (som i tillegg til tiltaket ETA viser også de strategiske målene som målingen ETA er knyttet til, og derfor ikke er egnet så godt til også å inneholde omfattende mätetalskommentarer.

Plasser kommentarer og beskrivelsesfelt på din egen linje (i en tabell)
Du har også muligheten til å angi at alle merknader og beskrivelsesfelt vises på en egen rad i tabellen, og dermed frigjøre plass vannrett for annet innhold.

Innstillinger

Klarmarkera hoder automatisk

Titler i rapportdelen Klarmarkeras automatisk hvis denne innstillingen aktiveres og hodet ikke inneholder noen inndelinger som brukeren skal rapportere om, eller hvis toppteksten bare inneholder klarmarkerade merknader. Hvis du har to godkjenningsnivåer i rapporten, er overskriften Klarmarkeras for godkjenning, og du har en overskrift Klarmarkeras. Overskrifter som allerede er klarmarkerade (Hvis du endrer i en rapport del) ikke mister sitt klare valg uansett hvilken innstilling du gjør her. For informasjon om klar merking av kommentarer, se Andre innstillinger.

Rediger direkte i rapporteringen (InlineEdit)

Gjør det mulig å redigere direkte i rapporten.

Rapport del: Kopier rapport del

Obs! Hvis du kopierer en rapport del, kopieres ikke innhold som legges til manuelt i rapportdelen. Overskrifter som for eksempel legges til i enhets tilpassingen for en rapport del som er opprettet fra rapportmalen, eller tekstfelt som er lagt til manuelt, kopieres ikke.

Trinn 1
Velg overskriften for å plassere den kopierte rapportdelen under.Obs! Aldri sted rapportere deler inne hverandre for resten ville anledning problemer med hiding/viser og splitting ned å det underliggende.

Obs! Ideelt sett må du ikke opprette rapportdeler rett under rot overskriften, fordi bare overskrifter kan distribueres til underliggende rapporterings enheter.

Trinn 2
Velg rapporten der rapportdelen er oppført i neste trinn, Velg rapportdelen og Opprett.

Trinn 3
Nå du har opsjonen å endre det Nodegnskaper, struktur, innfatningene og retten filterene så bevare du.

Rapport del: basert på visning

Du kan opprette en rapport del ved å kopiere innstillinger fra en valgt visning. Enten gjør du dette fra den aktuelle visningen eller oppretter rapportdelen I Strukturen for den vanlige malen endre Eller Strukturen av endringen Enhetsmall I rapporten for å vise informasjonen.

Obs! Rapportdelen som opprettes, er et øyeblikksbilde av innstillingene som visningen hadde da rapportdelen ble opprettet. Delrapport delen endres ikke hvis du gjør endringer i visningen senere.

Opprette rapport del basert på visning når du er i en rapport

Opprett rapport del basert på visning når du er i en Du
Stå i alle visninger og klikk på verktøylinjen på høyre side av skjermen. Du kan nå velge rapporten som rapportdelen skal opprettes i. da vil du også ha muligheten til å velge hvilken tittel det skal være i rapporten.Når du har klikket Skapa rapportdel Dette er opprettet i den valgte rapporten. Hvis du vil se den opprettede rapportdelen, går du til den aktuelle rapporten og klikker den nye rapportdelen.

 

Filterinnstillingene og egenskapene du valgte for visningen, tas med i rapporten, og du kan velge å gjøre justeringer på denne som vanlig via Rapportmallsstrukturen Og Rapportdelen. Overskriftene i rapporten hentes fra den første Textnoden Fra venstre og deretter opprettet under overskrifter av andre Textnoder I synkende rekkefølge fra venstre mot høyre. Tabeller opprettes for mål Kol onner og aktivitets Kol onner.

Ny rapport del-Riskmatris

Trinn 1.
Du kan opprette en rapport del for å heve en risiko matrise i rapporten, gjør du dette ved å velge risiko matrisen under Velg type rapport del og deretter opprette.

Trinn 2.
Nå kan du endre nodegenskaper til å bli vist sammen med Riskmatrisen og Riskmatrismall som skal brukes for Riskmatrisen og mer.

Du kan alltid komme tilbake og endre innstillingene etter at du har lagret og sjekket risikoen matrise i rapporteraläget.

 

Opprett rapport dels analyse for delmål

Du kan opprette en rapport del for å få med en mål analyse du har gjort i rapporten.

Trinn 1.
Velg målings analyse under Velg type rote, og velg deretter den spesifikke målings analysen i-listen, og Opprett øverst til høyre.

Trinn 2.
Nå kan du velge å lagre og kontrollere målings analysen i rapporteraläget.

Du kan alltid endre Måttanalays som skal vises i retrospektivt, men også utseendet på den underliggende tabellen som viser informasjon for målings analysen. Ved å klikke på utstyret vil ta deg til den valgte mål analyse for se hvordan den ser ut.

 

Opprett rapport del-ekstern tabell

Lar deg opprette en rapport del som henter informasjon fra et eksternt system til rapporten i Stratsys.

Trinn 1.
Under Velg del type for rapportvelger du Opprett ekstern tabell, og deretter velger du den spesifikke målings analysen i-listen.

Trinn 2.
Angi det eksterne systemet som du ønsker å hente informasjon fra, og velg den eksterne tabellen du vil hente, og Opprett øverst til høyre.

Trinn 3.
Når du har opprettet tabellen, vil du se en forhåndsvisning av den med alternativet for å justere kolonnebredden. Du kan også velge å endre den eksterne tabellen, men også kildesystemet og utse ende malen for tabellen.