1. Håndbok
 2. Innstillinger for noder
 3. Kommentarer, søkeordgrupper og beskrivelsesfelt

Kommentarinnstillinger

Her kan du sette opp og endre kommentar innstillinger.

De generelle

Kommentarsmallar

Kommentarstyper

Instruksjoner

Avansert og Kommentarseditor

Färginställningar

Andre innstillinger

Se også kommenterings innstillinger for tidsskrifter som du finner under Periodisk og tidsfrister.

Kategori: generelt

De generelle
Uppföljningsperiodicitet
Bruk mål egen periodisk for målkommentarer
Her kan du sette opp kommentarer for Måttnoder å alltid ha samme periodisitet som Måttdatan. Denne innstillingen gjelder for alle målkolonnene i systemet. Måttdatans frekvens styres alltid av innstillingen under kategorien Innstillinger Nodens Ändrafönster. Hvis dette alternativet er aktivert, kontrolleres også kommentarene for denne periodisk. Hvis dette alternativet ikke er aktivert, kontrolleres hyppigheten i stedet for Kol onne innstillingen for kontroll modell, se De generelle.

Synlighet
En kommentar er synlig for alle enheter Og En kommentar for hver enhet Kontrollerer om merknader skal være synlige for alle enheter, eller om de bare er synlige på enheten der de er skrevet. Denne innstillingen gjelder for alle nodene i en node, og i sjeldne tilfeller til mål eller aktiviteter hvis du har valgt å gjøre dem synlige i stedet for å bruke konsolidering. Denne innstillingen kan også påvirke Nøkkelordgrupper.

Textbegränsningar
Begrens tekstlengde for merknader
Her kan du velge maksimalt antall tegn som skal skrives inn i en merknad. Når en bruker skriver en kommentar som tangenter til maksimalt antall tegn, er hun/han varslet om at merknadens maksimum er nådd. Det er da ikke mulig å skrive mer.

Tidslåsning
Her kan du angi at merknader skal være låst for redigering etter at fristen er passert. Se Periodisk og tidsfrister.

Flik: Kommentarsmallar

Kommentarsmallar er en funksjon for å forfrø som tekst er synlig i en kommentar når brukeren begynner å skrive. Malen er bare ment som en støtte for rapportering, og brukere kan velge om de vil bruke malteksten eller ikke når kommentaren skrives. Eksemplet nedenfor viser hvordan merknads malen vises for brukere når de skriver inn merknader.

Legge til en Kommentarsmall
Nederst i tabellen er det en rad for nye kommentarsmallar. Slik gjør du det:

 1. Klikk pilen på høyre side av kolonnen for kontroll modeller, og velg kontroll modellen du vil bruke.
 2. Velg hvilken kolonne merknads malen skal vises i.
 3. Hvis du har aktivert Skrevet kommentarer Under kategorien Avansert , kan du også velge hvilken merknadstype malen skal gjelde for.
 4. Klikk i kolonnen for Kommentarsmallar. Et tekstredigeringsprogram åpnes, der du kan skrive inn ønsket type og formatere den slik du vil at den skal vises for brukerne.

Gjenta denne fremgangsmåten for å legge til flere maler.

For å avslutte, klikk Skyte!

Obs! Du kanne likeledes skru av imellom rekkene av benytter Tab/Skift + Tab og velger valgmulighetene inne det Dropdownlistorna med ex. piltastene eller ved å klikke på den første bokstavene i alternativene på tastaturet. Hvis du klikker på fanen på slutten av en linje, hopper du nedover på neste linje.

Endre en Kommentarsmall
Klikk kontroll modellen, kolonnen eller kommentar malen du vil endre, og gjør en endring. Når alle endringene er fullført, klikker du Skyte.

Slette en Kommentarsmall
Hvis du peker på raden for en kommentarsmall, vil en Dustbin Helt til høyre. Klikk på den og klikk deretter Skyte.

Flik: Kommentarstyper

Bs! Kategorien kommentar typer vises bare hvis du har valgt Aktivere skrevne kommentarer Under kategorien Avansert/Other innstillinger.

Her kan du opprette nye merknadstyper som gir deg mulighet til å bruke flere ulike typer kommentarer i alle nodene som vises i den samme kontroll modell Kol onnen.

Du kan for eksempel opprette to forskjellige visninger der brukere i en visning får tillatelse til å skrive sammendrags kommentarer og en visning der de rapporterer vanlige kommentarer, eller for eksempel en analyseringskommentar. Hvis du vil at kommentar typen skal vises direkte i visningen, merker du den som en node egenskap i visningsinnstillingene. Der velger du også hvilken merknadstype som skal vises i rapporterings modus for nodene (skrevet kommentar for kolonnen i visningen).

På samme måte kan du velge hvilken merknadstype du vil legge til i en rapport del i en rapport.

Det finnes to generiske kommentar typer som kan gis nytt navn, men ikke kan slettes. Disse to er merket med en Thumbtack I listen over kommentar typer. Planleggings kommentar er spesielt utformet for kommentarer i planleggings versjoner. Den har alltid årsperiodicitet og samme periode versjonen er knyttet til.

Legg til en ny kommentar type
Klikk den tomme linjen nederst i listen, og skriv inn navnet på den nye kommentar typen. Hvis du vil legge til flere, gjentar du fremgangsmåten. Du kan gå direkte til neste linje ved hjelp av tabulatortasten. Avslutt ved å klikke Skyte.

Endre en Merknadstype
Klikk direkte på merknadstypen du vil endre, og skriv deretter inn kommentar navnet du ønsker. Avslutt ved å klikke Skyte.

Slette en Merknadstype
Først bestemme om du skal slette en hel Merknadstype eller endre merknadstypen bare for en bestemt kolonne i en visning eller rapport. Avslutt ved å klikke Skyte.

Endre Merknadstype i visning
Er De generelle.

Slett kommentar type
Hvis du peker på en Merknadstype, Dustbin Helt til høyre på linjen. Klikk på den for å slette kommentar typen. Du kan slette alle kommentar typer unntatt Kommentar Og Planeringskommentar.

Obs! Hvis du sletter en Merknadstype, sletter du også alle kommentarer som skrives til denne merknadstypen. Hvis det er det du ønsker å gjøre, må du også akseptere at kommentarene faktisk skal slettes fra systemet.

Se hvor merknadstypen brukes
Velg merknadstypen, og velg deretter Kikkert Som vises til høyre, ser du navnet på visningen og kolonnen for kontroll modell.

Tab: instruksjoner

Her kan du skrive instruksjoner som vil være synlige for brukerne når de skriver sine kommentarer. Instruksjonene vises på høyre side av nodene Rapporterafönster.

Legge til en instruksjon

 1. Klikk på den .
 2. Velger du den Styrmodell, Styrmodellskolumn, Kommentarstyp Og Enheten som undervisningen skal være synlig.
 3. Velg perioden i Dropdownlistan og skriv en instruksjon for periodene der det føles relevant. Periodene som vises, styres av periodisitet for den valgte kolonnen for kontroll modell. Se Styrmodeller Og Periodisk og tidsfrister.
 4. Klikk på knappen Skyte Nederst på siden.
 5. Velg hvor undervisningen skal være synlig for å avslutte. Se Endre synlighet.

Endre en instruksjon

Klikk på den Skiftenøkkel På venstre side av bordet. I kategorien Endre instruksjon Du kan velge en periode, redigere instruksjonen og avslutte ved å klikke på Skyte.

Fjerne en instruksjon

Vil du at instruksjonen skal forsvinne fra alle noder i verktøyet? Pek ISF på instruksjonen og klikk Støv bin Som vises til høyre. Hvis du bare vil fjerne den på bestemte enheter, må du endre synligheten i stedet. Se forklaringen nedenfor.

Endre synlighet

Som standard vises et notat bare på enheten som ble valgt da instruksjonen ble opprettet. Her har du muligheten til å velge å også vises på andre enheter. Start ved å klikke Endre synlighet. Et nytt vindu åpnes der du kan klikke på venstre til høyre nivå i organisasjons treet og krysse enhetene du vil at instruksjonene skal vises på. Du kan kontrollere at instruksjonen er synlig for alle underliggende enheter på et bestemt nivå i organisasjons treet.

Tab: Avansert

Her over du kanne finner innfatningene det administrere hva det Kommentarseditorn burde inneholde, begge to opptreden og funksjonen klok. Innstillingene er delt inn i tre grupper: Kommentarseditor, Färginställningar Og Andre innstillinger.

Kommentarseditor

Aktiver under overskrifter
Gjør det mulig å legge til en undertittel når du skriver en kommentar i en Rapporteringsfönster. Se eksemplene nedenfor.

Aktivere avsendere for kommentarer
Hvis dette alternativet ikke er aktivert, mottar hver kommentar automatisk den påloggede brukerens navn som Skribent. Hvis dette alternativet er aktivert, Skribent Ut mot Avsenderen. Brukere vil da ha muligheten til å fjerne seg selv og i stedet velge noen andre eller la feltet stå tomt.

ASe enkel formatering for kommentarer
G
Redaktøren spesielt. Rapporterafönstret Ikke vise alle funksjoner. Funksjonene som er skjult, er knappene for Klipp ut, Angre Og Redo.

Bruk linjeskift i stedet for nytt avsnitt når du trykker på Enter-knappen
Får markøren til å hoppe nedover en linje i teksten i stedet for to rader.

Aktiver Java-lim av bilder
Krever at en kompatibel Java-versjon er installert på klientdatamaskinene.

Färginställningar

Bruk avsetnings farger for undernodene
Gjør det mulig for brukere å angi en farge for en periode i tekstnoder (f.eks. mål). Fargen er knyttet til periodisitet av kommentaren. Perioden styres av styrmodellskolumnens Innstillinger. Fargen angis per enhet eller per node avhengig av hvilken synlighets innstilling du har gjort i kategorien De generelle. Hvis dette alternativet ikke er aktivert, mangler muligheten til å velge farge i tekstnodene.

Bruk avsetnings farger for aktiviteter
Lar deg velge en bestemt farge for en bestemt periode i Aktivitetsnoder.

Gjøre det obligatorisk å velge en farge
Tvinger brukere til å velge en farge når de skriver inn en kommentar. alternativet krever at Bruke PEriodiserade farger er aktivert for aktiviteter eller for en undernode. Påvirker farge i Rapporterafönstret.

gjør merknaden obligatorisk for å velge farge
Tvinger brukere til å skrive inn en kommentar i Rapporterafönstret For å velge en manuell farge.

Andre innstillinger

Vis fjernvalg boks i Kommentarspopupen
Angir at merknader skal være klarmarkeras. Noder som bruker klar markering for merknader, vises fortsatt (selv om det er forfalt) i Rapporteringstabellsfilter På Hjem Til de klarmarkeras. I rapportdeler i rapporter kan du angi at hoder automatisk skal klarmarkeras hvis de bare inneholder merknader som allerede er klarmarkerade.

Ikke Vis periode merknadene i nodegenskaper før perioden er Klarmarkerad
Gjør bare klarmarkerade kommentarer synlige i visninger og rapportdeler. alternativet krever at Vis fjernvalg boks i Kommentarspopupen er aktivert.

Vise alle merknader i perioden (slått sammen til én)
Visninger og rapporter presenterer alle kommentarer som er skrevet i samme periode som om de var samme kommentar. Du får samme funksjonalitet hvis du i stedet bruker Nodegenskapen. Kommentar + historie.

Aktivere skrevne kommentarer
Skrevne kommentarer brukes hvis du vil ha mulighet til å bruke flere ulike typer kommentarer i samme node. Hvis for eksempel en vanlig Merknad og en analyse skal utføres for samme node. Rapporteringen er satt opp slik at de ulike typene kommentarer skrives i hver visning. Det er mulig å vise forskjellige kommentar typer i samme visning, men bare én kan vises i Nodpopupen. Merknads typene defineres i kategorien Kommentarstyper Vises til dette alternativet er aktivert.

Ikke tolk farge som en farge hvis du har aktivt
Lar deg velge farge Ingen farge .

Bruk siste periode i valgt versjon hvis dagens dato er senere enn den siste datoen i versjonen
Innrømmer en bemerkning å aldri havne i en siden periode enn versonen det du skrive kommentaren inne. Hvis en kommentar er skrevet i den gjeldende versjonen etter 31 desember, kan du velge å si at det er skrevet på 31 desember, og ikke i det følgende året.

Vis kommentar ikon før kommentarer. Påvirker Rapportspecifika kommentarer.
Denne funksjonen gjelder bare for deg som har aktivert muligheten til å opprette gamle rapporter. De nye rapportene er av typen: Stående, Trestruktur Eller Tabell.