Aktivitetsinnstillinger

De generelle

Prioriteringer

Status

Administrere en status

Hjälptexter

Sletting av fullførte oppgaver

Her kan du finne innstillinger som påvirker alle aktiviteter i verktøyet. Innstillingene er delt inn i de fire kategoriene De generelle, Prioriteringer, Status Og Hjälptexter.

Kategori: generelt

Dato
Datoinnstillinger for krav til start-og sluttdato kan settes til håndhevede felt, som betyr at brukeren ikke kan opprette eller lagre en aktivitet på nytt uten å sette disse datoene først.

Avstämningsdatum
I Rapporteringstabellsfiltren , kan du velge om aktivitetene som vises i Rapporteringstabellsgadgets, også skal vises basert på post datoen.

Aktiver avstemmings datoer for aktiviteter
Gjør det mulig å legge til flere avstemmings datoer i Ändrafönstret.

Vis post dato ved sporing for fjernvalg
Klikk på den Avstemme En Rapporteringstabellsgadget på et instrumentbord åpner oppgavens Ändrafönster.

Hvis dette alternativet er aktivert, får brukerne muligheten til å klarmarkera avstemmingsdatoen. Oppgaven kan vises som forfalt. Hvis alternativet er deaktivert, vises post datoen i Rapporteringstabellsgadgeten til avstemmingsdatoen er passert.

Obs! Merknader som er skrevet og klarmarkeras i aktiviteten, lagres i gjeldende sporings periode, og har ingen tilknytning til den spesifikke avstemmingsdatoen.

Vise avstemmings datoene for aktiviteter grafisk i Ganttschemat
Hvis du aktiverer dette alternativet, vises post datoene for hver aktivitet i EV. Gantt-diagrammer. Se eksempel på bildet nedenfor.

Aktivitetsintervall
Aktiver aktivitets intervall
Hvis du slår på innstillingen Aktiver aktivitets intervall gis mulighet til å dele en aktivitet opp i flere intervaller i aktivitetens Ändrafönster. Du kan legge til intervaller både før og etter det forrige mellomrommet, men to intervaller kan ikke overlappe. Hvis du for eksempel vil at oppgaven skal utføres Kvatal 1 og kvartal 3 i løpet av året, bruker du denne funksjonen til å fortsette aktiviteten i de ønskede kvartalene og stanses midlertidig i Q2.

Implementering
Visa genomförandepanel
Et implementerings panel vises i endre-og Rapporterafönstret. Etter at implementeringen panelet er aktivert, kan du velge mellom fire forskjellige innhold: Implementering, Timer, Budsjett Og Doble tekstfelt for timer og budsjett. Aktivere både Timer, Budsjett Og Doble tekstfelt for timer og budsjett Viser både timer og budsjett inndelt etter Budsjett Og Utfall.

Prioritet

Vis prioritet
Prioritet brukes til å vise hvor viktig en aktivitet er i Förhllande til andre. Du kan for eksempel velge å filtrere en visning slik at den bare viser oppgaver med høy prioritet. Prioritets filtrering kombineres ikke med søkeord filtrering. Hvis dette alternativet er aktivert, vises en prioritets velger i oppgaven Ändrafönster. (se Bild)

De gjenværende prioritetsinnstillingene er gjort i kategorien: prioriteter som blir synlige bare etter at du har valgt dette alternativet og lagret.

Andre
Obligatorisk å skrive kommentar på fullført aktivitet

Dette alternativet tvinger brukeren til å skrive inn en kommentar når vedkommende endrer statusen til en aktivitet til "ferdig".

Flic: prioriteringer

Obs! Denne kategorien vises bare hvis Vis prioritet er avmerket under tab: General.

Prioriteten i Stratsys er å vise viktigheten av en aktivitet i forhold til andre. Du kan for eksempel velge å filtrere en visning slik at den bare viser oppgaver med høy prioritet. Prioritets filtrering kombineres ikke med søkeord filtrering.

Prioritet

Her kan du se en oversikt over aktivitets prioritetene som systemet bruker for øyeblikket. I eksempelet ovenfor kan brukerne velge mellom Lav, Midler Og Høy Prioritet. Hver prioritet er en prioritetsverdi som styrer rekkefølgen som prioritetene vil vises i, i listen her og i prioritets velgeren i Ändrafönstret. (vist i bildet eksempel til høyre).

Legg til en ny prioritet
Klikk på den Namnfältet Nederst på prioriteringslisten og gi det nye prioritet et navn og en Prioritetsvärde. Fullfør ved Skyte.

Endre en prioritet
Hvis du vil endre en prioritet, klikker du navnet eller prioritetsverdien og gjør ønsket endring. Husk at Skyte Endre når du er ferdig.

Slette en prioritet
Pek på prioriteten, og klikk Støv bin til høyre.

Obs! Det er ikke mulig å slette en prioritet som brukes i en aktivitet. Vennligst kontakt din konsulent hvis du vil at vi skal hjelpe med dette. Hvis du vil vise kontakter, klikker du det grønne spørsmålstegnet i øvre høyre hjørne av Stratsys.

Masse oppdaterings prioritet
Her kan du oppdatere alle like prioriteter på samme tid og dermed tjene mye tid i forhold til å gjøre endringer i alle aktivitetene på egenhånd. Angi prioriteten du vil endre (Prioritet før) og prioriteten du vil endre til (Prioritet etter). Klikk på knappen Oppdateringen For å bekrefte endringene.

Flik: status

Statusen brukes til å vise hvordan arbeidet på en aktivitet skrider frem. Du kan for eksempel velge å vise statusen i visninger og EV. Filtrere en visning eller rapport del for å vise bare aktiviteter med en valgt status. Se filterinnstillinger: aktivitetsfilter og trinn 3 i artikkelen Legge til en visning.

Et typisk enkelt status sett i verktøyet kan se ut som vist i eksempelet nedenfor. Vi har en statusgruppe med navnet Standard Brukes i alle kontroll modeller. I status-gruppen har vi 3 forskjellige alternativer som brukeren kan velge mellom for noder av typen aktivitet. I dette tilfellet har vi Pågående (som indikerer at noen jobber med aktiviteten og ikke er klar), Vänteläge (som betyr at ingen jobber med aktiviteten) og Fullført (som betyr at oppgaven er fullført).

Statusgrupper
En statusgruppe inneholder statusene som er valgbare i én eller flere kontroll modell Kol onner av aktivitetstypen. Hvis du vil ha bestemte valg i en bestemt kontroll modell-eller kontroll modell kolonne, oppretter du en ny gruppe med ønsket status valg og gir den et navn og velger hvor den skal brukes. Status gruppen som er merket med et blått flagg, er standard og brukes av alle kolonnene i kontrollmodus av typen aktivitet som ikke har en egendefinert statusgruppe.

Statusalternativ
Her kan du definere de mulige statusene du ønsker. Hver status har et navn, et ikon og en mening. Navnet er ren fri tekst. For ikonet kan du velge en form og en farge. Betydningen er en av:

  • Andre-standard valg
  • Standby-gjør at aktiviteten ikke vises i rapporttabell filteret på hjemmesiden, og at e-post ikke blir sendt.
  • Fullført – angir at aktiviteten er fullført, og at det ikke sendes flere påminnelser.
  • Automatisk status-se forklaring lenger ned.

Et nytt status alternativ legges til ved å skrive inn et nytt navn og velge innstillinger som beskrevet ovenfor. Til slutt klikker du Skyte Nedover siden.

Erstatt status alternativer: brukes til å konvertere alle statuser for et bestemt utvalg til en annen, nyttig å bruke hvis du vil fjerne et alternativ.

Automatisk Status
Statusen Pågående er en automatisk status, som betyr at den har tre forskjellige modi, som avhenger av hvordan gjeldende dato er knyttet til start-og sluttdatoene for aktiviteten. Hvis du vil konfigurere dette, velger du en status fra Statusalternativ Per stat. I eksempelet nedenfor har vi valgt Ikke startet Før startdatoen, Pågående Mellom start-og sluttdatoer og Forsinket Etter sluttdatoen. Egenskapen Status I visninger og rapporter vises én av disse tre statusene for aktiviteter som er satt til Pågående.

For ytterligere beskrivelse av de ulike betydningene, se administrere en status.

Standardfilter
Hvis Filteringställningarna for en visning eller rapport del ikke har noen innstilling for aktivitetsstatus filter (se filterinnstillinger), velger du her hvordan du filtrerer visningen eller rapportdelen.

Å
Viser alle aktiviteter uavhengig av status.

Ikke fullført
Viser uferdige aktiviteter.

Fullført
Viser fullførte aktiviteter.

Alle fra den versjonen
Viser alle aktiviteter som er opprettet og fullført i versjonen.

Inne aktuelle versjon: alle aktivitetene inne det aktuelle versjon er vist-hvorvidt de er fullført eller ikke og hvorvidt de er skapt tidligere enn det aktuelle år. Gir samme resultat som Å.

I planleggings versjonen: aktiviteter filtreres ut hvis de ikke er losskopplade og har blitt avsluttet i gjeldende versjon.

Obs! Losskopplade aktiviteter (som å gjøre uncouping opprettet i planleggingen versjon) vises selv om de er avsluttet før eller etter uncouping.

Konsolider status
Konsolider status bør være standardvalget for nye aktiviteter
Hvis statusen er konsolidert, kan den bare angis på de enhetene som er nederst i rapporterings kjeden. Overliggende enheter får en beregnet status avhengig av hvordan de underliggende enhetene rapporterte. Se mer detaljert beskrivelse i Flik: Enheter.

Administrere en status

Status alternativer er de forskjellige statusene som du vil kunne velge fra når du oppretter en statusgruppe. Du kan legge til dine egne status alternativer ved å klikke nederst under listen over eksisterende statuser. I tekstboksen skriver du inn navnet på den nye statusen, velger et ikon og en farge, og en mening.

Erstatt status alternativer
Du kan erstatte et status alternativ ved å klikke blå tekst på "Erstatt status alternativer". Dette er nyttig når et status alternativ ikke kan fjernes på grunn av bruk i systemet. I slike tilfeller kan du erstatte status alternativet med en annen, og deretter slette den.

Endre
Hvis du vil endre et status alternativ, klikker du ikonet på ikonet for status alternativ. Deretter velger du ønsket ikon og farge for status alternativet.

Betydningen er en av andre (standard), standby (forårsaker at oppgaven ikke vises i rapporterings tabellfilteret på hjemmesiden, og e-post sendes ikke), fullført (angir at aktiviteten er fullført og det ikke blir sendt flere påminnelser) eller " Automatisk status "(se forklaring lenger ned).

Fjerne
Hvis du vil fjerne et status alternativ, velger du Støv bin På slutten av linjen. Obs! Hvis status alternativet brukes i organisasjonen din, må du bruke funksjonen Erstatt status alternativer i stedet.

Forskjellig sett med oppgave statuser for ulike planer

Du kan tilpasse sine status alternativer for ulike planer/kontroll modeller. Dette betyr at du kan ha et sett med status alternativer i sin forretningsplan f. eks "ikke startet", "ventende", "standby" og "ferdig" og et sett i miljø planen f. eks. "ikke klar" og "ferdig". Selv om du bruker forskjellige status alternativer for aktivitetene, kan du likevel dele aktivitetene mellom planene.

Forklaring av ulike betydninger

Endre status alternativer automatisk:

  • Automatisk -statusen veksler mellom tre valgte statuser avhengig av gjeldende dato forhold til aktivitetens start-og sluttdatoer. En status før oppgaven ble startet, én når den er i gang, og en etter sluttdatoen.

Bekreft ved å klikke på knappen Skyte.

Vis status i visning eller rapport del

Hvis du vil vise ikonet for statusen i en visning/rapport del, velger du NodegenskapeN Farge. Hvis du vil vise navnet på statusen i stedet, Nodegenskapen Status.

Flik: Hjälptexter

Når brukere peker til ett av feltene Prioritet, status, avstemmings dato, implementering Eller Aktivitetsintervall I Ändrafönstret Et blått spørsmålstegn vises til høyre for feltet. Hjelpetekstene du skriver inn her, vises hvis de klikker Spørsmålstegn. Den samme hjelpeteksten gjelder for alle enheter. Hjelpeteksten for statusen vises også i Rapporterafönstret.

Hvis du vil endre en hjelpetekst til en beskrivelse, finner du dem under Beskrivningsfält. Hvis du vil endre hjelpeteksten til navnefeltet, endrer du Definisjon For kolonnen kontroll modell. Se De generelle.

Tab: sletting av fullførte oppgaver

Når du har foretatt planleggings versjonen oppdatert, kan du slette aktiviteter fra året før. Du kan slette aktiviteter basert på 3 ulike parametere eller en kombinasjon av dem.

Status filter-Velg for å slette en aktivitet basert på statusen, ser du etter i parentes hvilke kontroll modeller som aktiviteter med den valgte statusen blir funnet.

Sluttdato-angi en sluttdato for aktiviteten, for eksempel 2017-01-01 vil fjerne alle fullførte aktiviteter i år 2016.


Kontroll modell-angir kontroll modellen og kontroll modell Kol onnen (e), som igjen sletter alle oppgavene i de merkede kolonnene.

Obs! Hvis du ved et uhell fjernet aktiviteter fra en styre modell der de ville forbli, kan du tilbakestille alle aktivitetene fra den kontroll modellen samtidig. Se Händelsehistorik.