Filter

Filterinställningar

I filterinställningarna ställer du in vad det skall gå att filtrera på i filtertratten, standardfilter och i rapportdelar.

Hitta till filterinställningarna

Allmänt

Namnfilter
Nyckelord
Ansvarsroller
Aktivitetsfilter
Måttfilter
Övrigt

Beskrivning

I filterinställningarna för vyer och rapportdelar ställer du vad det skall gå att filtrera på i standardfiltren och i filtertratten. I standardfiltret ställer du sedan in vilken grundfiltrering som vyn skall ha, och kan då välja bland de filterinställningar som är tillgängliga. 

Det finns också en del inställningar som gör att filtren beter sig på lite olika sätt för olika ändamål. 

Vissa filter går att också ställa in så att de alltid visas i en vy, utan att man först behöver klicka på filtertratten. Nedan visas filtrering direkt i vyn för Fritext, Period och Kolumner.

Till höger visas filtertratten som öppnar de övriga filtreringsalternativen som är aktiverade för denna vy. Om tratten är blå betyder det att användaren gjort en egen filtrering utöver det som redan är inställt i Standardfiltret.

Notera: Det är inte alla filterinställningar som är valbara för rapportdelar.

Hitta till inställningarna

Du når Filterinställningarna för vyer via vyinställningarna: 

och sedan under "Avancerade inställningar": 

Det finns också en snabbväg direkt från filtertratten:

I rapportdelar kommer du åt filterinställningar under "Filter" när du har klickat på rapportdelen: 

Allmänt

Organisationsfilter
Här styr du om fler enhetsnivåer än den du just nu står på skall gå att filtrera fram. 

Välj om den underliggande filtreringen ska gälla för alla kolumner eller bara för en enskild kolumn. När du väljer att endast filtrera på en enskild kolumn kommer noder på underliggande nivåer endast visas om de har en koppling mot en nod som finns på enhetsnivån du befinner dig på.

Du kan också inkludera underliggande enheter från en specifik enhetsgrupp. Det innebär att alla noder från enheterna i enhetsgruppen kommer att hämtas in i vyn (ej valbar för rapportdelar).

Du kan visa filter för att kunna filtrera fram underliggande kommentarer. Detta fungerar på samma sätt som  Visa filter för att inkludera underliggande enheter, men det är bara kommentarerna som filtreras fram. Under varje kommentar visas vilken enhet som kommentaren är skriven på. Funktionen kan användas för mål som är synliggjorda till flera underliggande enheter - alla kommentarer kan då presenteras på en ovanliggande enhet.

Periodfilter
Alternativen i listan baseras på perioderna som är definierade i periodiciteter och deadlines. För att periodfiltret skall bli synligt direkt i vyn måste du även ha valt en periodicitet.

Ej valbar för rapportdelar - i rapporter styr du period med rapporteringsperioden.

Kolumnfilter
Aktiverar möjligheten att kunna dölja en eller flera kolumner i vyn/rapportdelen. För att kolumnfiltret ska bli synligt direkt i vyn behöver du också aktivera Visa filter för att kunna dölja kolumner.

Styrmodellsfilter
Om du har valt in noder från andra styrmodeller kan du filtrera så att bara noder med vissa styrmodellskopplingar visas. 

Egenskapsfilter
Filtret används för att dölja vissa nodegenskaper där de inte är relevanta. Detta är inte någon egentlig filtrering, det vill säga att inga noder filtreras bort med detta filter, utan är bara ett sätt att dölja viss information i vyerna.

Namnfilter

Namnfilter
Gör det möjligt att välja flera namn i namnfiltret har ingen funktion. Du kan alltid välja flera namn i namnfiltren. 


Inställningen "Endast de kopplingsgrenar som uppfyller namnfiltreringen skall visas": Klickar du i detta val innebär det att alla kopplingsgrenar som du filtrera fram via ett namnfilter som inte innehåller det namn du filtrerar på kommer att döljas. 

Vi förklarar här med ett exempel där vi namnfiltrerar på indikatorn "Antal anställda". 

Med inställningen ikryssad (vilket är standard) krävs det att det finns en indikator med detta namn för att kopplingsgrenen skall visas, och vi får bara en "gren" som träff i exemplet: 

Om du kryssar ur inställningen så kommer även alla kopplingsgrenar som helt saknar en indikator att visas, i exemplet tre extra fokusområden: 

Detta är lämpligt för vyer där det finns väldigt mycket information kopplat till respektive kopplingsgren och där du därför kan vilja filtrera bort delar av kopplingsgrenar eller grenar som helt saknar namnet.


Fritextfiltrering (ej valbar för rapportdelar)
Om du vill tillåta fritextfiltrering har du möjlighet att välja om det ska gälla för alla kolumner eller enbart för en utvald.

Fritextsökning gör det möjligt att söka på följande nodegenskaper som visas i vyn: 

Siffror: Nodnummer, Serienummer och Extern kod

Texter: Namn, Serienummer och Beskrivningsfält

Du kan visa fritextfiltrering direkt i vyn - välj då alltid "Alla" kolumner, då det annars blir svårt att förstå hur den fungerar. 

Det går också bra att söka i vyn med Ctrl + F via webbläsarens funktion. 

Välj kolumner som det ska gå att filtrera på
Välj vilka kolumner du vill aktivera namnfiltreringen för - standard är samtliga.

Nyckelordsfilter

Övergripande inställningar
Allmänt nyckelordsfilter som går mot alla kolumner: Är denna inställning påslagen så måste alla noder som ska visas i vyn eller rapporten vara taggade med det specifika nyckelordet.

Nyckelordsfilter för enskilda kolumner (standard): Gör att nyckelordsfiltreringen endast gäller  för utvalda kolumner.

I bildexemplet visas ett filter där kolumnen Mål går att filtrera efter nyckelordsgruppen "Uppfyllt": 

Använd "eller-logik" mellan filter för olika nyckelordsgrupper i samma kolumn:
Standard är att alla nyckelord måste uppfylla filtret. Här kan du välja att visa noden om ett nyckelord eller ett annat finns för noden i samma kolumn. 

I exemplet har vi filtrerat på de två nyckelorden "Prioritet = Hög" och "Från KF = Ja". Med standardlogik (att alla nyckelord skall finnas) får vi följande resultat: 

Med "eller-logik" aktiverat får vi istället följande noder, det vill säga noder med "Från KF=Ja" eller Prioritet=Hög:

Endast de kopplingsgrenar som uppfyller nyckelordsfiltreringen ska visas: Fungerar på samma sätt som för namnfilter. I exemplet filtreras aktiviteter på nyckelord "Prioritet=Hög".

Med inställningen "Endast de kopplingsgrenar som uppfyller nyckelordsfiltreringen ska visas" påslagen blir resultatet endast en kopplingsgren i detta fall: 

Med inställningen avslagen kommer även kopplingsgrenar som helt saknar aktiviteter med:

Gör det möjligt att välja flera nyckelord per nyckelordsgrupp: Gör det möjligt att välja flera nyckelord i filtret. Samtliga nyckelord behöver då finnas på noden för att den ska filtreras fram.

Även i detta fall går det dock att använda "eller-logik" enligt ovan. 

Välj vilka nyckelordsgrupper det ska finnas filter för: De nyckelordsgrupper ni kryssar för här kommer att visas i filtret.

Ansvarsroller

Välj vilka ansvarsroller som det ska gå att filtrera på för varje kolumn
Här väljer ni vilken eller vilka av ansvarsrollerna det skall gå att filtrera på.

Vid filtrering i en vy kan du även välja Egenfiltrering vilket gör det möjligt att filtrera fram bara det som den aktuella användaren är satt som ansvarig för. 

Beteende vid val av flera ansvarsroller ovan: Om ni använder flera ansvarsroller i samma kolumn kan ni här styra så att det räcker om en ansvarig finns (ELLER-logik) eller samtliga (OCH-logik). Beteendet går att styra inom samma kolumn och mellan olika kolumner.

Aktivera filter för ansvariga med följande huvudenhet
Denna inställning filtrerar fram alla noder som någon på den aktuella enheten är ansvarig för. För att inställningen ska fungera korrekt krävs att filter för underliggande enheter är påslagen och att alla noder visas.

Aktivitetsfilter 

Allmänt

Välj kolumn som statusfiltrering ska kunna göras på
Möjliggör filtrering på aktivitetens status för valda kolumner.

Gör det möjligt att välja flera statusar i statusfiltret:
Flera status går att välja samtidigt.

Välj kolumn som prioritetsfiltrering ska kunna göras på:
Här kan du välja vilken aktivitetskolumn som det ska gå att göra prioritetsfiltreringar på. Ställ in om prioritets skall användas, se Aktivitetsinställningar och prioriteter.

Datum
Välj kolumn som startdatumfiltrering ska kunna göras på / Välj kolumn som slutdatumfiltrering ska kunna göras på:
Möjliggör filtrering på aktiviteternas startdatum för valda kolumner. Ett intervall visas som standard, men om även Inkludera aktiviteter som korsar start- och slutdatumintervallet är vald visas bara ett fält för startdatum och ett för slutdatum. Använd alltid både start- och slutdatum om du väljer varianten "korsar start- och slutdatum".

Intervall för start- och slutdatum: 


Samma filter med varianten "korsar start- och slutdatum":

Exempel: Intervall startdatum satt till första maj till sista maj:

Exempel: Korsa start och slutdatum, båda satta till "Idag":