Filter

Filterinställningar

Filterinställningar

Snabblänkar:
Filterinställningar
Allmänt
Namnfilter
Nyckelord
Ansvarsroller
Aktivitetsfilter
Måttfilter
Övrigt

Filterinställningar
Du når Filterinställningarna på samma sätt som Standardfilterinställningarna, efter du klickat på Filterinställningar under Avancerade inställningar kommer du att nå nedan filtreringskategorier. Här kan du nu ange vilka filtreringsmöjligheter som du vill se i Standardfiltret, sedan anger du i själva Standardfiltret vad dom skall vara inställda på att filtrera vyn på från början. 

Bilden nedan visar filtrering direkt i vyn för Fritext och Kolumner. Till höger visas Tratten som öppnar de övriga filtreringsalternativen som är aktiverade för denna vy. Om tratten är blå betyder det att användaren gjort en egen filtrering utöver det som redan är inställt i Standardfiltret.

Filterinställningarna är indelade i 7 olika grupper:

  • Allmänt
  • Namnfilter
  • Nyckelordsfilter
  • Ansvarsrollsfilter
  • Aktivitetsfilter
  • Måttfilter
  • Övrigt


Allmänt

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Organisationsfilter
 Visa filter för att kunna inkludera underliggande enheter
Är denna inställning påslagen finns det möjlighet att filtrera på underliggande nivåer i Standardfiltret och i vyfiltret . Det innebär att de noder som finns på underliggande enheter kommer att hämtas in i rapporten. 

Välj kolumn som underliggande filtrering ska göras på
Här kan du välja om den underliggande filtreringen ska gälla för alla kolumner eller bara för en särskild. 

OBS! När du väljer att endast filtrera på en enskild kolumn i underliggandefiltret kommer vyn inte att visa noder på underliggande nivåer om dom saknar en koppling mot en nod som ligger på enhetsnivån där du står vid filtreringen.

 Inkludera följande enhetsgrupp i filtret
Det är även möjligt att välja att inkludera underliggande utifrån en specifik enhetsgrupp. Se Enhetsgrupper. Det innebär att alla noder från de olika enheterna i enhetsgruppen kommer att hämtas in i vyn.

 Visa filter för att kunna filtrera fram underliggande kommentarer
Fungerar på samma sätt som  Visa filter för att inkludera underliggande enheter, men det är bara kommentarerna som filtreras fram. Under varje kommentar visas, inom parentes, vilken enhet som kommentaren är skriven på. Funktionen används ex. för mål som är synliggjorda till flera underliggande enheter. Resultatet kan då lätt presenteras på en ovanliggande enhet.

Periodfilter
Välj period för datumfiltrering
Alternativen i listan baseras på perioderna ni definierat under Periodiciteter och deadlines.

 Gör alltid synligt
När detta alternativ är valt syns alltid periodfiltret direkt i vyn. Du måste även ha valt en period för att filtret ska visas i vyn.

Kolumnfilter
 Visa filter för att kunna dölja kolumner
Aktiverar möjligheten att kunna dölja en eller flera kolumner i vyn/rapportdelen. I en och samma vy eller rapportdel kan detta användas för att med olika Standardfilter styra så att ex. nämnder ser speciella kolumner och enheter andra kolumner.

 Gör alltid synligt
När detta alternativ är valt syns alltid kolumnfiltret direkt i vyn.

OBS! För att kolumnfiltret ska bli synligt direkt i vyn behöver du även aktivera Visa filter för att kunna dölja kolumner.

Egenskapsfilter
Välj vilka kolumner som ska visas i filtret.
Filtret används i vyer och rapportdelar för att kunna filtrera bort vissa Nodegenskaper för enheter där de ej är relevanta (genom att definiera det i enheternas aktuella  Standardfilter).

Namnfilter

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Namnfilter
 Gör det möjligt att välja flera namn i namnfiltret
Aktiverar möjligheten att kryssa för flera namn som ska filtreras fram samtidigt i standardfiltret. Inställningen gäller för namnfiltret för alla kolumner i vyn på samma gång.

Exempel 1: Ett namn i taget Exempel 2: Flervalsmöjlighet

Sökfunktionen i namnfiltret
För namnfiltret finns möjligheten att söka bland noderna i filtret för att lättare kunna hantera stor mängder information. Sökfältet återfinns även i många av våra andra sökfunktioner för att underlätta även där så som vid t.ex. Nyckelord.

 Endast de kopplingsgrenar som uppfyller namnfiltreringen ska visas
Klickar du i detta val innebär det att alla kopplingsgrenar som du filtrera fram via ett namnfilter som inte innehåller det namn du filtrerar på kommer att döljas. Detta är lämpligt för vyer där det finns väldigt mycket information kopplat till respektive kopplingsgren och där du därför kan vilja filtrera bort delar av kopplingsgrenar eller grenar som helt saknar namnet.

Exempel utan att dölja kopplingsgrenar när en aktivitet filtrerats fram:

Exempel där kopplingsgrenar döljs när en aktivitet filtrerats fram:

Fritextfiltrering
Välj kolumn som fritextfiltrering ska kunna göras på
Om du vill tillåta fritextfiltrering har du möjlighet att välja om det ska gälla för alla kolumner eller enbart för en utvald. Fritextsökning gör de möjligt att söka på olika värden beroende på om du matat in en siffra eller text som visas i vyn via nodegenskaper.

Siffra - Nodnummer, Serienummer och Extern kod

Text - Namn, Serienummer och beskrivningsfält

 Gör alltid synligt
Välj detta alternativ om du vill att fritextfiltrering alltid ska vara synlig direkt i vyn.

OBS! Du behöver även välja vilken/vilka kolumner fritextfiltreringen ska gälla för under Välj kolumn som fritextfiltrering ska kunna göras på.

Välj kolumer som det ska gå att filtrera på
Om en eller flera kolumner är valda i detta alternativ ges möjlighet att filtrera efter namnen på alla noder som är tillgängliga i de aktuella kolumnerna.

 

OBS! Vill du att det ska vara möjligt att välja flera nodnamn samtidigt behöver du även aktivera  Gör det möjligt att välja flera namn i namnfiltret.

Nyckelordsfilter

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Övergripande inställningar
 Allmänt nyckelordsfilter som går mot alla kolumner
Är denna inställning påslagen så måste alla noder som ska visas i vyn eller rapporten vara taggade med det specifika nyckelordet.

 Nyckelordsfilter för enskilda kolumner
Vill du att nyckelordsfiltreringen endast ska gälla för en eller ett par kolumner så är detta rätt alternativ. De nyckelordsgrupper som du väljer att det ska gå att filtrera med kommer att visas i Standardfiltret och vyfiltret  efter varje kolumn.

I bildexemplet till höger visas ett vyfilter där måttkolumnen Indikatorer går att filtrera efter Nyckelordsgruppen Utförs av:. Inställningen säger att det bara ska gå att välja ett nyckelord i taget.

 Använd "eller-logik" mellan filter för olika nyckelordsgrupper i samma kolumn
Om ni använder flera nyckelordsgrupper i samma kolumn kan ni här styra om bara ett nyckelord måste finnas med i samma nod för att den ska visas efter filtreringen eller om flera nyckelordskrav måste uppfyllas. Är alternativet förkryssat betyder det att det går att filtrera utifrån flera nyckelordskrav samtidigt.

Eller-logik går ex. att använda mellan flera alternativ i samma nyckelordsgrupp eller mellan flera olika nyckelordsgrupper i samma styrmodellskolumn. I bildexemplet använder måttkolumnen Indikatorer filtrering för två olika nyckelordsgrupper med eller-logik. Om användaren vill visa alla noder som utförs av Bengt Andersson oberoende av Viktiga nyckeltal filtrerar hon/han som i bilden nedan. Vill användaren däremot se alla noder som utförs av Bengt eller använder ett speciellt nyckelord under Viktiga nyckeltal väljer hon/han ett alternativ även i den dropdownlistan.

 Kopplingsgrenar som inte innehåller nyckelord som filtreras fram ska döljas
En kopplingsgren består av kedjan med noder från första målnoden till sista aktivitets- eller måttnoden (se bildexempel nedan).

Exempel: Låt säga att vyn eller rapportdelen innehåller tre kolumner (ex. Mål, Mått, Aktivitet). Nyckelordsfiltrering görs i exemplet på kolumn 3 (Aktivitet). Aktiviteten 1.2.1 innehåller nyckelordet vi vill filtrera fram medan aktiviteten 1.1.1 inte gör det. I detta exempel kommer både måttet 1.1 och aktiviteten 1.1.1 att att döljas eftersom nyckelordet saknas i hela den kopplingsgrenen.

Vill ni att 1.1 ska komma med så kryssar ni ur denna inställning. Om alternativet inte är vald visas alltid noder till vänster om kolumnen som har nyckelordsfiltrering.

na

 Gör det möjligt att välja flera nyckelord per nyckelordsgrupp
Ni kommer i filtret att kunna välja flera nyckelord som ska filtreras fram. Väljs flera nyckelord behöver alla dessa finnas i noden för att den ska filtreras fram.

OBS! Vill ni att noder som innehåller ett eller flera av de utvalda nyckelorden ska visas kan ni aktivera Använd "eller-logik'" mellan filter för olika nyckelordsgrupper i samma kolumn.

Välj vilka nyckelordsgrupper det ska finnas filter för
De nyckelordsgrupper ni kryssar för här kommer att visas i filtret. Ni kommer då att kunna välja vilka nyckelord ni vill filtrera fram från respektive nyckelordsgrupp. Se Nyckelordsgrupper.

Ansvarsroller

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Övergripande inställningar

 Använd "eller-logik" mellan filter för olika ansvarsroller i samma kolumn
Om ni använder flera ansvarsroller i samma kolumn kan ni här styra så att flera ansvariga personer måste finnas med i samma nod för att den ska visas efter filtreringen. Det går även att välja att en ansvarig från den ena ansvarsrollen måste finnas med men att det inte finns någon begränsning baserat på den andra ansvarsrollen och vice versa. Se ett annat exemplet som förklarar "eller-logik" i bilden och texten till Egenfiltrering.

Välj vilka ansvarsroller som det ska gå att filtrera på för varje kolumn
Vare sig ni använder en eller flera ansvarsroller i samma kolumn kan du här välja vilken eller vilka av dessa som det ska vara möjligt att filtrera på.

 Vid filtrering i en vy kan du även välja  Egenfiltrering för någon kolumn. Då finns det möjlighet att filtrera fram bara det som den aktuella användaren är satt som ansvarig för.  Bildexemplet visar en ansvarsfiltrering för en valfri ansvarig (Ulf Bengtsson) och den inloggade användaren. Inställningen för "eller-logik" styr om bara ett eller båda dessa kriterier behöver uppfyllas för att måttet ska filtreras fram i vyn.

Aktivera filter för ansvariga med följande huvudenhet
Denna inställning filtrerar fram alla noder som någon på den aktuella enheten är ansvarig för. För att inställningen ska fungera korrekt krävs att filter för underliggande enheter är påslagen (se Filterinställningar: Allmänt) och att alla noder visas.

Aktivitetsfilter 

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Allmänt
Välj kolumn som statusfiltrering ska kunna göras på
Här ställer du in om det ska vara möjligt att göra filtrering med avseende på status.

 Gör det möjligt att välja flera statusar i statusfiltret
Dropdownlistan över statusar visar kryssrutor så att fler statusar går att välja samtidigt.

Välj kolumn som prioritetsfiltrering ska kunna göras på
Här kan du välja vilken aktivitetskolumn som det ska gå att göra prioritetsfiltreringar på. Är denna aktiverad går det att filtrera på prioritet i Standardfiltret för både vyer och rapportdelar. Vilka prioriteter som det är möjligt att filtrera på ställs in under Aktivitetsinställningar och prioriteter.

Datum
Välj kolumn som startdatumfiltrering ska kunna göras på
Här kan du välja vilken aktivitetskolumn som det ska gå att filtrera på baserat på aktiviteternas startdatum.  Är alternativet aktiverat så går det att filtrera på startdatum i Standardfiltret för vyer och rapportdelar. Användarna kan välja om de vill fylla i ett intervall eller enbart ett startdatum. Om även  Inkludera aktiviteter som korsar start- och slutdatumintervallet är ibockad syns bara ett fält för startdatum och ett för slutdatum.Välj kolumn som slutdatumfiltrering ska kunna göras på
Här kan du välja vilken aktivitetskolumn som det ska gå filtrera på baserat på aktiviteternas slutdatum.  Är alternativet aktiverat så går det att filtrera på slutdatum i standardfiltret för vyer och rapportdelar. Användarna kan välja om de vill fylla i ett intervall eller enbart ett slutdatum. Om även  Inkludera aktiviteter som korsar start- och slutdatumintervallet är ibockad syns bara ett fält för startdatum och ett för slutdatum.

 Inkludera aktiviteter som korsar start- och slutdatumintervallet
Ifall du har behov av att kunna filtrera fram aktiviteter som befinner sig i ett specifikt tidsintervall där start- eller slutdatum ej nödvändigtvis befinner sig inom intervallet använder du denna funktion. Filtreringen ger träffar på aktiviteter som börjar inom intervallet, slutar inom intervallet eller börjar och slutar utanför intervallet men pågår inom intervallet. För att filtreringen ska fungera behöver användaren fylla ett startdatum och ett slutdatum.

Välj kolumner som filtrering på avstämningsdatum ska kunna göras på
Här kan du välja för vilken/vilka aktivitetskolumner det ska vara möjligt att filtrera på avstämningsdatum. Är alternativet aktiverat så går det att filtrera på ett avstämningsdatumdatum i Standardfiltret för vyer och rapportdelar.

 Välj kolumn för start- och slutdatumfiltrering i perioden

  Låt alltid startdatum för perioden vara första januari

Måttfilter

 Filtreringsalternativ med denna symbol är applicerbara på vyer men inte rapportdelar.

Aktivera filter för måttkolumner
Välj detta alternativ om du vill filtrera fram enbart mått som fått ett visst svarsalternativ (datakolumner där användarna väljer fördefinierade alternativ från en dropdownlista istället för att skriva in egna värden, se Måttkolumner). I standardfiltret för vyer eller rapportdelar väljer du sen vilket/vilka värden som ska filtreras fram. Det räcker med att ett av värdena återfinns för att måttet ska visas.

Bildexemplet visar en filtrering som görs på alla mått som använder någon av de egendefinierade måttkolumnstyperna Bedömning eller Konsekvens. Alla mått som har fått värdet Uppnått eller Försumbar inrapporterat kommer visas i vyn/rapportdelen.

Filter för måttdatavärden
Måttfiltret ger användarna möjlighet att filtrera en vy så att den bara visar mått med inrapporterade värden baserade på ett valfritt min- och/eller maxvärde i en namngiven nodkolumn (ex. Utfall). Användarna kan även välja om de vill inkludera eller exkludera mått utan värden i filtreringen.

Klicka på  Lägg till och välj sen vilken kolumn och måttkolumn filtreringen ska gälla för. Om ni använder er av många olika måttkolumner i samma vy kan du skriva begynnelsebokstäverna i måttkolumnsnamnet och sen välja mellan de kolumner som finns i vyn. På detta sätt minskar du risken för ev. felskrivningar. Avsluta med att klicka på Lägg till. Bildexemplet visar filtreringsmöjligheten så som den ser ut i standardfiltret och i vyfiltret. Filtreringen gäller för en måttkolumn som har namnet Utfall och som ligger i en styrmodellskolumn som heter Mätetal. Lägg märke till att du även kan styra vad som ska hända med mått som saknar värden i denna kolumn. Använd och-logik vid exkludering av mått utan värden
Används för att filtrera bort mått som saknar värden i alla kolumner som omfattas av måttdatafiltret.
OBS! Om Måttet har värden i någon av de måttkolumner som man väljer att filtrera på i vyn kommer måttet alltså att visas trots att filtret har aktiverats.   

Filter för periodicitet
Filter för periodicitet innebär att det går att filtrera fram alla mått med en viss periodicitet. Det går t.ex. att visa enbart månadsmåtten i en vy eller rapportdel.

Övrigt

 Filtreringsalternativ med denna symbol är inte applicerbara på rapportdelar.

Välj de kolumner där endast noder utan barn skall synas
Väljer du att kryssa i någon av kolumnerna under denna rubrik kommer bara de noder som inte har någon nod kopplad till sig att visas i rapporten. Vi rekommenderar att ni bara använder detta i en kolumn i taget.

Kolumn för filter på kopior
Välj kolumn som filtrering på kopierade skall göras för
Här ställer du in vilka kolumner det ska vara möjligt att filtrera fram eller bort konsoliderade noder i. Används i vyer med underliggandefiltrering.

OBS! Tänk på att även det som är kopplat mot en kopia filtreras bort om kopierade noder utesluts.

En nod måste finnas på varje gren
 Aktivera filter för att en nod måste finnas på varje gren
Om du vill att endast noder som har noder kopplade mot sig ska visas aktiverar du denna inställning. I Standardfiltret väljer du sedan den/de kolumner som du vill att det ska finnas en nod. Väljer du flera kolumner tas alla grenar med som har en nod i en av de valda kolumnerna. Det går inte att använda denna funktion för att ange att en nod måste finnas i flera kolumner samtidigt.

Färgfilter och färgstatistik
 Välj kolumn som färgfilter ska kunna göras på och visa färgstatistik
Aktivera detta alternativ om du vill att användarna ska kunna filtrera en vy baserat på vilken färg noderna har i den kolumn som färgfiltreringen avser. Färgfiltreringen avser alltid noderna i enbart en kolumn. I bildexemplet visas en vy som heter Aktiviteter. Vi vyn visas tre styrmodellskolumner: OmrådenNämndens mål och Aktiviteter. Färgfiltret är satt på kolumnen Aktiviteter. Under vyns rubrik  visas antalet aktiviteter som använder respektive färg. Användarna kan klicka på en färg för att på så sätt filtrera vyn.

Huvudenhet
 Gör det möjligt att filtrera på aktuell enhet. Ger endast noder som är skapade på den enhet som är vald i enhetsväljaren.
Filter på huvudenhet gör det möjligt att filtrera bort alla noder som är skapade på en annan enhet (eller har fått sin huvudenhet flyttad till en annan enhet). Filter på huvudenhet kan alltså användas för att filtrera bort noder som bara är synliggjorda till den aktuella enheten. Om filtret används i en rapport visas noder med den rapporterande enheten som huvudenhet. Används filtret i en vy visas noder för enheten som är vald i enhetsväljaren.

I Standardfiltret och i Vyfiltret  kan ni sedan välja vilka kolumner detta ska gälla för.

 Filter på huvudenhet inkluderar alla enheter valda i enhetsfiltret (t.ex. en nivå under, inkl. underliggande).
Visar även de underliggande enheterna som huvudenhet vid underliggande filtrering.

Visa filter för att sortera information
 Visa filter för att sortera information
Det går att välja vilken nodegenskap det ska gå att sortera vyn efter och ifall den ska sorteras stigande eller fallande. Gäller bara för Vytyp: Tabell.