Filter

Filterinställningar

I filterinställningarna ställer du in vad det skall gå att filtrera på i filtertratten, standardfilter och i rapportdelar.

Hitta till filterinställningarna

Allmänna inställningar

Namnfilter

Nyckelordsfilter

Ansvarsrollsfilter

Aktivitetsfilter

Måttfilter

Övrigt

Beskrivning

I filterinställningarna för vyer och rapportdelar anger du vad det skall gå att filtrera på i standardfiltren och i filtertratten. I standardfiltret ställer du sedan in vilken grundfiltrering som vyn skall ha, och kan då välja bland de filterinställningar som är tillgängliga. 

Det finns också en del filterinställningar som gör att filtren direkt beter sig på lite olika sätt.

Vissa filter går att också ställa in så att de alltid visas i en vy, utan att man först behöver klicka på filtertratten. Nedan visas filtrering direkt i vyn för Fritext, Period och Kolumner.

Till höger visas filtertratten som öppnar de övriga filtreringsalternativen som är aktiverade för denna vy. Om tratten är blå betyder det att användaren gjort en egen filtrering utöver det som redan är inställt i Standardfiltret.

Notera: Det är inte alla filterinställningar som är valbara för rapportdelar.

Hitta till inställningarna

Du når Filterinställningarna för vyer via vyinställningarna: 

och sedan under "Avancerade inställningar": 

Det finns också en snabbväg direkt från filtertratten:

I rapportdelar kommer du åt filterinställningar under "Filter" när du har klickat på rapportdelen: 

Allmänna inställningar

Organisationsfilter
Här styr du om fler enhetsnivåer än den du just nu står på skall gå att filtrera fram. 

Välj om den underliggande filtreringen ska gälla för alla kolumner eller bara för en enskild kolumn. När du väljer att endast filtrera på en enskild kolumn kommer noder på underliggande nivåer endast visas om de har en koppling mot en nod som finns på enhetsnivån du befinner dig på.

Du kan också inkludera underliggande enheter från en specifik enhetsgrupp. Det innebär att alla noder från enheterna i enhetsgruppen kommer att hämtas in i vyn (ej valbar för rapportdelar).

Du kan visa filter för att kunna filtrera fram underliggande kommentarer. Detta fungerar på samma sätt som  Visa filter för att inkludera underliggande enheter, men det är bara kommentarerna som filtreras fram. Under varje kommentar visas vilken enhet som kommentaren är skriven på. Funktionen kan användas för mål som är synliggjorda till flera underliggande enheter - alla kommentarer kan då presenteras på en ovanliggande enhet.

Periodfilter
Alternativen i listan baseras på perioderna som är definierade i periodiciteter och deadlines. För att periodfiltret skall bli synligt direkt i vyn måste du även ha valt en periodicitet.

Ej valbar för rapportdelar - i rapporter styr du period med rapporteringsperioden.

Kolumnfilter
Aktiverar möjligheten att kunna dölja en eller flera kolumner i vyn/rapportdelen. För att kolumnfiltret ska bli synligt direkt i vyn behöver du också aktivera Visa filter för att kunna dölja kolumner.

Styrmodellsfilter
Om du har valt in noder från andra styrmodeller kan du filtrera så att bara noder med vissa styrmodellskopplingar visas. 

Egenskapsfilter
Filtret används för att dölja vissa nodegenskaper där de inte är relevanta. Detta är inte någon egentlig filtrering, det vill säga att inga noder filtreras bort med detta filter, utan är bara ett sätt att dölja viss information i vyerna.

Filtrera på namn

Namnfilter möjliggör att filtrera direkt på de namn dina mål, mått, aktiviteter eller andra nodobjekt har i vyn eller rapportdelen. Här beskriv de olika inställningarna som gäller detta.

"Gör det möjligt att välja flera namn" har inte längre någon funktion - det är alltid möjligt. Låt den vara ikryssad för att tydliggöra detta.

Inställningen "Endast de kopplingsgrenar som uppfyller namnfiltreringen skall visas" förklaras enklast med ett exempel, där vi nedan namnfiltrerar på indikatorn som heter "Antal anställda". 

Med inställningen ikryssad krävs det att det finns en indikator med detta namn för att kopplingsgrenen skall visas, och vi får bara en "gren" som träff i exemplet, nämligen fokusområdet "Nöjda kunder" med kopplingen till indikatorn "Antal anställda": 

Om du inaktiverar inställningen, så kommer även alla kopplingsgrenar som helt saknar en indikator att visas, i exemplet tre extra fokusområden: 

Inställningen gör det enklare att hitta det du faktiskt filtrerar på i vyn och är därför standardinställningen. 


Fritextfiltrering (ej valbar för rapportdelar)
Om du vill tillåta fritextfiltrering har du möjlighet att välja om det ska gälla för alla kolumner eller enbart för en utvald.

Fritextsökning gör det möjligt att söka på följande nodegenskaper som visas i vyn: 

Siffror: Nodnummer, Serienummer och Extern kod

Texter: Namn, Serienummer och Beskrivningsfält

Om du väljer "Gör alltid synligt", välj också då alltid "Alla" kolumner - annars blir det svårt att förstå hur den fungerar. 

Det går också bra att söka i vyn med Ctrl + F via webbläsarens funktion. 

Välj kolumner som det ska gå att filtrera på
Välj vilka kolumner du vill aktivera namnfiltreringen för - standard är samtliga.

Nyckelordsfilter

Övergripande inställningar
Allmänt nyckelordsfilter som går mot alla kolumner: Är denna inställning påslagen så måste alla noder som ska visas i vyn eller rapporten vara taggade med det specifika nyckelordet, vilket är ett ganska ovanligt scenario.

Nyckelordsfilter för enskilda kolumner (standard): Gör att nyckelordsfiltreringen endast gäller  för utvalda kolumner.

I bildexemplet visas ett filter där kolumnen Mål går att filtrera efter nyckelordsgruppen "Uppfyllt" med värdet Uppfyllt: 

Använd "eller-logik" mellan filter för olika nyckelordsgrupper i samma kolumn:
Standard är att alla nyckelord måste uppfylla filtret, så kallad "och"-logik (första nyckelordet och andra nyckelordet måste finnas). Här kan du välja att visa noden om ett nyckelord eller ett annat finns för noden i samma kolumn. 

I exemplet har vi filtrerat på de två nyckelorden "Prioritet = Hög" och "Från KF = Ja". Med standardlogik (att alla nyckelord skall finnas) får vi följande resultat: 

Med "eller-logik" aktiverat får vi istället följande noder, det vill säga noder med "Från KF=Ja" eller Prioritet=Hög:

Endast de kopplingsgrenar som uppfyller nyckelordsfiltreringen ska visas: Fungerar på samma sätt som för namnfilter. I exemplet filtreras aktiviteter på nyckelord "Prioritet=Hög".

Med inställningen "Endast de kopplingsgrenar som uppfyller nyckelordsfiltreringen ska visas" påslagen blir resultatet endast en kopplingsgren i detta fall: 

Med inställningen avslagen kommer även kopplingsgrenar som helt saknar aktiviteter med:

Gör det möjligt att välja flera nyckelord per nyckelordsgrupp: Gör det möjligt att välja flera nyckelord i filtret. Samtliga nyckelord behöver då finnas på noden för att den ska filtreras fram, om inte "eller-logik" är aktiverad. 

Välj vilka nyckelordsgrupper det ska finnas filter för: De nyckelordsgrupper ni kryssar för här kommer att visas i filtret.

Ansvarsrollsfilter

Välj vilka ansvarsroller som det ska gå att filtrera på för varje kolumn
Här väljer ni vilken eller vilka av ansvarsrollerna det skall gå att filtrera på.

Vid filtrering i en vy kan du även välja Egenfiltrering vilket gör det möjligt att filtrera fram bara det som den aktuella användaren är satt som ansvarig för. 

Beteende vid val av flera ansvarsroller ovan: Om ni använder flera ansvarsroller i samma kolumn kan ni här styra så att det räcker om en ansvarig finns (ELLER-logik) eller samtliga (OCH-logik). Beteendet går att styra inom samma kolumn och mellan olika kolumner.

Aktivera filter för ansvariga med följande huvudenhet
Denna inställning filtrerar fram alla noder som någon på den aktuella enheten är ansvarig för. För att inställningen ska fungera korrekt krävs att filter för underliggande enheter är påslagen och att alla noder visas.

Aktivitetsfilter 

Allmänt

Välj kolumn som statusfiltrering ska kunna göras på
Möjliggör filtrering på aktivitetens status för valda kolumner.

Gör det möjligt att välja flera statusar i statusfiltret:
Flera status går att välja samtidigt.

Välj kolumn som prioritetsfiltrering ska kunna göras på:
Här kan du välja vilken aktivitetskolumn som det ska gå att göra prioritetsfiltreringar på. Ställ in om prioritets skall användas, se Aktivitetsinställningar och prioriteter.

Datum
Välj kolumn som startdatumfiltrering ska kunna göras på / Välj kolumn som slutdatumfiltrering ska kunna göras på:
Möjliggör filtrering på aktiviteternas startdatum för valda kolumner. Ett intervall visas som standard, men om även Inkludera aktiviteter som korsar start- och slutdatumintervallet är vald visas bara ett fält för startdatum och ett för slutdatum. 

Intervall för start- och slutdatum ger följande utseende i filtertratten: 


Varianten "korsar start- och slutdatum" ger bara två datumfält:

Exempel för "Intervall" - här kan fyra datum anges i filtret, och vi har 6 aktiviteter enligt bilden nedan.

  • Om endast ett startdatumintervall enligt bilden nedan väljs, filtreras endast aktivitet 2 fram
  • Om endast ett slutdatumintervall enligt bilden nedan väljs, filtreras endast aktivitet 4 fram
  • Om både start- och en slutdatumintervall enligt bilden nedan väljs, visas inga aktiviteter.

Exempel för "Korsar intervallet" - här kan två datum anges i filtret, och vi har samma 6 aktiviteter enligt bilden nedan.

  • Om endast startdatum enligt bilden nedan väljs, filtreras aktivitet 2, 3, 4, 5 och 6 fram
  • Om endast slutdatum enligt bilden nedan väljs, filtreras aktivitet 1, 2, 3, 4 och 5 fram
  • Om både start- och slutdatum enligt bilden nedan väljs, filtreras aktivitet 2, 3, 4 och 5 fram

 

Välj kolumner som filtrering på avstämningsdatum ska kunna göras på:
Möjliggör filtrering på aktiviteternas avstämningsdatum för valda kolumner - filtrerar på det exakta datumet för avstämning:

Måttfilter

Aktivera filter för måttkolumner
Välj detta alternativ om du vill filtrera fram enbart mått som fått ett visst svarsalternativ, dett vill säga kolumner där användarna väljer fördefinierade alternativ från en dropdownlista istället för att skriva in egna värden, se Måttkolumner.  Det räcker med att ett av värdena finns för att måttet ska visas - "eller-logik" tillämpas alltså.

Bilden visar en filtrering som görs på alla mått som svarsalternativen "Frekvens" och "Ja/Nej". Alla mått som har svarat "Allitid" eller "Nej" visas vid filtrering:

Filter för måttdatavärden
Möjliggör filter för viss måttdata. Ange min- och/eller maxvärde för en vald måttkolumn, exempelvis Utfall. Det är också möjligt att exkludera mått som saknar värden i filtreringen.

Klicka på  Lägg till och välj sen vilken kolumn och måttkolumn filtreringen ska gälla för. Fältet är sökbart om du skriver i två bokstäver.  Avsluta med att klicka på Lägg till.

Exempel: Filter på utfall mellan 15 och 100: 

Filter för periodicitet
Filter för periodicitet innebär att det går att filtrera fram alla mått med en viss periodicitet. Det går t.ex. att visa enbart månadsmåtten i en vy eller rapportdel.

Övrigt

Välj de kolumner där endast noder utan barn skall synas
Väljer du att kryssa i någon av kolumnerna under denna rubrik kommer bara de noder som inte har någon nod kopplad till sig att visas vid filtrering. Vi rekommenderar att ni bara använder detta i en kolumn i taget.


Välj kolumn som filtrering på kopierade skall göras för:
Med kopierade noder avses här nedfördelade noder, exempelvis mått som är nedfördelade på flera enheter. Även noder som är sparade med "Spara som" räknas som kopierade.

Måttet på huvudenheten är här "orginalet" och måtten på övriga enheter "kopior".   Används i vyer med underliggandefiltrering. Tänk på att även det som är kopplat mot en kopia filtreras bort om kopierade noder utesluts.

Du kan vid filtrering välja att visa "Enbart kopierade" eller att utesluta kopior:

Aktivera filter för att en nod måste finnas på varje gren:

Med filtret aktivt krävs det att det existerar en nod i en viss styrmodellskolumn. Detta är en praktisk funktion om du vill visa alla noder i en viss kolumn och dess kopplingar i en vy, exempelvis aktiviteter, men inte är intresserad av mål och mått som inte har några aktiviteter kopplade. 

Använd funktionen för en kolumn i taget.

Exempel A): Vy utan filtrering på "en nod på varje gren" påslagen. De röda noderna saknar kopplade aktiviteter, men visas ändå och tar upp plats och fokus:

Exempel B): Samma vy, men med filtrering "en nod på varje gren" för aktiviteter påslaget. Endast noder med kopplade aktiviteter visas, vilket ger en ren och kompakt vy för det man vill visa:

Aktivera filter för att dölja noder markerade för borttagning:

Möjliggör att dölja noder som är markerade för borttagning. Bra i planeringsversionen innan versionshantering för att ge renare vyer.

Välj kolumn som färgfilter ska kunna göras på och visa färgstatistik:
Aktivera detta alternativ om du vill att användarna ska kunna filtrera en vy baserat på vilken färg noderna har i den kolumn som färgfiltreringen avser. Färgfiltreringen avser alltid noderna i enbart en kolumn. Filtret visas alltid och är interaktivt - klicka på önskad färg för att få fram noder med endast denna färg.

Gör det möjligt att filtrera på aktuell enhet. Ger endast textnoder som är skapade på den enhet som är vald i enhetsväljaren.
Gör det möjligt att filtrera bort alla textnoder som är skapade på en annan enhet, eller har fått sin huvudenhet flyttad till en annan enhet. Filter på huvudenhet kan alltså användas för att filtrera bort noder som bara är synliggjorda till den aktuella enheten.

Om filtret används i en rapport visas noder med den rapporterande enheten som huvudenhet. Används filtret i en vy visas noder för enheten som är vald i enhetsväljaren.

Filter på huvudenhet inkluderar alla enheter valda i enhetsfiltret (t.ex. en nivå under, inkl. underliggande).
Med detta aktiverat, anses även de underliggande enheterna vara huvudenheter vid underliggande filtrering.


Visa filter för att sortera information
Det går att välja vilken nodegenskap det ska gå att sortera vyn efter och ifall den ska sorteras stigande eller fallande. Gäller bara för Vytyp: Tabell.