Filterinnstillingene

Filterinställningar

De generelle

Namnfilter

Søkeord

Ansvarsrollsfilter

Aktivitetsfilter

Måttfilter

Andre

Filterinställningar
Du får tilgang til filterinnstillingene på samme måte som standardfilter innstillinger, når du har klikket filterinnstillinger under Avanserte innstillinger, kommer du til under filtrerings kategoriene nedenfor. Her kan du nå angi hvilke filtreringsalternativer du vil se i standardfilteret, og deretter sette standardfilteret til hva de skal settes til å filtrere visningen på fra begynnelsen.

Bildet nedenfor viser filtrering direkte i visningen av Fritext Og Kolonner. Til høyre viser Trakt Som åpner de andre filtreringsalternativene som er aktivert for denne visningen. Hvis trakten er blå, betyr det at brukeren har laget en selv-filtrering i tillegg til det som allerede er angitt i Standardfiltret.

Filterinnstillingene er delt inn i 7 ulike grupper:

 

De generelle

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

Organisationsfilter
Vis filtre for å inkludere underliggende enheter
Hvis denne innstillingen er aktivert, er det mulig å filtrere på de underliggende nivåene i Standardfiltret Og i Vyfiltret . Dette betyr at nodene som er på de underliggende enhetene, vil bli samlet inn i rapporten.

Velg kolonnen som underliggende filtrering skal utføres for
Her kan du velge om du vil bruke den underliggende filtreringen på alle kolonner eller bare for en bestemt en.

Obs! Når du velger å filtrere bare på en enkelt kolonne i det underliggende filteret, vil ikke visningen vise noder på underliggende nivåer hvis de ikke har en tilkobling til en node som er på enhets nivået der du er på det tidspunktet du filtrerer.

Inkluder følgende enhetsgruppe i filteret
Det er også mulig å velge å inkludere underliggende fra en bestemt enhetsgruppe. Se Enhetsgrupper. Dette betyr at alle noder fra de ulike enhetene i enhetsgruppen vil bli fanget opp i visningen.

Vis filtre som filtrerer ut underliggende merknader
Fungerer på samme måte som Vis filtre for å inkludere underliggende enheter, men bare kommentarene er filtrert ut. Under hver kommentar vises enheten som kommentaren er skrevet i, i parentes. Denne funksjonen brukes til mål som er synliggjorda til flere underliggende enheter. Resultatet kan da lett presenteres på en overliggende enhet.

Periodfilter
Velg periode for datofiltrering
Alternativene i listen er basert på periodene du definerte under Periodisk og tidsfrister.

Alltid gjøre synlig
Når dette alternativet er valgt, er periode filteret alltid synlig direkte i visningen. Du må også ha valgt en periode for at filteret skal vises i visningen.

Kolumnfilter
Vis filtre for å skjule kolonner
Gir mulighet til å skjule én eller flere kolonner i visningen/rapportdelen. I én enkelt visning eller rapport del kan denne brukes til å bruke forskjellige Standardfilter kontrollen slik at styrene for eksempel ser spesielle kolonner og enheter i andre kolonner.

Alltid gjøre synlig
Når dette alternativet er valgt, er Kol onne filteret alltid synlig direkte i visningen.

Obs! Hvis du vil at Kol onne filteret skal vises direkte i visningen, må du også aktivere Vis filtre for å skjule kolonner.

Egenskapsfilter
Velg hvilke kolonner som skal vises i filteret.
Filteret brukes i visninger og rapportdeler for å filtrere ut visse Nodegenskaper Enheter der de ikke er relevante (ved å definere den i enhetens gjeldende Standardfilter).

Namnfilter

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

Namnfilter
Lar deg velge flere navn i Navne filteret
Gjør det mulig å krysse av flere navn slik at de filtreres samtidig i standardfilteret. Denne innstillingen gjelder fornavn-filteret for alle kolonner i visningen samtidig.

Sökfunktionen jeg namnfiltret
Navne filteret gir deg muligheten til å søke blant nodene i filteret for bedre å håndtere store mengder informasjon. Søkefeltet finnes også i mange av våre andre søkefunksjoner for å lette selv der som for eksempel. Søkeord.

Bare sammenføynings grenene som oppfyller navne filtreringen, skal vises
Hvis du klikker dette alternativet, skjules alle sammenføynings grenene du filtrerer gjennom et navne filter som ikke inneholder navnet du filtrerer etter. Dette gjelder for visninger der det er mye informasjon knyttet til hver gren, og hvor du kanskje vil filtrere ut deler av sammenføynings grener eller grener som helt mangler navnet.

Eksempel uten å skjule sammenføynings grenene når en aktivitet filtreres ut:

Eksempel på hvor tilkoblings grener er skjult når en aktivitet filtreres fremover:

Fritextfiltrering
Velg kolonne for fri tekst filtrering som skal gjøres på
Hvis du vil tillate fri tekst filtrering, kan du velge om den skal gjelde for alle kolonner eller bare en valgt.

Alltid gjøre synlig
Velg dette alternativet hvis du vil at fri tekst filtrering alltid skal vises direkte i visningen.

Obs! Du må også velge hvilke kolonner du vil bruke den fri tekst filtreringen på, under Velg kolonne for fri tekst filtrering som skal gjøres på.

Velg Kolumer som skal filtreres på
Hvis én eller flere kolonner er valgt i dette alternativet, får du muligheten til å filtrere etter navnene på alle nodene som er tilgjengelige i de gjeldende kolonnene.

 

Obs! Hvis du vil at det skal være mulig å velge flere nodenavn samtidig, må du også aktivere Lar deg velge flere navn i Navne filteret.

Nyckelordsfilter

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

Generelle innstillinger
Generisk nøkkelordfilter som går mot alle kolonner
Hvis denne innstillingen er aktivert, må alle noder som skal vises i visningen eller rapporten, være merket med det bestemte nøkkelordet.

Nøkkelordfiltre for individuelle kolonner
Hvis du vil at filtrering av søkeord skal gjelde for bare én eller to kolonner, er dette det riktige alternativet. Søkeord gruppene du velger å filtrere med, vises i Standardfiltret og Vyfiltret Etter hver kolonne.

Bilde eksemplet til høyre viser et visningsfilter som påvirker hvor kolonnen for mål Indikatorer kan filtreres etter Nyckelordsgrupper Fremført av:. Denne innstillingen ber deg bare velge ett søkeord om gangen.

Bruke "or-Logic" mellom filtre for ulike søkeord grupper i samme kolonne
Hvis du bruker flere søkeord grupper i samme kolonne, kan du kontrollere om bare ett søkeord må være i samme node for at det skal vises etter filtrering eller om flere søkeord krav må oppfylles. Hvis alternativet er haket av, betyr det at du kan filtrere etter flere søkeord krav samtidig.

Eller logikk, for eksempel, er å bruke mellom flere alternativer i samme søkeord gruppe eller mellom flere ulike søkeord grupper i samme kontroll modell kolonnen. I bilde eksemplet bruker mål-kolonnen Indikatorer Filtrere etter to ulike søkeord grupper med eller logikk. Hvis brukeren ønsker å se alle noder utført av Bengt Andersson uavhengig av Nøkkelindikatorer Som vist på bildet nedenfor. Brukeren ønsker imidlertid å se alle noder utført av Bengt Eller Bruk et spesielt søkeord under nøkkeltall, hun/han velger også et alternativ i Dropdownlistan.

Tilkoblings grener som ikke inneholder nøkkelord som filtreres ut, bør være skjulte
En tilkoblings gren består av kjeden av noder fra den første målenheten til den siste Aktvitets eller måttnoden (se bilde eksemplet nedenfor).

Eksempel: Visningen eller rapportdelen inneholder for eksempel tre kolonner (for eksempel mål, mål, aktivitet). Søkeord filtrering utføres i eksemplet kolonne 3 (aktivitet). Activity 1.2.1 inneholder nøkkelordet vi ønsker å filtrere ut, mens 1.1.1-aktiviteten ikke gjør det. I dette eksemplet vil både 1,1-dimensjonen og 1.1.1-aktiviteten være skjult fordi nøkkelordet mangler i hele grenen for sammenføyningen.

Hvis du vil at 1,1 å komme med, kan du sjekke ut denne innstillingen. Hvis dette alternativet ikke er valgt, vises noder alltid til venstre for kolonnen som har søkeord filtrering.

na

Lar deg velge flere søkeord per søkeord gruppe
I filteret vil du kunne velge flere søkeord som skal filtreres ut. Hvis flere søkeord er valgt, alle av dem må være i noden for at den skal filtreres ut.

Obs! Vil du at noder som inneholder en Eller Flere av de valgte søkeordene vises, kan du aktivere Bruke "or-Logic" mellom filtre for ulike søkeord grupper i samme kolonne.

Velg hvilke søkeord grupper det skal være filtre for
Søkeord gruppene du merker her, vises i filteret. Du vil da kunne velge hvilke søkeord du vil filtrere ut fra den respektive søkeord gruppen. Se Nyckelordsgrupper.

Ansvarsroller

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

Generelle innstillinger

Bruk "eller logikk" mellom filtre for ulike ansvars roller i samme kolonne
Hvis du bruker flere ansvars roller i samme kolonne, kan du kontrollere slik at flere ansvarlige må være i samme node for at den skal vises etter filtrering. Det er også mulig å velge at en leder fra én ansvar rolle må tas med, men at det ikke er noen begrensning basert på den andre ansvar rollen og omvendt. Se et annet eksempel som forklarer "eller Logic" i bildet og teksten i Egenfiltrering.

Velg hvilke ansvars roller som skal filtreres etter hver kolonne
Hvis du bruker en eller flere av ansvars rollene i samme kolonne, kan du velge hvilke av dem du vil filtrere på.

Når du filtrerer i en visning, kan du også velge Egenfiltrering for alle kolonner. Deretter er det mulighet for å filtrere ut bare hva den nåværende brukeren er ansvarlig for. Eksempel bildet viser en ansvars filtrering for en valgfri leder (Ulf Bengtsson) og den påloggede brukeren. "eller Logic"-innstillingen styrer om bare ett eller begge disse kriteriene må oppfylles for at tiltaket skal filtreres ut i visningen.

Aktiver ansvarlige filtre med følgende hovedenhet
Denne innstillingen filtrerer ut alle nodene som noen på den gjeldende enheten er ansvarlig for. For at innstillingen skal fungere korrekt, er filtrene for de underliggende enhetene aktivert (se Filter innstillinger: generelt) Og alle noder vises.

Aktivitetsfilter

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

De generelle
Velg kolonnen du kan foreta status filtrering for
Her kan du angi om du vil gjøre filtrering med hensyn til status.

Lar deg velge flere statuser i statusfilteret
Dropdownlistan av statuser viser avmerkingsbokser, slik at flere statuser kan velges samtidig.

Velg kolonnen for prioriterings filtrering som skal utføres på
Lar deg velge aktivitets Kol onnen som prioritets filtreringen kan utføres for. er aktivert, kan du filtrere etter prioritet i Standardfiltret For både visninger og rapportdeler. Prioritetene som kan filtreres, angis under Oppgaveinnstillinger og prioriteter.

Dato
Velg kolonnen startdato filtrering kan utføres på
Her kan du velge hvilken aktivitets kolonne du vil filtrere etter, basert på startdatoen for aktivitetene. alternativet er aktivert, kan du filtrere på startdatoen i Standardfiltret For visninger og rapportdeler. Brukere kan velge om de vil fylle ut et intervall eller bare en startdato. Hvis selv Inkluder aktiviteter som krysser start-og sluttdato intervallene er avmerket, vises bare ett felt for startdatoen og ett for sluttdatoen.Velg kolonnen du vil at sluttdato filtreringen skal utføres for
Her kan du velge hvilken aktivitets kolonne du vil filtrere etter, på grunnlag av sluttdatoen for aktivitetene. alternativet er aktivert, er det mulig å filtrere på sluttdatoer i standardfilteret for visninger og rapportdeler. Brukerne kan velge om de vil fylle ut et område eller bare en sluttdato. Hvis selv Inkluder aktiviteter som krysser start-og sluttdato intervallene er avmerket, vises bare ett felt for startdatoen og ett for sluttdatoen.

Inkluder aktiviteter som krysser start-og sluttdato intervallene
Hvis du må kunne filtrere ut aktiviteter som er i et bestemt tidsintervall, der start-eller sluttdatoene ikke nødvendigvis er innenfor området, bruker du denne funksjonen. Filtrering resultater i aktiviteter som begynner innenfor området, slutter innenfor området, eller begynner og slutter utenfor området, men pågår i området. For at filtreringen skal fungere, må brukeren fylle ut en start-og sluttdato.

Velg kolonner som filtreringen på post datoen kan utføres på
Her kan du velge aktivitets kolonnene du vil filtrere på post datoen. Hvis alternativet er aktivert, kan du filtrere på en post dato dato i Standardfiltret For visninger og rapportdeler.

Velg kolonne for filtrering av start-og sluttdato i perioden

La alltid startdatoen for perioden være 1.

Måttfilter

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder for visninger, men ikke rapportdeler.

Aktiver filter for mål Kol onner
Velg dette alternativet hvis du bare vil filtrere beregninger som har fått et bestemt svar alternativ (kolonner med data der brukere velger forhåndsdefinerte alternativer fra en dropdownlista i stedet for å angi egne verdier, se Måttkolumner). Velg hvilke verdier som skal filtreres, i standardfilteret for visninger eller rapportdeler. Kan bare finne én av verdiene for at målet skal vises.

Bilde eksemplet viser et filter som er gjort på alle målinger som bruker en av kolonnetypene for egendefinert mål Vurdering Eller Konsekvens. Alle målinger som har fått verdien Oppnådd Eller Ubetydelig Rapportert vises i Vis/rapport-delen.

Måle dataverdier filter
Med mål-filteret kan brukere filtrere en visning for å vise bare beregninger med rapporterte verdier basert på en valgfri minimums-og/eller maksimumsverdi i en navngitt Nodkolumn (ex. Bleed). Brukere kan også velge om de vil inkludere eller utelukke mål uten verdier i filtreringen.

Klikk på den Legge Og deretter merker du kolonnen og måler Kol onne filtrering du vil bruke på. Hvis du bruker mange forskjellige mål Kol onner i samme visning, kan du skrive inn de første bokstavene i navnet på målkolonnen, og deretter velge mellom kolonnene i visningen. På denne måten reduserer du risikoen for EV. Skrivefeil. Avslutt ved å klikke Legge. Eksempel illustrasjonen viser filtrerings muligheten slik den vises i standardfilteret og i Vyfiltret. Filtreringen gjelder for en mål-kolonne som har navnet Utfall og ligger i en kontroll modell kolonne kalt Beregninger. Legg merke til at du også kan styre hva som skjer med mål som ikke har noen verdier i denne kolonnen.Bruk og logikk for å utelukke målinger uten verdier
Brukes til å filtrere ut mål som ikke har noen verdier i alle kolonnene som er dekket av målingsdata filteret.
Obs! Hvis tiltaket har verdier i én av målkolonnene du velger å filtrere etter i visningen, vises derfor målet selv om filteret er aktivert.

Periodisk filter
Periodisk filter betyr at det er mulig å filtrere ut alle målinger med en viss periodisitet. For eksempel Til å vise bare de månedlige målene i en visning eller rapport del.

Andre

Filtreringsalternativer med dette symbolet gjelder ikke for rapportdeler.

Velg kolonnene der bare noder uten underordnede skal være synlige
Hvis du velger å kontrollere noen av kolonnene under denne overskriften, vises bare de nodene som ikke har noen node tilknyttet seg, i rapporten. Vi anbefaler at du bare bruker dette i én kolonne om gangen.

Filtrer kolonne for kopier
Velg kolonnen som filtreringen på kopierte skal utføres for
Her kan du angi kolonnene som du vil filtrere fremover eller slette konsoliderte noder i. brukes i visninger med underliggende filtrering.

Obs! Husk at selv den som er tilknyttet en kopi, blir filtrert ut hvis de kopierte nodene utelates.

En node må finnes på hver gren
Sette i stand filterene for en knute å eksisterer opp på hver armen
Aktiver denne innstillingen hvis du bare vil at noder som er knyttet til noder, skal vises. I Standardfiltret Deretter velger du kolonnen (e) du vil at det skal være en node. Hvis du merker flere kolonner, blir alle grener med en node i en av de merkede kolonnene tatt. Denne funksjonen kan ikke brukes til å angi at en node må være i flere kolonner samtidig.

Fargefiltre og farge statistikk
Velg en kolonne for fargefiltre som skal lages på og vise farge statistikk
Aktiver dette alternativet hvis du vil at brukerne skal kunne filtrere en visning basert på farge nodene i kolonnen som farge filtreringen henviser til. Farge filtrering refererer alltid til nodene i bare én kolonne. Bilde eksemplet viser en visning kalt Aktiviteter. Visningen viser tre kolonner for kontroll modell: Områder, Mål av styret Og Aktiviteter. Farge filteret angis i kolonnen Aktiviteter. Visnings tittelen viser antall aktiviteter som bruker hver farge. Brukere kan klikke en farge for å filtrere visningen.

Huvudenhet
Lar deg filtrere på den gjeldende stasjonen. Inneholder bare noder som er opprettet på enheten som er valgt i enhets velgeren.
Hovedenheten filteret gjør det mulig å filtrere ut alle noder som er opprettet på en annen enhet (eller har sin viktigste stasjonen flyttet til en annen stasjon). Dermed kan hoved enhets filteret brukes til å filtrere ut noder som bare er Synliggjorda til den gjeldende stasjonen. Hvis filteret brukes i en rapport, vises noder med rapporterings entiteten som hovedenheten. Hvis filteret brukes i en visning, vises noder for enheten som er valgt i enhets velgeren.

I Standardfiltret Og i Vyfiltret Deretter kan du velge hvilke kolonner dette skal gjelde for.

Filteret for hovedenheten inkluderer alle enheter som er valgt i enhets filteret (for eksempel et nivå under, inkludert underliggende).
Viser også de underliggende enhetene som hovedenhet for underliggende filtrering.

Vise filtre for å sortere informasjon
Vise filtre for å sortere informasjon
Du kan velge hvilken node egenskap du vil sortere visningen etter, og om den skal sorteres stigende eller synkende. Gjelder bare for Vytyp: Tabell.