Vyinställningar och nodegenskaper

Visningslägen för vyer

Det finns en rad olika visningslägen för vyerna i Stratsys. Varje läge har sina fördelar beroende på typ av information, mängd av information och vilken del av arbetsprocessen man befinner sig i.

Ändra visningsläge

För att ändra visningsläge går du till vyinställningarna och trycker på knappen Ändra: 

Varje visningsläge har en hjälptext. Välj typ och spara sedan vyinställningarna.

Visningslägen för vyer

Visningsläge Används ofta för:
Träd - Drag and drop:
Lämpar sig väl för att visa målnedbrytning med tydliga kopplingar mellan respektive kolumn och nod i vyn.
Planeringslägen

Träd - trädstruktur:
Syftar till att visa en komprimerad vyn men där förhållandet mellan hur många noder som är kopplade till respektive nod i vänsterled är tydligt mellan kolumnerna i vyn.
Uppföljningsarbete
Tabell:
Det mest komprimerade visningsläget som lämpar sig bra för vyer med stora informationsmängder. Du får även möjlighet att låsa fast viktiga kolumner så att de ligger kvar vid scrollning i sidled vid breda vyer. Du gör detta genom att klicka på Knappnålen i tabellhuvudet för kolumnen.
Exportera till Excel och som översiktsvy

Stående:
Ger ett klassiskt styrkortsutseende på vyn, nivåerna är placerade över och under varandra.
Överblick och visualisering
Kontrollrum:
Övergripande vy för att se en tydlig summering av nuläget baserat på status för nyckeltal och aktiviteter.
Analys
Gantt-schema:
Ett Gantt-schema är en grafisk presentation av de aktiviteter som planerats in under det aktuella året. Aktiviteterna visas horisontellt där varje aktivitets genomförandetid, start- och slutdatum och status åskådliggörs.
Överblick för aktiviteter

Riskmatris:
Här visas en klassisk riskmatris i kombination med en underliggande Tabellvy eller Tabellvy - trädtabell för att lista riskerna både i matrisen och i vyn.
Används i produkten Riskhantering

Export:
Vyn används för att automatisera export av data till andra system, och är inte lämplig för vanliga användare att arbeta i.
Export automatiserad
Strategikarta:
En strategikarta är en visuell representation av en organisations strategi och de processer som krävs för att genomföra strategin, används för överblick och visualisering.
Överblick och visualisering
Aktivitetsbudgeteringsmatris:
Matrisvy som kan användas vid användning av aktivitetsbudgetering för att se hur deltagare är planerade på aktiviteter
Begränsade inställningar och används för överblick och analys