Vyer och filter

Hur ändrar jag visningsläge i en vy?

Du kan växla mellan mellan en rad olika visningslägen för vyerna i Stratsys. Varje vy har sina egna fördelar beroende på typ av information, mängd av information och vilken del av arbetsprocessen man befinner sig i

Hur du växlar visningsläge

1. För att växla visningsläge klickar du på Kugghjulet i det svarta verktygsfältet.

2. Därefter väljer du Ändra knappen under Allmänt

3. Till sist scrollar du ner till den blå borden med texten Visningsläge, det gröna frågetecknet efter respektive visningsläge ger dig en bild av hur vyn kommer att se ut när den väl är vald. Spara och återvänd till vyn.

Visningslägen för vyer

 

Visningsläge Används ofta för:
Träd - Drag and drop:
Lämpar sig väl för att visa målnedbrytning med tydliga kopplingar mellan respektive kolumn och nod i vyn.
Planeringslägen

Träd - trädstruktur:
Syftar till att visa en komprimerad vyn men där förhållandet mellan hur många noder som är kopplade till respektive nod i vänsterled är tydligt mellan kolumnerna i vyn.
Uppföljningsarbete

Tabell:
Det mest komprimerade visningsläget som lämpar sig bra för vyer med stora informationsmängder. Du får även möjlighet att låsa fast viktiga kolumner så att de ligger kvar vid scrollning i sidled vid breda vyer. Du gör detta genom att klicka på Knappnålen i tabellhuvudet för kolumnen.
Exportera till excel men även i ett översiktssyfte

Stående:
Ger ett klassiskt styrkortsutseende på vyn, nivåerna är placerade över och under varandra.
Överblick och visualisering

Kontrollrum:
Övergripande vy för att se en tydlig summering av nuläget baserat på status för nyckeltal och aktiviteter.
Analys

Gantt-schema:
Ett Ganttschema är en grafisk presentation av de aktiviteter som planerats in under det aktuella året. Aktiviteterna visas horisontellt där varje aktivitets genomförandetid, start- och slutdatum och status åskådliggörs.
Överblick för aktiviteter

Riskmatris:
Här visas en klassisk riskmatris i kombination med en underliggande Tabellvy eller Tabellvy - trädtabell för att lista riskerna både i matrisen och i vyn.
Används i produkten Riskhantering

Export:
Vyn används för att automatisera export av data till andra system, och är inte lämplig för vanliga användare att arbeta i.
Export automatiserad
Strategikarta:
En strategikarta är en visuell representation av en organisations strategi och de processer som krävs för att genomföra strategin, används för överblick och visualisering.
Överblick och visualisering
Aktivitetsbudgeteringsmatris:
Matrisvy som kan användas vid användning av aktivitetsbudgetering för att se hur deltagare är planerade på aktiviteter
Begränsade inställningar och används för överblick och analys