Enhetsgrupper

Innhold:
Legge til en ny enhet

Endre en enhet

Fjerne en enhet

Endre en enhet i planleggings versjonen

Standardrapportör


Under Organisasjon , kan du opprette enheter og angi hvor du vil bo i organisasjonsstrukturen. Du kan også angi standard bidragsytere for hver enhet. Det finnes en organisasjonsstruktur for inneværende år og én for planleggings versjonen. Hvis du vil gjøre endringer i organisasjonen, må du først kontrollere at du har riktig versjon. Alternativene du mottar heretter styres av versjonen du befinner deg i. eksempelet nedenfor kommer fra den gjeldende versjonen.

I Stratsys er de fleste organisasjoner bygget i en trestruktur. Hvis du klikker pluss-og minustegnene ved siden av organisasjonene, vises eller skjules ulike deler av organisasjonsstrukturen. Klikk på knappen Utvid hele treet For å vise hele organisasjonsstrukturen.

Hvis du trenger å arbeide med tverrgående enheter og områder i Stratsys, anbefaler vi at du kontakter konsulenten din for å finne ut hvilken løsning som kan passe best. Se Kontakter.

Legge til en ny enhet

Som du kan se i bildet til høyre, har hvert nivå i organisasjons treet sin egen LeggeLink. Åpne nivået du vil legge til den nye enheten i, og klikk på den tilknyttede LeggeLink. I bildet eksempel, vil et klikk på den blå koblingen legge til en enhet som var på samme nivå som den kommunale styret og den grønne koblingen på samme nivå som bibliotekene.

De generelle
Det åpnes et nytt vindu der du fyller ut navn. Hvis enhetsnavnet er langt og normalt har en kort betegnelse, kan du skrive det i Betegnelse. En betegnelse brukes i visninger der enhets navnene noen ganger oppfattes å ta for mye plass.

Skjult enhet
Lar medlemmer av gruppen se enheter som er merket som skjult. Denne avmerkingsboksen vises hvis tillatelsessettet har muligheten til å se skjulte enheter. Denne innstillingen gjør at bare personer med tillatelse til å se skjulte enheter, kan se denne enheten i organisasjons treet. Se Behörighetsgrupper .

Obs! Informasjon fra skjulte enheter kan være synlige for alle brukere ved å filtrere på underliggende enheter i tillegg til gjennom rapporter opprettet av brukere med tillatelse til å se skjulte enheter. Se blant annet filtreringsalternativer (eksempel) Og Behörighetsgrupper.

Enhetsgrupper
Du kan også velge om den nye enheten tilhører en enhetsgruppe. Trykk på knappen Skyte for å bekrefte.

Standardrapportörer (rapport)
Her kan du angi hvem som skal legges til som leder automatisk når nye rapporter opprettes. Det er også mulig å sette opp standard bidragsytere i administrasjonen Brukere. Les mer i Legg til bruker

Standard behandling (noder)
Velg navnet og ansvars rollen som innstillingen skal gjelde for. Det er også mulig å sette opp standard bidragsytere i administrasjonen Brukere. Les mer i Legg til bruker

Endre en enhet

Hvis du vil endre en eksisterende stasjon, klikker du navnet på enheten i enhets treet. Du vil da komme til siden Endre enhet Hvor du fyller inn endringene og bekrefter dem ved å klikke på knappen Skyte.

De generelle
navn
En enhet må alltid ha et navn. Hvis du endrer navnet på en av enhetene, skriver du inn det nye navnet her.

Betegnelse
Hvis enhetene også gå under en annen betegnelse, kan du fylle ut dette. For eksempel Bruk enhets forkortelser som tar mindre plass hvis de skal skrives ut i en visning.

Skjult enhet
Bare personer med tillatelse til å se skjulte enheter vil se denne enheten i organisasjonens tre.

Enhetsgrupper
Her velger du enhets gruppene som enheten tilhører. Vi anbefaler at hver enhet bare tilhører én enhetsgruppe, ellers kan det være vanskelig å dedusere hvordan ex. Filterinställningar Som er basert på en enhetsgruppe, skal påvirke gjeldende enhet..

Plassering
Med er under Og Sted over Lar deg kontrollere den nøyaktige plasseringen til organisasjons treet, inkludert relasjoner mellom enheter på samme nivå.

Obs! Flytte enheter til et annet nivå, eller slå sammen to enheter, påvirker målstyringer og rapporter i stor grad. Rådfør deg med ansvarlig konsulent om hvordan du går frem. Se Kontakter.

Ekstern kode: Er Eksterne koder for organisasjonsenheter.

Fjern enhet

Klikk enheten du vil slette, i enhets treet. Siden Endre enhet Vises. Klikk på knappen Fjerne , og trykk deretter på for å velge ok I dialogboksen som åpnes.

Obs! Bare enheter som ikke har noen undersamlinger, kan fjernes. Hvis du fjerner enheter, påvirkes resultatkort og rapporter i stor utstrekning. Rådfør deg med ansvarlig konsulent om hvordan du går frem. Se Kontakter.

Endre en enhet i planleggings versjonen

Når du vil gjøre en organisasjonsendring som bare trer i kraft etter dette året, gjør du det når du er i planleggings versjonen.

Enheter du legger til her, er bare synlige i organisasjons treet når du er i planleggings versjonen. Hvis du gjør endringer på en enhet som er lagt til i en tidligere versjon, vil endringen bare være synlig i planleggings versjonen. Hvis du vil gjøre en endring som også vil bli reflektert i gjeldende versjon, må du velge den gjeldende versjonen i versjons velgeren før organisasjonen endres.

Vanligvis utføres organisasjonsendringer i planleggings versjonen. Dette gjør det mulig for inneværende år å fortsette sitt operative arbeid, mens organiseringen av endringer kan gjøres i planleggingsprosessen. I planleggings versjonen vises de endrede enhetene med følgende ikoner:

Standardrapportör

Det er to forskjellige måter å automatisere ansvars fordelingen i verktøyet på. For Text/Dimension og aktivitetsnoder kan du bruke standard ledere og for rapporter du bruker standard bidragsytere.

Standard behandling (noder)
Hvis du vil gjøre planleggingen raskere, kan du definere hvilke brukere som automatisk skal legges til som ledere i hver Ansvarsroll. Hver enhet kan ha én eller flere standard operatorer. Disse personene vil automatisk være ansvarlig for nye noder som opprettes på eller skyves ned til enheten. Det er mulig å administrere standard bidragsytere per enhet under organisasjon/standard bidragsytere og standard operatører av en enhet eller per Brukere (Les mer i Legg til bruker).

Angi enheten og ansvars rollene som brukeren skal automatgenereras til.

I endrings modus for noder kan du manuelt endre hvem som er ansvarlig hvis ansvaret skal fordeles til noen som ikke er standard behandlingsprogram. Obs! For Aktivitetsnoder (og noen kunder også), er standard behandling bare angitt på stasjonen der noden er opprettet, ikke på enheter som noden er gjort synlig for.

Standardrapportör (rapport)
Du kan definere standard bidragsytere for hver enhet. Brukerne som er standard bidragsytere på enheten, får automatisk bidragsytere når en ny rapport opprettes på enheten, når en rapport tilordnes enheten ovenfra, eller når du velger å gjenopprette standard bidragsytere for en rapporterings enhet. Se administrere reporter for en rapport.

Obs! I en allerede eksisterende rapport legges den nye vedlikeholds personen til, bortsett fra der individuelle standard bidragsytere fjernes manuelt. Bidragsytere som legges til manuelt, påvirkes ikke av oppsettet av en standard reporter for enheten.

Hvis du vil bruke standard bidragsytere i gamle rapporter, kan du lese mer om programmet i artikkelen som administrerer bidragsytere for en rapport.

Hvis du vil legge til én eller flere brukere som standard reporter, kan du gå inn i organisasjonsinnstillingene i administrasjonen og klikke på enheten (e) du ønsker at brukerne skal bli standard reporter for. Du kan også angi denne innstillingen i bruker innstillingene. Se Legg til bruker.

Det er også mulig å administrere standard bidragsytere per enhet under organisasjon/standard bidragsytere og standard ledere for en enhet.

Det er ikke mulig å sette standard rapportører for en bestemt kontroll modell som for eksempel miljø planen eller den like behandlings planen.