1. Håndbok
 2. Visninger og Styringsmodeller
 3. Visningar-innstillinger og nodeegenskaper

Visninger

Verktygsfältet

Differanse mellom visnings-og kontroll modell

Differansen mellom visning og rapport

Konsolideringsvy

Skrive ut en visning

Periode innstillinger i visninger

Kontroll modellen i Stratsys kan sammenlignes med et rammeverk som illustrerer hele firmaets mål fordelings struktur. Det neste trinnet er å fjerne alle eller valgte kolonner fra modellen for mål eksplosjon og gjøre dem synlige i en Du. I Stratsys er en visning grenseområdet som brukeren arbeider mot, når informasjonen skrives inn og følges opp i kontroll modellens forskjellige kolonner. Videre kan forskjellige visninger opprettes basert på den samme kontroll modellen. En visning kan for eksempel visualisere bare metrikk-kolonnen (se figur nedenfor), mens en annen visning visualiserer mål eksplosjons kjeden i sin helhet. Man kan si at en visning er som et vindu i et hus der huset forestiller en kontroll modell, kan du se inn i huset fra forskjellige vinduer og dermed få forskjellige bilder av måten huset ser ut, på samme måte det fungerer med utsikt over kontroll modeller.

En visning viser hele eller deler av informasjonen i én eller flere kontroll modeller. Administratoren oppretter ulike visninger for ulike formål. Man kan ex. brukes til å planlegge arbeidet for følgende år, mens en annen visning brukes til oppfølging. Visningen viser innhold som er oppdatert for enheten du er på i organisasjons treet, og den lytter også til standard filtrene som visningen har for gjeldende enhetsgruppe.

Du kan få tilgang til forskjellige visninger via båndet i menylinjen.

Verktygsfältet

Visning kan du se en verktøylinje til høyre som inneholder verktøy som er gjeldende for den bestemte visningen. I bildet til høyre vil du se ovenfra og ned ikoner for å angi:

Differanse mellom visnings-og kontroll modell

En kontroll modell kan ha flere forskjellige visninger. Formålet med synspunktene er å lette tolkningen og forståelsen av Styrings modellen. Visninger kan tilpasses for bestemte formål mens kontroll modellen alltid er generell. Ved å endre en visning, endres også kontroll modellen, og de andre visningene som påvirkes, endres.

Differansen mellom visning og rapport

Både en visning og rapport viser informasjon fra en kontroll modell. Hva skiller dem er at visningen er mer operative enn rapporten. Fra visningen kan du for eksempel endre noder ved å skrive inn data i mål eller endre statusen for oppgaver, i tillegg til å opprette nye noder. Rapportene, men er mer for å analysere informasjon og skrive Rapportspecifika kommentarer.

Konsolideringsvy

Hvis du peker på et Konsoliderings ikon, ser du hvor i organisasjonen måleenheten/indikatoren følges opp.

Klikker du på det vil ta deg til en konsolideringsvy hvor du kan få en oversikt over hvilke enheter tilhører samme konsolidering kjeden. Du kan også få en oversikt over de rapporterte dataene i hele kjeden. Du kan se Konsoliderings kjeder for tiltak og aktiviteter.

Skrive ut en visning

Hvis du vil skrive ut en visning, klikker du PDF-, Excel-eller Wordikonen som finnes på verktøylinjen øverst til høyre i visningsprogrammet.

Verktøylinjen kan se annerledes ut, avhengig av typen og innstillingene som er gjort i Stratsys av administratoren i Visninger av kontroll modeller.

Obs! Rød tråd Visningen kan ikke eksporteres til Word.

Periode innstillinger i visninger

Det finnes fire alternativer for periodeoppsett å velge blant i visningene. Valget du foretar, bør baseres på hva visningen skal brukes til:

 • Rapportering og analyse – brukes der analyse og rapportering utføres i samme visning. Visningen viser den forrige rapporteringsperioden til gjeldende periode er fullstendig oppbrukt, og rapportering kan begynne. Visningen angår ingen forsinkelser i periodisitet som brukes. Målingene vises som standard for deres individuelle periodisering (f.eks. månedlige målinger og midlertidige tiltak i samme kolonne).

 • Planlegging – brukes i visninger der fremtidige målverdier er i fokus. Viser den siste verdien i versjonen du er i. gjelder alltid per versjon (vanligvis årlig) og lytter ikke til forsinkelser i periodisitet. Planlegging Søker etter den siste verdien i alle kolonnene i mål (i motsetning til Analyse Der det bare er kolonnen som fargen er satt til å kontrollere. Hvis resultatene er tilgjengelige i februar og målverdien i april er nummeret på april, vil vi vise visningen selv om farge Kol onnen ikke har noen verdi i april).

  Hvis Måttdatan og kommentaren er vist for ulike periodisitet, er det fordi du Kommentarsinställningarna Slått av innstillingen Bruk mål egen periodisk for målkommentarer. Det er også nodegenskaper som brukes i tilfeller der kommentar og måttdata bør ikke lytte til den perioden innstillingene for betrakteren. Ex. Siste kommentar Eller Måttdata (bestemt periode). Se Nodegenskaper.

  Hvis det ikke finnes en rapportert verdi, vises den første perioden i planleggings versjonen.

 • Analyse – brukes i visninger der analyser av de siste verdiene er utført. Det spiller ingen rolle hvilken versjon du er i. for metrikkverdier er perioden som sist ble mottatt, en farge som kontrollerer hvilken periode som vises i visningen. Se Färginställningar For mer informasjon og unntak for manuelt sette farger. Fargen styrer også fra hvilken periode merknaden vises.

  Hvis det ikke er rapportert, vises gjeldende periode i Nodpopuppen og i visningen.

 • Rapportering – brukes i visninger der du arbeider i gjeldende rapporteringsperiode. Visningen lytter til forskyvningene du har gjort for hver Periodisitet Og tiltakene er vist som standard for deres individuelle periodisering, (f. eks månedlige målinger og midlertidige tiltak i samme kolonne).

  Obs! Skoler som for eksempel må starte å arbeide med rapportering i planleggings versjonen før den er oppdatert, finnes det en bestemt innstilling som påvirker denne filtreringen for visninger i planleggings versjonen. Vennligst ta kontakt Med konsulenten før du aktiverer denne innstillingen.

Disse periode innstillingene gjøres inställningar. Klikk på den Gear Wheel.

Under De generelle Trykk Endre.

Deretter blar du ned til Periode For å velge mellom periode alternativene.

For hver periode har du også muligheten til å klikke på Vis avanserte innstillinger. Der kan du foreta ytterligere to rettelser.

Gjeldende periode basert på frekvensen til filteret
Visningen lytter til perioden som er angitt i Standardfiltret Eller som er filtrert manuelt av brukeren.

Bruk den egendefinerte rapporteringsperioden for mål
Dette alternativet gjelder bare for Rapportering Og Rapportering og analyse. Hvis alternativet er ukontrollert, kommentarer og dataverdier for styrmodellskolumnernas I stedet for den enkelte periodisitet av tiltakene.

Eksporter til Excel