Integrationer - en introduktion
 1. Manual
 2. Integrationer
 3. Integrationer - en introduktion

Integrationer mot Stratsys

Stratsys erbjuder integrationslösningar som gör att ni med hjälp av automatiserade flöden kan läsa in och hämta data till/från Stratsys. Med integration sparar tid som ni istället kan lägga på värdeskapande aktiviteter.

Stratsys integrationserbjudande kan delas upp i två kategorier, tekniker och standardpaketerade lösningar.

Teknikerna kan beskrivas som möjliggörarna, de möjliga vägarna in och ut från Stratsys. Med dessa har ni möjlighet att påverka utformningen av lösningen samt vilket data som ska integreras. Teknikerna kan appliceras på många olika system förutsatt att data kan levereras enligt Stratsys förutsättningar och krav på datastruktur.

De standardpaketerade lösningarna bygger i de flesta fall på teknikerna till vänster i bilden nedan och är färdiga lösningar som har systemanpassats och tagits fram för att snabbt kunna sätta upp integrationer mot de system som vi vet att våra kunder i hög utsträckning använder sig av.

Tekniker

Nyckeltalsintegration

Med den här integrationstekniken får ni er nyckeltalsdata automatiskt inhämtad till Stratsys från era kringliggande system eller datalager. Detta gör att ni sparar tid i rapporteringen, minskar risken för fel och minskar personberoende samt breddar ert analysunderlag när ni får in relevant data direkt på rätt ställe i Stratsys. Data som ni läser in till Stratsys kan ni sedan använda för att se historik på mått, skapa tabeller eller diagram på startsidan eller hämta in till era tabeller i rapporter. Exempel på data som våra kunder vanligtvis hämtar in är ekonomidata, skoldata och personaldata.

De tekniker som erbjuds för nyckeltalsintegration är: 

 • Flatfilsinläsning (tabbseparerade txt-filer) via en SFTP-katalog som ligger på en server hos Stratsys där data sedan läses in till Stratsys och uppdaterar nyckeltalen.
 • Inläsning via Stratsys API (REST-tjänster). 

Mer information om nyckeltalsintegration hittar ni här.

Dynamisk tredjepartsinbäddning

Integration med dynamisk tredjepartsinbäddning innebär gränssnittsinbäddning från andra webbaserade system till Stratsys. Detta gör att ni kan nå andra system inom Stratsys kontext på valfritt ställe i Stratsys och dessutom dynamiskt utifrån till exempel organisationsträdet. Exempelvis skulle kunna bädda in en grafisk presentation över organisationens ekonomiska resultat som ni har i ert BI-system och presentera detta på startsidan i Stratsys och dessutom möjliggöra att användaren automatiskt får data i visualiseringen filtrerad utifrån den organisatorisk enhet som användaren tillhör. Detta används ofta från BI-system såsom Power BI eller Qlik. För mer information samt exempel gå till denna artikel.

Användarsynkronisering

Vill ni underlätta användarhanteringen i Stratsys så har ni möjlighet att sätta upp en användarsynkronisering mellan ert AD och Stratsys vilket gör att användare som ska ha tillgång till Stratsys automatiskt synkas in och skapas upp i Stratsys användarkatalog. När ändringar sker i på användarna i AD:t (till exempel byter organisationsenhet eller roll) uppdateras de dessutom automatiskt samt tas bort ur systemet om de slutar i organisationen. Detta gör att ni sparar tid och dessutom stärker efterlevnaden av GDPR.

Stratsys erbjuder följande lösningar för användarsynkronisering:

Föredrar ni att utveckla en egen synkroniseringslösning mot Stratsys API så har ni möjlighet att sätta upp synkronisering mot våra SCIM 2.0-endpoints.

SSO

Med SSO loggas användarna automatiskt in i Stratsys utan att behöva använda ett separat användarnamn och lösenord. Fördelarna med detta är att användarna får en bättre upplevelse då de inte behöver memorera inloggningsinformation. Informationen hanteras i kundens system och kunden har full kontroll över vem som kan logga in i Stratsys. Lösenorden hanteras centralt (ej stratsys) och om användaren glömmer bort sitt lösenord behöver det endast ändras på ett ställe (i organisationens katalogtjänst, vanligtvis Active Directory), på så sätt sparar det tid för administratörer. Med SSO mot Stratsys får användaren även bättre upplevelse om ni tex har ert Årshjul från Stratsys integrerat på intranätet, då kan användaren klicka på åtgärderna i Årshjulet och komma direkt in i Stratsys och göra uppföljning i systemet utan att behöva använda användaruppgifter för att manuellt logga in. Här hittar ni mer information om SSO.

Utvecklarportal

I Stratsys Developer Portal kan ni skapa skräddarsydda integrationer mot Stratsys API:er. All kommunikation sker säkert genom kryptering och autentisering. Om ni har tillgång till egna utvecklare så kan detta vara ett attraktivt sätt att integrera med oss, då har ni själva via en mängd API:er som Stratsys tillhandahåller möjlighet att sätta upp integrationsflöden i olika ändamål. Vårt aktuella utbud av API:er hittar ni i vår Swagger.

Publiceringstjänster

Ni har även andra möjligheter att exponera delar av Stratsys på andra ställen, till exempel ett intranät eller er hemsida. Exempel på publiceringstjänster är:

Webbpublicering av rapporter innebär möjligheten att publicera utvalda rapporter från Stratsys på en webbplats, antingen internt på ett intranät eller på en publik webbplats. Rapporterna blir interaktiva och enklare att ta till sig än en PDF men behåller självklart sitt ursprungliga utseende och innehåll.

Det är en plug- and playlösning med hjälp av ett Javascript för att publicera rapporten på en hemsida med möjlighet att anpassa utseendet via CSS. Den publicerade rapporten är tillgänglighetsanpassad enligt nivå AA (givet att innehållet i rapporten är tillgänglighetsanpassat).

De publicerade rapporterna är ett enkelt sätt att nå ut till fler med innehållet i rapporterna, både internt och externt.

Årshjulet är ett verktyg som gör det enkelt att hålla sig uppdaterad med de viktigaste tidpunkterna för möten, redovisningar, rapporter etc för ett flertal olika enheter under ett och samma år. Man kan välja att publicera årshjulet exempelvis till en intranätslösning eller till en webbsida man önskar.

Standardpaketerade lösningar

Stratsys utbud av standardpaketerade lösningar erbjuder er systemanpassade och lättimplementerade integrationslösningar som tas fram efter behov från våra kunder. Detta innebär att vårt erbjudande ständigt utvecklas. Några av systemen som vi i dagsläget erbjuder standardlösningar för integration ser ni nedan.

Tabellintegration

Tabellintegration är en standardpaketerad integrationslösning som används för att hämta tabeller med data från andra system in till Stratsys rapporter samt hålla dessa uppdaterade i realtid. Ni skapar en rapportmall för hela organisationen där alla automatiskt och i realtid serveras tabelldata för sin enhet. Allt detta aggregeras när rapporteringen är klar till en sammanställd rapport som kan exporteras och arkiveras. I dagsläget är det möjligt att hämta in rapporttabeller från följande system:

 • Qlik Sense
 • Visma Budget och Prognos
 • Trimma Insikt
 • DI Diver (Infotool)
 • Arena
 • Raindance

Önskar ni hämta in tabeller från andra system så finns det möjlighet att ta fram ett eget API enligt Stratsys dokumentation och sätta upp en integration mot Stratsys generella rapportadapter. Vill ni veta mer om detta finns ytterligare detaljerad dokumentation att tillgå på förfrågan.

Här kan ni läsa mer om tabellintegration. 

Standardpaketerade lösningar för nyckeltalsintegration

Stratsys standardpaketerade lösningar för nyckeltalsintegration hämtar in nyckeltalsdata, precis som nyckeltalsintegrationen som nämns under tekniker, men består av färdiga flöden som har tagits fram från ett antal utvalda system. Dessa integrationsflöden hämtar data från andra system på ett standardiserat sätt samt bearbetar data så att det aggregeras och sammanställs utefter ert organisationsträd i Stratsys. Den här typen av integrationslösningar innebär ofta mindre omfattande införandeprojekt och en lägre insats för er som kund. 

I dagsläget erbjuder vi standardpaketerade lösningar för nyckeltalsintegration mot följande system:

Visma Personec P

Med Stratsys standardiserade integrationslösning mot Visma Personec P kan personaldata hämtas in schemalagt via ett helt automatiserat flöde. Vi har utefter våra kunders önskemål tagit fram en paketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen. Detta är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande utefter våra kunders gemensamma behov. Detta innebär att samtliga kunder som har Stratsys standardiserade nyckeltalsintegration mot Personec får ta del utav nästkommande versioner utan extra kostnad. Med en uppdatering tillgängliggör vi nästkommande versions nyckeltal i Stratsys KPI-service* och ni kan enkelt välja in dem i Stratsys utefter era behov. Mer information om lösningen hittar ni här.

* Stratsys KPI-service är ett bakomliggande datalager som gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt släppa nya versioner av integrationen utan att påverka våra kunders nuvarande nyckeltalsuppsättning. Ni väljer själva om ni vill hämta in de nya nyckeltalen från KPI-service vid varje versionssläpp.

IA

Med Stratsys standardiserade integrationslösning mot IA kan avvikelsestatistik hämtas in schemalagt via ett automatiserat flöde. Vi har utefter våra kunders önskemål tagit fram en standardpaketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den matchar ert behov med rätt nyckeltal för valda nivåer i organisationen. Data hämtas in via en direktkoppling mot IAs WCF-tjänster. Fördefinierade nyckeltal hämtas schemalagt en gång per dygn för att säkerställa att Stratsys alltid har senaste data. Integrationen från IA använder sig, precis som integrationen mot Personec, av Stratsys KPI-service vilket gör att ni själva väljer om ni vill hämta in de nya nyckeltalen vid varje versionssläpp.

Kolada och Kostra

Stratsys standardiserade integrationslösning mot Kolada och Kostra gör det möjligt för er att automatiskt hämta nyckeltal från Kolada och Kostra till Stratsys. Integrationslösningen möjliggör också automatisk inhämtning av jämförelsevärden så att ni enkelt kan jämföra era värden med andra kommuner och regioner.

Processkartläggning ihop med 2c8

Stratsys standardiserade lösning mot 2c8 Modeling Tool möjliggör att ni kan hämta in och länka till era processer i 2c8 med Stratsys genom att publicera era modeller från 2c8 till Stratsys där ni själva väljer vilka enheter, styrmodeller, områden samt vyer dessa ska publiceras till. Genom att lägga upp en extern sida i Stratsys som pekar på det publicerade materialet kan ni även navigera från vyn i Stratsys till de publicerade modellerna och tillbaka. Mer information om lösningen hittar ni här.

Aktivitets/projekt-budgetering ihop med Konstrukt

Stratsys standardiserade integrationslösning mot Konstrukt innebär integration av aktiviteter eller projekt tillsammans med annan nödvändig information från Stratsys till Konstrukt för att möjliggöra arbete med budget- och prognosarbete i Konstrukt inbäddat i Stratsys (IFrame). Inbäddningen av Konstrukt är dessutom automatiskt filtrerad efter organisationsträdet i Stratsys så att användarna på respektive organisationsenheter endast ser de aktiviteter eller projekt som är fördelade till deras del i organisationen.

 

Hör av dig till er kundansvarige för att veta mer eller boka demo här.