IA

Integration - IA

Med vår koppling mot IA-systemet hämtas avvikelsedata in schemalagt via ett helt automatiserat flöde

💡 Använder ni inte IA-integration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

Artikeln består av följande delar:

 1. Inför uppstart
 2. Lösningsbeskrivning
 3. Förutsättningar
 4. Mappning av organisationsträdet
 5. Uppsättningsguide

 6. Förvaltning och Underhåll
 7. Felsökning

Inför uppstart

Innan vi startar upp projektet med uppstartsmöte som ett inledande moment behöver punkterna nedan bockas av. Se till att göra dessa i god tid innan planerad uppstart för att undvika förseningar.

 1. Lägg en beställning till AFA försäkringar på ett dedikerat servicekonto med tillänglighet att göra anrop mot IA-systemets WCF-tjänst.
När ovan steg är genomförda behöver följande parametrar skickas till oss på Stratsys:
 1. IA-användare: Användarnamn på servicekontot
 2. IA-lösenord: Lösenord till servicekontot

Vissa grundläggande beslut behöver fattas så tidigt som möjligt för att göra konfigurationen så korrekt som möjligt

 • Ska entreprenörer/underleverantörer inkluderas i resultatet?

   

  Exempel: En entreprenör drabbas av en fallskada under ett uppdrag åt er, ska denna avvikelse vara med i det integrerade datat?

 • Ska avvikelser anses tillhöra den anställdes hemmaenhet eller den enhet där avvikelsen skedde?

Exempel: Jörgen som är anställd på lagret råkar tappa en elvisp på foten i hotellreceptionen. Var hör avvikelsen hemma?


 • Vilket datum ska avvikelsen anses höra till?

Exempel: Jörgen tappade elvispen i exemplet ovan den 30 april, men det registrerades i IA först den 17 maj. Vilken period ska avvikelsen anses höra till?


 • Ska händelser med statusen "Rapporterad" i IA vara med i resultatet?

Denna status som är den första som händelser får behöver inte alltid vara sådant som ni anser ska räknas som en avvikelse. Ni väljer själva om ni vill att dessa ska integreras till Stratsys eller ej.
Lösningsbeskrivning

Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiskt föra över data från externa system till Stratsys och på så vis bredda sitt analysunderlag. Med vår partnerspecifika koppling mot IA-systemet kan avvikelsedata hämtas in schemalagt via ett helt automatiserat flöde.

Vi har utefter våra kunders önskemål tagit fram en paketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den helt matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen. 

IA är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande utefter våra kunders gemensamma behov förutsatt att det blir tillgängligt i IA:s webbtjänst. Detta innebär att samtliga kunder som har IA-integrationen får ta del av nästkommande versioner utan extra kostnad.

 

Aktuell version

Innehåller följande 16st nyckeltal som standard. Kunden väljer sedan vilka av dessa som ska tillgängliggöras i den styrmodell där ni använder er av dessa.

 • Arbetssjukdom
 • Egendom/säkerhet
 • Elev
 • Färdolycksfall
 • Förbättringsförslag
 • Förskola
 • Kvalitet
  Miljö
 • Olycksfall
 • Olycksfall som leder till frånvaro från arbete
 • Riskobservationer
 • Säkerhet
 • Säkerhetsobservationer
 • Tillbud
 • Övrig avvikelse

Förutsättningar

För att integration mot IA-systemet ska vara möjligt behöver följande punkter uppfyllas:

 • Servicekonto måste skapas i IA-systemet.
 • Data som önskas läsas in måste finnas i IA.
 • Mappning mellan organisationsstrukturen i IA och i Stratsys måste vara möjligt. Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera enheter i IA kopplas till en och samma enhet i Stratsys.
 • Kunskap i IA-systemet för att kunna ta fram enhetsnamnen och mappa mot organisationsträdet i Stratsys samt kunskap i IA-utdata för att kunna kvalitetssäkra inläst data i Stratsys
 • Licensen för IA-integrationen måste vara påslagen i plattformen.


Mappning av organisationsträdet

För att få in rätt data på rätt ställe i trädet måste det mappas mot motsvarande enhet i IA-systemet. Under införandet kommer ni få ert organisationsträd skickat till er i Excel och ni ansvarar för att fylla detta med era motsvarande enheter ifrån IA-systemet. 

Löpande organisationsförändringar sköts sedan enkelt av er direkt i gränssnittet. En guide för hur du lägger till ny mappning på dina enheter finner du här

Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera enheter i IA mappas till en och samma enhet i Stratsys. Varje enhet ska då separeras med en pipe-symbol "|" eller semikolon utan mellanslag, se exempel nedan: 

Mappningen görs sedan i Plattformsadministrationen under Integrationer -->IA--> Enheter --> Importera enhetskoder.

Manuell mappning

Mappningen kan också göras manuellt direkt i gränssnittet. Klicka på den enhet du önskar mappa, klicka på lägg till och fyll i enhetsnamnet. En enhet i Stratsys motsvaras ofta av flera enheter i IA.


Uppsättningsguide

 

För att data ska läsas in till kundens databas måste måtten i styrmodellen kopplas mot KPI-service.

 1. Hovra över det mått du önskar koppla och klicka på kontakten
 2. Välj den måttkolumn i Stratsys du önskar koppla i vänstra drop-down menyn
 3. Välj motsvarande kolumn i IA genom att först välja källsystemet IA under system, välj därefter motsvarande nyckeltal samt måttkolumn.
 4. Upprepa tills att alla måttkolumner du vill läsa in data till är kopplade, glöm inte att spara och uppdatera data när du är klar.

month


Förvaltning och underhåll 

Vid en omorganisation är det viktigt att ni ser över er mappning av organisationsträdet. Om nya enheter läggs till eller slås samman behöver dessa mappas upp med motsvarande enheter från IA-systemet för att kunna ta emot data. 

Versionssläpp

Vi kommer meddela er när det finns en ny version med nya nyckeltal eller övriga ändringar tillgänglig och ni får då ta beslut om ni önskar uppgradera till denna version.


 

Felsökning

Om du upplever att vissa siffror inte stämmer finns det en del felsökning du kan göra själv innan du kontaktar Stratsys support eller er Success Manager (Enterprise). Nedan förklarar vi de vanligaste felen och hur du felsöker dessa.

 1. Siffrorna stämmer inte i en av måttkolumnerna för samtliga enheter
  1. Kontrollera så att denna måttkolumn i Stratsys är kopplad mot rätt måttkolumn i IA-systemet, se i avsnittet Uppsättningsguide hur du kontrollerar kopplingarna.
 2. Siffrorna stämmer inte för en specifik enhet
  1. Börja med att kontrollera så att mappningen för denna enhet stämmer - är det rätt enheter jämfört med IA-systemet?

  2. Om mappningen stämmer, kontrollera så att det inte är något registreringsfel i IA-systemet.