IA

Integration - IA

Med vår koppling mot IA hämtas avvikelsedata in schemalagt via ett helt automatiserat flöde

💡 Har ni inte en integration mot IA idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

Artikeln består av följande delar:

 1. Inför uppstart
 2. Lösningsbeskrivning
 3. Förutsättningar
 4. Mappning av organisationsträdet
 5. Uppsättningsguide

 6. Förvaltning och Underhåll
 7. Felsökning

Inför uppstart

Innan vi startar upp projektet med uppstartsmöte som ett inledande moment behöver punkterna nedan bockas av. Se till att göra dessa i god tid innan planerad uppstart för att undvika förseningar.

 1. Lägg en beställning till AFA försäkringar på ett dedikerat servicekonto med tillgänglighet att göra anrop mot IA-systemets WCF-tjänst.
När ovan steg är genomfört behöver följande parametrar skickas till oss på Stratsys:
 1. IA-användare: Användarnamn på servicekontot
 2. IA-lösenord: Lösenord till servicekontot

Vissa grundläggande beslut behöver fattas så tidigt som möjligt för att göra konfigurationen rätt i Stratsys

 • Ska entreprenörer/underleverantörer inkluderas i resultatet?

  Exempel: En entreprenör drabbas av en fallskada under ett uppdrag åt er, ska denna avvikelse vara med i det integrerade datat?

 • Ska avvikelser anses tillhöra den anställdes hemmaenhet eller den enhet där avvikelsen skedde?
  Exempel: Jörgen som är anställd på lagret råkar tappa en elvisp på foten i hotellreceptionen. Var hör avvikelsen hemma?
 • Vilket datum ska avvikelsen anses höra till?

Exempel: Jörgen tappade elvispen i exemplet ovan den 30 april, men det registrerades i IA först den 17 maj. Vilken period ska avvikelsen anses höra till?

 • Ska händelser med statusen "Rapporterad" i IA vara med i resultatet?

Denna status som är den första som händelser får behöver inte alltid vara sådant som ni anser ska räknas som en avvikelse. Ni väljer själva om ni vill att dessa ska integreras till Stratsys eller ej.


 

Lösningsbeskrivning

Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiskt föra över data från externa system till Stratsys och på så vis bredda sitt analysunderlag. Med vår partnerspecifika koppling mot IA-systemet kan avvikelsedata hämtas in schemalagt via ett helt automatiserat flöde.

Vi har utefter våra kunders önskemål tagit fram en paketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den helt matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen. 

IA är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande utefter våra kunders gemensamma behov förutsatt att dessa är tillgängliga i IA:s webbtjänst. Detta innebär att samtliga kunder som har IA-integrationen får ta del av nästkommande versioner utan extra kostnad.

 

Aktuell version

Innehåller följande 16 nyckeltal som standard. Kunden väljer sedan vilka av dessa som ska tillgängliggöras i er styrmodell i Stratsys.

 • Arbetssjukdom
 • Egendom/säkerhet
 • Elev
 • Färdolycksfall
 • Förbättringsförslag
 • Förskolebarn 
 • Kvalitet
  Miljö
 • Olycksfall
 • Olycksfall som leder till frånvaro från arbete
 • Riskobservationer
 • Säkerhet
 • Säkerhetsobservationer
 • Tillbud
 • Övrig avvikelse

Förutsättningar

För att integration mot IA-systemet ska vara möjligt behöver följande punkter uppfyllas:

 • Servicekonto måste skapas i IA-systemet.
 • Data som önskas läsas in måste finnas i IA.
 • Mappning mellan organisationsstrukturen i IA och i Stratsys måste vara möjligt. Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera enheter i IA kopplas till en och samma enhet i Stratsys.
 • Kunskap i IA-systemet för att kunna ta fram enhetsnamnen och mappa mot organisationsträdet i Stratsys samt kunskap i IA-utdata för att kunna kvalitetssäkra inläst data i Stratsys
 • Licensen för IA-integrationen måste vara påslagen i plattformen.


Mappning av organisationsträdet

För att få in rätt data på rätt ställe i trädet måste det mappas mot motsvarande enhet i IA-systemet. Under införandet kommer ni få ert organisationsträd skickat till er i Excel och ni ansvarar för att fylla detta med era motsvarande enhetsbenämningar ifrån IA-systemet. 

Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera enheter i IA mappas till en och samma enhet i Stratsys. Varje enhet ska då separeras med en pipe-symbol "|" eller semikolon utan mellanslag, se exempel nedan: 

Mappningen görs sedan i Plattformsadministrationen under Integrationer -->IA--> Enheter --> Importera enhetskoder.

Mappning genom filinläsning

Ni kan välja att antingen mappa ert organisationsträd i Excel och läsa in den eller mappa direkt i gränssnittet som beskrivs i avsnittet nedan. Initialt rekommenderar vi att läsa in mappningen via fil om det är många koder som ska mappas, enstaka koder kan sedan mappas direkt i gränssnittet. 

1. Exportera enheter & koder

Navigera till IA i vänstra menyn i Stratsys Platforms Centret, klicka på fliken enheter och expandera Importera enhetskoder. Klicka på knappen Exportera enheter & koder. Detta är viktigt för att få med eventuella organisationsförändringar som gjorts i trädet samt befintlig mappning.

2. Lägg till era enhetsbenämningar från IA i filen

I enhetsfilen du fick ut i steget ovan ska ni nu fylla i era enhetsbenämningar ifrån IA. Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera enheter i IA mappas till en och samma enhet i Stratsys. Skriv då en benämning per kolumn i excelfilen.

 

3. Läs in mappningsfilen

Klicka på Bifoga fil, välj in din mappningsfil och klicka på Ladda upp. 

Manuell mappning

Mappningen kan också göras manuellt direkt i gränssnittet.

1. Navigera till IA i vänstra menyn i Stratsys Platform Center

2. Klicka fliken Enheter och därefter på knappen Visa alla lövenheter och därefter på den enhet du önskar mappa

3. Ett mappningsgränssnitt dyker upp på höger sida. Klicka på lägg till och skriv in en enhetsbenämning per rad. Om du önskar lägga till flera benämningar för samma enhet - en så kallad många-till-ett mappning klickar du på lägg till igen och fyller i nästa benämning.


Uppsättningsguide

Skapa ett källsystem

Börja med att skapa ett källsystem i Stratsys för att kunna koppla måtten mellan IA och Stratsys.

 

1. Gå till Administrationsvyn genom att klicka på kugghjulet längst upp i högra hörnet i Stratsys

2. Gå till Källsystem och externa koder i vänstermenyn

3. Klicka på lägg till längst ner på sidan och skriv namnet på ditt källsystem - förslagsvis IA. Lägg till en beskrivning om du önskar, tex: "Automatisk inläsning av avvikelsestatistik från IA". Klicka därefter på spara.

4. Klicka därefter på Lägg till under Integrationer

5. Välj måttkolumndata i drop-down menyn och klicka på spara. Ni behöver inte fylla i några ytterligare uppgifter här.

Koppla mått

För att data ska läsas in till Stratsys måste måtten i styrmodellen kopplas mot måtten i IA.

 1. Hovra över det mått du önskar koppla och klicka på kontaktsymbolen
 2. Välj den måttkolumn i Stratsys du önskar koppla i vänstra drop-down menyn
 3. Välj motsvarande kolumn i IA genom att först välja källsystemet IA under system, välj därefter motsvarande nyckeltal samt måttkolumn.
 4. Upprepa tills att alla måttkolumner du vill läsa in data till är kopplade, glöm inte att spara och uppdatera data när du är klar.

month


 

Förvaltning och underhåll 

Vid en omorganisation är det viktigt att ni ser över er mappning av organisationsträdet. Om nya enheter läggs till eller slås samman behöver dessa mappas upp med motsvarande enheter från IA-systemet för att kunna ta emot data. 

Versionssläpp

Vi kommer meddela er när det finns en ny version med nya nyckeltal eller övriga ändringar tillgänglig och ni får då ta beslut om ni önskar uppgradera till denna version.


 

Felsökning

Om du upplever att vissa siffror inte stämmer finns det en del felsökning du kan göra själv innan du kontaktar Stratsys support eller er Customer Success Manager (Enterprise). Nedan förklarar vi de vanligaste felen och hur du felsöker dessa.

 1. Siffrorna stämmer inte i en av måttkolumnerna för samtliga enheter
  1. Kontrollera så att denna måttkolumn i Stratsys är kopplad mot rätt måttkolumn i IA-systemet, se i avsnittet Uppsättningsguide hur du kontrollerar kopplingarna.
 2. Siffrorna stämmer inte för en specifik enhet
  1. Börja med att kontrollera så att mappningen för denna enhet stämmer - är det rätt enheter jämfört med IA-systemet?

  2. Om mappningen stämmer, kontrollera så att det inte är något registreringsfel i IA-systemet.