Personec

Integration - Personec

Med vår partnerspecifika koppling mot Personec hämtas personaldata in schemalagt via ett helt automatiserat flöde

💡 Använder ni inte Personecintegration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

Artikeln består av följande delar:

 1. Inför uppstart
 2. Lösningsbeskrivning
 3. Förutsättningar
 4. Uppsättningsguide
 5. Mappning av organisationsträdet
 6. Skapa användare i Neptune/Personec
 7. Inläsning av data
 8. Förvaltning och Underhåll
 9. Felsökning

Inför uppstart

Innan vi startar upp projektet med uppstartsmöte som ett inledande moment behöver punkterna nedan bockas av. Se till att göra dessa i god tid innan planerad uppstart för att undvika förseningar.

 1. Lägg en beställning av licensnyckel hos Visma. Meddela er kundansvarige eller supporten hos Visma.
 2. Sätt upp en användare för oss i Neptune. Hur användaren ska sättas upp kan ni läsa om här. Ta hjälp av Visma support vid behov
 3. När ovan steg är genomförda behöver följande parametrar skickas till oss på Stratsys:
  1. URL: Base Url till Personec ex: https://[kunddomän]/IntegrationApi/odata
  2. API-nyckel: Nyckel som sätts upp för koppling mot Personecs OData-API
  3. API-version: Den version av Personecs OData-API som finns installerat hos er
  4. Användare: användarnamn på den användare som ni satt upp i Neptune, tex: Stratsys
  5. TabellId: Id på den tabell som innehåller era långtidssjukfrånvaroposter i Personec (version 1.0). Beroende på vilken version av integrationen som implementeras kan vi behöva flera tabellId:n, vi informerar er om detta.

Lösningsbeskrivning

Många Stratsyskunder nyttjar idag integrationer för att automatiskt föra över data från externa system till Stratsys och på så vis bredda sitt analysunderlag. Med vår partnerspecifika koppling mot Personec kan personaldata hämtas in schemalagt via ett helt automatiserat flöde.

Vi har utefter våra kunders önskemål tagit fram en paketering av nyckeltal som enkelt implementeras i er databas. Ni kan därefter anpassa modellen så att den helt matchar ert behov med rätt nyckeltal och nyckeltalskolumner på rätt nivåer i organisationen. 

Detta är en standardlösning som utökas med nya nyckeltal löpande utefter våra kunders gemensamma behov. Detta innebär att samtliga kunder som har Personecadaptern får ta del utav nästkommande versioner utan extra kostnad. Med en uppdatering tillgängliggör vi nästkommande versions nyckeltal i Stratsys KPI-service* och ni kan enkelt välja in dem i Stratsys utefter era behov. 

Version 1.

I version 1.0 är det sjukfrånvaro som hämtas in automatiskt. Sjukfrånvaron är uppdelad i kolumnerna nedan. Ni väljer själva vilka kolumner ni önskar synliggöra i Stratsys. :

 • Tillgängliga timmar
 • Totalt antal sjuktimmar
 • Total antal sjuktimmar kvinnor
 • Total antal sjuktimmar män
 • Sjuktimmar korttid
 • Sjuktimmar långtid
 • Långtid kvinnor
 • Långtid män
 • Sjuktimmar yngre än 29 år
 • Sjuktimmar 30-39 år
 • Sjuktimmar 40-49 år
 • Sjuktimmar 50-59 år
 • Sjuktimmar äldre än 60 år

* Stratsys KPI-service är ett bakomliggande datalager som gör det möjligt för oss att på ett enkelt sätt släppa nya versioner av integrationen utan att påverka våra kunders nuvarande nyckeltalsuppsättning. Ni väljer själva om ni vill hämta in de nya nyckeltalen från KPI-service vid varje versionssläpp.

Förutsättningar

För att integration mot Personec ska vara möjligt behöver följande punkter uppfyllas:

 • API-nyckel måste skapas och importeras i Personec
 • Data som önskas läsas in måste finnas i Personec
 • Mappning mellan organisationsstrukturen i Personec och i Stratsys måste vara möjligt. Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera OID-koder från Personec kopplas till en och samma enhet i Stratsys
 • Brandväggsöppning måste göras för följande IP-nummer: 217.28.207.155
 • Kunskap i Personec för att kunna ta fram OID-koder och mappa mot organisationsträdet i Stratsys samt kunskap i Personec utdata för att kunna kvalitetssäkra inläst data i Stratsys 
   

Uppsättningsguide 

Vid nytt versionssläpp måste nya nyckeltal läggas till och kopplas i er Personecstyrmodell. Ni får en notis när en ny version finns tillgänglig och kontaktar då er kundansvarige om ni önskar uppgradera till den nya versionen. Vi hjälper er att importera de nya måtten i er styrmodell och ni kopplar sedan enkelt dessa mot Personec enligt steg-för-steg guiden nedan:

 1. Navigera till er Personecstyrmodell, där ser ni nu de nya måtten som tillkommit
 2. Hovra över det mått du önskar koppla mot Personec och klicka på följande ikon   
 3. Välj först vilken måttkolumn för det aktuella måttet i Stratsys som du önskar koppla mot Personec
 4. Välj därefter integrationen Personec och motsvarande mått och måttkolumn i Personec
 5. Klicka på spara och uppdatera mått för att hämta in de senaste värdena

           Koppla mått


Mappning av organisationsträdet

För att få in rätt data på rätt ställe i trädet måste det mappas mot motsvarande OID-koder i Personec. Under införandet kommer ni få ert organisationsträd skickat till er i Excel och ni ansvarar för att fylla detta med era motsvarande OID-koder ifrån Personec. 

Löpande organisationsförändringar sköts sedan enkelt av er direkt i gränssnittet i Stratsys plattform center.

Många-till-ett mappning är möjligt och innebär att flera OID-koder mappas till en och samma enhet i Stratsys.

Mappning av enskilda enheter direkt i gränssnittet:

1. Navigera till Personec i vänstra menyn i Stratsys Platform Center

2. Klicka på Visa alla lövenheter och klicka därefter på den enhet du önskar mappa

3. Ett mappningsgränssnitt dyker upp på höger sida, mata in en OID-kod per rad och klicka på Lägg till om du önskar lägga till flera OID-koder för samma enhet - en så kallad många-till-ett mappning.

Vill du ta bort en OID-kod klickar du på papperskorgen bredvid koden. Det går också att lägga en kommentar för varje kod om så önskas.

 

Mappning av flera enheter via fil:

1. Navigera till Personec i vänstra menyn i Stratsys Platform Center

2. Klicka på Importera enhetskoder, klicka därefter på Bifoga fil och Ladda upp. Filformatet ser du i informationsrutan. Du kan också exportera ut organisationsträdet och eventuell befintlig mappning genom att klicka på Exportera enheter & koder. Det går bra att fylla på nya koder i denna fil och därefter läsa in den igen för att uppdatera mappningen.

OID = Kod för aktuell organisatorisk enhet

Skapa upp användare i Personec

Observera att detta är Personecfunktionalitet, vid frågor rörande användare i Neptune så hänvisar vi i första hand till er kontaktperson på Visma.

I Personec utdata ligger varje datapost med flera gånger i en och samma tabell, detta då användarbehörigheterna är kopplad till posterna. När vi anropar Personec via OData-API:t behöver vi därför en användare i Neptune för att undvika att hämta in dubbletter till Stratsys. Skapa upp en användare i Neptune enligt stegen nedan:

 1. Skapa en lokal användare i Neptune med valfritt användarnamn, förslagsvis Stratsys.
 2. Koppla användaren till PSU orgsekretess i Neptune. Användaren behöver ingen specifik roll. 
 3. Meddela Stratsys vilket användarnamn ni valt.

 


Inläsning av data

Data hämtas en gång per dygn och vilka månader som hämtas baseras på vilket datum hämtningen görs.

 • Innan den 27:e varje månad hämtas två månaders data förskjutet 3 månader bakåt i tiden för att ta höjd för att ni ska ha hunnit göra klart er lönebearbetning.
 • Den 27:e fram till sista dagen i månaden hämtas de två föregående månaderna. Ex: den 24/4 hämtas endast data för januari och februari medan det den 28/4 hämtas data för februari och mars.

Inläsning av data bakåt i tiden

Behöver ni läsa in data för en eller flera specifik månader kan det göras under fliken "Körning för specifika månader". Gå till Personec i Platform Center och fliken "Körning för specifika månader". Markera de månader ni önskar läsa in data för och klicka på kör integration. Observera att ni måste ta hänsyn till eventuella omorganisationer som gjorts i trädet när ni läser in data bakåt i tiden. 

 


Förvaltning och underhåll 

Vid en omorganisation är det viktigt att ni ser över er mappning av organisationsträdet. Om nya enheter läggs till eller slås samman behöver dessa mappas upp med motsvarande OID-koder från Personec för att kunna ta emot data. Behöver du hjälp att hitta dina OID-koder i Personec hänvisar vi till er kontaktperson på Visma.

 

Versionssläpp

Vi kommer meddela er när det finns en ny version med nya nyckeltal eller övriga ändringar tillgänglig och ni får då ta beslut om ni önskar uppgradera till denna version.


Felsökning

Om du upplever att vissa siffror inte stämmer finns det en del felsökning du kan göra själv innan du kontaktar Stratsys support eller er Customer success manager (Enterprise). Nedan förklarar vi de vanligaste felen och hur du felsöker dessa.

 1. Siffrorna stämmer inte i en av måttkolumnerna för samtliga enheter
  1. Kontrollera så att denna måttkolumn i Stratsys är kopplad mot rätt måttkolumn i Personec, se i avsnittet Uppsättningsguide hur du kontrollerar kopplingarna.
 2. Siffrorna stämmer in för en specifik enhet
  1. Börja med att kontrollera så att mappningen för denna enhet stämmer - är det rätt OID-koder jämfört med Personec? Är kodsträngen skriven rätt med en pipesymbol mellan varje OID-kod? 

   Ex:
  2. Om mappningen stämmer, kontrollera så att det inte är något registreringsfel i Personec