Tabellintegration

Tabellintegrationer

Det finns olika alternativ för tabellintegrationer. Artikeln nedan beskriver vilka typer som finns samt hur ni kan förvalta era befintliga tabellintegrationer.

Vad är en tabellintegration?

Lösningen möjliggör inhämtning av tabelldata från ert externa system för inbäddning och automatisk uppdatering i Stratsys rapporter. Data uppdateras i realtid då en användare går in på en rapport och scrollar till tabellelementet. Integrationen underlättar för användarna i Stratsys genom att data förs över per automatik, detta minskar dubbelarbete samt risken för fel vid manuell inmatning. För att ha en ändpunkt att kommunicera med behöver Stratsys ha en adapter installerad som får kommunicera med kundens externa systems server. Denna installeras hos Stratsys. 

Vänligen kontakta er kundansvarige om ni önskar denna integration!


Nedan exempel är integrerat från Diver till en Årsredovisningsrapport i Stratsys.

Vilka tabellintegrationer erbjuder Stratsys?

På Stratsys har vi möjlighet att integrera från följande system:

 • Qliksense
 • Visma BoP
 • Diver
 • Trimma

Vilka förutsättningar krävs för en tabellintegration?

Visma BoP

 • Visma BoP-adapter behöver vara installerad för att kopplingen mellan Visma BoP och Stratsys ska kunna användas. 
 • För att kopplingen ska fungera behöver Stratsys ha en öppning in till kundens Visma BoP Webb-server via https 443. Annan port eller protokoll (http) kan konfigureras men Stratsys rekommenderar att https används. Om https är konfigurerat i er BoP Webb-server behöver troligtvis ett DNS-namn för servern läggas upp externt. Detta brukar ofta finnas för servern internt ex. bopweb.kund.se. 
 • Certifikat för SSL på bopweb-server (ska inte vara självsignerat). Om ni använder wildcard-cert (*.stratsyskund.se) så måste vi ha dns-namnet i URL:en (inte en IP adress). Detta måste då läggas upp för serverns externa åtkomst. 
 • Öppning i brandvägg behöver göras. Stratsys kommer från något av följande IP-nummer: 217.28.206.32, 217.28.206.100 eller 217.28.207.155. Öppning behöver göras för alla. 
 • För att öka säkerheten, kan det stipuleras att varje anrop skall vara försedd med parametern: Apikey = nyckelvärde Exempel: apikey=4321abcd Nyckeln sätts i gränssnittet i Visma Budget och Prognos  

Qliksense

 • Kund behöver öppna för inkommande trafik via port 443 (https/ssl) från Stratsys produktionsserver: 217.28.207.155 till Qlik Sense Server
 • Certifikat för SSL på Qlik Sense ServerCertifikatet får inte vara självsignerat. Wildcard-certifikat är ok. Om wildcard-certifikat används behöver DNS-namn läggas upp för adapter (ex. stratsysproxy.kund.se). QlikView server behöver vara konfigurerad för WebTicket-autentisering. 
 • Klustrade Qlik Sense -miljöer stöds inte. 
 • Användare i kunds miljö behöver sättas upp med rättighet att anropa Qlik Sense Server. Användaren ska vara med i gruppen Qlik Sense Administrators på Qlik Sense Server

Hämta in en extern tabell till en rapport

Information om ordval 

I externa system används begreppen tabell samt rapport. Vi väljer dock i denna lathund att benämna de inhämtade rapporterna som tabeller. 

I Stratsys används begreppen tabell samt rapport. Tabell är benämningen på inhämtade rapporter från externa system. Rapporter är Stratsys rapporter. 

Tabell =  Externt system

Rapport = Stratsys 

Hämta tabeller från externt system till Stratsys 

Skapa en rubrik som du vill knyta tabellen till. Alternativ markera en befintlig rubrik. Klicka på ”Ny rapportdel”: 

Och välj därefter ”Skapa extern tabell”: 

På denna sida ser du alla de tabeller som finns tillgängliga (publicerade) i Visma BoP web. Välj den tabell du vill lyfta in till Stratsys på den rubrik du står på och klicka därefter på Skapa.  

När du klickat på Skapa hamnar tabellen under den rubrik du valt. 

Ändra utseendet på extern tabell 

Här kan du redigera din externa tabell såsom byta tabell, ta bort tabell, byta utseendmall, justera kolumnbredd samt lägga till summarad. 

Markera den tabell du vill editera: 

Vid varje inhämtning av tabell finns det möjlighet att: 

 • Justera kolumnbredd 
 • Lägga till en summarad 

 

Justera kolumnbredd 

Det går endast att justera kolumnbredden på första kolumnen. De resterande kolumnerna fördelas jämnt på utrymmet som finns kvar. 

Summarad 

Om ingen summarad finns med i tabellen som hämtas in, kan ni i Stratsys lägga på en summarad. Viktigt att kontrollera så att ni inte får dubbla summarader! 

Samma tabell men med en extra summarad:

Du kan  även välja att skapa en specifik utseendemall för dina externa tabeller. 

Skapa utseendemall för externa tabeller

För att lägga till en ny utseendemall gå till Administration > Utseendemall för tabeller och välj fliken Utseendemall för externa tabeller

Klicka på ”Ändra tabellmall” och gör de formateringar som önskas. Markera enskilda celler eller hela rader/kolumner i tabellen nedan och gör dina utseendeinställningar med hjälp av knapparna i verktygsfältet. Klicka därefter på spara. 

Administrera externa koder 

För att inläsningen från det externa systemet ska göra rätt urval beroende på var i organisationsträdet ni står så måste det läggas till externa koder på relevanta enheter. För Visma BoP motsvarar de externa koderna de ansvarskoder och verksamhetskoder som finns i Visma BoP.  

De externa koderna läggs upp på formatet Ansvar;Verksamhet (allra vanligast). Det går bra att antingen välja specifika koder eller använda intervall (Ansvar1,Ansvar4-Ansvar5;Verksamhet1-Verksamhet3,Verksamhet7). Administrationen kan göras på två ställen i Stratsys:  

Via Källsystem och externa koder 

Gå till Administration/Källsystem och externa koder/ och sedan fliken Externa koder. 

Se till att du valt rätt källsystem samt ”Enheter”, då kan du se de enheter som just nu har externa koder inlagt för att hämta rapporter från ert externa system. 

Om du vill lägga till extern kod för en ny enhet, klicka då i ”Visa alla enheter”. Sök sedan på den enhet du vill lägga till, alternativt scrolla ner tills du hittar den. Klicka på gröna plustecknet, lägg till koden i popupen och spara. 

Via Organisationsträdet 

Gå till Administration>Organisation. Klicka på den aktuella enheten direkt i trädet. Under Externa koder längst ner i popupen kan du välja Källsystem och fylla i extern kod. Tryck därefter på OK.  

Felsökning

Om detta fel uppstår så kan du gå till Admnistrationen > Källsystem och externa koder > Tabellintegrationer för rapporter.

Där finns möjlighet att säkerställa att kopplingen fungerar. Om Kopplingen inte fungerar så visas detta fel

Om kopplingen fungerar så visas detta

Om kopplingen fungerar men felet visas kan det bero på ett fel vis inhämtningen av tabellen. Säkerställ att tabellen är publicerad mot webben så att Stratsys har möjlighet att hämta in tabellen.

Om ingen tabell går att hämta visas detta fel

Om ni försöker hämta in en tabell men får detta fel, vänligen kontakta integration@stratsys.se