Tabellintegration

Tabellintegration

Med vår tabellintegration kan ni enkelt välja in tabeller från era externa system in till Stratsys rapporter. Artikeln berör de system vi kan integrera ifrån samt hur ni förvaltar lösningen.


💡 Använder ni inte tabellintegration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

Artikeln består av följande delar:

Lösningsbeskrivning

Inför uppstart

Förutsättningar

Uppsättningsguide

Förvaltning och underhåll

Felsökning


Lösningsbeskrivning

Lösningen möjliggör inhämtning av tabelldata från ert externa system för inbäddning och automatisk uppdatering i Stratsys rapporter. Data uppdateras i realtid då en användare går in på en rapport och scrollar till tabellelementet. Integrationen underlättar för användarna i Stratsys genom att data förs över per automatik, detta minskar dubbelarbete samt risken för fel jämfört med manuell inmatning. För att ha en ändpunkt att kommunicera med behöver Stratsys ha en adapter installerad som får kommunicera med kundens externa systems server. Denna installeras hos Stratsys. 

Vilka system kan vi integrera mot?

Vi har genom partnerskap tillsammans öppnat upp möjligheten att hämta in tabelldata ifrån ett flertal olika system.  I dagsläget erbjuder vi tabellintegration mot följande system:

 • Visma BoP
 • Qlik Sense
 • Raindance
 • Diver
 • Trimma INSIKT
 • Mercur
 • Arena

Vi undersöker löpande möjligheten att lägga till flera system utefter våra kunders gemensamma behov.

Har ni önskemål att läsa in tabelldata från annat system än de som nämns ovan, vänligen kontakta er kundansvarige så att vi tillsammans kan kika på möjligheterna för integration från detta system.

 

Tabellexempel - Resultaträkning från Raindance i Stratsys rapport:


Inför uppstart

För ett effektivt projektgenomförande, tänk gärna efter innan projektet startar vilka tabeller  ni vill integrera till Stratsys.

 • Finns all data ni vill få över till Stratsys i källsystemet ni vill hämta tabeller ifrån?
 • Har ni själva behörighet och kunskap att administrera era tabeller i källsystemet eller behövs extra utbildning?
 • Finns mottagande rapporter uppsatta i Stratsys eller kommer dessa att behöva tas fram under projektets gång?
 • Uppfyller ni de förutsättningar som krävs? Läs igenom förutsättningarna och stäm av med er IT och kundansvarige på Stratsys inför uppstart

Förutsättningar

Detta avsnitt beskriver förutsättningarna i respektive system för att integrationen ska vara möjlig.

Visma BoP

 • Visma BoP-adapter behöver vara installerad för att kopplingen mellan Visma BoP och Stratsys ska kunna användas. 
 • För att kopplingen ska fungera behöver Stratsys ha en öppning in till kundens Visma BoP Webb-server via https 443. Annan port eller protokoll (http) kan konfigureras men Stratsys rekommenderar att https används. Om https är konfigurerat i er BoP Webb-server behöver troligtvis ett DNS-namn för servern läggas upp externt. Detta brukar ofta finnas för servern internt ex. bopweb.kund.se. 
 • Certifikat för SSL på bopweb-server (ska inte vara självsignerat). Om ni använder wildcard-cert (*.stratsyskund.se) så måste vi ha dns-namnet i URL:en (inte en IP adress). Detta måste då läggas upp för serverns externa åtkomst. 
 • Öppning i brandvägg behöver göras. Stratsys kommer från något av följande IP-nummer: 217.28.207.155. 
 • För att öka säkerheten, kan det stipuleras att varje anrop skall vara försedd med parametern: Apikey = nyckelvärde Exempel: apikey=4321abcd Nyckeln sätts i gränssnittet i Visma BoP.  

Raindance

Notera att Raindance endast skickar ackumulerade värden på helårsbasis. Det är alltså i dagsläget ej möjligt att få ut värden för enbart april, utan värdena kommer att vara på helår fram till och inklusive april.

Förutsättningarna varierar beroende på hosting-val som är gjort för Raindance, där det antingen hostas som en SaaS-lösning eller OnPrem i kunds egen miljö.

Förutsättningar för Stratsys - SaaS och Raindance SaaS

 • Stratsys tabellintegrationsmodul behöver aktiveras
 • Anslutningsinformation till Raindance API behöver konfigureras i Stratsys
 • Externkoder för enheterna i Raindance behöver mappas i Stratsys

Förutsättningar för Stratsys - SaaS och Raindance - OnPrem

Samma förutsättningar som ovan, utöver dessa behöver kunds IT öppna i sin brandvägg så att Stratsys tabellintegrationsmodul kan konsumera Raindance API.


Uppsättningsguide

Information om ordval

I externa system benämns ofta en tabell som rapport. Vi väljer dock i denna lathund att benämna de inhämtade rapporterna som tabeller.

Tabell =  Externt system

Rapport = Stratsys 

Mappning av organisationsträdet

För att få in rätt dataurval på rätt ställe i Stratsysträdet måste det mappas upp med motsvarande koder/enhetsbenämningar ifrån källsystemet, det kan tillexempel vara ansvarskoder eller HSA-Id:n. I Stratsys kallar vi detta för externa koder. Er Stratsyskonsult kommer läsa ut ert organisationsträd från Stratsys i Excel och ni ansvarar för att fylla på med de externa koderna från källsystemet i filen. 

Visma BoP

I Visma motsvarar de externa koderna dimensionskoder ifrån BoP. Vanligast är Ansvar och verksamhetskoder, men det kan också vara Objekt eller Internt företag beroende på er uppsättning.

I Excelfilen fyller ni i era dimensionskoder enligt följande struktur, där varje kod separeras med ett kommatecken och de olika dimensionerna separeras med ett semikolon. Mellanslag ska inte användas:

Ansvar1,Ansvar3;Verksamhet10,Verksamhet12

Ett spann av koder kan skrivas med bindestreck för att slippa skriva ut samtliga koder. I exemplet nedan består kodsträngen av Ansvarskod 1, 2, 3 och 4 samt verksamhetskoderna 10, 15, 16 och 17:

Ansvar1-Ansvar4;Verksamhet10,Verksamhet15-Verksamhet17

 

Raindance

I Raindance är de externa koderna ansvarskoder som ni hittar under Avancerat -> Ekonomistyrning -> Kodplan -> Objekstruktur och Visning. Det motsvarar kommandot EK:OSV från avancerat : 

Inhämtning av externa tabeller i Stratsys rapporter

Börja med att skapa en rubrik som du vill knyta tabellen till. Alternativ markera en befintlig rubrik. Klicka på ”Ny rapportdel”: 

Och välj därefter ”Skapa extern tabell”: 

Välj den tabellintegration och källsystem du vill hämta din tabell ifrån. Det är möjligt att integrera tabeller ifrån olika källsystem i en och samma Stratsysrapport. I drop-down-listan "Välj tabell" ser du alla de tabeller som finns tillgängliga (publicerade) i valt källsystemet. Välj den tabell du vill lyfta in till Stratsys på den rubrik du står på och klicka därefter på Skapa.  

När du klickat på Skapa hamnar tabellen under den rubrik du valt. 

Ändra utseendet på extern tabell 

Här kan du redigera din externa tabell sås om byta tabell, ta bort tabell, byta utseendmall, justera kolumnbredd samt lägga till summarad. 

1. Markera den tabell du vill editera: 

Justera kolumnbredd 

Det går endast att justera kolumnbredden på första kolumnen. De resterande kolumnerna fördelas jämnt på utrymmet som finns kvar. 

Summarad 

Om ingen summarad finns med i tabellen som hämtas in, kan ni lägga till summering i Stratsys. Viktigt att kontrollera så att ni inte får dubbla summarader! 

Klicka i rutan för summarad, ange vad det ska stå på summaraden och klicka därefter på spara längst upp i högra hörnet. Summan kommer läggas till som en sista rad i tabellen med den benämning du valt.

Resultat i Stratsys rapport:

Styling av tabeller med utseendemallar

Med hjälp av utseendemallar kan ni i Stratsys styla era inhämtade tabeller. Ni kan skapa flera olika utseendemallar om ni önskar att era tabeller ska ha olika utseende.

För att lägga till en ny utseendemall gå till Administration > Utseendemall för tabeller och välj fliken Utseendemall för externa tabeller

Klicka på ”Ändra tabellmall” och gör de formateringar som önskas. Markera enskilda celler eller hela rader/kolumner i tabellen nedan och gör dina utseendeinställningar med hjälp av knapparna i verktygsfältet. Klicka därefter på spara. 

För att använda den nyskapade utseendemallen markerar du den tabell du önskar ändra och väljer aktuell utseendemall i drop-down-listan, glöm inte att spara. Det går bra att använda olika utseendemallar för olika tabeller i en och samma rapport.

Styling av tabeller från Qlik Sense

För att kunna styla era tabeller ifrån Qlik Sense enligt beskrivningen ovan behöver ni lägga till en kolumn med namnet RowStyle i tabellen som definierar vilken radtyp respektive rad är. Detta gör ni när ni bygger era tabeller i Qlik enligt bilden nedan:

De radttyper ni kan välja mellan är:

 • 0 = Standardrader, motsvarar "övriga" i stylingkonfigurationen i Stratsys.
 • 1 = Rubrikrader
 • 2 = Grupperingsrubrik
 • 3 = Summarader
 • 4 = Tomma rader, stylas inte.
 • 5 = Delsummarader

Förvaltning och underhåll

För att inläsningen från det externa systemet ska göra rätt urval beroende på vart i organisationsträdet ni står så måste det läggas till externa koder på enheterna i Stratsys.

Beroende på vilket system ni integrerar ifrån ser enhetskoderna olika ut. Det kan vara dimensionskoder så som Ansvar och verksamhet, HSA-ID, OID-koder eller motsvarande. Stäm av med din Stratsyskonsult om du känner dig osäker på vilken kodstruktur ni satt upp. 

Notera: Vid en omorganisation är det viktigt att ni ser över er mappning av organisationsträdet. Om nya enheter läggs till eller slås samman behöver dessa mappas upp med motsvarande enhetskoder från systemet ni hämtar in era tabeller ifrån. 

Hur du lägger till eller justerar befintlig mappning kan du läsa om i denna artikel - Källsystem och externa koder.


Felsökning

Om inhämtningen av tabelldata inte fungerar kan ni i Stratsys felsöka på olika sätt beroende på vilket typ av fel det rör sig om.

Fel data i tabellen - Visar det sig vara fel siffror i era tabeller för en specifik enhet är det viktigt att i ett första steg kontrollera så att enhetsmappningen stämmer för enheten mellan källsystemet och Stratsys. Stämmer mappningen behöver ni kontrollera siffrorna i tabellen och den specifika enheten i källsystemet. Är siffrorna fel i källan kommer även fel siffror visas i Stratsys.

Felmeddelande i blåa rutan - Om ni får felmeddelande i den blå rutan ovanför era tabeller beror det oftast på att Stratsys inte längre får kontakt med källsystemet eller att den data som skickas tillbaka från källsystemet är i fel format. 

Om detta fel uppstår bör ni först gå till Adminstrationen > Källsystem och externa koder > Tabellintegrationer för rapporter. Klicka på knappen "Test" för att testa kopplingen. Om Kopplingen fungerar så visas följande meddelande:

Om kopplingen inte fungerar visas följande felmeddelande:

Om kopplingen fungerar men felet ändå visas kan det istället bero på ett fel vid inhämtningen av tabellen. Säkerställ att tabellen är publicerad mot webben så att Stratsys har möjlighet att hämta in den.

Om ingen tabell går att hämta visas detta fel:

Om ni försöker hämta in en tabell men får detta fel, vänligen kontakta integration@stratsys.se