2c8

2c8

Artikeln är en informationsguide för hur ni publicerar processer från 2c8 Modeling Tool till Stratsys och består även av en tillhörande FAQ

💡 Använder ni inte vår 2c8-integration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

2c8-integrationen är ett tillägg som integrerar 2c8 Modeling Tool med Stratsys. Du kan markera träd av modeller och aktiviteter som automatiskt skapas och uppdateras i Stratsys vid publicering till HTML i 2c8 Modeling Tool. Genom att lägga upp en extern sida i Stratsys som pekar på det publicerade materialet får du en integrerad lösning där du kan navigera från vyn i Stratsys till de publicerade modellerna och tillbaka.

Konfiguration av 2c8 i Stratsys

Publicering från 2c8 till Stratsys

Felsökning & FAQ

Konfiguration av 2c8 i Stratsys


Steg 1 – Källsystem och externa koder 


 1. Gå till administrationen 
 2. Klicka på ”Källsystem och externa koder” 
 3. Klicka på fliken ”Externa system”. 
 4. Välj” Lägg till” och välj ”2c8” 
 5. Spara. 
 6. Lägg till ikon för 2c8. Kontakta er konsult för att ta del av ikonerna

Steg 2 - Plug-in-uppgifter och Autentiseringsuppgifter för leveransdokument (Client ID & Client secret)  

  För att ta del av client id och secret, vänligen kontakta er stratsys konsult eller kundansvarig. För att sätta upp klienter på egen hand, se manualartikel om galleriklienter.

  Steg 3 – Ändringar i menyinställningar 

  1. Gå till ”Externa länkar” i administrationen och välj fliken ”Dynamiska länkar”.  

  ⚠️Om du inte ser fliken ”Dynamiska länkar” så behöver denna aktiveras genom er kundansvarige eller konsult. Notera att denna endast kan aktiveras när integrationen är köpt.

  Dynamiska länkar läggs in med ett ”bas-url” format till publiceringsplatsen och det räcker då med en dynamisk länk i Stratsys för varje specifik publiceringsplats/förvaltning.  

  2. Lägg till länk till publiceringsplats som mottages av konsult från 2c8. Observera att denna ska sluta på published/index.html

  Nedanstående exempel visar hur detta kan se ut i Stratsys. Vid unika fall kan kunden ha en egen publiceringsplats och därför kan deras länk se något annorlunda ut.  

  3. Bocka i ”Lägg till i nuvarande meny”. Stå i korrekt menyn när du genomför detta steg för att publiceringsvyn från 2c8 ska dyka upp i din. Flytta sedan menyfliken i efterhand till valfri position i menyadministrationen.  

  4. Om ni önskar ha unika landningsidor för specifika enheter i organisationsträdet så är detta möjligt. Lägg till /#/model={OrgUnit} som en del av “bas-url:en” ex. https://publication.2c8.com/stratsys : https://publication.2c8.com/stratsys/#/model={OrgUnit}. Ni kan be er 2c8 konsult om namnet på respektive unik landningssida och mappa den till önskad enhet i organisationsträdet (se nedan). 

  ⚠️OBS! Den unika landningssidan kan enbart mappas mot en organisatorisk enhet i Stratsys och de som inte mappas kommer per automatik komma till den övergripande landningssidan enligt “bas-URL:en”.  

    

  Steg 4 – Skapa dold kolumn samt lägg in nod 

  1. Skapa en kolumn i styrmodellen där 2c8-integrationen ska gälla. Döp denna till ”Dold kolumn 2c8” eller dylikt. Sätt kolumnen först och skapa en nod i kolumnen enligt nedan. Noden används sedan för att hänga upp struktur från 2c8 på. Du kan dölja denna kolumn i filterinställningar för att inte användarna ska kunna ta fram denna. 

  Steg 5 – Ändringar i nodegenskaper 

  I Stratsys nodegenskapsväljare behöver du för de kolumner som ska kunna länkas till 2c8 lägga till nodegenskapen som heter "Extern sida" samt välja den externa länk du skapat i tidigare steg (se bild nedan). Det är genom denna externa sida användaren länkar till inbäddningen av 2c8, och rätt modell.

  Det kan vara bra att känna till att 2c8 endast länkar till en vy - vyn dit processerna publicerades. Även om 2c8-ikonerna väljs in som nodegenskaper i någon annan vy kommer användaren, efter att klickat på ikonen för att komma till 2c8, att tas tillbaka till vyn dit processerna publicerades.

   

  Publicering av 2c8 till Stratsys

  För mer detaljerad information om funktionerna gällande Stratsys plugin i 2c8 Modeling tool:

  • Gå in i 2c8 Modeling Tool
  1. Klicka på Hjälp
  2. Håll muspekaren över Stratsys
  3. Klicka på Användarmanual

   

  Installation och konfiguration 

  Integrationen mot Stratsys levereras som ett plug-in till 2c8 Modeling Tool. När pluginet är installerat öppnar du ett repository precis som vanligt. Du anger anslutningsuppgifterna till Stratsys genom att gå in under Stratsysplugin, och därefter klicka på kugghjulet i vänsterpanelen i 2c8 Modeling tool. Anslutningsuppgifterna får du från din Stratsys-administratör. Om du själv har administrationsbehörighet i Stratsys kan du hitta dessa bland inställningarna för applikationen under Administration/Systemkonfiguration/Applikationer

   

   

  Under samma kugghjul hittar du även inställningar för att mappa fält i 2c8 mot beskrivningsfält i Stratsys. I exemplet nedan skulle fältet Description i 2c8 förslagsvis kunna mappas mot beskrivningsfältet Processbeskrivning i Stratsys.

  Du väljer även vilken version i Stratsys du vill publicera dina processer mot - aktuell version (innevarande år) eller planeringsversion (kommande år). Notera att efter du har bytt så kommer alla ändringar i Stratsys att göras i planeringsversionen och du kan inte byta tillbaka. Det är möjligt att ha två olika repositorys i 2c8, ett som går mot aktuell version och ett mot planeringsversionen.

   

  Modellinställningar

  I 2c8 Modeling Tool kan du för varje modell välja om den ska publiceras till Stratsys och vilka aktiviteter som ska följa med. För att konfigurera dina publiceringsinställningar dubbelklickar du på publiceringen du vill göra inställningar för i vänsterpanelen. 

   

  Innehåll:

  installningar_stratsys.png

   

  Publicera endast delprocesser: Om den här modellen är en del i en struktur som utgår från en utpekad huvudprocess så kommer den att publiceras till Stratsys som en del av den strukturen. Om du vill kan du välja en annan avdelning än den som är vald för huvudprocessen, för att kunna styra delprocesser till olika avdelningar i Stratsys. Allting under denna delprocess kommer då att publiceras till denna avdelning.

  Publicera endast objekt som har modellen som "hem":

  Publicera enbart objekt som har modellen satt som hem i 2c8.

  Publicera endast till:

  Publicera enbart modeller mot en specifik publiceringsplats.

  Sortera noder i Stratsys utifrån läsordning i modeller:

  Om du bockar ur denna kommer noder vid publicering från 2c8 inte sorteras utifrån 2c8's läsordning av modeller. Sorteringen av noder styrs då i respektive vy i Stratsys.

  Markera noder för borttagning i Stratsys:

  Bocka i för att markera borttagna processer i 2c8 för borttagning även i Stratsys vid nästa publicering. Dessa tas sedan bort manuellt i Stratsys.

   

  Destination:

  Här väljer du till vilken avdelning och vy du vill publicera den här strukturen. Klicka på avdelningsväljaren och börja skriva namnet på en enhet i Stratsys för att hitta och välja den. Välj sedan ett styrkort och en vy för det styrkortet.

   

  Koppla:

  När du har valt vy att publicera till så behöver du välja en existerande nod i vyn att koppla de nya
  skapade noderna under. Välj den kolumn som noden finns i och sedan den faktiska noden. Strukturen av noder som skapas av 2c8 Modeling Tool kommer att skapas med den här noden som förälder och placeras i valda efterföljande kolumner.

   

  Kolumner:

  Här pekar du ut tillgängliga kolumner i vyn där du vill att de olika typerna av noder skall skapas.
  Till vänster listas alla kolumner som finns i vyn och som ligger efter kolumnen som innehåller
  den valda föräldernoden. Du kan peka ut upp till 5 kolumner som används för processnivåer. Du
  behöver mappa lika många processkolumner som djupet på den modellstruktur som du vill publicera.
  Om de mappade kolumnerna inte räcker till så kommer modellerna längst ner i strukturen helt
  enkelt inte att publiceras. Du kan också peka ut en kolumn som används för publicerade aktiviteter och en för risker.

   

  Webbsida

  Integrationen mellan 2c8 Modeling Tool och Stratsys bygger på att noder skapas i Stratsys samtidigt som modellerna publiceras till HTML i 2c8 Modeling Tool. 2c8 Modeling Tool har redan nu tillräcklig information för att länka från det publicerade materialet till rätt vy och nod i Stratsys. För att en skall kunna navigera åt andra hållet sätter en i Stratsys upp en extern sida som pekar på den plats där det publicerade materialet finns tillgängligt.

  Här väljer du denna externa sida. Vid publicering kommer noderna att uppdateras så att de får en länk till den här externa sidan, modifierad så att den pekar på den modell som motsvarar noden i Stratsys.

   

  Förhandsgranska:

  Förhandsgranskningen visar vilken modellstruktur som kommer att publiceras med de nuvarande
  inställningarna och vilka kolumner noderna kommer att hamna i. Viktigt att tänka på är att förhandsgranskningen baseras på att allt publiceras. Om du har en publiceringsprofil som filtrerar ut specifika modeller att publicera så är det inte säkert att allt som visas här kommer med till Stratsys.

   

  För att kunna ha mer kontroll över vad som faktiskt publiceras till Stratsys så publiceras inte hela strukturen automatiskt. För varje modell (förutom startmodellen) du vill skall följa med behöver du
  öppna den modellen, högerklicka och välja Publicera som delprocess.

   

  Publicering

  Ändringar som gjorts i modeller i 2c8 Modeling Tool kommer att synkas till Stratsys först när du gör en publicering till HTML. I publiceringsprofilen finns fältet Stratsys som kan läggas till på både modeller och symboler. Där fältet läggs ut kommer det att visas en länk till den vy som valdes under publiceringsinställningarna för huvudprocessen, filtrerad på nuvarande modell/aktivitet.

  När publiceringen körs synkas all information från 2c8 Modeling Tool till Stratsys. För att länkningen tillbaka till publiceringen från Stratsys ska fungera måste denna publicering ligga på en publik plats som är åtkomlig från Stratsys i webbläsaren. Det här kan åstadkommas antingen genom att publicera direkt till en FTP-server på den webbserver där publiceringen ska ligga, eller genom att först publicera till en lokal mapp på datorn och sedan flytta filerna till rätt ställe.

  Översikt av publicering i vänsterpanelen

  När du klickar på Stratsys i vänsterpanelen i 2c8 Modeling Tool ser du en lista som visar alla publiceringar som gjorts från ditt repository till er Stratsysmiljö. Du kan här skapa nya publiceringar genom att klicka på plustecknet.

  Direktlänkar till Stratsys

  Förutom de länkar som skapas automatiskt för modeller och aktiviteter som är synkade mot Stratsys kan du skapa egna direktlänkar till vyer i Stratsys för godtyckliga modeller och objekt i 2c8 Modeling Tool. Högerklicka på en modell eller ett objekt och välj Länk till Stratsys. Dessa länkar fungerar precis som de vanliga länkarna och visas på samma ställe i publiceringen. Enda skillnaden är att de kommer att gå direkt till den valda vyn utan att göra någon filtrering på nuvarande modell/aktivitet.

  Felsökning & FAQ

  2c8 ikonen visas 2 gånger

  Beskrivning: Nodegenskapen som visar 2c8 ikonen visas 2 gånger.

  Lösning: Det är oklart vad detta beror på men det går att lösa genom att för nodegenskapen "Källsystem (externkod för mått)" välja specifikt källsystemet 2c8.

  2c8 ikonen leder endast till startsidan

  Beskrivning: 2c8 ikonen på noden leder inte till rätt modell, den leder istället till startsidan.

  Lösning: Detta beror oftast på att noden saknar en extern länk med URL-suffix. Du kan kolla detta genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet i uppföljningsfönstret och välja "konfigurera extern länk". Om en länk saknas kontakta support@stratsys.se

  2c8 ikonen dyker inte upp

  Beskrivning: ingen ikon visas på noden för 2c8

  Lösning: Detta beror troligtvis på att en externkod saknas för noden. Kontrollera detta genom att gå till externkoder i ändrafönstret. Om externkoden saknas kontakta support@stratsys.se

  Startsidan visar 404-fel, eller dylikt

  Beskrivning: Publiceringsvyn för 2c8 i Stratsys visar ett fel som innebär att sidan inte kan läsas in. Det kan vara 404, 400, 500 eller liknande fel.

  Lösning: Detta kan bero på att länken är felaktig. Testa att öppna den dynamiska länken i en egen flik i webbläsaren, utanför Stratsys. Du hittar länken under administration>externa länkar>dynamiska länkar. Om felet uppstår där med kontakta 2c8@support.se.

  Processen dyker inte upp i Stratsys

  Beskrivning: Noder dyker inte upp i Stratsys vyn vid publicering

  Lösning: Detta kan bero på att kunden inte valt att publicera noden till stratsys i 2c8-verktyget. Kontrollera detta genom att kolla att Stratsys ikonen finns på processerna i 2c8. Om inte, kontakta 2c8@support.se i ett första skede.

  Noder skapas inte upp 

  Beskrivning: När man publicerar från 2c8 så skapas inga noder i Stratsys men publiceringen syns. 

  Lösning:

  I 2c8: 

  1. Kontrollera att modeller är markerade för synkning till Stratsys. 
  2. Har vi förändrat vyerna i Stratsys behöver man köra Guiden igen och mappa upp process/process i matrisen. 
  3. Kontrollera att inget filter begränsar modellerna från att publiceras. 

  I Stratsys: 

  1. Om det finns två versioner i Stratsys, kontrollera om de har publicerats i fel version.  
  2. Om noden tidigare publicerats till en annan avdelning skapas inte en ny nod upp 

  Har noderna en gång skapats upp under en annan nod/kolumn så kan man behöva vänta några timmar för att kunna skapa upp noderna igen under en annan kolumn då det kan ha cashats under fel kolumn. 

  Försöker kunden byta styrmodell efter att noderna publicerats så kommer detta inte gå. Kunden behöver då testa är att ändra kopplingen för de befintliga noderna och sedan testa att publicera för att säkerställa att nya noder inte skapas upp. Inte säkert att det funkar, då kan man behöva ta bort alla noder och publicera dem på nytt. 

  Noderna är utsuddade 

  Beskrivning: Noderna är halvtransparenta 

  Lösning: Kontrollera om det saknas värden/information i obligatoriska fält.  

  Oönskade dubbletter av noder har skapats

  Beskrivning: Dubbletter av noder har skapats utan avsikt

  Lösning: Kontrollera funktionen för förhandsgranskning i 2c8 Modeling tool. Om det syns dubbletter även behöver ni se över de inställningar ni gjort för de publicerade objekten i 2c8. Kontrollera även att inte två publiceringar är gjorda med samma innehåll (funktionen för att koppla samma material till två eller flera styrmodeller i Stratsys).

  Flaggorna syns inte i Stratsys 

  Beskrivning: Noder synkas men inga flaggor syns i Stratsys 

  Lösning: I samband med den senaste versionen sätts inte längre några flaggor i Stratsys. Istället markeras processer som tagits bort i 2c8 för borttagning i Stratsys vid publicering.

  Processkartorna syns bara i vissa webbläsare 

  Beskrivning: De publicerade processerna syns inte i vissa webbläsare hos kunden men det funkar för oss. 

  Lösning : Detta beror troligtvis på en säkerhetspolicy i kundens webbläsare som inte tillåter ”Cross domain”. Vänligen kontakta er interna IT för att få hjälp med detta internt.