2c8

2c8

Artikeln är en informationsguide för hur ni publicerar processer från 2c8 Modeling Tool till Stratsys och består även av en tillhörande FAQ

💡 Använder ni inte vår 2c8-integration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

2c8-integrationen är ett tillägg som integrerar 2c8 Modeling Tool med Stratsys. Du kan markera träd av modeller och aktiviteter som automatiskt skapas och uppdateras i Stratsys vid publicering till HTML i 2c8 Modeling Tool. Genom att lägga upp en extern sida i Stratsys som pekar på det publicerade materialet får du en integrerad lösning där du kan navigera från vyn i Stratsys till de publicerade modellerna och tillbaka.

Konfiguration av 2c8 i Stratsys

Publicering från 2c8 till Stratsys

Felsökning & FAQ

Konfiguration av 2c8 i Stratsys

Steg 1 – Skapa nyckelordsgrupp 

 Nyckelorden behövs för att användaren ska kunna se vilka noder som har blivit skapade, ändrade och borttagna i 2c8. Länken mellan Stratsys nyckelordsgrupp och 2c8 skapas i steg 2. 

 1. Skapa en grupp och döp denna förslagsvis till 2c8 med följande nyckelord samt tillhörande ikoner. 
 2. Ange i inställningarna att nyckelordsgruppen ska väljas in till styrmodell SOSFS 2011:9 eller motsvarande för kolumnerna OmrådeProcess & Delprocess (benämningar för dessa kolumner kan variera mellan olika kunder).  

Steg 2 – Källsystem och externa koder 


 1. Gå till administrationen 
 2. Klicka på ”Källsystem och externa koder” 
 3. Klicka på fliken ”Externa system”. 
 4. Välj” Lägg till” och välj ”2c8” 
 5. Spara. 
 6. Lägg till ikon för 2c8. Kontakta er konsult för att ta del av ikonerna
 7. Gå till fliken Externa koder 
 8. Välj Nyckelord i drop-down-listan (Extern kod)  
 9. Välj ”Visa alla nyckelord”.  
 10. Sök fram respektive nyckelord: 
  - Borttagen 
  - Ändrad 
  - Skapad  
 11. Klicka på plustecknet för att lägga till 

 • Sätt IsDeleted för borttagen
 • IsUpdated för ändrad
 • IsCreated för skapad.  

⚠️Var noga med att använda stora och små bokstäver enligt bilden ovan. 

Steg 3 - Plug-in-uppgifter och Autentiseringsuppgifter för leveransdokument (Client ID & Client secret)  

  För att ta del av client id och secret, vänligen kontakta er stratsys konsult eller kundansvarig.

  Steg 4 – Ändringar i menyinställningar 

  1. Gå till ”Externa länkar” i administrationen och välj fliken ”Dynamiska länkar”.  

  ⚠️Om du inte ser fliken ”Dynamiska länkar” så behöver denna aktiveras genom er kundansvarige eller konsult. Notera att denna endast kan aktiveras när integrationen är köpt.

  Dynamiska länkar läggs in med ett ”bas-url” format till publiceringsplatsen och det räcker då med en dynamisk länk i Stratsys för varje specifik publiceringsplats/förvaltning.  

  2. Lägg till länk till publiceringsplats som mottages av konsult från 2c8. Observera att denna ska sluta på published/index.html

  Nedanstående exempel visar hur detta kan se ut i Stratsys. Vid unika fall kan kunden ha en egen publiceringsplats och därför kan deras länk se något annorlunda ut.  

  3. Bocka i ”Lägg till i nuvarande meny”. Stå i korrekt menyn när du genomför detta steg för att publiceringsvyn från 2c8 ska dyka upp i din. Flytta sedan menyfliken i efterhand till valfri position i menyadministrationen.  

  4. Om ni önskar ha unika landningsidor för specifika enheter i organisationsträdet så är detta möjligt. Lägg till /#/model={OrgUnit} som en del av “bas-url:en” ex. https://publication.2c8.com/stratsys : https://publication.2c8.com/stratsys/#/model={OrgUnit}. Ni kan be er 2c8 konsult om namnet på respektive unik landningssida och mappa den till önskad enhet i organisationsträdet (se nedan). 

  ⚠️OBS! Den unika landningssidan kan enbart mappas mot en organisatorisk enhet i Stratsys och de som inte mappas kommer per automatik komma till den övergripande landningssidan enligt “bas-URL:en”.  

    

  Steg 5 – Skapa dold kolumn samt lägg in nod 

  1. Skapa en kolumn i styrmodellen där 2c8-integrationen ska gälla. Döp denna till ”Dold kolumn 2c8” eller dylikt. Sätt kolumnen först och skapa en nod i kolumnen enligt nedan. Noden används sedan för att hänga upp struktur från 2c8 på. Du kan dölja denna kolumn i filterinställningar för att inte användarna ska kunna ta fram denna. 
  2. Säkerställ att även denna kolumn har nyckelordsgruppen ”2c8” kopplad till sig.

  Steg 6 – Ändringar i nodegenskaper 

  I Stratsys nodegenskapsväljare behöver du för de kolumner som ska kunna länkas till 2c8 lägga till nodegenskapen som heter "Extern sida" samt välja den externa länk du skapat i tidigare steg (se bild nedan). Det är genom denna externa sida användaren länkar till inbäddningen av 2c8, och rätt modell.

  Därtill behöver man för samma kolumner i relevanta vyer välja in nyckelordet för 2c8. Detta för att flaggorna för borttagna, skapade samt ändrade noder ska visas i vyerna.  

  Det kan vara bra att känna till att 2c8 endast länkar till en vy - vyn dit processerna publicerades. Även om 2c8-ikonerna väljs in som nodegenskaper i någon annan vy kommer användaren, efter att klickat på ikonen för att komma till 2c8, att tas tillbaka till vyn dit processerna publicerades.

   

  Publicering av 2c8 till Stratsys

  Installation och konfiguration 

  Integrationen mot Stratsys levereras som ett plug-in till 2c8 Modeling Tool. När pluginet är installerat öppnar du ett repository precis som vanligt. Det finns nu en ny sidopanel som heter »Stratsys« till vänster. Det första du behöver göra är att mata in inloggningsuppgifter för den Stratsys-miljö du ska integrera mot. Dessa kan du få från din Stratsys-administratör. Om du själv har administrationsbehörighet i Stratsys kan du hitta dessa bland inställningarna för applikationen under »Administration/Systemkonfiguration/Applikationer«. Klicka
  sedan på »Anslut« för att koppla upp dig mot Stratsys-miljön.

  Det första du behöver göra när du är ansluten till Stratsys är att välja hur modeller i 2c8 ska publiceras till Stratsys. Alternativet »Publicera strukturer från startmodeller« är förvalt och är det rekommenderade sättet att publicera för nya installationer. Det innebär att man pekar ut en eller flera modeller som startmodeller. Vid publicering till webben kommer dessa modeller och (valda) underliggande delprocesser att publiceras till Stratsys som en trädstruktur.

  I rullgardinen under »Version« kan du byta till att jobba mot planeringsversionen i Stratsys. Notera att efter du har bytt så kommer alla ändringar i Stratsys att göras i planeringsversionen och du kan inte byta tillbaka. Det är möjligt att ha två olika repositorys i 2c8, ett som går mot aktuell version och ett mot planeringsversionen.

  Modellinställningar

  I 2c8 Modeling Tool kan du för varje modell välja om den ska publiceras till Stratsys och vilka aktiviteter som ska följa med. Högerklicka någonstans i en modell och välj »Publicera till Stratsys...« för att ställa in om och hur modellen ska publiceras till Stratsys.

  Publicera som huvudprocess: Vid publicering till webben kommer modellen och valda underliggande delprocesser att publiceras som en struktur till Stratsys. Du kan också välja om huvudprocessen i sig skall publiceras som en nod eller om endast delprocesserna skall publiceras.

  Publicera som delprocess: Om den här modellen är en del i en struktur som utgår från en utpekad huvudprocess så kommer den att publiceras till Stratsys som en del av den strukturen. Om du vill kan du välja en annan avdelning än den som är vald för huvudprocessen, för att kunna styra delprocesser till olika avdelningar i Stratsys. Allting under denna delprocess kommer då att publiceras till denna avdelning.

  Publicera inte: Modellen kommer aldrig att publiceras till Stratsys.

  Om du har valt att publicera modellen som en huvudprocess så kommer du att får gå igenom flera steg för att ställa in hur strukturen ska publiceras till Stratsys. 

  I första steget får du välja till vilken avdelning och vy processen skall publiceras till. Klicka först på avdelningsväljaren och börja skriva namnet på en avdelning för att hitta och välja den. Välj sedan styrkort och vy nedanför. I nästa steg väljer du var i vyn huvudprocessen skall skapas.

  Alla publicerade huvudprocesser kommer att kopplas på en existerande nod i Stratsys. Välj först en kolumn och sedan en nod i denna kolumn som huvudprocessen kommer att skapas under. I nästa steg får du välja vilket innehåll som hamnar i de olika kolumnerna i Stratsys.

  De kolumner som visas till vänster är de kolumner i vyn som ligger till höger om den nod där processen kommer att skapas. Du kan välja valfritt antal kolumner som process-kolumner (dessa kommer att motsvara nivåer av delprocesser), följt av en aktivitetskolumn och en riskkolumn. Aktivitetsobjekt från modellerna kommer att hamna i aktivitetskolumnen och riskobjekt kopplade till aktiviteterna i riskkolumnen. Om den modellstruktur du bygger upp i 2c8 har fler nivåer än antalet valda processkolumner så kommer de lägsta nivåerna inte att publiceras. I sista steget pekar du ut var Stratsys kan hitta det publicerade materialet.

  Välj den externa sidan i Stratsys som motsvarar den plats som materialet kommer att publiceras till. Denna sida måste sättas upp i Stratsys innan publicering för att länkningen mellan systemen skall fungera. När du har ställt in att en modell skall publiceras till Stratsys kan du också välja vilka aktiviteter som ska komma med. Det gör du genom att högerklicka på aktiviteterna och välja »Publicera till Stratsys«. Vilka aktiviteter som kommer att publiceras visas i modellen med ikoner uppe i högra hörnet.

  Publicering

  Ändringar som gjorts i modeller i 2c8 Modeling Tool kommer att synkas till Stratsys först när du gör en publicering till HTML. I publiceringsprofilen finns ett nytt fält »Stratsys« som kan läggas till på både modeller och symboler. Där fältet läggs ut kommer det att visas en länk till den vy som valdes under publiceringsinställningarna för huvudprocessen, filtrerad på nuvarande modell/aktivitet.

  När publiceringen körs synkas all information från 2c8 Modeling Tool till Stratsys. För att länkningen tillbaka till publiceringen från Stratsys ska fungera måste denna publicering ligga på en publik plats som är åtkomlig från Stratsys i webbläsaren. Det här kan åstadkommas antingen genom att publicera direkt till en FTP-server på den webbserver där publiceringen ska ligga, eller genom att först publicera till en lokal mapp på datorn och sedan flytta filerna till rätt ställe.

  Direktlänkar till Stratsys

  Förutom de länkar som skapas automatiskt för modeller och aktiviteter som är synkade mot Stratsys kan du skapa egna direktlänkar till vyer i Stratsys för godtyckliga modeller och objekt i 2c8 Modeling Tool. Högerklicka på en modell eller ett objekt och välj »Länk till Stratsys«. Dessa länkar fungerar precis som de vanliga länkarna och visas på samma ställe i publiceringen. Enda skillnaden är att de kommer att gå direkt till den valda vyn utan att göra någon filtrering på nuvarande modell/aktivitet.

  Felsökning & FAQ

  2c8 ikonen visas 2 gånger

  Beskrivning: Nodegenskapen som visar 2c8 ikonen visas 2 gånger.

  Lösning: Det är oklart vad detta beror på men det går att lösa genom att för nodegenskapen "Källsystem (externkod för mått)" välja specifikt källsystemet 2c8.

  2c8 ikonen leder endast till startsidan

  Beskrivning: 2c8 ikonen på noden leder inte till rätt modell, den leder istället till startsidan.

  Lösning: Detta beror oftast på att noden saknar en extern länk med URL-suffix. Du kan kolla detta genom att klicka på de tre prickarna i högra hörnet i uppföljningsfönstret och välja "konfigurera extern länk". Om en länk saknas kontakta support@stratsys.se

  2c8 ikonen dyker inte upp

  Beskrivning: ingen ikon visas på noden för 2c8

  Lösning: Detta beror troligtvis på att en externkod saknas för noden. Kontrollera detta genom att gå till externkoder i ändrafönstret. Om externkoden saknas kontakta support@stratsys.se

  Startsidan visar 404-fel, eller dylikt

  Beskrivning: Publiceringsvyn för 2c8 i Stratsys visar ett fel som innebär att sidan inte kan läsas in. Det kan vara 404, 400, 500 eller liknande fel.

  Lösning: Detta kan bero på att länken är felaktig. Testa att öppna den dynamiska länken i en egen flik i webbläsaren, utanför Stratsys. Du hittar länken under administration>externa länkar>dynamiska länkar. Om felet uppstår där med kontakta 2c8@support.se.

  Processen dyker inte upp i Stratsys

  Beskrivning: Noder dyker inte upp i Stratsys vyn vid publicering

  Lösning: Detta kan bero på att kunden inte valt att publicera noden till stratsys i 2c8-verktyget. Kontrollera detta genom att kolla att Stratsys ikonen finns på processerna i 2c8. Om inte, kontakta 2c8@support.se i ett första skede.

  Noder skapas inte upp 

  Beskrivning: När man publicerar från 2c8 så skapas inga noder i Stratsys men publiceringen syns. 

  Lösning:

  I 2c8: 

  1. Kontrollera att modeller är markerade för synkning till Stratsys. 
  2. Har vi förändrat vyerna i Stratsys behöver man köra Guiden igen och mappa upp process/process i matrisen. 
  3. Kontrollera att inget filter begränsar modellerna från att publiceras. 

  I Stratsys: 

  1. Om det finns två versioner i Stratsys, kontrollera om de har publicerats i fel version.  
  2. Om noden tidigare publicerats till en annan avdelning skapas inte en ny nod upp 

  Har noderna en gång skapats upp under en annan nod/kolumn så kan man behöva vänta några timmar för att kunna skapa upp noderna igen under en annan kolumn då det kan ha cashats under fel kolumn. 

  Försöker kunden byta styrmodell efter att noderna publicerats så kommer detta inte gå. Kunden behöver då testa är att ändra kopplingen för de befintliga noderna och sedan testa att publicera för att säkerställa att nya noder inte skapas upp. Inte säkert att det funkar, då kan man behöva ta bort alla noder och publicera dem på nytt. 

  Flaggorna syns inte i Stratsys 

  Beskrivning: Noder synkas men gröna, röda och blå flaggor syns inte i Stratsys 

  Lösning: 

  1. Kontrollera att nyckelordens externa koder är uppsatta och korrekta genom att gå till administrationen>källsystem & externa koder>externa koder och välj rätt källsystem och nyckelordsgrupper. De ska vara uppsatta enligt följande bild, observera att externkoden är känslig för gemener och versaler.
  2. Kontrollera att nyckelordsgruppen är tillagd till rätt kolumn genom att gå till administrationen>nyckelordsgrupper>skiftnyckeln för 2c8 eller motsvarande namn. Här kan du kontrollera att nyckelorden finns för den valda kolumnen och styrmodellen.

  Noderna är utsuddade 

  Beskrivning: Noderna är halvtransparenta 

  Lösning: Kontrollera om det saknas värden/information i obligatoriska fält.  

  Processkartorna syns bara i vissa webbläsare 

  Beskrivning: De publicerade processerna syns inte i vissa webbläsare hos kunden men det funkar för oss. 

  Lösning : Detta beror troligtvis på en säkerhetspolicy i kundens webbläsare som inte tillåter ”Cross domain”. Vänligen kontakta er interna IT för att få hjälp med detta internt.