Målmaler

Legge til en Måttmall

Endre en Måttmall

Slette en Måttmall

En måttmall inneholder en grunnleggende struktur for alle generelle innstillinger som er relatert til dimensjonene for inställningsflik. Info Ansvarsroller, Nyckelordsgrupper, Statusar Og Beskrivningsfält etc. er ikke gjort i målingen malen. Bildet nedenfor viser et sett for måling malen "antall målinger-jo høyere resultater jo bedre."

Du kan opprette flere forskjellige måttmallar som brukeren deretter får lov til å velge fra når et nytt mål opprettes. Hvis det er flere måttmallar, er standardinnstillingen alltid angitt, som betyr at den er forhåndsvalgt for brukere. Hvis brukeren ønsker å bruke en annen mal, må han/hun gjøre et aktivt valg når målet opprettes. Husk å være forsiktig med navngiving av Måttmallarna slik at det lett vises hva de inneholder. Ex. "jo større jo bedre".

 

Obs! Endringer i måttmallar går ikke gjennom i dimensjoner som allerede er opprettet!

Legge til en Måttmall

Hvis du vil legge til en ny måttmall, gjør du det i Måttmallstabellen. Rull til bunnen, klikk navn og begynne å legge til en ny måttmall. Hvis du vil, kan du legge til en beskrivelse og deretter velge hvor kontroll modell kolonnene mål malen skal være tilgjengelig/synlig.

Når du har lagret mål malen, kan du klikke Endre Måttmall og gjøre ytterligere innstillinger om Periodization, Diagrammet, Kolonner, Rapportering, startperiod, färginställningar Og trendpil.
Innstillingene kan også endres for hvert mål etter Ändrafönstrets Inställningsflik.

Måttmallens navn og beskrivelse
navn
Her døper du måle malen.

Beskrivelse
Her kan du skrive inn en beskrivelse som forklarer brukeren hvordan mål malen settes opp. Husk at beskrivelsen skal være informativ og lett å forstå for en stor mengde brukere med varierende grad av profesjonalitet.

Måttmallens synlighet
Du kan velge å gjøre mål malen synlig bare for valgte mål Kol onner (det vil si kontroll modell Kol onner for kolonnetypen Måle). Tick målkolonnene der du tror det kan være nyttig. Du kan endre denne innstillingen etterpå.

 

Når mål malen er lagret, blir brukeren kvalifisert for å legge til nye Måttnoder.

Endre en Måttmall

Klikk på den Endre Måttmall Den gjeldende dimensjons malen i Måttmallstabellen.

Periodization
Her kan du angi hvor ofte data skal angis for målet. I rullegardinlisten Periodization Velg perioden du vil ha. Hvis du mangler en periodisk, kan du opprette den under Periodisk og tidsfrister.

Diagraminställningar
Er Diagraminställningar.

Rapportering
Du kan gi brukere tillatelse til å hoppe over perioder.

Startperiod
Angi hvilken periode som skal starte rapportering. Før denne perioden, er ingen påminnelser gitt i systemet.

Kolonner
Er Kolonner.

Färginställningar
Her kan du angi hvordan fargen på målet skal produseres. Enten Manuelt, der brukeren selv angir en farge, eller Automatisk Der fargen beregnes fra inn data inn i en egen kolonne. Farger brukes blant annet til å filtrere ut særegent innhold i visninger eller rapportdeler. Se Filterinställningar.

Obs! Kolonnen som fargen er basert på, er kolonnen som bestemmer om mål dataene er Färdigrapporterad. Rapporterte data fra forrige periode som har en farge, vises i visninger der perioden er satt til Siste verdien.

Manuell farge
Hvis du velger manuell farge, kan du velge farge for målingen i forbindelse med kommentering. Se Kommentarsinställningar For ytterligere informasjon om for eksempel Periodicerad farge koblet til kommentarer.

Automatisk farge
Hvis du vil ha automatisk beregning av fargen, velger du en farge Kol onnen og angir grenseverdiene som gjelder for de forskjellige fargene. Fordi et høyt tall kan være positivt i ett mål og negativt i en annen, må du skrive inn Jo større jo bedre Eller Jo mindre jo bedre. Du har også Intervall Som et alternativ, der du kan angi et bestemt intervall som resultatet av målingen anses som positiv eller negativ.

Obs! Vi anbefaler at fargen baseres på en kolonne med en prosent formel for å få en representativ farge over tid, selv om resultatet varierer.

Trendpil


Trend kan brukes som et supplement til eller i stedet for farge i visninger. Trenden sammenligner verdier over tid. Angir hvilken kolonne trenden skal baseres på, og hvilken verdi den skal sammenlignes med. alternativene du har å velge mellom, er Sammenlign med siste verdi Eller Sammenlign med fjorårets verdi Hvor Fjorårets verdi betyr at verdien sammenlignes med samme periode i året før.

Slette en Måttmall

Hvis du vil slette en måttmall, peker du på mål malen og klikker Støv bin Vises på høyre side av bildet.

Obs! Det er ikke mulig å angre en slettet Måttmall (for eksempel for å se hvilke innstillinger det hadde), men målene som var basert på mål malen da de ble opprettet, påvirkes ikke av slettingen av malen.

Et alternativ til å fjerne en måttmall kan være å endre synlighet. Se Legge til en Måttmall.