Rapportinställningar i administrationen
  1. Manual
  2. Rapporter
  3. Rapportinställningar i administrationen

Grundinställningar (för rapport)

I "Grundinställningar" under "Rapporteringsprocess" i administrationen anger du vilka grundinställningar som en ny rapport ska ha som standard för ett mer effektivt rapportskapande

I grundinställningar kan du välja vilka inställningar som ska vara standard när en ny rapport skapas. Dessa inställningar går att ändra manuellt i respektive rapport, se Inställningar för rapporten. De inställningar du gör här påverkar inte redan skapade rapporter eller rapporter som kopieras.

Standardinställningar för gemensamma mallar Har beredningsfas
Att rapporten har en beredningsfas betyder att när enheter godkänner rapporten skickas den in i en beredningsfas där nämnden, styrelsen eller annan instans först skall skriva ett formellt beslut, kommentar eller liknande. Om rapporten inte har beredningsfasen aktiverad skickas den direkt Till Klar vid rapportgodkännande.

Om inställningen är aktiverad visas två ytterligare kryssrutor om beredningsfas under Inställningar i varje rapport. 

Se Beredningsfas om du vill göra ändringar i de mallar som används för fälten i utdelade eller tilldelade rapporter. I wordmallarnas Steg 1: Generellt finns information om hur du gör för att dessa fält ska följa med vid exporter till Word eller PDF.

 Aktivera beredning för utdelade rapporter
Användare med behörighet att Bereda utdelade rapporter på rapportens huvudenhet får tillgång till beredningsfasen för rapportmallens alla rapporterande enheter.

OBS! Alternativet är bara valbart om Har beredningsfas är aktiverat.

 Aktivera beredning för tilldelade rapporter
Användare med behörighet att Bereda tilldelade rapporter får tillgång till beredningsfasen på de enheter de har behörighet att rapportera.

OBS! Alternativet är bara valbart om Har beredningsfas är aktiverat.

 Tillåt rapporterande enheter att lägga till rubriker, texter och tabeller
Alternativet gör det möjligt för de rapporterande enheterna att lägga till rubriker, texter och tabeller i enhetsanpassningen av en rapport. Se behörighetsinställningar för Rapporter. Kryssar du i kryssrutan visas inställningen Tillåt rapporterande enheter att lägga till rubriker var som helst i Inställningar i varje rapport.

 Tillåt rapporterande enheter att lägga till rubriker var som helst
Denna inställning tillåter att rubriker kan läggas till mellan vilka rubriker som helst i struktur i enhetsmall oavsett hur rapportmallen är uppsatt. Utan inställningen kan rubriker i enhetsanpassningen enbart läggas till nedanför de rubriker som skapats på den rubriksnivån i rapportmallen. Detta gäller både för rubriker i rapportdelar och övriga rubriker som lagts till i rapportmallen.

 Endast de användare som har rätt att rapportera i denna rapport får läsa rapporten. Dessa användare får endast läsa rapporten på de enheter de har rätt att rapportera på.
Denna inställning betyder att användarna enbart får läsa och rapportera på enheter de har behörighet för. De kan inte läsa andra enheters rapportversioner som baseras på samma rapportmall.

 Gemensamma mallen går direkt till rapportering
När rapporten aktiveras går den direkt till rapportering istället för att vänta på enhetsanpassning och vidare aktivering från det steget. Se hur du aktiverar rapportmallen eller hur du ändrar inställningen för en utvald rapport i Steg 1: Generellt.

 Visa Innehållsförteckningen som standard vid rapportering
Vid inrapportering visas ett fält till vänster som ger navigationsmöjlighet mellan olika rubriker. Denna inställning styr att denna innehållsförteckning ska vara expanderad som standard i alla rapporter. Detta navigationsfält används bara i verktyget och har ingen koppling till om en innehållsförteckning ska skapas vid exportering.

 Visa anvisningar som standard vid rapportering
Anvisningar i rapporterna visas som standard i rapporternas Rapporteringsläge. Användarna kan själva dölja dem ifall de så önskar. Ifall anvisningarna syns som standard behöver användarna dölja dem före export ifall de inte vill att de ska inkluderas.

 Använd den nya, enkla wizarden för att skapa rapport
Begränsar antalet inställningar på andra steget när man skapar en ny rapport till de som visas i bilden till höger. Det går fortfarande att komma åt alla inställningarna i efterhand från rapportens inställningar.

 Visa Numrering
Styr alla numreringar för alla rubriksnivåer i rapportmallen, enhetsmallen, rapporteringsläget, förhandsgranskningen och i sökmotorn. Inställningen påverkar inte hur rubrikerna numreras vid en export. Dessa inställningar görs per rubriknivå i Wordmallen.

Använd ingress på försättssida
Markera om det ska gå för respektive rapporterande enhet att skriva en ingress
Använd förord
Markera om det ska gå för respektive rapporterande enhet att skriva ett förord

Standardinställning för läsbarhet på nya gemensamma mallar


Du kan välja när den inrapporterade texten i rapporterna ska vara läsbar för användare på andra enheter än på den enheten som rapportören har behörighet att skriva på. Den inrapporterade texten syns exempelvis i sökmotorn eller i förhandsgranskningen.

Rapporten blir läsbar för andra enheter när någon av nedanstående alternativ uppfyllts:

 Endast helt klara rapporter
Rapporten blir inte synlig i sökmotorn och visas med enbart rubriker vid förhandsgranskning fram tills dess att hela rapporten är skickad Till klar eller Till beredning.

 Klara rapporter och klara avsnitt
I Sökmotorn och i Förhandsgranskningen visas klarmarkerade rapporter och rapporter som har klarmarkerade avsnitt. Rubrikerna är markerade med en Grön bock . Rubriker som inte är klarmarkerade visar information om att användaren saknar behörighet att se detta avsnitt.

 Avsnitt klara för godkännade
Avsnitt blir läsbara i Sökmotorn och i Förhandsgranskningen när de är klara för godkännande. Rubrikerna är markerade med en Orange bock .

 Rapporter aktiverade för rapportering
Rapporternas nuvarande innehåll är alltid synligt.

Standardinställning för klarmarkering av avsnitt


Här ställer du in om det ska finnas en eller två nivåer för klarmarkering av rapportavsnitt. Två nivåer används om du vill att en användare med högre behörighet ska godkänna de avsnitt som användare med lägre behörighet har klarmarkerat.


Dessa alternativ kan du välja:

 Avsnitt ska både klarmarkeras och godkännas
Godkännandet kräver behörigheten och klarmarkeringen Godkänna klarmarkerade avsnitt i rapporter. Både  Orange och  Grön bock visas.

 Avsnitt ska enbart klarmarkeras
Användaren behöver behörigheten Godkänna klarmarkerade avsnitt i rapporter. Endast  Grön bock visas.

 Ingen klarmarkering
Ifall Ingen klarmarkering är valt går det att skicka rapporten Till klar eller Till beredning utan att rapportens innehåll behöver klarmarkeras. 

 100% krävs för att kunna skicka till klar
Alternativet kan användas i kombination med någon av de övriga inställningarna för att spärra/öppna möjligheten att klarmarkera den utan att innehållet är 100% klarmarkerat.

Standardinställning för deadline

Här anger du standarden för deadline; om det ska vara samma deadline för alla rapporterande enheter eller om det ska vara olika. De exakta datumen för deadlines ställs in i den specifika rapportens inställningar.

Standardinställning för tillgängliga exportalternativ

Inställningen påverkar om rapporten ska kunna exporteras till Word, PDF eller både och. Export kan göras när du är inne i en rapport och du ser exportalternativen till höger i den svarta verktygslisten. För klara rapporter kommer exportalternativen synas direkt på rapportöversiktssidan.

Rensa bort numrering på noder vid import


 Rensa bort numrering vid noder vid import
Ifall ni använder er av numrering i början av namnen på era noder kan du välja att denna numrering inte ska visas i rapporten.