1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Grunninnstillinger

Standardinnstillinger for maler

Standardinnstillinger for lesbarhet på nye maler

Standardinndeling for klar valg

Standardinnstilling for eksport av tilgang

Under Standardinställningar , kan du velge hvilke innstillinger som skal være standard når det opprettes en ny rapport. Disse innstillingene kan endres manuelt i den respektive rapporten. Se Innstillinger For rapporten. Innstillingene du gjør her, påvirker ikke allerede opprettede rapporter eller rapporter.

Standardinnstillinger for malerhar en Forberedelses fase
At rapporten har en forberedelse fase betyr at når enhetene godkjenner rapporten, blir det sendt inn i en forberedende fase hvor styret, styret eller andre kroppen først vil skrive en formell beslutning, kommentar eller lignende. Hvis rapporten ikke har forberedelsesfasen aktivert, sendes den direkte Hvis du vil fjerne Når du rapporterer godkjenning.

Hvis denne innstillingen er aktivert, vises to ekstra avmerkingsbokser for forberedelsesfasen under innstillinger i hver rapport. Se eksempler til høyre.

Er Beredningsfas Hvis du vil gjøre endringer i malene som brukes på feltene i de distribuerte eller tilordnede rapportene. I Wordmallarnas Trinn 1: generelle Gir informasjon om hvordan du aktiverer disse feltene for å følge med eksport til Word eller PDF.

Aktiver forberedelse for distribuerte rapporter
Brukere med tillatelse til å Klargjøre distribuerte rapporter På hovedenheten i rapporten er det tilgang til forberedelsesfasen til Rapportmallens alle rapporterings enheter. Se innstillinger for tilgangskontroll for Rapporten.

Obs! Dette alternativet kan bare velges hvis Forberedelsesfasen er aktivert.

Aktiver forberedelser for tilordnede rapporter
Brukere med tillatelse til å Klargjøre tilordnede rapporter Har tilgang til forberedelsesfasen av enhetene de er autorisert til å rapportere. Se innstillinger for tilgangskontroll for Rapporten.

Obs! Dette alternativet kan bare velges hvis Forberedelsesfasen er aktivert.

Tillat at rapporterings enheter legger til titler, tekster og tabeller
Med dette alternativet kan rapporterings enhetene legge til overskrifter, tekster og tabeller i enhets tilpassingen for en rapport. Se innstillinger for tilgangskontroll for Rapporten. Hvis du merker av i boksen, vil innstillingen Tillat at rapporterings enheter legger til hoder hvor som helst I innstillinger i hver rapport.

Tillat at rapporterings enheter legger til hoder hvor som helst
Denne innstillingen gjør at hoder kan legges til mellom alle overskrifter i strukturen på enhetsmall, uansett hvordan rapportmalen er konfigurert. Uten denne innstillingen kan overskriftene i enhets tilpasningen legges til bare under overskriftene som er opprettet på det overskriftsnivået i rapportmalen. Dette gjelder for begge overskriftene i rapportdeler og andre overskrifter som legges til i rapportmalen.

Bare de brukerne som har rett til å rapportere i denne rapporten, kan lese rapporten. Disse brukerne kan bare lese rapporten på de enhetene de har rett til å rapportere om.
Denne innstillingen betyr at brukere bare kan lese og rapportere om enheter de har tillatelse til. De kan ikke lese andre enheters rapport versjoner som er basert på den samme malen.

Rapportmalen går direkte til rapportering
Når rapporten er aktivert, går den direkte til rapportering i stedet for å vente på tilpassing av enheten og videre aktivering fra dette trinnet. Se hvordan du aktiverer rapportmalen eller hvordan du endrer innstillingen for en valgt rapport i Trinn 1: generelle.

Vis underliggende hoder som standard ved rapportering
Når en rapport åpnes i Rapportering Det er mulig å kontrollere om bare innholdet under gjeldende overskrift vises, eller om innholdet i de underliggende overskriftene skal vises i feltet til høyre. Dette kan føre til at rapporten tar lengre tid å åpne når hele rapporten må lastes inn med ett slag.

Vis innholdsfortegnelse som standard ved rapportering
Når du rapporterer, vises et felt til venstre som gir navigeringsalternativer mellom ulike overskrifter. Denne innstillingen kontrollerer at denne innholdsfortegnelsen skal utvides som standard i alle rapporter. Navigasjonsfeltet brukes bare i verktøyet, og det er ingen tilkobling til om det skal opprettes en innholdsfortegnelse under eksporten.

Vise instruksjoner og saksmapper som standard når du rapporterer
Som standard blir instruksjoner i rapporter vist i rapporterings modus for rapport. Brukerne kan skjule dem selv om de ønsker det. Hvis instruksjonen er synlig av retten, brukernes ville nød å gjemme seg tidligere eksport hvis de ønsker ikke seg å bli inkludert.

Bruke den nye, enkle veiviseren til å opprette en rapport
Begrenser antall innstillinger i det andre trinnet når du oppretter en ny rapport til de som vises i bildet til høyre. Alle innstillinger kan fortsatt nås fra: innstillinger/De generelle/Trinn 1: generelle.

Vis nummerering
Kontrollerer all nummerering for alle overskriftsnivåer i rapportmalen, entitets malen, rapporterings modusen, forhåndsvisningen og søkemotoren. Denne innstillingen påvirker ikke hvordan topptekstene nummereres under en eksport. Disse innstillingene utføres per overskriftsnivå i Wordmallen.

Standardinnstilling for lesbarhet på nye maler
Du kan velge når den rapporterte teksten i rapportene skal kunne leses av brukere på andre enheter. Den rapporterte teksten vises for eksempel i søkemotoren eller i forhåndsvisningen.

Obs! For å kunne vise rapportene, må brukerne også tilhøre en Brukergrupper Som kan se gjeldende stasjon. Se mer om tillatelsesinnstillingene under De generelle.

Rapporten kan leses av andre enheter når ett av følgende alternativer er oppfylt:

Bare helt klare rapporter
Rapporten vil ikke være synlig i søkemotoren, og vises bare med overskrifter i forhåndsvisning inntil hele rapporten er sendt Hvis du vil fjerne Eller For bearbeiding.

Fjerne rapporter og fjerne inndelinger
Søkemotoren og forhåndsvisningen viser Klarmarkerade rapporter og rapporter som har Klarmarkerade inndelinger. Overskriftene er merket med en Grønn hake . Se Klarmarkera en overskrift. Overskrifter som ikke er klarmarkerade, viser informasjon som brukeren ikke har tillatelse til å vise denne delen.

Seksjon klar til godkjenning
Delene blir lesbare i søkemotoren og i forhåndsvisningen når de er klare for godkjenning. Overskriftene er merket med en Orange Bock . Se Klarmarkera en overskrift.

 

Rapporter aktivert for rapportering
Det gjeldende innholdet i rapportene er alltid synlig.

Standardinndeling for klar valg
Angir om det skal finnes ett eller to nivåer for fjernvalg av rapportinndelinger. To nivåer brukes hvis du vil at en bruker med høyere privilegier skal godkjenne inndelingene som brukere med lavere privilegier har klarmarkerat. Se Tillatelser.


Med disse alternativene kan du velge:

Deler, både Klarmarkeras og godkjente
Godkjenning krever tillatelse og fjernvalg Godkjenne Klarmarkerade inndelinger i rapporter. Både Oransje Og Grønn hake Visum.

delen skal bare Klarmarkeras
Bruker trenger tillatelse Godkjenn Klarmarkerade-inndelinger i rapporter. Bare Grønn hake Visum.

Ingen entydige valg
Hvis Ingen entydige valg er valgt, kan du sende rapporten Hvis du vil fjerne Eller For bearbeiding Uten innholdet i rapporten trenger Klarmarkeras.

100% kreves for å sende til klar
Dette alternativet kan brukes i kombinasjon med noen av de andre innstillingene for å blokkere/åpne muligheten til å klarmarkera det uten at innholdet blir 100% Klarmarkerat.

Standardinnstilling for tilgjengelig eksport
Denne innstillingen påvirker hvilke eksport knapper som vises i kategorien rapporter (se figur nedenfor)...

... og når rapporten er åpen i struktur visning i felles mal, struktur i Enhetsmall eller Vis rapport. Du kan velge mellom å eksportere til PDF og/eller eksportere til Word med eller uten en innholdsfortegnelse. (se den gjeldende innholds fortegnelses innstillingen senere i denne artikkelen.)

Word
Eksporterer rapporten til Word Format.

Pdf
Eksporterer rapporten til Pdf Format.

Word och PDF
Eksporterer rapporten til både Word-og PDF-format

Instruksjoner
Lar deg skrive instruksjoner For overskrifter (Rapportövergripande instruksjoner kan alltid skrives)
Dette alternativet gjør det mulig å skrive instruksjoner direkte til en tittel i rapportmalen eller entity-malen. Det er alltid mulig å skrive veibeskrivelser til et tekstfelt eller en tabell.

Synkning
De generelle

Fjern nummerering for noder ved import
Hvis du bruker nummerering i begynnelsen av navnene på nodene, kan du velge ikke å vise dette nummeret i rapporten.

Synkningsanvändare
Når importerte kommentarer Klarmarkeras automatisk under synkronisering, angis denne brukeren til personen som foretok det klare valget.
Velg en bruker som tydelig angir at det klare valget blir gjort automatisk.