Versjonshåndtering

En planleggings versjon planlegger vanligvis følgende år. Når det tid kommer for en ny år, planleggingen versjon ville være oppdatert å det aktuelle versjon. Dette trinnet er alltid laget av noen som arbeider på Stratsys for databasen må kopieres og bare vi på Stratsys tilgang til funksjonen for å kopiere databasen.

I Stratsys, vi kaller det versjonskontroll når vi endrer slik at planlegging versjonen blir den nåværende versjonen. Når er vi klare til å gjøre versjons styring?

Når inneværende år er Färdigrapporterat alle rapportene trukket fra det gjeldende året er fullført.

Kontakt din konsulent når du er klar og forsone en god mulighet. Konsulenten vil gjennomføre en dialog om fullførte aktiviteter. Vurder om du vil slette aktivitetene som er fullført i løpet av inneværende år. Hvordan gjorde du i fjor? Merk! Hvis du har flere kontroll modeller, har du mulighet til å utføre forskjellige måter for hver kontroll modell.

Efterarbete
Avhengig av endringene du har gjort i planen, må du kanskje tilpasse visningene og menyene slik at de vises på riktig måte. Du kan for eksempel la til nye visninger, kontrollere modell Kol onner, måle kolonner eller nye nøkkelord/beskrivelsesfelt for planleggings året, visningene og/eller menyene må oppdateres.

Veksle mellom gjeldende og planleggings versjon

Det kreves en viss rettighet for å bytte til og arbeide i planleggings versjonen. Hvis du har slike tillatelser, vises to knapper øverst i høyre hjørne, en med navnet på gjeldende versjon og en med navnet på planleggings versjonen. Ved å klikke på disse knappene kan du navigere mellom versjonene.

Du kan lese mer om den nåværende versjonen og planleggings versjonen i Planlegging Og Behörighetsgrupper.

Endre planleggings versjonen

Hvis du vil foreta en endring i planleggings versjonen, klikker du noden du ønsker å endre i. I vinduet som åpnes, klikk på knappen "Delink til yyyy". Systemet vil spørre deg om du er sikker på at du vil endre. Trykk ok Det er å endre måten å gjøre endringer i planleggingen versjon og ingenting som du bør være rett til å gjøre.

Når du gjør en endring i planleggings versjonen, merkes noden som du endret i, med planleggings ikonet. Dette er for deg å vite hva som skiller planleggings versjonen fra gjeldende. Endringen i planleggings versjonen vil ikke være synlig i gjeldende versjon. Endringer som gjøres i den gjeldende versjonen, vises i planleggings versjonen av nodene som ikke er losskopplad i planleggings versjonen.

Merknader og tall i mål blir delt mellom gjeldende og planleggings versjonen selv for Losskopplade noder, med unntak av hvis du har gjort endringer slik at tallene ikke lenger er kompatible mellom versjonene (for eksempel endret på formler eller periodisk).

Slik endrer du noe i den gjeldende versjonen som allerede er endret i planleggings versjonen

Hvis en node (for eksempel mål, mål eller aktivitet) endres i planleggings versjonen, brytes tilkoblingen til gjeldende versjon. En endring som gjøres i en node i den gjeldende versjonen, går ikke gjennom den tilsvarende noden i planleggingen i tilfelle noden er Losskopplad der. Nodene som er losskopplade i planleggingen, får informasjon om dette når du gjør endringer i gjeldende versjon. Hvis du vil at endringene skal foregå selv i planleggingen, må du manuelt gå inn og gjøre de tilsvarende endringene. Hvis du ikke har planleggings tillatelser, må du kontakte noen som har det, og be vedkommende gjøre endringen for deg.

Imidlertid, der er noe unntakelsene å det over:

Kommentarer delt mellom versjoner

Tall data deles mellom versjonene så lenge det ikke er gjort noen endringer i målkolonnene eller Konsoliderings formlene slik at versjonene ikke lenger er kompatible.

Skill planleggingen fra gjeldende versjon

Skill planleggingen fra gjeldende versjon
Hvis planleggings versjonen er fastsatt, og ikke lenger ønsker at endringer på nodene som er gjort i gjeldende versjon, skal ha innvirkning på planleggings versjonen, kan du aktivere denne innstillingen.

Effekten er derfor at nye noder som opprettes, ikke vises i planleggings versjonen. Endringer i eksisterende noder påvirker heller ikke planleggings versjonen, med unntak av merknader og målverdier.

Planlegge administrasjonsinnstillinger

Det er en begrensning av hvilke administrasjonsinnstillinger som kan utføres når du har aktivert planleggingsmodus. Innstillingene som støttes av planleggingen, er OrganisasjonBrukere Og Endre hovedenheten for noder. Du har også muligheten til å se Visninger av kontroll modeller Og Planlegging Men endringer i disse to alltid snu gjennom både gjeldende versjon og planlegging versjon.

Organisasjon

Organisasjonsinnstillinger er Åtkombara fra planlegging, som har som mål å gjøre organisatoriske endringer i planleggingen som ikke påvirker gjeldende versjon. Følgende kan gjøres:

  • Du kan opprette en ny organisasjonsenhet som bare er synlig i planleggingen, ved å klikke Legge Jeg enhetsstrukturen.
  • Du kan endre navnet på en enhet. Klikk enheten, og skriv deretter inn det nye navnet i tekstboksen navn. Det nye navnet vil bare være synlig i planleggings versjonen.
  • Ved å klikke på knappen Merk for sletting , kan du angi at enheten skal slettes når planleggings versjonen redesignes til den gjeldende versjonen. (bare enheter som ikke har andre enheter under seg, kan merkes for sletting.)
  • Du kan flytte en stasjon eller et helt enhetstre ved å klikke enheten du vil flytte, og deretter trykke knappen Flytt enhet/enhetstre. Du gjør flyttingen i tre trinn:
    1. Plassering -velger enheten som fjernings enheten skal plasseres under.
    2. Innhold -velger informasjonen som skal flyttes med enheten. Ved å merke av i avmerkingsboksene kan du velge å flytte med alle nodene på enheten, alle brukere som har tillatelser på enheten, alle rapporter som er arkivert på enheten, og alle kommentarer som er skrevet på enheten.
    3. Bekrefte -Her får du en beräftelse av valgene du har gjort og for å fullføre flyttingen, klikk på knappen Flytt enhet.

Hvis du vil lese om andre innstillinger på organisasjons siden, se Organisasjon.

Brukere

Bruker innstillingene er Åtkombara fra planleggingen, som har som mål å aktivere brukerinnstillinger for enheter som bare er konfigurert i planleggingen.

Det bare ting det skiller ut fra brukeren side inne det aktuelle versjon er det alt der er i tillegg søke valgmulighetene for forskende ut brukernes tilhørighet å anordninger det er Fair for overstrekingen. Et slikt søk kan være nyttig for flytting av brukere som tilhører enheter som skal slettes når det gjøres en versjons endring.

Hvis du vil lese om andre innstillinger på bruker siden, se Brukere.

Visninger av kontroll modeller

En visning er noe du bruker til å visualisere hele eller deler av en eller flere av Styrmodeller (hvis noder velges fra en annen kontroll modell). Kontroll modellen er en type informasjons beholder som trenger minst én visning eller rapport tilknyttet den for at du skal kunne vise og endre informasjonen. Visningen illustrerer valgte Styrmodellskolumner Og de Nodegenskaper Du synes er viktigst å vise for denne grunnleggende bruksområde. For eksempel Være en oppsummering av en enhet og formålsparagraf av sine underliggende enheter med de nåværende verdiene av de fusjonerte tiltak eller en liste over aktiviteter og kommentarer skrevet i dem over en bestemt tidsperiode. Visninger kan være spesielt konfigurert for bruk i planlegging, utføring eller analyse.

Visningene er gruppert i forskjellige Menyer. Hvilke brukere som kan se den respektive menyen, kontrolleres av Behörighetsgrupper Brukerne tilhører og hvilke menyer som er synlige for disse tillatelses settene. På denne måten kan du opprette egendefinerte visninger for ulike målgrupper i organisasjonen.

Innholdet som vises i en visning, avhenger av enheten som brukeren er på i organisasjons treet, og kontroll modell kolonnene og Nodegenskaper valgt i visningen. Det er da mulig å filtrere ut deler av denne eller lage spesielle forhåndsvalgte filtrering avhengig av hvilken bruker som ser visningen og hvilken enhet som brukeren er på. Visningen er også filtrert basert på forskjellige typer Standardfilter.
 
Obs! Navnet på visningen vil inneholde perioden hvis kolonnene i visningen har samme periodisk, hvis en kolonne i kontroll modell i visningen avviker fra periodisitet fra den andre, er ikke perioden synlig.
 
Automatisk kopiering til nye enheter

Du kan angi at mål og oppgaver automatisk skal kopieres til nye enheter som legges til i Stratsys. Dette gjør du ved å definere per mål eller aktivitet hvis de skal kopieres automatisk eller ikke.

Klikk på den Åpne endrings vindu (øverst til høyre) for målet eller aktiviteten du vil foreta innstillingen i.

Klikk deretter kategorien Enheter.

Her så sjekk at oppfølging skal være på flere enheter.

Når du har kontrollert det, kan du velge organisasjonsenheter. Her har du muligheten til å legge til Automatisk kopiering For enhetene du vil at målet eller aktiviteten skal kopieres til.

Denne ansiktstrekk trygger en masse tid for resten erstatter arbeidet av manuelt innstigning alle måler og aktivitetene å avskrift seg ned å ny-addert anordninger.

 
Planlegging

Obs! Administrationsalternativet Planlegging Må aktiveres av Stratsys. Hvis du ikke ser den og har behov for å gjøre endringer her, kan du kontakte din konsulent. Hvis du ser alternativet Planlegging Imidlertid, det er nei beskjed inne manualen opp på hvor å administrere den, denne betyr det vi tilrå Ikke endre disse innstillingene uten konsultasjon kontakt.

Planlegging håndterer ulike versjoner av verktøyet. Du har en gjeldende versjon og ofte også en planleggings versjon der du administrerer planleggingen for neste år. Når rapporteringen begynner å være klar for året, kontakter du konsulenten din for å få hjelp til å gjøre planleggings versjonen oppdatert.

For mer informasjon om hvordan du kan arbeide med ulike versjoner, se Menyer (flik: Menyer).

Endre hovedenheten for noder fra planleggings versjonen

Innstillingen for å bytte hovedenheten til noder fungerer på samme i planleggingen som i gjeldende tilstand. Den eneste forskjellen er at i planleggingen har du planleggings organisasjonen å velge mellom når du flytter en node.

Lær mer om innstillingen Endre hovedenheten for noder .

Måttdata uavhengig av versjon

I Stratsys kan du nå legge til måttdata i den gjeldende versjonen eller planleggings versjonen, slik at Måttdatan oppdateres automatisk i begge versjonene. Hvis du for eksempel Hvis du oppdaterer et mål i planleggings versjonen (2015), skal dette tiltaket oppdateres automatisk i den gjeldende versjonen (2014) og omvendt.

Selv om du bryter korrelasjonen mellom versjonene av et mål ved for eksempel Tilordne målet på nytt eller endre en beskrivninsfält i planleggings versjonen, og dataene vil fortsatt bli oppdatert i begge versjonene.

Fjern planleggings versjons noder

For det første anbefaler vi at du velger nodene du vil slette for sletting. Denne funksjonen er nyttig hvis du er usikker på om du virkelig vil fjerne alle noder, eller hvis du ikke vet at de underliggende enhetene har noder som de vil beholde tilknyttet dette målet. Du velger å Velg noden for sletting.

Noden som er merket for sletting, vises deretter som rød, og alt som er tilknyttet den røde noden på alle enheter, vises som rosa. Enhver enhet som har et mål, en mål eller en aktivitet som er knyttet til noden som vil bli fjernet, har nå muligheten til å se dette i verktøyene, og velge å koble dem til noe annet som vil forbli (forutsatt at kopplingsreglerna Og Innstillinger For brukerens behörighetsgrupper Tillate dette).

Obs! Eventuelle mål, mål eller aktiviteter som er knyttet til noe som er merket for sletting, slettes automatisk når planleggingen gjøres oppdatert. Det er ikke nødvendig å manuelt fjerne disse nodene!

I rapporter eller visninger kan du enkelt velge å Filter Fjern alle mål, mål og aktiviteter som er merket for sletting, hvis ønskelig.

Hvis du vil fjerne noder i planleggings versjonen, velger du alternativet Fjern fra planlegging. Det er viktig å legge merke til at noder som fjernes fra planleggings versjonen ikke er tilgjengelig for gjenoppretting ved Händelsehistoriken. Det er imidlertid mulig å velge noder fra den gjeldende versjonen eller fra en av brutto listene. Dette kan imidlertid være ganske omfattende hvis noder har tagisted bort fra flere enheter.

Når du har klikket Fjern utenfor planlegging, blir du ført til en bekreftelses veiviser. Hvis noden har flere koblinger, må du først velge om den skal være den koblingen du vil slette, eller hvis du vil fjerne noden for alle kontroll modellene samtidig, noe som fører til at noden forsvinner fullstendig når planleggingen er ferdig eller ikke. Her kan du også velge å oppheve koblingen til hele Konsoliderings kjeden (standardvalg). Vil du bare fjerne Kopplinen på gjeldende stasjon for de underliggende enhetene for å fortsette å arbeide på noden så bare hake av i avmerkingsboksen.

Det neste trinnet viser hva som vil bli fjernet. I noen tilfeller er antall noder eller koblinger som vil bli fjernet svært høy, og det er fordi det er mange ting knyttet til noden. Det er ikke bare nodene som vises på enheten du er på, som vil forsvinne når noden slettes. Dette gjelder selv om andre enheter har noder knyttet til noden, hvis det er flere noder i en Konsoliderings kjede, eller hvis det er kolonner som ikke vises i visningen du viser.