Målenoder

Legge til en Måttnod

Endre en Måttnod

Fjern tekstnode/Måttnod/Aktivitetsnod

Rapportering av måttdata og måling kommentarer

I en måttnod lagres verdier som er knyttet til et mål. Tiltak brukes ofte som en måte å måle hvor godt organisasjonen når et definert mål (Text node). I Stratsys brukes målinger til å måle noe med et bestemt periodisk intervall. Se Periodisk og tidsfrister.

En MÅTTNOD har alle elementene Textnod Har. I tillegg kan kolonnene der brukerne rapporterer forskjellige verdier med jevne mellomrom. Det er en vanlig for beregninger å bli konstruere inne slik en vei det brukernes rapportere ex. blø og mål salgsverdi. Flere tiltak er ofte satt opp på en lignende måte og kan være basert på Måttmallar.

Brukere kan for eksempel også Skriv kommentarer knyttet til utfallet av perioden. Innen sluttdatoen kan lederne motta påminnelser fra systemet.

Vanlige navn på kolonner som inneholder måttnoder, er indikatorer, KPIer, risiko, STYRMÅTT og beregninger.

Legge til en Måttnod

Hvis du vil legge til en ny Måttnod, må du starte fra en Build-visning. (Hvis du ikke har et Build-bånd, har du ikke tillatelse til å legge til et nytt måttnod.) I Build-visningen klikker du den blå koblingen Legge til < nivå navn > Under nivået og på linjen der du vil at den nye Måttnoden skal plasseres. Når du har klikket knappen Legg til < nivå navn >, Åpner et vindu med fem faneblad: Generelt, koblinger, konsolidering, definisjon og data.

Steg for steg guide til å skape tiltak
For å gjøre det enklere å opprette, kopiere og konsolidere mål, har vi utviklet en trinnvis veiledning hvor alle innstillingene er i samme rekkefølge som de skal utføres.

 
Endre en Måttnod

Hvis du vil endre vinduet, får du tilgang til det ved å holde markøren over en node og klikke på endrings ikonet som ser slik ut:

Endring av vinduet har 5-6 forskjellige faner avhengig av innstillingene du bruker i systemet.

Merk! Du kan angi visningen hvis brukeren skal få tilgang til endringsvinduet. Hvis du vil gjøre dette, klikker du på tannhjul-ikonet i Vertygsfältet til høyre for visningen. Deretter klikker du på bunnen av kolonneinnstillinger og velg her hva du skal gjøre i visningen.

Kategori: generelt

Allmäntfliken inneholder alltid et navnefelt, men vanligvis er det ett eller flere beskrivelsesfelt, ansvars roller og/eller søkeord grupper.

Obs! De viste feltene varierer avhengig av kunden og de respektive innstillingene for gjeldende Styrmodell Og Styrmodellskolumner.

navn
Her angir du navnet på målet. Lange navn er tillatt, men det anbefales å holde navnet kort og legge til mer detaljert tekst i en Beskrivningsfält.

Beskrivningsfält
Det er vanlig at målinger har én eller flere Beskrivningsfält. I disse feltene kan brukere skrive tekster som gjelder for hele målet, og som ikke skal rapporteres midlertidig. Det kan være en generell beskrivelse av tiltaket, dens målemetode eller, for eksempel, dens formål.

Felles for alle beskrivelsesfelt er at de har et navn og et tekstfelt der du kan skrive kortere, ren tekst. Med spørsmålstegn, kan du se EV. Hjelpetekster og feltet kan utvides med Expanderingsknappen som vises under spørsmålstegnet i bildet nedenfor.

Ansvarsroller
Et mål inneholder vanligvis en ansvars rolle, men det finnes også tilfeller der dataene deles mellom ulike Ansvarsroller. Standard ansvaret er vanligvis kalt noe sånt som "ansvarlig", men det er helt opp til hver kunde.

I feltet ansvars rolle/ansvars roller vises personene som er ansvarlige for målet. Du kan fjerne eller legge til overordnede, avhengig av rettighetene. Personen som er ansvarlig for tiltaket, skal sikre at måttdata rapporteres før hver frist og/eller at en kommentar skrives til hver periode.


Du gjenkjenner en ansvars rolle ved å legge til brukere, eller at feltet har en ansvarlig person angitt, som i eksemplet ovenfor.

Nyckelordsgrupp
I og med beskrivelses feltene og ansvars rollene kan administratorer legge til én eller flere søkeord grupper i alle målene som tilhører samme kontroll modell Kol onnen. Søkeord grupper er grupperinger av koder, for eksempel Brukes til å filtrere ut eller slette de ukodede dimensjonene i visninger eller rapportdeler. Illustrasjonen nedenfor viser hvordan nøkkelord gruppen Ansvarlig utøver Vises når et nytt mål opprettes eller åpnes i Ändraläget I kategorien De generelle.

Hvis du vil legge til et nøkkelord, klikker du Pilknappen. Velg deretter nøkkelordet som skal knyttes til noden. Du kan også søke etter et nøkkelord ved å begynne å skrive i feltet. Etter tre tegn, vil systemet begynne å gi deg forslag til søkeord som du kan velge fra.

Til, og nyckelordsgrupp Ser ut som nedenfor, er det satt opp slik at nye søkeord kan legges direkte til målinger.

Obs! Ikke glem å klikke på knappen Skyte Når du har gjort en endring.

Kontakter

Viser tilkoblingene som Måttnoden har. Hvis en MÅTTNOD har flere koblinger, betyr det at den er synlig på flere forskjellige steder. Hvis du for eksempel endrer nodenavnet på ett av disse stedene, vil endringen vises på alle steder der noden er knyttet til. Ikke glem å klikke på knappen Skyte Når du har gjort en endring.

Når du trykker på Legg til kobling Åpner et vindu for å sette opp innstillinger i følgende områder: Kontroll modell, legge til kobling, kolonne som skal plasseres i, enhet, node å koble til, bestille Og Inkluderer også.

Obs! Ikke glem å bekrefte valgene dine ved å klikke på knappen Skyte.

Styrmodell

I tilfeller der det er mer enn én kontroll modell i programmet, og tilkoblings reglene tillater at noden der du angir innstillingene, skal være koblet til en annen kontroll modell, angir du i rullegardinlisten hvilken kontroll modell noden skal knyttes til. I tilfeller der det ikke er to kontroll modeller mellom som koplingene er tillatt, vil rullegardinlisten Styrmodell I vinduet.

Kolonne som skal plasseres i

I tilfeller der det er mer enn én kontroll modell i programmet, og koblings reglene tillater at noden der du angir innstillingene, skal være koblet til en annen kontroll modell, angir du rullegardinlisten Kolonne som skal plasseres i Nivået for den valgte kontroll modellen (angitt i Styrmodell) som noden skal plasseres på.

Hvis det bare finnes én kontroll modell i programmet, eller hvis det ikke er tillatt å koble til mellom ulike kontroll modeller, vil rullegardinmenyen Kolonne som skal plasseres i I alle fall. Det er imidlertid bare det nivået der noden er et valgbart alternativ.

Sted over

Angir plasseringen til noden i forhold til de andre nodene som er knyttet til samme föräldernod.

Enheten

Hvis du vil at noden der du gjør innstillingene skal knyttes til en node som har en annen hoveddisk, må du filtrere den ønskede noden ved hjelp av Enheten.

node for å koble

Her over du kanne se alle knutene det er mulig å forbinde å. Bla gjennom listen og velg den valgte noden.

Inkluderer også

Avhengig av de forrige innstillingene er det maksimalt to avkrysningsbokser:

Inkluder alt som er tilknyttet noden -Velg dette for å flytte hele nodens tilkoblings kjede til den nye Föräldernoden.

Ta også med den underliggende Konsoliderings kjeden Velg å flytte hele nodens Konsoliderings kjede til den nye Föräldernoden.

Når du har gjort ditt valg, bekrefter du ved å klikke på knappen Skyte.

Fjern tekstnode/Måttnod/Aktivitetsnod

Klikk Rediger-ikonet

Klikk på knappen Fjerne Nederst i venstre hjørne av noden.

Hvis det ikke er noe knyttet til noden på enheten du befinner deg i, eller de underliggende enhetene, åpnes en boks der du kan velge om du vil oppheve eller fjerne noden fra alle kontroll modeller. Hvis du ønsker å fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden fra styre modell, men med mulighet for å kunne velge det på et senere tidspunkt, velger å fjerne forbindelsen ellers kan du fjerne Måttnoden/Aktivitetsnoden permanet ved å fjerne den fra alle kontroll modeller . Deretter bekrefter du slettingen ved å klikke Bekrefte.

Obs! Hvis det er andre noder knyttet til noden du prøver å slette, slettes også alle som er tilknyttet noden.

Når du klikker knappen Fjerne Og det finnes tilkoblinger i andre kontroll modeller på noden du fjerner, står du overfor en tabell med kolonnene Styrmodell, Noder og koblinger som skal fjernes.

I kolonnen Styrmodell Se hvilke kontroll modeller noden er oppført i.

I kolonnen noder som skal slettes Du vil se hvor mange noder som er tilknyttet noden som skal slettes (disse nodene fjernes også).

I kolonnen noder der en kobling er fjernet, vil du se hvor mange noder som er knyttet til noden som også vil bli påvirket (disse tilkoblingene vil også bli tatt

Klikk på knappen Bekrefte

I-delen händelsehistorik Gjør at du kan lære mer om hvilken informasjon som lagres ved sletting, i tillegg til muligheten til å gjenopprette slettede noder i gjeldende versjon.

Rapportering av måttdata og måling kommentarer

Det finnes tre metoder for rapportering av tiltak, Rapportering i kategorien i Rapport i rapportvindu Og Rapportering direkte i visningen.