Måttnoder

Tips för måttnoder

Nedan ges tips på hur du på bästa vis sätter upp ett mått för enklare användning samt hur du undviker de vanligaste problemen.

Navigering på sidan:

 1. Val av måttmall
 2. Kombinera ej beräkningsformel & konsolideringsformel
 3. Datakolumn med årsmål
 4. Byte av periodicitet på måttnod
 5. Val av kolumntyp för datakolumn vid koppling mot ansvarsroll

1. Lämplig måttmall för era mått

Ett mått bygger alltid på en måttmall. Måttmallar kan ni läsa mer om här, men i praktiken kommer ditt mått som du sätter upp vara förinställt enligt måttmallen som används. När du använder "Lägg till"-knappen i en vy kommer du mötas av ändrafönstret direkt i det fallet där funktionen "Välj in" inte är påslaget för styrmodellskolumnen i vyn.

OBS! Läs mer om vad "Välj in" innebär här.

Finns det fler än en måttmall invald till kolumnen kommer du göra val av måttmall i steg 2 enligt nedan bild. Om det endast finns en måttmall invald väljs denna automatiskt bakomliggande i systemet och steget "Måttmall" visas ej. 

Fundera över hur ni kommer arbeta med måtten i styrmodellskolumnen och sätt upp måttmallen utefter det. I administrationen får du en överblick över måttmallarna och huruvida de är invalda till styrmodellskolumnerna.

  2. Kombinera ej beräkningsformel & konsolideringsformel

  Om en datakolumn använder en beräkningsformel ska aldrig en konsolideringsformel anges för samma datakolumn, då riskerar beräkningsformlen att sluta fungera. Vanligt är att beräkningsformel räknar ihop Utfall med Mål mot en egen kolumn för att få fram en Måluppfyllnad. Om Måluppfyllnadskolumnen använder både beräkningsformel och konsolideringsformel som båda räknar ihop data enligt olika logik kommer beräkningen aldrig genomföras korrekt.

  För att se om du använder både beräkningsformel och konsolideringsformel på samma datakolumn kollar du på nedan två ställen. Måttet Sjukfrånvaro (%) är korrekt uppsatt. 

  3. Datakolumn som ett årsmål

  Om du har en datakolumn där ett värde endast kommer rapporteras in en gång per år, se till att ställa in denna kolumnen av typen Årsmål. Med denna inställning kommer andra perioder inom måttets periodicitet att gråmarkeras och endast sista perioden kommer gå att sätta ett värde för. Du ställer in årsmål enligt nedan:

  För ett mått med periodicitet Kvartal kan endast värde nu anges för Kvartal 4. Hade måttet haft periodicitet Månad skulle värde endast anges i December. 

  4. Byte av periodicitet på måttnod

  Det finns fall där byte av periodicitet på styrmodellskolumn eller nod behöver göras. När byte av periodicitet görs (exempelvis från År till Månad) kan det uppfattas som att inrapporterad data eller kommentarer försvinner. Data eller kommentarer som du upplever försvinner döljs endast och ligger kvar i noden, inget raderas. Läs mer om byte av periodicitet i artikeln här.

  5. Val av kolumntyp för datakolumn vid koppling mot ansvarsroll

  Mått som ska följas upp använder en ansvarsroll där ansvarig person anges. Då uppföljningsansvaret i ansvarsrollen är kopplat mot kolumntyp i måttets datakolumner är det viktigt att du anger rätt kolumntyper för datakolumnerna. 

  OBS! Kolumntyp Standard genererar inget uppföljningsansvar för användare (Kort på att-göra listan eller e-postpåminnelser).

  Ta del av hur ansvarsroller fungerar här.