Beräkningar och konsolideringar i mått
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Beräkningar och konsolideringar i mått

Beräkningsformler för mått/indikatorer

Välj en måttkolumn där resultatet av beräkningen hamnar. Välj sedan beräkningsformel och vilka kolumner som beräkningen skall utföras på.

Beskrivning

Generellt sett så utför du en beräkning på två kolumner där resultatet hamnar i en tredje kolumn (med vissa undantag).

1) Du börjar med att välja kolumnen där resultatet av beräkningen skall hamna - om den inte finns ännu, så skapa en ny kolumn. 

2) Sedan väljer du vilken beräkning du vill utföra och vilka kolumner som skall användas för beräkningen. Se en separat förklaring för varje beräkningsformel nedan.

Notera att du inte kan ha beräkningar via konsolideringsformler samtidigt som du använder en beräkningsformel för en kolumn (med några få undantag). 

Varning: Om du tillämpar en beräkningsformel på en kolumn som redan innehåller data kommer denna data förloras.

Ingen formel

Ingen formel är det förinställda valet - ingen beräkning sker.

Formel: *(-1)

Multiplicerar vald Utfallskolumn med minus ett - värdet negeras alltså. 

Används när du vill visa positiva värden fast din datakälla har negativa värden eller tvärtom, t.ex. för kostnadsposter.

Beräkning: Utfallskolumn * (-1)

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Resultat: 50*(-1) = -50

Formel: *(-1)-

Multiplicerar vald Utfallskolumn med minus ett och subtraherar resultatet med vald Målkolumn. 

Beräkning: (Utfallskolumn * (-1)) - Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 100, Resultat: 50*(-1) - 100 = -150

Formel: %, % (division med 0 ger 0) och % (division med 0 ger 100) 

Beräknar procentandel. Utfallskolumn fungerar som täljare och Målkolumn som nämnare. Vill du att "%" skall skrivas ut i kolumnen väljer du detta som Postfix under inmatning.

Vid eventuell division med 0 skrivs inget värde ut för %. Vill du att 0 eller 100 ska bli resultatet i stället ut väljer du "% (division med 0 ger 0)" eller "% (division med 0 ger 100)" istället.

Beräkning: (100 * Utfallskolumn) / Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 100, Resultat: 100*50 / 100 = 50 (%)

Formel: (/100) *

Delar Utfallskolumnen med hundra och multiplicerar med Målkolumnen. Användbart om Utfallskolumnen är i procent.

Beräkning: (Utfallskolumn / 100) * Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 50, Resultat: 50 * 50 / 100 = 25 

Formel: * 

Multiplicerar Utfallskolumnen med  Målkolumnen.

Beräkning: Utfallskolumn * Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 50, Resultat: 50 * 50 = 2500

Formel: * Konstant (Skriv i Minvärde)

Multiplicerar det konstanta värdet i Minvärde-fältet med utfallskolumnen.

Beräkning:  multiplikation med värdet ifyllt i Minvärde

Exempel, se bilder nedan:

Formel: * Multiplikation intervall

Multiplicerar samtliga kolumner mellan Utfallskolumnen och Målkolumnen, inklusive dessa.

Beräkning: Utfallskolumn * [mellanliggande kolumner] * Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 2,  Mellanliggande_kolumn_1: 3, Mellanliggande_kolumn_2: 4, Målkolumn: 5, Resultat: 2 * 3 * 4 * 5 = 120

Formel: / (division med 0 ger 0) och / (division med 0 ger 100)

Dividerar Utfallskolumnen med  Målkolumnen.

Välj om du vill att division med 0 ska ge resultatet 0 eller 100.

Beräkning: Utfallskolumn / Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 100, Resultat: 50 / 100 = 0,5

Formel: / 1000

Dividerar Utfallskolumnen med tusen. 

Beräkning: Utfallskolumn / 1 000

Exempel: Utfallskolumn: 50 000,  Resultat:  50 000/ 1 000 = 50

Formel:/ 1M

Dividerar Utfallskolumnen med en miljon.

Beräkning: Utfallskolumn / 1 000 000

Exempel: Utfallskolumn: 5 000 000,  Resultat: 5 000 000 / 1 000 000 = 5

100 - %

Beräknar en avvikelse i procent. Utfallskolumn fungerar som täljare och Målkolumn som nämnare. Vill du att "%" skall skrivas ut i kolumnen väljer du detta som Postfix under inmatning.

Beräkning: 100 - ((100 * Utfallskolumn) / Målkolumn)

Exempel: Utfallskolumn: 25,  Målkolumn: 100, Resultat: 100 - ((100 * 25) / 100) = 75 (%)

Absolut måluppfyllnad %

Används ifall du bara vill att 100% visas ifall målet är exakt uppfyllt, både uppåt och nedåt.

Ett exempel kan vara jämställdhetsmått, där man kanske siktar på att en viss procent av personalen skall ha en viss egenskap, t.ex. 50% av de anställda skall vara män - då vill man att måluppfyllelsen skall vara 100% då hälften av de anställda är män, men måluppfyllelsen skall sjunka både för över- och underliggande värden.

Värdet är alltid mellan 0 och 100 (%).

Om du vet att utfallet ibland når över målet används Negativ måluppfyllnad, eller under målet används Måluppfyllnad.

Beräkning: Se Måluppfyllnad i fallet Utfall < Mål, och och Negativ måluppfyllnad i fallet Utfall > Mål.

Exempel: Se Måluppfyllnad i fallet Utfall < Mål, och och Negativ måluppfyllnad i fallet Utfall > Mål.

Absolutbelopp

Ger absolutbeloppet av Utfallskolumnen. Absolutbelopp är alltid det positiva värdet av talet som beräkningen gäller.

Används till exempel när man vill visa en positiv procensats istället för en negativ, exempelvis visa 25%  istället för -25%.

Beräkning: Abs(Utfallskolumn)

Exempel 1: Utfallskolumn: 25,  Resultat: Abs(25) = 25

Exempel 2: Utfallskolumn: -25,  Resultat: Abs(-25) = 25

Ackumulerad

Ackumulerar värden, det vill säga summerar alla värden som rapporteras i en kolumn. Denna beräkning finns i en rad varianter som beskrivs nedan.

Beräkning: Summa(Första värdet : Värdet för kolumndatum)

Exempel (se bild): Utfallskolumn: 10 (Nov 2020), 10 (Dec 2020), 11 (Jan 2021), 12 (Feb 2021). Resultat: 10 = 10 (Nov 2020), 10 + 10 = 20 (Dec 2020), 10 + 10 + 11 = 31 (Jan 2021), 10 + 10 + 11 + 12 = 43 (Feb 2021).

Ackumulerad per period

Gäller följande formler: 

Beräknar ett ackumulerat värde inom angiven period. Om måttet exempelvis har månadsperiodicitet kan formeln användas för att vid varje månad visa ett ackumulerat värde för det som rapporterats in under den tidsperioden.

Beräkning: Summa(Första värdet i vald period : Värdet för kolumndatum)

Exempel, för Ackumulerad per år (se bild): Utfallskolumn: 10 (Nov 2020), 10 (Dec 2020), 11 (Jan 2021), 12 (Feb 2021). Resultat: 10 = 10 (Nov 2020), 10 + 10 = 20 (Dec 2020), 11 = 11 (Jan 2021), 11 + 12 = 23 (Feb 2021).

Ackumulerad per år, hela året

Beräknar det ackumulerade värdet fram till årets sista period. Den vanliga formeln för ackumulerade värden beräknar det ackumulerade värdet fram till den period som rapporterats. Exempel, se bild:

Ackumulerat medelvärde per år

Beräknar medelvärdet för alla de värden som rapporterats under året.

Beräkning: Medelvärde av alla värden som rapporterat under året.

Exempel, se bild

Ackumulerat värde per år med start i september

Som Ackumulerat värde per år, men med start i september - för brutet räkenskapsår.

Ackumulerat Årsmål

Visar värdet från första perioden på året i Utfallskolumnen för resterande perioder för året.

Beräkning: Utfallskolumn

Exempel, se bild

Avvikelse %

Räknar ut hur mycket värdet i Utfallskolumnen avviker från värdet i Målkolumnen. Vill du att "%" skall skrivas ut i kolumnen väljer du detta som Postfix under inmatning.

Beräkning: ((Utfallskolumn *100) / Målkolumn) - 100

Exempel 1: Utfallskolumn: 12,  Målkolumn: 15, Resultat: ((12 * 100) / 15) - 100 = -20 (%)

Exempel 2: Utfallskolumn: 18,  Målkolumn: 15, Resultat: ((18 * 100) / 15) - 100 = 20 (%)

Differens och Differens tillgängliga värden

Subtraherar värdet i Målkolumnen från värdet i Utfallskolumnen.

Välj mellan Differens och Differens tillgängliga värden. Väljer du Differens tillgängliga värden används värdet 0 om värde saknas i Utfalls- eller Målkolumnen.

Beräkning: Utfallskolumn - Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 18,  Målkolumn: 15, Resultat: 18 - 15 = 3

Föregående värde

Visar värdet som rapporterades in i föregående period i Utfallskolumnen.

Beräkning: Föregående period 

Exempel: Se bild

Föregående år

Visar värdet som rapporterades in i samma period föregående år.

Beräkning: Samma period föregående år

Exempel: Utfallskolumn: 18 (Feb 2020), Resultat: 18 (Feb 2021)

Genomsnitt intervall (Medelvärde från flera måttkolumner)

Beräknar genomsnittet av samtliga kolumner mellan Utfallskolumnen och Målkolumnen, inklusive dessa. Med andra ord så kan denna formel beräkna medelvärdet på flera kolumner. 

Beräkning: Summa(Utfallskolumn : Målkolumn) / Antal kolumner i intervallet

Exempel: Utfallskolumn: 20,  Mellanliggande_kolumn_1: 30, Mellanliggande_kolumn_2: 40, Målkolumn: 50, Resultat: (20 + 30 + 40 + 50)/4 = 35

Högsta värdet intervall

Visar det högsta värdet av samtliga kolumner mellan Utfallskolumnen och Målkolumnen, inklusive dessa.

Beräkning: Max(Utfallskolumn : Målkolumn) 

Exempel: Utfallskolumn: 20,  Mellanliggande_kolumn_1: 30, Mellanliggande_kolumn_2: 40, Målkolumn: 50, Resultat: 50

Identitet

Kopierar ett värde från en annan kolumn.

Beräkning:  =Utfallskolumn

Exempel: Utfallskolumn: 20, Resultat: 20

Konsolidera med eget värde

Med denna beräkningsformel, som du använder tillsammans med en konsolideringsformel i samma kolumn tillåts samtliga enheter rapportera utfall samtidigt som du kan konsolidera utfallet uppåt till de olika nivåerna. 

Se denna artikel för en mer utförlig beskrivning och exempel på användningsområden: Konsolidera med eget värde

Beräkning:  Konsolideringsberäkning från underliggande nivåer som har rapporterat i vald Utfallskolumn - summa (som i exemplet nedan) eller medelvärde.

Exempel

Konstant 

Visar det konstanta värdet i Minvärde-fältet för samtliga perioder, oberoende av Utfallskolumn. Observera att du ändå måste välja en Utfallskolumn, av tekniska skäl. Den kolumn du väljer påverkas inte och påverkar inte heller det konstanta värdet.

Beräkning:  =Minvärde

Exempel, se bilder nedan:

Lägsta värdet intervall

Visar det lägsta värdet av samtliga kolumner mellan Utfallskolumnen och Målkolumnen, inklusive dessa.

Beräkning: Min(Utfallskolumn : Målkolumn) 

Exempel: Utfallskolumn: 20,  Mellanliggande_kolumn_1: 30, Mellanliggande_kolumn_2: 40, Målkolumn: 50, Resultat: 20

Måluppfyllnad %

Beräknar måluppfyllnad, det vill säga hur många procent värdet i Utfallskolumnen är av värdet i Målkolumnen. Vill du att "%" skall skrivas ut i kolumnen väljer du detta som Postfix under inmatning.

Beräkning: (100 * Utfallskolumn) / Målkolumn

Exempel 1: Utfallskolumn: 12,  Målkolumn: 15, Resultat: (12 * 100) / 15= 80 (%)

Exempel 2: Utfallskolumn: 18,  Målkolumn: 15, Resultat: (18 * 100) / 15  = 120 (%)

Måluppfyllnad % (Prognos/Utfall, Mål)

Beräknar måluppfyllnad enligt ovan "Måluppfyllnad %", men baserat på en prognos hela året förutom för sista perioden, då den istället beräknas från kolumnen som heter "Periodens utfall" i måttet (om en sådan finns).

OBS! Ser du inte denna formel i listan behöver den aktiveras av er konsult eller av supporten.

Beräkning: (100 * Utfallskolumn eller kolumnen som har namnet "Periodens utfall" beroende på period) / Målkolumn

Exempel: se "Måluppfyllnad %"

Negativ måluppfyllnad %

Beräknar måluppfyllnad för mått där ett lägre värde är mer önskvärt än ett högre, exempelvis "Sjukfrånvaro", där man sätter ett mål på (max) 15 sjukskrivningsdagar per år. 

Måluppfyllelsen lägre än 100% om utfallet skjuter över målet, 100% om det blir samma som målet och högre än 100% om utfallet blir lägre än målvärdet.

Tänk på att fortfarande använda "Ju högre desto bättre" under färginställningen, då ju formeln "vänder" på måluppfyllnaden.

För övrigt, se "Måluppfyllnad %"

Beräkning: (1- (Utfallskolumn – Målkolumn) / Målkolumn) * 100

Exempel 1: Utfallskolumn: 12,  Målkolumn: 15, Resultat: (1- (12-15) / 15) * 100= 120 (%)

Exempel 2: Utfallskolumn: 18,  Målkolumn: 15, Resultat: (1- (18-15) / 15) * 100  = 80 (%)

Negativ måluppfyllnad % (Prognos/Utfall, Mål)

Beräknar enligt "Måluppfyllnad % (Prognos/Utfall, Mål)" fast med negativ måluppfyllnad som ovan.

OBS! Ser du inte denna beräkning i listan behöver den aktiveras av er konsult eller av supporten, klicka på det gröna frågetecknet längst upp till höger och sedan kontakter.

Beräkning:  (1- ((Utfallskolumn eller kolumnen som har namnet "Periodens utfall" beroende på period) - Målkolumn) / Målkolumn) * 100

Exempel: se "Negativ måluppfyllnad %"

Nästa år

Visar värdet för som rapporteras i samma period ett år fram i tiden.

Beräkning: Samma period nästa år

Exempel: Utfallskolumn: 18 (Feb 2022), Resultat: 18 (Feb 2021)

Period och Period År

Beräknar periodens utfall från ett ackumulerat värde, exempelvis värdet från mars minus värdet från februari.

Om ackumuleringen nollställs varje år, så väljer du istället Period År.

Beräkning: Utfallskolumn (Period) - Utfallskolumn (Period -1)

Exempel, Period:

Exempel, Period År: 

Poängfärg

Låter måttets färg generera ett värde - en poäng. Vilken poäng som respektive färg ska generera definieras i systeminställningarna.

Välj den Utfallskolumn som måttets färg baseras på i färginställningarna.

Beräkning: Färgvärde

Exempel:

Rullande 12

Beräknar det ackumulerade värdet 12 månader tillbaks i tiden, oavsett vald periodicitet - det fungerar alltså även för t.ex. periodicitet Tertial, även om dessa inte har 12 värden per år.

Beräkning: Summa(Utfallskolumn kolumndatum : Utfallskolumn kolumndatum – 1 år)

Rullande 12 medelvärde

Beräknar medelvärdet för 12 månader tillbaks i tiden, oavsett vald periodicitet - det fungerar alltså även för t.ex. periodicitet Tertial, även om dessa inte har 12 värden per år.

Beräkning: Medel(Utfallskolumn Kolumndatum – 1 år: Utfallskolumn Kolumndatum)

Sista inmatade värdet under året

Visar det värde som är sist inskrivet under året för resten av årets perioder. 

Beräkning: =Utfallskolumn

Exempel

Sista perioden förra året

Visar det sista värdet som rapporterades föregående år.

Beräkning: =Utfallskolumn, sista period för året

Exempel: Utfallskolumn: 14 (Dec 2020),  Resultat: 14  (samtliga perioder under 2021)

Summa

Summerar värdena från Utfallskolumn och Målkolumn. Summerar endast om det finns värden i bägge kolumner. 

Beräkning: Utfallskolumn + Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: 50, Resultat: 50 + 50 = 100

Summa intervall

Beräknar summan av samtliga kolumner mellan Utfallskolumnen och Målkolumnen, inklusive dessa.

Beräkning: Summa(Utfallskolumn : Målkolumn) 

Exempel: Utfallskolumn: 20,  Mellanliggande_kolumn_1: 30, Mellanliggande_kolumn_2: 40, Målkolumn: 50, Resultat: 20 + 30 + 40 + 50 = 140

Summa tillgängliga värden

Summerar värdena från Utfallskolumn och Målkolumn. Summerar om det finns värden i åtminstone ena kolumnen. 

  • Utfallskolumn - Här väljer du den ena kolumnen vars värden du vill summera.
  • Målkolumn - Här väljer du den andra kolumnen vars värden du vill summera.

Beräkning: Utfallskolumn + Målkolumn

Exempel: Utfallskolumn: 50,  Målkolumn: tomt, Resultat: 50


Årets första värde
Visar det första värdet som rapporterats under året.

Beräkning: Utfallskolumn första värdet för året