Måttnoder

Konsolidera med eget värde

Använd denna metod för att både rapportera siffervärden på enheter på alla nivåer och summera på överliggande nivåer (konsolidering)

Allmänt

Normalt sätt när siffervärden summeras i Stratsys så kan endast enheterna längst ut i trädet (de underliggande enheterna) rapportera och övriga enheter i trädet visar summan eller medelvärde från underliggande enheter. 

Med beräkningsformeln "konsolidera med eget värde" kan samtliga enheter rapportera utfall och en extra kolumn kan summera/beräkna medelvärde för dessa värden på alla nivåer.

En liknande funktion finns också när svarsalternativ används istället för siffervärden - se denna artikel för mer information om detta: Konsolidering för svarsalternativ

Ändra inte från vanlig konsolidering till denna konsolidering på befintliga mått utan att först konsultera Stratsys - det är stor risk för att befintliga datavärden blir felaktiga.

Tillämpning

Ett exempel kan vara när man vill rapportera in antal anställda på sina enheter - anställda finns ju på alla enheter, inte bara på de enheter som är längst ut i trädet. 

Du kan alltså använda denna metod när alla enheter skall rapportera något slags siffervärde och du vill summera eller beräkna ett medelvärde för denna data.

Ställ in formeln

Du behöver två måttkolumner i ditt mått för denna beräkning (till skillnad från vanlig konsolidering där det ju räcker med en kolumn) - detta för att vi både skall kunna rapportera och beräkna.

Den första kolumnen är för inrapportering av data - det är i denna enheterna rapporterar sina siffervärden. Du skall inte ha någon beräkningsformel eller konsolideringsformel i denna kolumn. Den kan ha vilket namn som helst. Exempel: 

Den andra kolumnen är en beräknings- och konsolideringskolumn - det är i denna både  beräkningen och konsolideringen sker.

Här sätter du beräkningsformeln "Konsolidera med eget värde" och anger din Utfallskolumn ovan: 

Spara måttet:

Byt nu flik till "Enheter" för att ställa in konsolideringsformeln - du kan använda alla formler förutom Gemensamt värde (som ju inte beräknar, utan skickar ett värde nedåt i organisationen). 

Sätt din önskade formel på din beräknings- och konsolideringskolumn.

Din utfallskolumn skall alltså inte ha en konsolideringsformel, utan konsolideringen sker i din beräkningskolumn - detta är ett undantag, då man i vanliga fall inte har beräkning och konsolidering på samma kolumn: 

Exempel med konsolidering Summa

Nedan ses ett exempel med konsolideringsformeln "summa". Summeringen sker på alla nivåer, inklusive rapporterat värde på egen nivå. Summan för Nivå 3 (röd pil) blir alltså 9: 1+6=7 från enheterna på Nivå 4 plus värdet 2 från egna nivån. Summan för samtliga enheter på översta nivån blir 29, inklusive de 5 anställda som är rapporterat på denna nivå (blå pil).