Beräkningar och konsolideringar i mått
  1. Manual
  2. Inställningar för noder
  3. Beräkningar och konsolideringar i mått

Konsolidera med eget värde

Använd denna metod för att både rapportera siffervärden på enheter på alla nivåer och summera på överliggande nivåer (konsolidering)

Allmänt

Normalt sätt när siffervärden summeras i Stratsys så kan endast enheterna längst ut i trädet (de underliggande enheterna) rapportera och övriga enheter i trädet visar summan eller medelvärde från underliggande enheter. 

Med beräkningsformeln "konsolidera med eget värde" kan samtliga enheter rapportera utfall och en extra kolumn kan summera/beräkna medelvärde för dessa värden på alla nivåer.

En liknande funktion finns också när svarsalternativ används istället för siffervärden - se denna artikel för mer information om detta: Konsolidering för svarsalternativ

Ändra inte från vanlig konsolidering till denna konsolidering på befintliga mått utan att först konsultera Stratsys - det är stor risk för att befintliga datavärden blir felaktiga.

Tillämpning

Ett exempel kan vara när man vill rapportera in antal anställda på sina enheter - anställda finns ju på alla enheter, inte bara på de enheter som är längst ut i trädet. 

Du kan alltså använda denna metod när alla enheter skall rapportera något slags siffervärde och du vill summera eller beräkna ett medelvärde eller hitta ett max-värde för denna data.

Ställ in formeln

Du behöver två måttkolumner i ditt mått för denna beräkning (till skillnad från vanlig konsolidering där det ju räcker med en kolumn) - detta för att vi både skall kunna rapportera och beräkna.

Den första kolumnen är för inrapportering av data - det är i denna enheterna rapporterar sina siffervärden. Du skall inte ha någon beräkningsformel eller konsolideringsformel i denna kolumn. Den kan ha vilket namn som helst. Exempel: 

Den andra kolumnen är en beräknings- och konsolideringskolumn - det är i denna både  beräkningen och konsolideringen sker.

Här sätter du beräkningsformeln "Konsolidera med eget värde" och anger din Utfallskolumn ovan: 

Spara måttet:

Byt nu flik till "Enheter" för att ställa in konsolideringsformeln - du kan använda alla formler förutom Gemensamt värde (som ju inte beräknar, utan skickar ett värde nedåt i organisationen). 

Sätt din önskade formel på din beräknings- och konsolideringskolumn.

Din utfallskolumn skall alltså inte ha en konsolideringsformel, utan konsolideringen sker i din beräkningskolumn - detta är ett undantag, då man i vanliga fall inte har beräkning och konsolidering på samma kolumn: 

Exempel med konsolidering Summa

Nedan ses ett exempel med konsolideringsformeln "summa". Summeringen sker på alla nivåer, inklusive rapporterat värde på egen nivå. Summan för Nivå 3 (röd pil) blir alltså 9: 1+6=7 från enheterna på Nivå 4 plus värdet 2 från egna nivån. Summan för samtliga enheter på översta nivån blir 29, inklusive de 5 anställda som är rapporterat på denna nivå (blå pil).

Exempel med Summa, Genomsnitt och Max-värde: 

Nedan ses ett exempel med Summa, Genomsnitt och Maxvärde för samma utfall: