1. Håndbok
 2. Innstillinger for noder
 3. Beregninger og konsolideringer i tiltak

Beregningene

Hvis du allerede vet hva du leter etter, kan du bruke nettleserens innebygde søkefunksjonen som du kan få tilgang til via Ctrl + F, skriv deretter inn formelen i søkefeltet.


Ingen formel
Når det ikke brukes noen formel, rapporteres verdiene i kolonnen manuelt.


%

Brukes til å beregne en prosentandel av noe. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg telleren dvs. Nummer opp ved divisjon.
 • Målkolumn -Her velger du nevneren, dvs. Nummer ned i divisjonen.

kolonner = (100 * Utfallskolumn)/Målkolumn

På deling med 0, er ingen verdi skrevet. Hvis du vil skrive ut 0 eller 100, velger du % (divisjon med 0 gir 0) Eller % (divisjon med 0 gir 100).


(/100 *)
Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn -Her velger du nummeret som skal deles med 100.
 • Målkolumn -velger tallet som skal multipliseres.

Kolonner = (Utfallskolumn/100) ' Målkolumn


*
Brukes til å multiplisere verdier fra to kolonner, dvs. Å få et produkt fra to faktorer. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen som den første faktoren skal hentes fra.
 • Målkolumn -velger kolonnen for å hente den andre faktoren fra.

kolonner = Utfallskolumn * Målkolumn


/(deling med 0 gir 0) Og /(deling av 0 gir 100)
Brukes til å dele verdier fra to kolonner og dermed få en kvote. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen som inneholder verdiene du vil dele.
 • Målkolumn -Her velger du kolonnen med verdiene du vil dele med.

columns = Utfallskolumn/Målkolumn

Velg om du vil at delingen med 0 skal gi resultatet 0 eller 100.


/1000
Brukes til å dele en verdi med 1000. Når du velger formelen, vises en ny dråpe:

 • Utfallskolumn -Her velger du kolonnen med verdiene du vil dele med 1000.

kolonner = Utfallskolumn/1000


/1m
Brukes til å dele en verdi med 1 000 000. Når du velger formelen, vises en ny dråpe:

 • Utfallskolumn -velger kolonnen som inneholder verdiene du vil dele med 1m.

kolonner = Utfallskolumn/1 000 000


100-%
Brukes til å beregne en prosentvis varians. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg telleren dvs. Nummer opp ved divisjon.
 • Målkolumn -Her velger du nevneren, dvs. Nummer ned i divisjonen.

kolonner = 100-((100 * Utfallskolumn)/Målkolumn)


Absolutt Måluppfyllnad%
Brukes hvis du bare vil at 100% vises hvis målet er fullstendig oppfylt, både opp og ned. Likestilling. Verdien kan aldri overskride 100%. Hvis resultatet av målet er Negative Måluppfyllnad og delmål brukes Måluppfyllnad.

 • Utfallskolumn – Velg fra hvilken kolonne i mål resultatverdien som brukes til å beregne absolutt mål oppfyllelse, skal hentes.
 • Målkolumn -Velg fra hvilken kolonne i mål målverdien som brukes til å beregne absolutt mål oppfyllelse skal hentes.

Column = se måloppnåelse og negative måloppnåelse.


Absolutbelopp
Brukes til å hente en verdi fra en annen kolonne. Forskjellen på formelen Identitet Er det absolutt verdi ikke tar hensyn til om verdiene er negative, dvs. Det er ikke skrevet noe minustegn foran verdiene som hentes. Hensikten med dette er at hvis du ønsker å gjøre en beregning der, for eksempel, vil du få en kvote og i stedet for det står at kvoten er-25%, kan du MHA Absolutbeloppsformeln få det til kvoten er 25% (positiv verdi). Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – velger kolonnen du vil hente verdier fra.

Kolonne = ABS (utfallende kolonne)


Ackumulerad
Brukes til å akkumulere verdier dvs. Kontinuerlig legge til alle verdier som er rapportert i en kolonne. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen som inneholder verdiene du vil akkumulere.

(for å akkumulere bare verdier i løpet av året, er formelen akkumulert per år.)
kolonne = sum (utfallende kolonne første innskrevet: Bleed kolonne Kol onne dato)


Akkumulert per halvår/kvartal/periode/regnskapsår/trimester/trimester variant/år
Brukes til å beregne en akkumulert verdi innen tidsperioden. Hvis for eksempel målet har månadsperiodicitet, kan formelen brukes til å vise hver måned en akkumulert verdi for det som ble rapportert i denne tidsperioden. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg fra hvilken kolonne verdiene i tidsperioden akkumuleres.

Kolumn = beløp (Utfallskolumn x-01-01: x-Kolumndatum)


Akkumulert per år, hele året
Formelen beregner alltid den akkumulerte verdien frem til den siste perioden i året. Den vanlige formelen for akkumulerte verdier beregner den akkumulerte verdien frem til den rapporterte perioden.


Akkumulert gjennomsnitt per år
Brukes til å beregne middelverdien for alle verdiene som rapporteres i løpet av året. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen du vil beregne akkumulert gjennomsnitt fra.

Column = gjennomsnitt (utfallende kolonne Kol onne dato: Bleed kolonne år-01-01)


Avvik
Brukes til å beregne hvor mye verdier i en kolonne som avviker fra verdier i en annen kolonne. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen du vil se hvor mye den er forskjellig fra en annen kolonne.
 • Målkolumn -Her velger du kolonnen du vil se hvor mye en annen kolonne avviker fra.

Kolonner = ((Utfallskolumn * 100)/Målkolumn)-100


Forskjellen Og Differensial verdier tilgjengelig
Brukes til å trekke fra verdier fra to kolonner. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen du vil trekke fra verdier fra.
 • Målkolumn -velger kolonnen som inneholder verdiene du vil trekke fra.

kolonner = Utfallskolumn-Målkolumn

Velge mellom Forskjellen Og Differensial verdier tilgjengelig. Velg Differensial verdier tilgjengelig Bruker verdien 0 Hvis kolonnen utfallende eller mål ikke har noen verdi.


Forrige verdien
Brukes til å vise verdien som ble rapportert i forrige periode. Når du velger formelen, vises en ny dråpe:

 • Utfallskolumn -velger kolonnen i målet for å hente den forrige verdien fra.

Kolonne = utfallende kolonne (forrige periode)


Forrige år
Brukes til å vise verdien som ble rapportert i samme periode i fjor. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velger fra hvilken kolonne i mål fjorårets verdier skal hentes.

Column = utfallende kolonne (Column date-1 år)


Gjennomsnittlig intervall
Brukes til å beregne et gjennomsnitt av de rapporterte verdiene i et område med mål Kol onner.

 • Utfallskolumn– Angi den første kolonnen som inneholder verdien som skal brukes til å beregne gjennomsnittet
 • Målkolumn– Angi den siste kolonnen i området

kolonne = sum (utfallende kolonne: mål-kolonne)/Number for kolonner i området


Identitet
Brukes til å hente en verdi fra en annen kolonne. Verdien du henter, kopieres til kolonnen der du angir identitets formelen. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – velger kolonnen som inneholder verdiene du vil hente.

columns = Utfallskolumn


Måluppfyllnad%
Brukes til å vise målets prestasjon i kolonnen, dvs. Utfallet er i forhold til målet. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg fra hvilken kolonne i mål resultatverdien som brukes til å beregne mål oppfyllelse, skal hentes.
 • Målkolumn -Velg fra hvilken kolonne i mål målverdien som brukes til å beregne måloppnåelse, skal hentes.

kolonner = (100 * Utfallskolumn)/Målkolumn


Mål prestasjon% (prognose/resultat, mål)
Formelen brukes hvis Måluppfyllnaden skal baseres på kolonnen prognose gjennom året, unntatt i siste periode når den skal baseres på utfalls Kol onnen.

 • Utfallskolumn -velger hvilken kolonne Måluppfyllnaden skal baseres på under alle perioder unntatt den siste. "prognose fullt år". Hvis målet inneholder en kolonne med navnet "utfallet av perioden", vil den bli brukt for beregningen av mål fullføring i den siste perioden.
 • Målkolumn -Angir hvilken kolonne resultatet eller prognosen skal divideres med når Måluppfyllnaden beregnes.

kolonner = (100 * Utfallskolumn eller kolonnen "utfallet av perioden" avhengig av perioden)/Target kolonnen

Obs! Hvis du ikke ser denne beregningen i listen, må den aktiveres av din konsulent eller av støtte, klikker du på den grønne spørsmålstegn øverst til høyre og deretter kontakter.


Negative Måluppfyllnad%
Brukes hvis fargeinnstillingene for målet er satt til "jo mindre jo bedre". I slike tilfeller er det godt å være under målet verdi (f. eks Sykepermisjon) og dermed målet bør ha et måloppnåelse over 100% når utfallet er lavere enn målet. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Velg fra hvilken kolonne i mål resultatverdien som brukes til å beregne den negative mål fullføringen, skal hentes.
 • Målkolumn -Velg fra hvilken kolonne i mål målverdien som brukes til å beregne den negative mål oppfyllelse skal hentes.

kolonner = (1-(Utfallskolumn-Målkolumn)/Målkolumn) * 100


Negativ mål prestasjon% (prognose/resultat, mål)
Formelen brukes hvis den negative måluppfyllnaden skal baseres på kolonnen prognose gjennom året, unntatt ved siste periode, når den skal baseres på utfalls Kol onnen.

 • Utfallskolumn -velger hvilken kolonne Måluppfyllnaden skal baseres på under alle perioder unntatt den siste. "prognose fullt år". Hvis målet inneholder en kolonne med navnet "utfallet av perioden", vil den bli brukt for beregningen av mål fullføring i den siste perioden.
 • Målkolumn -Angir hvilken kolonne resultatet eller prognosen skal divideres med når Måluppfyllnaden beregnes.

kolonner = (1-(Utfallskolumn eller kolonnen "utfallet av perioden", avhengig av periode)-mål-kolonnen)/Target kolonne * 100

Obs! Hvis du ikke ser denne beregningen i listen, må den aktiveres av din konsulent eller av støtte, klikker du på den grønne spørsmålstegn øverst til høyre og deretter kontakter.


Neste år
Brukes til å vise verdier rapportert i samme periode ett år fremover. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – velger fra hvilken kolonne neste årsverdier skal hentes.

Column = (Kol onne søyle dato + 1 år)


Periode Og Periode i
Brukes til å få utfallet av perioden hvis du har en akkumulert utfall. Ex: mars-Feb = periode utfallet for mars forutsatt at du angir akkumulerte verdier manuelt i utfalls Kol onnen.

 • Utfallskolumn -Velg kolonnen du bruker til å angi akkumulerte verdier manuelt.

Kolonne = utfallende kolonne (punktum)-utfallende kolonne (periode-1)

Velg for å vise periodens resultat for måle perioden eller for et helt år med Periode Eller Periode i.


Poängfärg
Brukes til å la fargen på måleren generere en verdi (ett punkt). Punktene som hver farge vil generere kan defineres i systeminnstillingene, kontakt Stratsys for mer hjelp. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Det er viktig å velge kolonnen som fargen på målet er basert på. Hvis du vil finne ut hvilken kolonne fargen er basert på, kan du se på färginställningar På Måttfliken Innstillinger.

columns = Färgvärde


Rolling 12
Brukes til å beregne en akkumulert verdi for det siste året (uavhengig av valgt periodisk) per år. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen i målet for å hente verdiene fra.

Column = gjennomsnitt ((utfallende kolonne Kol onne dato: utfallende kolonne kolonne dato-1 år)


Rolling 12 gjennomsnittlig
Brukes til å beregne et gjennomsnitt av data ett år tilbake i tid. Hvis det ikke finnes data ett år tilbake i tid, beregnes gjennomsnittsverdien ut fra verdiene som er tilgjengelige. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg fra hvilken kolonne i mål det rullende 12 gjennomsnittet skal beregnes for.

Column = gjennomsnitt (utfallende kolonne Kol onne dato-1 år: Bleed kolonne Kol onne dato)


Sist registrerte verdi i løpet av året
Brukes når du vil at en Innskrevet verdi skal være gyldig for års perioden, eller til det angis en ny verdi. Formelen henter verdien fra en annen kolonne, (kolonne x), og viser denne verdien for gjeldende år. Verdien som samles inn, er den sist registrerte verdien i løpet av året, og er den samme eller tidligere enn perioden den er angitt for. For perioder der kolonne x ikke har noen verdi i løpet av året, angis verdien fra nærmeste forrige periode som har en verdi. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Sist registrerte verdi i løpet av året – Velg fra hvilken kolonne verdien skal hentes, kolonne X.

columns = Utfallskolumn


Siste periode i fjor
Brukes til å vise den siste verdien som ble rapportert i forrige år. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velg kolonnen i målet for å hente verdiene fra.

kolonner = Utfallskolumn Förraåret-12-31


Summa
Brukes til å summere verdier fra to kolonner. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn – Merk én kolonne som inneholder verdiene du vil summere.
 • Målkolumn -Her velger du den andre kolonnen som du vil summere verdier for.

kolonner = Utfallskolumn + Målkolumn


Totalt intervall
Oppsummerer alle verdier fra en kolonne til en annen kolonne. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn -Her velger du kolonnen som summeringen skal begynne med.
 • Målkolumn -velger hvilken kolonne som er den siste som skal være i totalsummen.

Kolumn = beløp (utfallskolumn: målkolumn)


Totalt tilgjengelige verdier
Skriver ut en verdi hvis det finnes en verdi i en av kolonnene. Når du velger formelen, vises to nye rullgardinslistor:

 • Utfallskolumn -merker én kolonne som inneholder verdiene du vil summere.
 • Målkolumn -Her velger du den andre kolonnen som du vil summere verdier for.

kolonner = Utfallskolumn + Målkolumn


Første verdien av året
Brukes til å vise den første verdien som ble rapportert i løpet av året. Når du velger formelen, vises rullegardinlisten:

 • Utfallskolumn – Velger fra hvilken kolonne den første verdien i året skal hentes.

kolonner = Utfallskolumn Kolumnår-01-01