Styrmodellsinställningar

Kopplingar

En koppling är ett samband mellan två noder och är till för att kunna visa information som hänger ihop på ett naturligt sätt.

Vad är en koppling?

Hur kan man koppla noder?

Kopplingsregler

Ändra en befintlig koppling

Lägg till kopplingar

Ta bort kopplingar

Ångra borttagen koppling

Planeringsversion och kopplingar

Visa kopplingar

Hemliga noder och kopplingar

Avancerade inställningar

Allmänt

Den information som finns i Stratsys sparas i noder. Noderna finns i tre varianter; textnoder, måttnoder och aktivitetsnoder, de skapas på en enhet och kan synliggöras eller kopieras ner till fler enheter i organisationen. 

Varje nod hör hemma i en Styrmodellskolumn i en av dina Styrmodeller. I varje Styrmodellskolumn finns endast en typ av noder; text- mått eller aktivitetsnoder.

Den information som finns i noderna hänger ihop med varandra genom kopplingar, och denna artikel beskriver hur dessa kopplingar fungerar. 

Vad är en koppling?

En koppling är ett samband mellan två noder och är till för att kunna visa information som hänger ihop på ett naturligt sätt.

Kopplingen kan sägas vara riktad åt vänster i systemet. I bilden nedan är Aktiviteterna kopplade mot ett Mål, och Målet är kopplat mot ett Läroplansområde. Läroplansområdet är kopplat mot ett Nämndmål, som i sin tur är kopplat mot visionsnoden, som är en utgångsnod som finns i alla styrmodeller: 

Hur noder visas i vyer och rapportdelar styrs via filter. Om en viss nod visas i filtret, som nämndmålet ovan, så visas också de områden, mål och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet. Om en viss nod inte visas, så visas inte de noder som finns kopplade till höger heller.

Hur kan man koppla noder?

Generellt kan man säga att du kan koppla en nod till andra noder som ligger till vänster i strukturen. För att du skall kunna koppla ihop två noder måste båda dessa också finnas eller vara synliggjorda på den enhetsnivå du vill koppla ihop dem på. Dessutom måste kopplingsreglerna tillåta att en koppling kan ske mellan de två styrmodellskolumner som noderna finns i - se mer om detta nedan. Du måste också ha behörighet att utföra kopplingen, då detta ändrar på nodens information.

Den första kopplingen sker automatiskt när du skapar en ny nod. I bilden nedan kommer indikatorn kopplas mot det mål som den röda tråden indikerar när du trycker på plus-tecknet för att skapa den: 

För att kunna skapa en nod måste den alltid gå att koppla till någon annan nod, på samma enhetsnivå, eller till visionsnoden.

Du kan koppla hur många noder som helst mot en annan nod, exempelvis ha flera indikatorer kopplade till ett mål.

Du kan också koppla en nod till flera andra noder, genom att senare lägga till nya kopplingar, till exempel koppla ett mål mot flera läroplansområden som är tillämpliga för målet. 

Det är också möjligt att koppla en nod till noder i andra styrmodeller, vilket ofta används för mått/nyckeltal som man vill använda i olika områden, till exempel både i verksamhetsplanen och i skolans systematiska kvalitetsarbete. I detta fall måste man också tillåta att noderna får väljas in i den andra styrmodellen i inställningarna.

Kopplingsregler

Hur du kan koppla ihop noder styrs av kopplingsregler inne i inställningarna i Styrmodellskolumnerna. Reglerna kan se olika ut i olika kolumner, och de är ofta olika på olika nivåer i organisationsträdet, vilket styrs via enhetsgrupper. Nedan visas ett exempel, där indikatorer kan kopplas mot olika noder beroende på var i enhetsträdet du befinner dig - gröna bockar möjliggör kopplingar:

I fallet ovan kan alltså indikatorer kopplas mot Mål, Läroplansområde och Nämndsmål om du står på Nämndnivå (t.ex. Grundskolenämnden), men bara mot Mål-noder om du arbetar från ett Verksamhetsområde eller en Enhet (t.ex. en skola). Om du arbetar på Arbetslagsnivå har du inte möjlighet att skapa indikatorer alls, då det inte finns någon möjlig koppling.

För att noden skall gå att koppla till en annan styrmodell krävs det att detta anges för styrmodellskolumnen:

Det krävs att den andra styrmodellen har en kolumn av samma nodtyp (text-, mått- eller aktivitetsnod) och att dessa har samma periodicitet för att kopplingen skall vara möjlig att slå på.

Ändra en befintlig koppling

I en Drag-and-drop-vy kan du ändra kopplingar genom att helt enkelt dra ock släppa noden på en annan nod, givet att du har behörighet att ändra noden. En grön kant på noden du vill flytta indikerar att den nya kopplingen är möjlig: 

Du kan också ändra kopplingarna via nodens ändra-fönster. Nedan ser vi ett Mål kopplat mot ett Läroplansområde: 

Du kan kan koppla om noden mot allt där det finns en radioknapp. I detta fall kan du ändra kopplingen till ett annat Läroplansområde, Kunskaper, eller flytta kopplingen direkt till ett Nämndmål.

Under kopplingar kan du också flytta kopplingen till en annan styrmodell och till en annan kolumn om kopplingsreglerna tillåter detta, samt byta sortering i rutan till vänster

När du ändrar en koppling kommer allt som är kopplat till noden till höger också följa med automatiskt, liksom kopplingar som finns på underliggande enheter.

Om du inte får upp ändra-läget för kopplingen, så kan det bero på att du befinner dig på en underliggande nod i då noden finns på flera nivåer i organisationen. Byt till översta enheten där noden finns och försök igen. I nedanstående bild är detta fallet: 

Lägg till kopplingar

Du kan lägga till en koppling via nodens ändra-fönster om du har behörighet. Om du inte ser "Lägg till" -knappen för kopplingar, så kan det bero på att du befinner dig på en underliggande nod om noden finns på flera nivåer i organisationen.

1) Tryck på Lägg till koppling

2) Välj din nya koppling (om du vill koppla till en annan styrmodell, välj först i rutan till vänster)

3) Välj om du vill inkludera allt som är kopplat mot noden. I detta fall kan du välja om aktiviteterna (4) skall få den nya kopplingen också. Lämnar du rutan tom så får bara målet den nya kopplingen. Underliggande kopplingar följer med nya kopplingar ifall det finns sådana - i detta fall finns det inga, då det är en textnod. 

När du har mer än en koppling till en nod så kan noden synas flera gånger i samma vy. I exemplet nedan har "Mått SYD A" två kopplingar, en mot "Digitalisering" och en mot "Process". Detta visas alltså inte med två streck från samma nod, utan som två rutor - det är dock samma nod som visas: 

Det visas på detta sätt för att tydliggöra kopplingarna till höger. I detta fall kommer aktiviteten "Aktivitet kopplad mot Digitalisering" tas bort om kopplingen för "Mått SYD A" mot "Digitalisering" tas bort, men inte om kopplingen mot "Process" tas bort.

Ta bort kopplingar

Du kan ta bort en koppling via nodens ändra-fönster om du har behörighet. Du kan inte ta bort den sista kopplingen då är det samma sak som att ta bort noden - noden måste ha en koppling för att kunna existera.

Om du inte når ändra-läget för kopplingen, så kan det bero på att du befinner dig på en underliggande nod om noden finns på flera nivåer i organisationen.

Om "Ta-bort"-knappen för kopplingen saknas, kan du istället välja att ta bort noden.

När du tar bort en av flera kopplingar, så är det bara den befintliga kopplingsgrenen som tas bort. Det kan dock innebära att andra noder som bara finns på denna kopplingsgren tas bort permanent.

Mått- och aktivitetsnoder kommer ha kvar en koppling till Bruttolistorna för dessa även när sista "vanliga" kopplingen tas bort. De kan då hittas i dessa listor och kopplas på nytt. 

Du får information om vad som händer innan du bekräftar borttagningen - granska denna innan du utför borttagningen så du inte får oväntade effekter: 

Ångra borttagen koppling

Du kan i de flesta fall ångra en borttagen koppling från Händelsehistoriken. Om du har svårt att hitta händelsen kan du som är fullständig administratör kontakta supporten för hjälp.

Planeringsversion och kopplingar

I planeringsversionen kan du markera en koppling för borttagning. Kopplingen tas då bort vid versionshanteringen. När du har markerat en koppling för borttagning går detta att ångra inifrån noden. 

Visa kopplingar

Det finns ett antal nodegenskaper som kan användas för att visa kopplingar i vyer och rapportdelar. Nedan visas ett exempel från en vy. 

1) Röda tråden visar hela kopplingskedjan när man håller muspekaren över ikonen

2) Du kan visa samt

Hemliga noder och kopplingar

Avsnittet gäller bara er som arbetar med hemliga noder i er verksamhet. 

När du skapar en ny nod som kopplas mot en hemlig nod, blir denna nod också hemlig som standard baserat på kopplingen - du kan dock välja huruvida den skall vara hemlig eller inte när du skapar den: 

 

Om du lägger till en koppling på en befintlig nod till en hemlig nod, så blir dock inte noden du kopplar automatiskt också hemlig. 

Avancerade inställningar

I administrationen för styrmodellskolumner finns följande inställning - "Tillåt att ändra kopplingar för mått/aktiviteter i konsolideringskedjor": 

När denna är på, så går det att ta bort och lägga till kopplingar på underliggande nivåer i en nerfördelad nod. Detta är normalt sett inte en inställning vi rekommenderar - kontakta din Stratsys-konsult innan du slår på denna inställning för att diskutera för- och nackdelar.