Vytyper

Exportvyer

Exportvyer stödjer behovet av att exportera ut information till andra system. Via exportvyinställningarna konfigureras vyerna för export.

Exportvyer

Exportvyinställningar

Lägg till en ny exportvy

Ändra eller ta bort en exportvy

Konfigurera en organisationsträdsexport 

Konfigurera en fil-export

Beskrivning

Med hjälp av exportvyer kan man exportera data från Stratsys för vidare import till andra system. För att definiera vilken information som ska exporteras bygger man först upp en exportvy, vilket är ett separat visningsläge i vyinställningarna. Informationen i exportvyn kan sedan exporteras till ett annat tabbseparerat system.

Export av organisationsträdet kan också sättas upp som en schemalagd export till FTP/SFTP eller Azure Blob Storage, eller exporteras direkt till en fil.

Är ni intresserade av att sätta upp exporter av data på detta vis till FTP eller Azure Blob Storage,  ber vi dig att kontakta din konsult för en beställning av detta.

Exportvyer

För att en vy ska kunna exporteras måste visningsläget "Export" väljas i vyinställningarna.

Om du vill basera exportvyn på en befintlig vy med lämplig information så tar du en kopia på den, och ändrar visningsläge till Export i kopian. Du kan också bygga upp en helt ny exportvy som passar dina syften. 

All text som visas i din vy kommer att exporteras. Ta bort de kolumner/nodegenskaper från vyn som du inte vill ha med i din export.

Exportvyinställningar

Om du vill schemalägga en export till en FTP-server eller till Azure Blob Storage för vidare automatisk hantering måste du ha en filexportkonfiguration som stöder detta. Se konfigurera en filexport.

Du kan också ställa in en export för manuell hantering utan schemaläggning. Denna kan du exportera direkt till en textfil eller till JSON-format när du önskar lokalt till din dator för vidare behandling.

1) Lägg till en ny vy för direktexport eller schemalagd export

2) Ändra inställningarna på befintlig exportvy

3) Klicka här för att direkt exportera filen lokalt till din dator i text-format 

4) Klicka här för att direkt exportera filen lokalt till din dator i JSON-format

5) Klicka här för att direkt exportera filen till vald filexport enligt inställningar

6) Ej schemalagd export - endast för direkt export

7) Schemalagd export till FTP eller Azure Blob Storage

8) Ta bort exportvyinställning 

Följande symboler kan också visas: 

1) Länken visas om Azure Blob Storage-export är vald. Klicka på ikonen för att se de url:er som din publika data hamnar på vid export - se även andra bilden.

2) Symbolen visar att exporten baseras planeringsversionen

Lägg till exportvy

Klicka på "Lägg till".

  • Välj vy - Här ställer du in vilken exportvy som skall exporteras. Är listan tom, behöver du först skapa en exportvy - se ovan.
  • Filexportinställningar - Här väljer du vilken typ av filexport som skall användas. Lämna tom ifall du bara vill använda alternativet "exportera direkt". 
   Inställningarna för filexporter utförs av Stratsys. Är listan tom och du vill ha en schemalagd export behöver du kontakta Stratsys för att konfigurera upp en filexport. 
  • Välj scheamaläggningsintervall - Här väljer du hur ofta exporten skall ske (varje dag, vecka eller månad). Exporten sker klockan 01:00 på natten.
  • Startdatum - Här sätter du startdatum för exporten
  • Kolumn att börja slå ihop - Det går att slå ihop kolumner vid export. Om kolumner innehåller tomma rader kan man slå ihop några kolumner för att komprimera  sin export. Observera att det inte syns i den vanliga vyn att kolumner blir ihopslagna - detta sker endast vid exporttillfället. Välj den kolumn du vill starta med, räknat från vänster. Första kolumnen har nummer "1".
  • Kolumn att sluta slå ihop - Här väljer du den kolumn du vill avsluta med, räknat från vänster. Exempel: Om du vill slå ihop kolumn 1,2 och 3 så skriver du in "3" i denna kolumn.
  • Ihopslaget kolumnnamn - Här sätter du rubrik för de ihopslagna kolumnerna.
  • Filnamn - Ange filnamnet på filen som skall exporteras. Undvik blanka tecken i namnet. Minustecken och underscore går bra för att skilja ord åt, exempelvis "rapporterade-timmar" eller "rapporterade_timmar". Ange ingen filändelse då detta läggs på automatiskt vid exporten. 
  • Avkoda html-taggar: För json-export, kryssa i ”Avkoda html-kodade tecken...” för att få korrekt hantering av t.ex. å, ä och ö. 
  • Exportera alla enheter: Exporterar alla enheter. Se varningen högst upp in vyn.
  • Exportfilen ska baseras på planeringsversionen: Exporterar information baserat på planeringsversionen
  • Välj enheter: Välj vilka enheter som skall ingå i exporten. Se varningen högst upp in vyn.

Ändra eller ta bort exportvy

 För att ändra inställningarna i en Exportvy klickar du på Skiftnyckeln för den Exportvy du vill ändra på. Därefter gör du de önskade förändring och klickar på Spara.
För att ta bort en Exportvy klickar du på papperskorgen för den Exportvy som du önskar ta bort.

Konfigurera en organisationsträdsexport 

Välj Exportvyinställningar och fliken Org.-Träd-exportinställningar.

Tryck på dokumentikonen (röd pil) för att få en direkt-export av organisationsträdet.

Filen kommer ut i följande tabb-separerade format:

Om du har konfigurerat en filexport enligt ovan kan du ställa in schemalagd export med hjälp av inställningarna: 

 • ScheduleIntervals: Ange hur ofta organisationsträdsexporten skall utföras, exempelvis varje månad
 • Filexportinställningar: Ange vilken konfigurerad filexport du vill använda för att exportera organisationsträdet.
 • Filnamn: Ange ett filnamn för exporten av organisationsträdet.
 • Startdatum: Ange vilket datum exporten ska starta.

Konfigurera en fil-export

Det finns två typer av filexporter - till FTP/SFTP och till Azure Blob Storage. För att kunna schemalägga en vyexport eller en organisationsträdsexport måste en filexport konfigureras. 

Kontakta Stratsys för att beställa en sådan export (inställningarna är endast tillgängliga för Stratsys).