Vyinställningar och nodegenskaper

Exportvyinställningar

Stratsys stödjer behovet av att exportera ut vyer till andra tabbseparerade system. Via exportvyinställningar ställer ni in vyer för export.

Snabblänkar

Org-Träd-exportinställningar och Filexportinställningar

Vy av en styrmodell

Lägg till en ny exportvy

Inställningar

Ändra eller ta bort en exportvy

 

Med exportvyinställningarna kan man på ett generellt sätt exportera data från Stratsys till andra system. För att definiera vad som ska exporteras bygger man upp en sk. exportvy. Informationen i vyn kan sedan exporteras till ett annat tabbseparerat system. Är ni intresserade av att sätta upp export av data enligt FTP alternativt Org.-Träd-Export ber vi dig att kontakta din konsult för att tillsammans skapa ett projekt kring detta.

Org-Träd-Exportinställningar 

 • ScheduleIntervals - ange hur ofta organisationsträdsexporten skall utföras.
 • Filexportinställningar - ange vilken typ av filexport du vill använda för att exportera organisationsträdet.
 • Filnamn - ange ett filnamn för exporten av organisationsträdet.
 • Startdatum - ange vilket datum exporten ska starta.
 • Dokumentikonen (rödmarkerad) - här kan ni plocka ut en icke schemalagd textfil av organisationsträdet som ser ut enligt följande:

Filexportinställningar

Här finns möjlighet att schemalägga export av data så att det skickas via FTP automatiskt.

 

Vy av styrmodell

För att en vy ska kunna exporteras måste nedan visningsläge väljas för den vy som ska exporteras.

 

 - för att ändra befintliga inställningar.

 - manuell filexport till en textfil.

- manuell filexport till json. Denna export genererar ingen publik data, utan kan användas för att testa json-exporten.

- skicka till vald filexport. 

- Visar vilka url:er som din publika data hamnar under vid filexport. Gäller endast Blob-export. URL:erna stödjer kopiering. Efter du har exporterat till Blob storage kan du testa exporten mha url:erna.

- Visar om exporten är baserad på planeringsversionen.

Lägga till ny exportvy

Om kolumner innehåller tomma rader kan man med fördel slå ihop några kolumner för att komprimera ihop sin exportvy. Observera att det inte syns i den vanliga vyn att kolumner blir ihopslaget. Detta syns endast i exportvyn!

Inställningar

  • Välj vy - Här ställer du in vilken exporteringsvy som skall exporteras
  • Filexportinställningar - Här väljer du vilken typ av filexport som skall användas. Inställningarna för filexporter görs under fliken filexportinställningar och utförs av Stratsys.

OBS! För json-export, kryssa i ”Avkoda html-kodade tecken...” för att få korrekt hantering av t.ex. å, ä och ö.

  • Välj scheamaläggningsintervall - Här väljer du hur ofta exporteringen skall ske (varje dag, vecka eller månad). Exporten sker klockan 01:00.
  • Startdatum - Här sätter du startdatum för exporten
  • Kolumn att börja slå ihop - Det går att slå ihop ett antal kolumner från vyn. Här väljer du den kolumn du vill starta med, räknat från vänster. 1:a kolumnen = 1
  • Kolumn att sluta slå ihop - Här väljer du den kolumn du vill avsluta med, räknat från vänster.
   Ex: Om du vill slå ihop kolumn 1,2 och 3 så skriver du in "3" i denna kolumn.
  • Ihopslaget kolumnnamn - Här sätter du det gemensamma namnet på de ihopslagna kolumnerna.
  • Filnamn - Sätter filnamnet på filen som skall exporteras. OBS! namnet bör inte innehålla några blanksteg för att undvika problem.

Ändra eller ta bort exportvy

 För att ändra inställningarna i en Exportvy klickar du på Skiftnyckeln för den Exportvy du vill ändra på. Därefter gör du de önskade förändring och klickar på Spara.
 För att ta bort en Exportvy klickar du på papperskorgen för den Exportvy som du önskar ta bort.