1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Skape / endre rapporter og rapportinnstillinger

Bygg enhetsmal (Endre enhetsmal)

Når en mal er aktivert, sendes den til neste fase av rapporteringsprosessen: enhets tilpassing etter mal. Enhetene som skal rapportere, har nå sin mal for å foreta justeringer i. navnet på disse malene er Enhetsanpassade rapportmallar. Rapporten kan ikke rapporteres før den er aktivert fra Enhetsanpassning Å Rapportering. Er Innstillinger For muligheten til å gå direkte til rapporten Struktur i felles mal Å Rapportering.

For å kunne endre i en Enhetsanpassad mal eller aktivere den til rapport, må du ha tillatelse Endre maler for enhets størrelse. Er Behörighetsgrupper Og Tillatelser.

Meldingshoder fra rapportmalen
Du kan ikke endre rekkefølgen på eller gi nytt navn til overskrifter fra rapportmalen når du er i endrings struktur i Enhetsmall, men hvis du har fått tillatelse til å skjule en tittel fra rapportmalen, vises alternativet Skjul tittel på [gjeldende stasjon] Når du klikker den. Du kan ikke velge å skjule bare én tabell eller bare ett tekstfelt i rapportmalen.

Enhetsanpassad instruksjon
I enhets tilpasning, kan du skrive enhets størrelse instruksjoner som er i tillegg til EV. Generelle instruksjoner er tilgjengelige for brukerne når de gjør sin rapportering. Du kan skrive instruksjoner for alle tekster og tabeller uansett om de er lagt til i rapportmalen eller strukturen i Enhetsmall. Du kan også skrive inn en instruksjon for hele rapporten hvis du først klikker rapportnavnet.

Legge til egendefinert innhold i strukturen i Enhetsmall
Du kan legge til egne titler, tekstfelt og tabeller i enhetens tilpasning. Disse overskriftene kan du velge å skyte ned eller ex. Skjul på din egen enhet på samme måte som du gjør når du administrerer en mal. Se Bygg felles mal.

Du kan også legge til rader og kolonner i tabeller som er opprettet i rapportmalen (unntatt i tabeller som er relatert til en rapport del ), men du kan ikke slette rader som ble lagt til i rapportmalen, eller redigere verdier som er lagt til i celler i rapportmalen.

Opprette en ny rapport del i enhets tilpassing
I enhets tilpassing kan du opprette rapportdeler som bare er relevante for denne bestemte grenen i organisasjons treet (det vil si enheten du valgte, eller du har tillatelser til og enhetene som er under den enheten). Her oppretter du bare rapportdeler som du tror ingen andre deler av organisasjonen kan dra nytte av enn enhetene som er i samme gren som gjeldende enhet. Selv om det er mulig å kopiere en rapport del fra enhets tilpassing til rapportmalen, og omvendt, er det lurt å plassere dem helt fra begynnelsen av. Innhold som legges til manuelt i rapportdelen, for eksempel overskrifter, tekstfelt, tabeller, tilleggs tekster eller fotnoter, er ikke inkludert i en kopi.


Du oppretter og administrerer disse rapport delene på samme måte som rapport delene i Strukturen til felles malen. Er Ny rapport del Og Endre rapport del.

Kontakt Føl deg fri til å konsultere din konsulent hvis du ønsker å få hjelp og tips om hvordan du oppretter gode og Lättadministrerade rapporter!

Begrensninger
I rapportmalen enhets størrelse kan du Ikke:

  • Slett titlene, tekstdelene og tabellene som er lagt til i den vanlige rapportmalen. Du kan skjule bare overskrifter som du har fått rett til å skjule, fra rapportmalen for din og EV. Underliggende enhetene.
  • Endre rekkefølgen på overskrifter, tekst inndelinger og tabeller som legges til i den vanlige rapportmalen.
  • Legg til overskrifter, tekst inndelinger og tabeller før eller midt i overskrifts strukturene som er opprettet i den vanlige rapportmalen, med mindre dette er aktivt aktivert i innstillingene for rapporten. Se Rapporter/innstillinger .
Endre struktur i Enhetsmall

Hvis du vil redigere i en Enhetsanpassad mal, klikker du på knappen Endre struktur i Enhetsmall Under personalisering av enhet på rapportsiden.

Når du har åpnet enhets administrasjonen, vil du se til venstre, hele innholdsstrukturen som er bygd opp i den vanlige rapportmalen. Som standard vises to overskriftsnivåer. Hvis det er flere overskriftsnivåer, er disse merket med et plusstegn ved siden av den synlige tittelen. Ved å klikke plusstegnet kan du se de underliggende overskriftsnivåene, tekstdelene og tabellene.

Overskriftene som er skjult i den vanlige rapportmalen, er merket med grå farge og har en strek over teksten. Du kan ikke låse opp de skjulte overskriftene, og de vil ikke være synlige i den faktiske rapporteringen. Grunnen til at de tas med, er at når rapportmalen kopieres til neste rapporterings dato, kan de skjulte overskriftene låses opp og deretter inkluderes i rapporteringen.

Legg til en Enhetsanpassad instruksjon

Hvis du vil avklare en instruksjon i rapportmalen, kan du legge til en tilleggs instruksjon. Du kan gjøre dette på alle titler, tekst inndelinger eller tabeller. Både den vanlige retningslinjen og tilleggs retningslinjen blir synlig for inrapporteurs.

Hvis du vil ha instruksjonene i strukturen til den vanlige malen, kan du også legge til en instruksjon fra enhets tilpassing. Som deretter utfyller tidligere instruksjon.

Instruksjon

  1. Klikk på avsnitt i rapporten der du vil legge til en supplerende instruksjon.
  2. Skriv inn teksten i boksen Enhetsanpassad instruksjon.
  3. Klikk på knappen Skyte Nederst til høyre.
Skjule en tittel

I enhets malen har du kanskje tillatelse til å skjule bestemte overskrifter. Du har kanskje også tillatelse til å velge om tittelen skal være synlig på de underliggende enhetene.

Titler som har lov til å skjule, er merket med et gult flagg


Klikk på tittelen, og deretter sjekke eller av enheter for å se gjeldende posisjon. Du kan skjule tittelen på din egen enhet, men holde den synlig på de underliggende enhetene.

Tittelen er nå merket med en grå farge og vil ikke være synlig for reporteren. Hvis det finnes underliggende overskrifter, vil de også være skjult.

Legge til rader i en tabell

Her kan du velge enten å la bidragsyterne legge linjer direkte til inrapporteringsläget, i så fall merke av i boksen Lar deg legge til tabellrader ved Rapportering, eller du legger til tabellrader selv allerede i malen. For å gjøre dette, klikk på knappen Endre tabell. Deretter kan du legge til rader ved å klikke plusstegnene i høyre del. Hvis du deretter vil formatere cellene på nytt i radene som nylig er lagt til, klikker du knappene over tabellen.

Legg til en tittel (spesifikk)

Du kan supplere malen med enhetsspesifikke overskrifter, tekst inndelinger og tabeller. Informasjonen du legger til, vil bare påvirke rapportmalen på den bestemte enheten. Informasjonen du fullfører med malen, kan imidlertid ikke skrives inn noe sted, men bare på slutten av overskrifts strukturene som er bygd inn i den vanlige rapportmalen. Grunnen til dette er at den grunnleggende rapportstrukturen må være den samme for alle rapporterings enheter, noe som til slutt vil gjøre det enklere for mottakeren av rapportene å foreta sammenligninger mellom ulike entiteter.

Eksempel:
I en mal er overskriftene: 1,1 Vision Og 1,2 Affärsidé. Når en enhets tilpasning av rapportmalen er tilpasset, kan du ikke legge til en tittel mellom de eksisterende overskriftene Visjon Og Affärsidé. En bestemt overskrift må plasseres sist, i dette tilfellet som overskrift 1,3.

Instruksjon

Tittel og instruksjon
For å legge til en ny tittel, klikk på knappen Ny tittel Øverst til venstre. Deretter navn tittelen og legge til en instruksjon hvis du vil. Hvis du skriver inn en instruksjon her, skal den henvise til hele hovedoverskriften inkludert eventuelle senere lagt under overskrifter.

Legge til fast tekst i rapporten
Her kan du klikke for å angi en tekst som skal finnes i alle de ferdige rapportene som er basert på rapportmalen. Den faste teksten kan ikke redigeres i inrapporteringsläget.

(differansen mellom fast tekst og instruksjon Er at en instruksjon er noe som reporteren gjelder når hun skriver hennes tekst og instruksjonen selv ikke vises i den ferdige rapporter. Fast tekst vises i de ferdige rapportene og kan skrives allerede i rapportmalen.)

Plassering
Tittelen du legger til, faller automatisk inn under overskriften som er valgt. Den markerte tittelen vises med rød tekst til venstre. Hvis du vil at tittelen skal omplasseres, kan du bruke Rullgardinslistorna Overordnede Og Sted før. Du kan ikke plassere Enhetstillagda hoder før overskrifter som legges til i felles rapportmalen.

Dölj kategorier
Merk av i avmerkingsboksen for å skjule en tittel når du rapporterer. Funksjonen brukes når en mal skal fungere som en mal over flere rapporteringsperioder, men ikke alle topptekstene skal rapporteres i alle kalenderne. Det er derfor mulig å skjule eller velge å vise en bestemt tittel, avhengig av hva du har rapportert om.

En skjult tittel forblir i innholdsstrukturen til rapportmalen, men vises med grå farge. I rapporteringen, men vil de ikke være synlige i det hele tatt. Når rapportmalen deretter kopieres slik at den brukes ved neste rapporterings dato, kan du velge å vise/skjule overskriften på nytt.

Legge til en tekst inndeling (Enhetsspecifikt)

Instruksjon

Hvis du vil legge til en tekstdel, velger du først tittelen nedenfor som du ønsker at tekstdelen skal slutte, og deretter klikker du knappen Ny tekst.

Instruksjon
Instruksjonen du angir her, er direkte koblet til tekstdelen når du rapporterer.

Tittel
Hvis du vil, kan du skrive inn en tittel for tekstdelen. Tittelen du skriver inn, vises som en overskrift over tekstdelen av den ferdige rapporten. Tittelen vises imidlertid ikke i innholdsfortegnelsen. Å bruke tittelen over teksten delen kan være en god måte for acid rapportering fordi det blir ekstra klart for rapportene hva som er forventet å bli rapportert i delen.

Teckenbegränsning
Hvis du vil, kan du angi maksimalt antall tegn som kan rapporteres i tekstdelen. (inneholder vanligvis et område på 80-100 tegn.)

Plassering
Tekstdelen du legger til, faller automatisk inn under tittelen som er valgt. Den markerte tittelen vises med rød tekst til venstre. Hvis du vil at tekstdelen skal plasseres på nytt, kan du bruke egenskapen Rullgardinslistorna Overordnede Og Sted før. Du kan ikke plassere Enhetstillagda tekst inndelinger før rapportdeler som legges til i den vanlige rapportmalen.

Når du er ferdig med dine innstillinger, klikk på knappen Skyte Nederst til høyre på siden.

Legg til en tabell (spesifikk)

Hvis du vil legge til en tabell, merker du først overskriften som du vil at tabellen skal slutte under, og deretter klikker du knappen Ny tabell.

Hvis du vil se flere instruksjoner, se avsnittet Ny tabell

Legge til en rapport del (bestemt)

Du kan dessverre ikke legge til enhetsspesifikke rapportdeler. Dette alternativet er derfor deaktivert når du er i enhets malen. Hvis du vil legge til nye rapportdeler, gjør du det i rapportdelen. Da har du muligheten til å skjule den fra enhetene der rapport del informasjonen ikke er aktuell.

Spesiell tillatelse for rapport

"bruk grunnleggende tillatelser" for en rapporttittel betyr at alle bidragsytere kan rapportere om tittelen. I stedet velger du «bruk spesiell tillatelse for denne rapporten for overskrift vil vise en dialogboks der du kan søke etter brukere og angi tillatelser.I entitets malen kan du angi spesielle tillatelser etter overskriftsnivå. Dette betyr at du kan angi en bruker og deretter hvilke tillatelser personen skal ha på toppteksten skrive, godkjenne hoder og/eller sende hele rapporten til ferdig.

Tips:
Hvis det er samme personer og tillatelser for alle overskriftene i rapporten, er det enkelt å angi bestemte tillatelser i den øverste toppteksten i rapporten, som deretter trer i kraft for alle underliggende overskrifter på enheten.

 

Aktivere rapportmalen for enhets størrelse

Når du mener at rapportmalen er fullført og du vil gjøre den aktiv for rapportering, klikker du Aktiverer For rapportmalen for enhets størrelse. Når du har gjort dette, får du et valg om du vil varsle personene som er autorisert til å skrive i rapporten. Varslet er gjort via e-post.

Selv om du har aktivert malen, kan du fortsette å gjøre endringer i den. Endringene vil deretter gjenspeiles i hele rapporten som er i Inrapporteringsläget. Du bør være restriktiv med endringer etter at malen er aktivert. Endringer i ettertid kan føre til forvirring blant rapportene og kan også føre til at inskripsjoner går tapt.