1. Håndbok
 2. Rapporter
 3. Skape / endre rapporter og rapportinnstillinger

Bygg felles mal (Endre felles mal)

Når alle trinnene som kreves for å opprette rapporten, er fullført, vil du være i den nye rapporten. Den vises i en modus som kalles Felles mal. Her kan du begynne å bygge Mallstrukturen med overskrifter, tekst seksjoner, tabeller og instruksjoner. Hurtigkoblinger: Endre felles mal, Endre struktur i Enhetsmall Og Rapporten kan nås når du rapporterer en rapport (Hvis du har tillatelse til å administrere rapporten) og nederst i rapporter-vinduet, som vist nedenfor.

Du kan også nå Felles mal Ved å klikke rapporten på siden Rapporten Og der klikker Endre felles mal.


I-feltet Rubrikk , vises navnet du har angitt i rapportmalen. Hvis du endrer navnet her, vil det bare endre seg på den første siden i rapporten. (for å endre navnet også i systemet, må du gå tilbake til Rapportsidan og endre navnet i de generelle innstillingene for rapporten.) I-feltet Instruksjon Du kan skrive en omfattende instruksjon som er relatert til hele rapporten.

Du bygger rapportmalen ved hjelp av fire knapper:

Obs! Informasjonen som samles inn i Endre struktur i felles mal er fra den øverste rapporterings enheten, det vil si enhets nivået som rapporten er opprettet på. Hvis du vil se hvilke opplysninger som samles inn for den bestemte enheten, må du være på Endre struktur i Enhetsmall. Dette betyr også at du deretter vil se eventuelle enhets tilpasninger som er gjort av enheten for rapporten.

Klikk på den For å få tilgang til Forhåndsvisnings rapporten. Du kan få tilgang til forhåndsvisningen fra rapportmalen, entitets malen, rapporterings modusen og rapportlisten.

Noen ganger må du kanskje lese et sammendrag av en rapport for å se om den inneholder det du har forestilt deg, litt som baksiden av en bok. Du kan derfor klikke de doble pilene sammen med hver rapporttittel for å utvide rapporten og vise mer informasjon om den.

Ny tittel
 

Obs! Det er ikke mulig å rapportere noe under overskriftene. Du må legge til en tekstdel eller tabell for å kunne rapportere. Under hver overskrift kan du legge til vilkårlig antall tekst inndelinger og-overskrifter.

Legge til fast tekst i rapporten
Her kan du klikke for å angi en tekst som skal finnes i alle de ferdige rapportene som er basert på rapportmalen. Den faste teksten kan ikke redigeres i inrapporteringsläget.

Obs! Forskjellen mellom den faste teksten og instruksjonen er at en instruksjon er noe som Rapporteur er relatert til når du skriver teksten og instruksjonene selv ikke vises i de ferdige rapportene. Fast tekst vises i de ferdige rapportene og kan skrives allerede i rapportmalen.

Plassering
Tittelen du legger til, faller automatisk inn under overskriften som er valgt. Den markerte tittelen vises med rød tekst til venstre. Hvis du vil at tittelen skal omplasseres, kan du bruke Rullistorna Overordnede Og Sted før.

Dölj kategorier
Merk av i avmerkingsboksen for å skjule en tittel når du rapporterer. Funksjonen brukes når en mal skal fungere som en mal over flere rapporteringsperioder, men ikke alle topptekstene skal rapporteres i alle kalenderne. Det er derfor mulig å skjule eller velge å vise en bestemt tittel, avhengig av hva du har rapportert om.

En skjult tittel forblir i innholdsstrukturen til rapportmalen, men vises med grå farge. Malene for enhets størrelse viser de skjulte overskriftene som gjennomstreking. I rapporteringen, men vil de ikke være synlige i det hele tatt. Når du deretter kopierer rapportmalen som skal brukes ved neste rapporterings dato, kan du velge å vise/skjule overskriften på nytt.

Tillat at enheter skjuler tittelen
Hvis noen enheter ikke trenger å rapportere om en bestemt overskrift, kan du velge at enhetene skal skjule tittelen. Dette gjør at enhets administratoren kan velge om de vil vise eller skjule tittelen. Hvis en overskrift er skjult, vises den i grått i innholdsstrukturen i rapportmalen for enhets størrelse. I rapporteringen vil det ikke vises i det hele tatt.

Velg rapporterings enheter
Her kan du velge hvilke enheter du vil distribuere overskriften til. Innstillingen er fin å endre etterpå. Du kan velge å vise tittelen for alle enheter som er på et bestemt nivå i organisasjonen, eller for alle enheter i en organisasjons gren.

Dölj kategorier På rapportens enhet eller på de underliggende enhetene
Det er mulig å skjule overskriften på den øverste stasjonen eller alle underliggende.

Administrere synlighet
Du kan gi enheter tillatelse til å selv administrere synlighet fra sin egen organisasjon og ned på grenen sin.

Tillat at enhetene sekretesspröva hodet
Hvis det anses at den rapporterte teksten på tittelen kan inneholde konfidensiell informasjon som ikke alle skal kunne få tilgang til, kan du tillate at entitetene sekretesspröva tittelen. Hvis de gjør det, vil bare personer med tillatelse til å lese rapporten bli tillatt.

Klikk på knappen Skyte Nederst til venstre når du er ferdig med dine innstillinger.

Ny tekst

 

Tittel
Hvis du vil, kan du skrive inn en tittel for tekstdelen. Tittelen du skriver inn, vises som en overskrift over tekstdelen av den ferdige rapporten. Tittelen vises imidlertid ikke i innholdsfortegnelsen. Bruk av en tittel over en tekstdel kan være en god måte å kontrollere rapporteringen på fordi den blir ekstra klar for brukere hva de forventes å rapportere i-delen.

Instruksjon
Instruksjonen du angir her, er direkte koblet til tekstdelen når du rapporterer.

Teckenbegränsning
Hvis du vil, kan du angi maksimalt antall tegn som kan rapporteres i tekstdelen. (inneholder vanligvis et område på 80-100 tegn.)

Plassering
Tekstdelen du legger til, faller automatisk inn under tittelen som er valgt. Tittelen som velges, vises i blått til venstre. Hvis du vil at tekstdelen skal plasseres på nytt, kan du bruke egenskapen Rullgardinslistorna Overordnede Og Sted før.

Klikk på knappen Skyte Øverst til høyre når du er ferdig med innstillingene.

Ny tabell

Deretter går du gjennom to deler i hvilken som helst rekkefølge:

 • Generelle innstillinger
 • Tabellformatering

Kopier struktur og innhold fra en annen tabell...

Denne funksjonen gjør det mulig å kopiere tabeller med tabellstruktur og innhold fra en valgfri rapport.

Hvis du vil oppnå denne funksjonen, velger du å opprette en tabell i Rapportmallstrukturen eller enhets tilpassing. Her kan du nå ved å klikke på den blå teksten "Kopier struktur og innhold fra en annen tabell..." Velg mellom eksisterende rapporter og tabellene.

Når du har merket en eksisterende tabell, kan du se den, med overskrifter og hver tabell, under. Du kan presisere søket ved å bytte mellom tabeller som er opprettet i Rapportmallstrukturen og i enhets tilpassing. Tabellen kopieres med den eksisterende strukturen og innholdet, for eksempel oppsett og formler.

Generelle innstillinger

Tittel
Hvis du vil, kan du skrive inn en tittel for tabellen. Tittelen du skriver inn, vil vises som en overskrift over tabellen i den ferdige rapporten. Tittelen vises imidlertid ikke i innholdsfortegnelsen.

Instruksjon
Instruksjonen du angir her, er direkte koblet til tabellen når du rapporterer.

Det maksimale antallet linjer enheten kan legge til
Her kan du angi om enhetene skal tillates å legge til sine egne rader i tabellen. Det kan være at det er ikke alltid generelle indikatorer som skal rapporteres, men at enhetene skal også rapportere noen av sine egne nøkkeltall. Hvis dette er tilfellet, angir du hvor mange linjer de kan legges til.

Supplerende tekst og fotnoter
Som standard er det valgt at reporteren skal kunne legge til en supplerende tekst i tabellen og fotnoter om nødvendig. Men hvis det for eksempel er en begrenset plass i rapporten, kan du velge å fjerne muligheten for å legge til slik tilleggsinformasjon. Innstillingen er også tilgjengelig for tabeller som opprettes som rapportdeler, klikk tabellen, og du kan velge å redigere disse innstillingene.

Gjenta øverste rad som overskriftsrad ved sideskift
Denne innstillingen fører til at overskriftsraden i en tabell gjentas på hver side som tabellene går over.

Plassering
En ny tabell som legges til, faller automatisk under tittelen som er valgt (vist med rød tekst til venstre). Hvis du vil at tabellen skal relokaliseres, kan du bruke Rullgardinslistorna Overordnede Og Sted før.

Tabellformatering

Start ved å klikke Endre tabell. Mange av alternativene du får når du formaterer en tabell, fungerer på samme måte som alternativene for tabeller som er tilknyttet Rapportdelar. Les om disse generelle innstillingene her: Innstillinger for utseende (pensel). Denne artikkelen løser bare flere innstillinger som er spesifikke for denne typen tabell.

Endre tabell
Tabellen inneholder som standard fem rader og fem kolonner. Hvis du vil øke/redusere tallet og angi kolonne-og radoverskrifter og formatere hvordan dataene i tabellcellene skal vises, klikker du knappen Endre tabell.

Du øker eller reduserer antall rader/kolonner ved hjelp av +/-Characters. Klikk "pluss" for å legge til en rad eller kolonne på ønsket plassering i tabellen, og klikk "minus" for å fjerne.

Hänglåset -låser formateringen for merkede celler slik at de ikke kan formateres av enhetene

Slå sammen celler -lar deg slå sammen celler i horisontal retning. Vi støtter dessverre ikke sammenslåtte celler i vertikal retning.

Antall desimalplasser -lar deg angi maksimalt antall desimaler som skal vises i merkede celler

Indikatorgrupp -lar deg velge faste verdier fra en dråpe. Se Indikatorgrupper.

Funksjoner -Her angir du funksjoner som skal brukes i ønsket (e)-celle (r). Se beskrivelse av de ulike funksjonene.

Hvis du har satt opp slik at enhetene kan legge til egendefinerte rader i tabellen, har du muligheten til å forhåndsformatere de tilføyde linjene slik at hver enkelt enhet ikke trenger å gjøre dette selv.

Innhold og utseende

Innholdet er teksten du skriver inn i cellene. Teksten er vanligvis overskrifter på rader og kolonner. Det er bare i tomme celler at det vil da bli tenkt å rapportere informasjon.

Utseendet på tabellen kan kontrolleres ved å formatere cellene. Bruk følgende fremgangsmåte:

(1) Merk cellene du vil endre, ved å klikke i avmerkingsboksene i cellene. Du kan kontrollere en hel rad-eller Kol onne forbruk ved å klikke overskriftene i tabellkanten. Hvis du vil merke alle cellene i tabellen, klikker du knappen i øvre høyre hjørne av tabellen.

(2) deretter bruker du knappene over tabellen for å gjøre formateringsvalgene.

(3) klikk på knappen ok Langs bunnen til høyre.

Obs!
Det er viktig å også formatere tomme celler fordi det har en effekt på hvordan den rapporterte tekst/data blir deretter presentert. All tabellformatering kan imidlertid justeres i retrospektivt, selv om enhetene allerede har begynt å rapportere.

Hvis du har angitt at enhetene skal kunne legge til sine egne rader i tabellen, er det også viktig at du også formaterer disse linjene slik at hver enhet ikke trenger å gjøre dette selv.

Funksjoner

Det er mulig å angi at noen celler i tabellen skal inneholde beregnede verdier. Du kan velge å skrive dine egne formler eller bruke forhåndsdefinerte funksjoner.

Skriv din egen formel:
Merk cellen som skal inneholde summen av beregningen. Start med = skriv deretter inn referansene til cellene du vil at formelen skal inneholde på formellinjen i øvre høyre hjørne av skjermbildet. f. eks "= (a1 + B1)/2". Formlene skrives på samme måte som for eksempel Excel.

Bruk de forhåndsdefinerte funksjonene:
Merk cellen som skal inneholde summen av funksjonen. Klikk på funksjonslinjen øverst til høyre på skjermen. Velg blant nedenfor. Denne funksjonen er skrevet i funksjon feltet. Du angir hvilke celler det skal refereres til. Pass på at du avslutter parenteser og bruker riktige cellereferanser.

 • Summere celler ovenfor, unntatt først
  Summerer alt i kolonnen over den merkede cellen, bortsett fra den øverste raden.
 • INRESUMMA (B1: B5)
  Summerer verdiene i B2, B3 og B4.
 • B4 + C4
  Summere verdiene i B4 og C4
 • Summera (B1: B5)
  Summerer verdiene i B1, B2, B3, B4 og B5
 • Gjennomsnitt (C1: C3)
  Tar gjennomsnittet fra C1, C2 og C3

Celler som inneholder funksjoner eller formler, låses til brukere under rapportering.

Obs! Alle intervaller inkluderer også Enhetstillagda rader innenfor området. Så a1: a5 inkluderer for eksempel en 1,1 og en 3,1.