Ansvar och påminnelser

Varför ser jag inte uppgiften i min att göra-lista?

Det kan finns flera orsaker till varför uppgifter inte dyker upp i att göra-listan. Se hur ni korrigerar inställningarna för få fram de noder ni ska göra uppföljning på i att göra-listan.

Om tipsen nedan inte hjälper, se även: Varför får jag inte e-postpåminnelser?

Fel tidsintervall

Även om det är högst osannolikt, är det även en enkel miss att göra. Se till så att tidsintervallet för din att göra-lista är korrekt. Ett tips är att använda Försenade, Kommande, Klara för att snabbt hoppa bland kategorierna.

Kolumner för uppföljning är inte markerade korrekt i inställningar för att göra-listan

Fullständiga administratörer har tillgång till inställningarna för att göra-listan och kan ställa in vad som ska visas per styrmodellskolumn.

I bilden nedan skall användarna påminnas om att följa upp Strategiska Aktiviteter i Verksamhetsplanen. Markera kolumnen och spara. Användare som är uppföljningsansvariga på en strategisk aktivitet kommer nu påminnas i sin att göra-lista.

Mått som inte visas har ingen Utfallskolumn

Oftast är ansvaret att rapportera data i mått kopplat till utfallskolumnen. Om måttet inte har en utfallskolumn, så genereras ingen påminnelse. Säkerställ att den kolumn som användarna skall rapportera data i har rätt kolumntyp - jämför med ansvarsrollen. 

För måttkolumnstypen "Standard" genereras aldrig några påminnelser.

Aktiviteten som inte visas har status Vänteläge

Om en aktivitet har statusen Vänteläge kommer denna inte att dyka upp i att göra-listan. Dessutom skickas inga påminnelser ut om statusen är denna.

Aktiviteter/mått styrs av inställningar för periodicitet och deadlines

Bakomliggande inställningar i administrationen kan även påverka vare sig du kan se dina aktiviteter/mått eller ej, detta ställer vi in under Periodiciteter och deadlines. Vi har valt att skriva en separat artikel om hur detta fungerar som du finner här. Se även Periodiciteter och deadlines för ytterligare information.