Flytta och koppla noder

Hur byter jag huvudenhet för ett mått eller en aktivitet?

För att flytta ett konsoliderat mått eller aktivitet använder du funktionen "visa ovanliggande enhet" eller "ta bort från aktuell enhet".

Behörighetskrav och förutsättningar

Flytta en ensam nod

Flytta (utöka) mått / aktiviteter uppåt i organisationen

Flytta ansvar för mått / aktiviteter nedåt i organisationen

Beskrivning av funktionen "Ta bort från aktuell enhet"

Ta bort ett mått eller aktivitet från översta enheten 

Automatkopiering

Återställning av borttagen nod på översta enheten

Bakgrund 

Ibland behöver ansvaret för mått och aktiviteter flyttas till andra enheter. Ett vanligt användningsfall är önskemål om att ändra huvudenhet för noden, så att en annan enhet tar över ansvaret. För detta finns det flera olika funktioner som stöd, beroende på vad du vill åstadkomma.

Behörighetskrav och förutsättningar

Funktionen "Visa ovanliggande enhet" och "Flytta till annan enhet" (enstaka noder) kan användas av de som har rätt att ändra noden på befintlig huvudenhet och skapa noder på den nya enheten.

Endast fullständiga administratörer kan använda funktionen "Ta bort från aktuell enhet". Alternativet visas endast om noden redan finns på flera enheter. För att alternativet skall visas i planeringsversionen krävs också att sambandet till aktuell version först är brutet. 

Flytta en ensam nod

Om noden bara finns på en enhet kan du flytta noden till den nya enheten via "Flytta till annan enhet". Om det är många noder som skall flyttas kan du som är administratör istället använda funktionen Ändra huvudenhet för noder.

Flytta (utöka) mått / aktiviteter uppåt i organisationen

Om noden finns nerfördelad på flera enheter och ansvaret skall flyttas uppåt i organisationsträdet använder du funktionen "Visa ovanliggande enhet". Då behålls underliggande noder och dess historik.

Om alternativet inte visas enligt bild behöver du först synliggöra noden som måttet/aktiviteten är kopplad mot på enheten ovanför:

Klicka i enheten som dyker upp och spara. Du kan fortsätta att flytta uppåt ett steg i taget på samma sätt:

Flytta ansvar för mått / aktiviteter nedåt i organisationen

När du vill att en underliggande enhet skall ta över ansvaret för noden, och då alltså ta bort noden på översta enheten använder du som är administratör funktionen "Ta bort från aktuell enhet" från nodens översta nivå. Läs den detaljerade beskrivningen först.

 

Beskrivning av funktionen "Ta bort från aktuell enhet"

Funktionen "Ta bort från aktuell enhet" är främst till för fallet att ta bort noder på översta enheten, men är tillgänglig för alla nivåer i konsolideringskedjan. 

När du vill ta bort andra enheter än den översta från ett mått, klickar du vanligen ur dem ur organisationsträdet och sparar - i exemplet nedan klickar du exempelvis ur "Utbildningsförvaltningen" för att ta bort måttet på denna och underliggande nivåer:

Men, du kan alltså också välja att ta bort måttet endast på "Utbildningsförvaltningen" och då behålla det på underliggande enheter med hjälp av "Ta bort från aktuell enhet". Du får dock en bruten konsolideringskedja om du gör på det viset och måtten hänger inte längre samman på samma sätt. 

Denna artikel täcker endast fallet med en enkel förflyttning från en huvudenhet till en annan, som till exemplet nedan från Kommun till Utbildningsförvaltningen: 

Om du har mer komplexa fall, till exempel om du vill ta bort noden från översta nivån men har flera underliggande enheter som på bilden nedan, eller om du vill ta bort en enhet mitt i kedjan - kontakta Stratsys för rådgivning först.

Ta bort ett mått eller aktivitet från översta enheten 

För att ta bort ett mått eller aktivitet från översta enheten gör du så här:

Säkerställ att du öppnar noden från översta enheten - se bildexempel nedan:

  1. Välj "Ta bort från aktuell enhet" som du hittar under "Ta bort" i aktuell version och under "Markera för borttagning" i planeringsversion. Visas inte alternativet här, se till att du har brutit sambandet först:

  2. Nu kommer du att se en bekräftelse på vad som kommer att tas bort. Om kopplade noder kommer tas bort visas detta också. 

    Ingår de kopplade noderna i en konsolideringskedja kommer dock endast kopplingarna för dessa noder att tas bort, även om det står att själva noderna tas bort (är kolumnen aktiverad som bruttolista kommer det dock att visas korrekt, dvs. att det endast är kopplingen som kommer att tas bort). 

    Är du osäker på utfallet, klicka på "Avbryt" och koppla först om de noder som du vill behålla.
  3. Du får också information om vilken enhet som blir den nya ägaren (i vissa undantagsfall är det en annan enhet än den översta som är ägare redan, men det är ovanligt):

 

Automatkopiering


Om det fanns automatkopiering från enheten kommer den att flyttas med till underliggande enheter och antalet underliggande nivåer för automatkopiering beräknas om därefter. 

Exempel: Automatkopiering innan måttet togs bort från "Kommun":

Automatkopiering omberäknad med ny ägare "Utbildningsförvaltningen":


Återställning av borttagen nod på översta enheten

Om du ångrar dig och återställer översta noden från händelsehistoriken, kommer bara själva noden att återställas och inte konsolideringen. Detta behöver du göra manuellt genom att fördela ned noden till de enheter som tidigare ingått i konsolideringskedjan.

Dessa listas under rubriken "Enheter som inte ingår i konsolideringskedja" på fliken "Enheter" för den den återställda noden. Du behöver också återställa eventuell automatkopiering från översta nivån ifall det fanns en sådan sedan innan.