Tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassning

Här finner du information för Stratsys arbete med Tillgänglighetsanpassningar, lagkrav, internationella riktlinjer samt vår Tillgänglighetsredogörelse.

Snabblänkar
Vilka omfattas av Tillgänglighetsanpassning?
Vad är syftet med Tillgänglighetsanpassning och hur kan de se ut rent praktiskt?
Vad säger lagen om Tillgänglighetsanpassning av programvara som Stratsys?
        - WCAG
        - Digg och Dos
        - Lag (2018:1937)
Här kan du läsa vår Tillgänglighetsredogörelse för Stratsys
Inom vilka områden arbetar Stratsys aktivt med förbättringar inom Tillgänglighetsanpassning?
        - De 3 oftast förekommande Skärmuppläsarverktygen
Övriga delar av Tillgänglighetsanpassningen

 

Vilka omfattas av Tillgänglighetsanpassning?

De aktörer som omfattas är följande: 

WCAG - Utgör riktlinjer för Tillgänglighetsanpassning som har tagits fram av W3C - World Wide Web Consortium. Riktlinjerna tilldelas beroende på typ av organisation enligt standarden A, AA, AAA, där den sista är den mest omfattande. Offentliga myndigheter har som krav att minst följa nivå AA där så är möjligt.

DOS - Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet aktör ingår även vissa privata aktörer exempelvis  skola och sjukvård.

Lag (2018:1937) - - Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller beslutande församling i en kommun eller en region.

De individer i ovan organisationer som omfattas är följande:

 • Att vara funktionsnedsatt innebär någon form att nedsatt funktionsförmåga - visuell, motorisk, auditiv, kognitiv och/eller neurologisk
 • Funktionshinder är de begränsningar en person kan uppleva i relation till omgivningen

  - delorean.se

 

Vad är syftet med Tillgänglighetsanpassning och hur kan det se ut rent praktiskt?

Det övergripande syftet:
Att anpassa vår digitala miljö för alla i samhället på samma sätt som vi gör med vår fysiska miljö.

Rent praktiskt innebär det att:
Offentliga aktörer som som beskrivs i WCAG, DOS och Lag (2018:1937) är ansvariga att så långt som möjligt göra de anpassningar som krävs enligt WCAG 2.1 nivå AA, och efterse att programvara från 3:e part uppfyller kraven. Informationen kring vilka anpassningar som gjorts skall regelbundet redovisas som en Tillgänglighetsredogörelse,  13§ - Lag (2018:1937). Därtill kommer att säkerställa att användarna erbjuds möjlighet att påpeka brister och begära ut information i ett format som är tillgängligt för dem.

Exempel på Tillgänglighetsanpassningar: 

 • Formge webbplatsen/appen med tydliga kontraster mellan bakgrund och text, samt ge möjlighet att förstora text och öka radavstånd
 • Designa responsivt
 • Se till att all kod följer standard och att roll/funktion för komponenter är angivna
 • Ge användaren möjlighet att navigera med hjälp av tangentbord
 • Ge användaren möjlighet att stänga av ljud, video och animationer
 • Beskriv med text allt innehåll som inte är text (d.v.s. video och grafik - undantag dekorativa bilder)
 • Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • Skriv tydliga länkar (d.v.s. skriv inte bara ”Klicka här”)

Vad säger lagen om Tillgänglighetsanspassning av programvara som Stratsys.

Stratsys som programvara bör anses som undantagen från kraven i lagen för DOS och Lag (2018:1937) då den faller inom ramarna för det gemensamma undantag som listas i båda:

DOS och Lag (2018:1937)
"- digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll."

Tillgänglighetskraven kan dock bli aktuella vid en upphandling och kravställas enligt definitionen "så långt som möjligt" via Upphandlingslagen LAG (2016:1145). Vad denna definition faktiskt innebär är dock öppet för tolkning enligt (propositionen 2017/18 299 sid 28 ff) för LOU.
Man har medvetet från lagstiftarens sida utelämnat en statisk definition då detta inte är möjligt utan beroende av vilken teknisk lösning som används och vilka möjligheter det finns att tillgänglighetsanpassa denna vid publiceringsdatum av den digitala servicen, vilket beskrivs här:

LOU ställer med andra ord hårdare krav än övriga lagar gällande tillgänglighetanpassning, vilket vi även får stöd av i DIGG:s tolkning av LOU 

Under Vanlig frågor finner vi här: 
Vad gäller för innehåll som t.ex. en konsult eller annan offentlig aktör producerat och som vi publicerar på vår webbplats eller app?

Det som undantas enligt 9§  kan sammanfattas som där man p.ga. 3:e part inte har kontroll över de användargenererade innehållet så som kommentarer och kommentarsfält för sociala medier och artiklar och därmed inte har möjlighet att ändra i detta. Här kan 12§ åberopas om att det är oskäligt betungande 

Längre ner finner vi dock det som får anses omfatta Stratsys:
"...Funktioner som utgörs av tredjepartslösningar och är integrerade på webbplatsen bör räknas som den offentliga aktörens ansvar, till exempel genom krav vid upphandling. "


Utöver DOS och LAG (2018:1937) omfattas även organisationer av Diskrimineringslagen 2008:567 §4 Diskriminering, punkt 3 bristande tillgänglighet:

"...att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning, och med hänsyn till   

– de ekonomiska och praktiska förutsättningarna,
– varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde, samt
– andra omständigheter av betydelse"

  
I korthet kan man säga att graden av Tillgänglighetsanpassning regleras i kontraktet mellan kund och Stratsys och baseras på de behov som ovan lagutrymme ställer på kundens organisation samt Stratsys möjlighet att möta dessa tekniskt vid den aktuella tidpunkten. 

Stratsys som företag arbetar såklart löpande med förbättringsarbetet av Tillgänglighetsanpassning i enlighet med den Internationella standarden WCAG 2.1 och då med minsta nivån AA. Detta då Tillgänglighetanpassning faller väl in under vår vision för ett bättre arbetsliv:

"... att göra det så enkelt, säkert och framförallt så smidigt som möjligt att arbeta tillsammans."

Därtill kommer såklart vårt kundfokus där vi så långt som möjligt vill vara behjälpliga med information som möjliggör för er att skriva en Tillgänglighetsredogörelse i enlighet med Lag (2018:1937) samt med information på området vid Upphandlingar.

För mer information se rubriken "Här kan du läsa och ladda hem vår Tillgänglighetsredogörelse".

 

WCAG

Utgör riktlinjer för Tillgänglighetsanpassning som har tagits fram av W3C - World Wide Web Consortium. Riktlinjerna tilldelas beroende på typ av organisation enligt standarden A, AA, AAA. Offentliga myndigheter har som krav att minst följa nivå AA där så är möjligt.

Riktlinjer: WCAG Paragrafer: NA Länk: WCAG 2.1
WCAG, Web Content Accessibillity Guidelines
Gäller för:
Riktlinjerna tilldelas beroende på typ av organisation enligt standarden A, AA, AAA, där den sista är den mest omfattande. Offentliga myndigheter har som krav att minst följa nivå AA där så är möjligt.

 

DIGG och DOS

DIGG eller Myndigheten för digital förvaltning ansvarar för efterlevnaden av Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i Sverige. Lagen avser kravet på att offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga.

Lag: DOS Paragrafer: NA Länk: DIGG
Namn: Lagen om tillgänglighet till Digital Offentlig Service

Gäller för:
Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet aktör ingår även vissa privata aktörer exempelvis  skola och sjukvård.

För mer detaljerad info se - Länk

Kraven i lagen:
Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

För mer detaljerad info se - Länk

Undantag: Länk
Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.

Viktiga datum: Länk
Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

 

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Lagen avser bestämmelser om krav på tillgänglighet på digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör.

Lag: (2018:1937) Paragrafer: 9§ och 11§ Länk: Lag (2018:1937)
Namn: Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service 
Gäller för: 
- Med offentlig aktör avses en statlig eller kommunal myndighet eller beslutande församling i en kommun eller en region.

För mer detaljerad info se - Länk 

Kraven i lagen:
11§ - Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll ska, så långt det är möjligt, följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.

13§ - En offentlig aktör ska för sådan digital service som avses i 10 § tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Redogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven eller framställa en sådan begäran som avses i 15 §.

Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra kraven enligt 10 §, ska denna bedömning återges i tillgänglighetsredogörelsen.

För mer detaljerad info se - Länk

Undantag:
- 3. digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll.

Viktiga datum: Länk
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
   2. Bestämmelsen i 11 § tillämpas endast för digital service som tillhandahålls för första gången efter den 22 september 2020.

 

Här kan du läsa vår Tillgänglighetsredogörelse för Stratsys

Stratsys Tillgänglighetredogörelse - Länk

 

Inom vilka områden arbetar Stratsys aktivt med förbättringar av Tillgänglighetsanpassningar.

Vyer
Rapporter
PDF- Exporter

 

De 3 oftast förekommande skärmuppläsarverktygen

Namn: Beskrivning: Länk:
JAWS Det kommersiellt marknadsledande verktyget för skärmuppläsning JAWS
NVDA Gratisverktyg, (open source), för att öka den digitala tillgängligheten generellt. Bra genomgång av Digiteket.se NDVA
Voice Over, (MAC OS) Inbyggt hjälpmedel i operativsystemet för MAC. Voice Over


Vi arbetar aktivt med både JAWS och NVDA vi utvecklingen av Stratsys för att säkra upp en bra grad av tillgänglighet i verktyget för användare med synnedsättningar eller blindhet. Vi testar även av utvecklingen mot användare av Stratsys som arbetar dagligen i verktyget med skärmuppläsarverktyget för att samla in feedback och förbättra och förenkla deras arbetet i Stratsys.

 

Övriga delar av Tillgänglighetsanspassning

Det är lätt hänt att mycket fokus hamnar på Skärmuppläsarverktyg och den kategorin av Tillgänglighetsanpassning. Här följer därför en kort men komplenterande sammanfattning av de områden som räknas in under Tillgänglighetsanpassning och vad man bör tänka på.  

Kategori: Undvik:
Epilepsianfall  Flimrande text och rutor
Personer med en viss kategori av epilepsi kan få krampanfall om de utsätts för snabbt blinkande “flimmer” som upptar en tillräckligt stor del av synfältet. Det skulle till exempel kunna gälla en filmsekvens från ett diskotek med blinkande lampor, en krigsscen med explosioner, eller rörelser från en annons som är utformad för att dra till sig uppmärksamhet.

 

Kategori: Undvik:
Autism och Aspbergers syndrom Komplexitet och starka sinnesintryck
Arbeta med enkla färger, enkla texter strukturerade i punktform, knappar behöver vara självförklarande, layoutmässigt behöver gränssnitt vara konsekventa. 

 

Kategori: Undvik:
 Dyslexi Stora och komplexa textmassor 
Arbeta med mycket bilder, håll textstycken presenterade på ett konsekvent sätt layoutmässigt. Om möjligt erbjud ljudinspelningar/uppläsning av text. Skriv kort och enkelt och låt användaren ändra kontrast mellan text och bakgrund om möjligt.

 

Kategori: Undvik:
 Psykologiska eller motoriska nedsättningar Krav på en större mängd interaktioner med systemet
Klickrutor bör vara stora och separerade, gärna med möjlighet att tabba igenom eller med genvägar. 

 

Kategori: Undvik:
Döv eller hörselnedsättning  Undvik video eller andra långa ljuduppläsningar.
Erbjud textning i video, skriv med ett enkelt språk och gärna okomplicerad layout.

 

Kategori: Undvik:
Ångest Undvik krav på val med begränsad tid
Säkerställ att användaren har tillräckligt med tid för arbetsuppgifterna, förklara varje steg och vad som händer. Viktig information behöver presenteras tydligt och klart.

                         
- Github