Integrationer

Qlik Sense - Tabellintegration

Med vår tabellintegration kan ni enkelt välja in tabeller från Qlik Sense in till Stratsys rapporter. Artikeln beskriver hur ni sätter upp integrationen och förvaltar den

💡 Använder ni inte tabellintegration idag, vänligen kontakta er kundansvarig på Stratsys för vidare dialog då det är en tilläggstjänst.

Artikeln består av följande delar:

Lösningsbeskrivning

Inför uppstart

Förutsättningar

Uppsättningsguide

Förvaltning och underhåll

Felsökning


Lösningsbeskrivning

Lösningen möjliggör inhämtning av tabelldata från Qlik Sense för inbäddning och automatisk uppdatering i Stratsys rapporter. Data uppdateras i realtid då en användare går in på en rapport och scrollar till tabellelementet med det integrerade datat. 

Stratsys integration har tillgång till en specifik applikation i Qlik Sense där vi har möjlighet att ta fram samtliga tabeller som finns upplagda i applikationen och välja vilken vi vill hämta in till rapporten. Vi kan i samma rapport hämta in flera tabeller från Qlik Sense om så önskas.  

Tabellerna kopplas till rapporten via sina namn, och både namn och ID på tabellen skickas till Stratsys för att rätt tabelldata ska kunna hämtas. 

Informationen som hämtas filtreras dynamiskt beroende på vilken organisatorisk enhet som rapporten visas för samt vilken tidsperiod rapporten avser. 


Inför uppstart

För ett effektivt projektgenomförande är det bra om ni innan projektstart tänker igenom vilka tabeller ni vill integrera till Stratsys.

 • Finns all data ni vill få över till Stratsys i Qlik Sense?
 • Har ni själva behörighet och kunskap att administrera era tabeller i Qlik Sense eller behövs extra utbildning?
 • Finns mottagande rapporter uppsatta i Stratsys eller kommer dessa att behöva tas fram under projektets gång?
 • Uppfyller ni de förutsättningar som krävs? Läs igenom förutsättningarna och stäm av med er IT och kundansvarige på Stratsys inför uppstart
 • Skapa upp en användare i gruppen Qlik Sense Administrators medrättigheter att anropa Qlik Sense Server.
 • Öppna för inkommande trafik via port 443 (https/ssl) från Stratsys produktionsserver: 217.28.207.155 till Qlik Sense Server

Förutsättningar

 • Ni behöver öppna för inkommande trafik via port 443 (https/ssl) från Stratsys produktionsserver: 217.28.207.155 till Qlik Sense Server
 • Certifikat för SSL på Qlik Sense ServerCertifikatet får inte vara självsignerat. Wildcard-certifikat är ok. Om wildcard-certifikat används behöver DNS-namn läggas upp för adapter (ex. stratsysproxy.kund.se). QlikView server behöver vara konfigurerad för WebTicket-autentisering. 
 • Klustrade Qlik Sense -miljöer stöds inte. 
 • Användare i kunds miljö behöver sättas upp med rättighet att anropa Qlik Sense Server. Användaren ska vara med i gruppen Qlik Sense Administrators på Qlik Sense Server

Uppsättningsguide

Information om ordval

I externa system benämns ofta en tabell som rapport. Vi väljer dock i denna lathund att benämna de inhämtade rapporterna som tabeller.

Tabell =  Externt system

Rapport = Stratsys 

Konfiguration i Qlik Sense

Vid eventuella frågor rörande konfigurationen i detta avsnitt hänvisar vi till er leverantör av Qlik Sense.

Vi rekommenderar starkt att det skapas upp en separat applikation i Qlik Sense för data som ska kunna hämtas från Stratsys. Detta möjliggör går det att tilldela access endast till denna applikation för vårt konto som kommer utifrån. 

Skapa en användare  

Lägg upp en användare med User Access som ska ha rättigheter att läsa i relevant applikation. Kommunicera namnet samt directory till Stratsys. 

Sätt upp en virtuell proxy  

Skapa en egen virtuell proxy i QMC för att tillåta åtkomst för användaren. Döp den gärna till Stratsys eller motsvarande. Autentisering ska ske via JWT-certifikat. Den publika nyckeln till certifikatet bifogas sist i detta dokument. I fältet för User ska propertyn som pekar ut användarens identitet pekas ut.  

Koppla den virtuella proxyn till relevant Proxy service i QMC. 

Ett exempel på uppsättning visas i bilden nedan: 

Våra produktionsservrar ska whitelistas i proxyn för att tillåta åtkomst utifrån, trafiken kommer att vara signerat med SSL/TLS och ske över HTTPS på port 443. Följande IP-nummer ska läggas till i whitelisten: 

 • 217.28.207.155 
 • Hosten själv behöver också läggas till (t.ex. qliksense.stratsys.com) 

Dessutom behöver Load balancing mot Central-noden behöver läggas till i den virtuella proxyn för att det ska fungera. 

Skapa en applikation 

Om det inte redan finns, så sätt upp en egen applikation för det data som ska vara tillgängligt att hämta till Stratsys. Appen måste vara publicerad till en dedikerad ström dit användaren har åtkomst. Kommunicera namnet på applikationen till Stratsys. 

Lägg till fält för Stratsys-enhet 

Om det inte redan finns ett lämpligt fält, se till att det finns ett fält i applikationens datamodell som innehåller enhetskoden enligt det format som bestämts under projektets inledning. Fältets värden ska ej innehålla Å, Ä eller Ö. Kommunicera fältets namn till Stratsys. Förslag: Stratsys_id 

Lägg till fält för Stratsys-datum 

Det behöver finnas ett fält i applikationens datamodell som hanterar datum på formatet 2019-01-31 (ÅÅÅÅ-MM-DD) för att Stratsys ska kunna göra urval på tid. Kommunicera fältets namn till Stratsys. Förslag: Stratsys_date

Lägg till fält för Radtyp

Vi har stöd för att i Stratsys styla tabeller som kommer från Qlik Sense utifrån följande radtyper:

Radtyp RowStyle
Övrig ("vanliga" rader) 0
Rubrik 1
Delrubrik 2
Summa 3
Delsumma 5

Sättet att implementera detta är att lägga till en kolumn i tabellen i Qlik Sense som innehåller någon av siffrorna ovan i respektive cell. Kolumnen kan vara av både Dimension- och Measure-typ, men den behöver heta RowStyle för att vi ska kunna använda oss av stylingen. Denna kolumn kommer inte att visas då vi renderar tabellen i Stratsys uppföljningsrapport.

Publik nyckel för JWT-certifikat 

Nedan nyckel ska kopieras i sin helhet vid uppsättningen av certifikatet 

-----BEGIN CERTIFICATE----- 

MIIDYjCCAkqgAwIBAgIQW5qwfny3lpNEby7unDXB5DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBJ 

MRQwEgYDVQQKDAtTdHJhdHN5cyBBQjExMC8GA1UEAwwocWxpa3NlbnNlLnJlcG9y 

dGludGVncmF0aW9ucy5zdHJhdHN5cy5zZTAeFw0xOTA1MjgwOTE0MzFaFw0yOTA1 

MjgwOTI0MzFaMEkxFDASBgNVBAoMC1N0cmF0c3lzIEFCMTEwLwYDVQQDDChxbGlr 

c2Vuc2UucmVwb3J0aW50ZWdyYXRpb25zLnN0cmF0c3lzLnNlMIIBIjANBgkqhkiG 

9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAovcu+xIWKXx/XAP2/+ktNpjQO4dwo9ZQUmI1 

jE/xT4oknixxPQoDg+UORsZGj0jW/QjZpdPt5CyzAc0IgJyt5iyou9MWKT06V8XZ 

4YUniXBZ7O0xMNbHKnJMD9wzvOZug/r0mYAK+4nwpaJ+xYE+ZsR2Eu6SmpZwF6g5 

UIG4Unn0AeM49JJhBUnMULXel2TN7ALM0c9CVX7emO8tBiiIARFb9aowZtyIwcBp 

APFevAlZs/XKexFgOBoELxE8dwAMtiXt6uInYZ+almrcM1A+VQadfqvoYCuclu3Z 

fSpsX/NnOKW6+v6jYQc8A0OiYnuQPpA/nzC4vt0pKe1/KwOveQIDAQABo0YwRDAO 

BgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwMwHQYDVR0OBBYEFPY9 

ng+4guu/FMPxDD4ChmJaTmxYMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQB3WVAu6mV4AXxi 

8Jb8C3X/gsYBOr+GdgUyW0eNkJP+agQJtBLt0W0F0TQXft4FWm+Y/BpTrItPjVt3 

PgTpRzBa4ymAz0Dbmlojo2MIBSMxDy3XceV5bx0GjqvPZfiTesM+AXtcBWpKm76l 

xeo6sExq62zE6Ybfwp2kU7sgy2GeEWtPdimW3nAomcCqwtReM3p+VsLSPBkXbb3r 

Lgx3gKAHA5rZGuS7f0F6JbbdXncAAn7Cgvt9SBxt6YnLNBMngtE0ZBUgNlBhVYRB 

KKgJMqudqY8gSCn9O1RpDsuL5xMdjT6TU9bO61twXn9yfWrdOg3+0PIwvXbJGvtN 

F4synfbE 

-----END CERTIFICATE----- 

Konfiguration i Stratsys

1. Skapa ett källsystem

Navigera till plattformsadministrationen och Källsystem och externa koder.

Skapa ett källsystem under fliken Externa system genom att klicka på Lägg till. Skriv valfritt namn, förslagsvis Qlik Sense och lägg till en beskrivning om så önskas. Klicka därefter på spara.

2. Sätt upp koppling mot Qlik Sense

Gå till fliken Tabellintegration för rapporter och klicka på Lägg till integration

Välj Qlik Sense i drop-down listan och fyll i de uppgifter du fått från föregående steg "Konfiguration i Qlik Sense".

 

Beskrivning av fält:

 • Namn: Fritextfält över vad tabellintegrationen kallas i Stratsys. 
 • Host: Adressen till den server där Qlik Sense är installerat. 
 • Application key: Den applikation som Stratsys ska hämta tabelldata ifrån. 
 • Department key: Fält som behöver vara mappat i Qlik Sense mot organisatorisk enhet för att möjliggöra enhetsfiltrering. 
 • Period key: Fält som behöver vara mappat i Qlik Sense mot datuminformation för att kunna utföra periodfiltrering. 
 • Qlik sense user: Det användarkonto i Qlik Sense som Stratsys använder för att ansluta mot Qlik Sense. 
 • User directory: Den katalog i Qlik Sense som Stratsys användare återfinns i. 
 • Session Timeout: Motsvarar inställningen "Session inactivity timeout (minutes)" i Qlik Sense, se inställningar i Qlik här.
 • Certificate thumbprint: Den privata nyckeln för det certifikat som är uppsatt i Stratsys för att möjliggöra autentisering av användare och anslutning i Qlik Sense. 

Mappa organisationsträdet

För att få in rätt dataurval på rätt ställe i Stratsysträdet måste det mappas upp med motsvarande koder/enhetsbenämningar ifrån källsystemet, det kan tillexempel vara ansvarskoder eller HSA-Id:n. I Stratsys kallar vi detta för externa koder. Er Stratsyskonsult kommer läsa ut ert organisationsträd från Stratsys i Excel och ni ansvarar för att fylla på med de externa koderna från källsystemet i filen. 

I införandet av Qlik Sense defineras egna externa koder i excelfilen som exporteras från Stratsys. Därefter mappas motsvarande kod mot respektive dimensionskoder i Qlik. Oftast används Ansvar- och Verksamhetskoder, men det kan också innefatta Projekt

  Excelfil med organisationsträd från Stratsys: 

Mappning mot dimensionskoder i Qlik:

Inläst mappning i Stratsys:

Inhämtning av externa tabeller i Stratsys rapporter

Börja med att skapa en rubrik som du vill knyta tabellen till. Alternativ markera en befintlig rubrik. Klicka på ”Ny rapportdel”: 

Och välj därefter ”Skapa extern tabell”: 

Välj den tabellintegration och källsystem du vill hämta din tabell ifrån. Det är möjligt att integrera tabeller ifrån olika källsystem i en och samma Stratsysrapport. I drop-down-listan "Välj tabell" ser du alla de tabeller som finns tillgängliga (publicerade) i valt källsystemet. Välj den tabell du vill lyfta in till Stratsys på den rubrik du står på och klicka därefter på Skapa.  

När du klickat på Skapa hamnar tabellen under den rubrik du valt. 

Ändra utseendet på extern tabell 

Här kan du redigera din externa tabell genom att byta tabell, ta bort tabell, byta utseendmall, justera kolumnbredd samt lägga till summarad om så önskas. 

1. Markera den tabell du vill editera: 

Justera kolumnbredd 

Klicka på knappen "Justera kolumnbredd"

Och justera kolumnbredden på tabellens kolumner genom att klicka på kolumnens kant och dra den till den storlek ni önskar. Upprepaför samtliga kolumner som ni önskar justera och klicka därefter på spara.

Summarad 

Om ingen summarad finns med i tabellen som hämtas in, kan ni lägga till summering i Stratsys. Viktigt att kontrollera så att ni inte får dubbla summarader! 

Klicka i rutan för summarad, ange vad det ska stå på summaraden och klicka därefter på spara längst upp i högra hörnet. Summan kommer läggas till som en sista rad i tabellen med den benämning du valt.

Resultat i Stratsys rapport:

Styling av tabeller med utseendemallar

Med hjälp av utseendemallar kan ni i Stratsys styla era inhämtade tabeller. Ni kan skapa flera olika utseendemallar om ni önskar att era tabeller ska ha olika utseende.

För att lägga till en ny utseendemall gå till Administration > Utseendemall för tabeller och välj fliken Utseendemall för externa tabeller

Klicka på ”Ändra tabellmall” och gör de formateringar som önskas. Markera enskilda celler eller hela rader/kolumner i tabellen nedan och gör dina utseendeinställningar med hjälp av knapparna i verktygsfältet. Klicka därefter på spara. Behöver du guidning kan du klicka på "Hur formaterar jag texten".

För att använda den nyskapade utseendemallen markerar du den tabell du önskar ändra och väljer aktuell utseendemall i drop-down-listan, glöm inte att spara. Det går bra att använda olika utseendemallar för olika tabeller i en och samma rapport.

Styling av tabeller från Qlik Sense

För att kunna styla era tabeller ifrån Qlik Sense enligt beskrivningen ovan behöver ni lägga till en kolumn med namnet RowStyle i tabellen som definierar vilken radtyp respektive rad är. Detta gör ni när ni bygger era tabeller i Qlik enligt bilden nedan:

De radttyper ni kan välja mellan är:

 • 0 = Standardrader, motsvarar "övriga" i stylingkonfigurationen i Stratsys.
 • 1 = Rubrikrader
 • 2 = Grupperingsrubrik
 • 3 = Summarader
 • 4 = Tomma rader, stylas inte.
 • 5 = Delsummarader

Förvaltning och underhåll

För att inläsningen från det externa systemet ska göra rätt urval beroende på vart i organisationsträdet ni står så måste det läggas till externa koder på enheterna i Stratsys.

Beroende på vilket system ni integrerar ifrån ser enhetskoderna olika ut. Det kan vara dimensionskoder så som Ansvar och verksamhet, HSA-ID, OID-koder eller motsvarande. Stäm av med din Stratsyskonsult om du känner dig osäker på vilken kodstruktur ni satt upp. 

Notera: Vid en omorganisation är det viktigt att ni ser över er mappning av organisationsträdet. Om nya enheter läggs till eller slås samman behöver dessa mappas upp med motsvarande enhetskoder från systemet ni hämtar in era tabeller ifrån. 

Hur du lägger till eller justerar befintlig mappning kan du läsa om i denna artikel - Källsystem och externa koder.


Felsökning

Om inhämtningen av tabelldata inte fungerar kan ni i Stratsys felsöka på olika sätt beroende på vilket typ av fel det rör sig om.

Fel data i tabellen - Visar det sig vara fel siffror i era tabeller för en specifik enhet är det viktigt att i ett första steg kontrollera så att enhetsmappningen stämmer för enheten mellan källsystemet och Stratsys. Stämmer mappningen behöver ni kontrollera siffrorna i tabellen och den specifika enheten i källsystemet. Är siffrorna fel i källan kommer även fel siffror visas i Stratsys.

Felmeddelande i blåa rutan - Om ni får felmeddelande i den blå rutan ovanför era tabeller beror det oftast på att Stratsys inte längre får kontakt med källsystemet eller att den data som skickas tillbaka från källsystemet är i fel format. 

Om detta fel uppstår bör ni först gå till Adminstrationen > Källsystem och externa koder > Tabellintegrationer för rapporter. Klicka på knappen "Test" för att testa kopplingen. Om Kopplingen fungerar så visas följande meddelande:

Om kopplingen inte fungerar visas följande felmeddelande:

Om kopplingen fungerar men felet ändå visas kan det istället bero på ett fel vid inhämtningen av tabellen. Säkerställ att tabellen är publicerad mot webben så att Stratsys har möjlighet att hämta in den.

Om ingen tabell går att hämta visas detta fel:

Om ni försöker hämta in en tabell men får detta fel, vänligen kontakta integration@stratsys.se

Vid följande felmeddelande gällande formatering av tabellstrukturen: 

Se över att den första enheten i organisationsträdet (rot-enheten) har en satt externkod för källsystemet. Stratsys skickar nämligen externkoden för rapportens rotnivå till Qlik för urval till granska-läget. Om denna parameter är tom finns inget värde att tolka och ovanstående felmeddelande visas.