Flytta och koppla noder

Vad är skillnaden på konsolidering och synlighet?

Det kan vara enkelt att förväxla konsolidering och synlighet i Stratsys. Läs nedan om hur dessa skiljer sig.

Synlighet

Synlighet används främst för Textnoder men förekommer i en del fall även för Aktivitets- och Måttnoder..

Observera: Vi rekommenderar att inte använda en kombination av både synlighet och konsolidering / nedfördelning, då detta ofta blir svårt för användarna att hantera.

Synlighet i Stratsys innebär att noden endast finns på den enhetsnivå där den skapades men att den sedan har synliggjorts nedåt i organisationen i t.ex. informationshänseende. Ett exempel på detta är Mål, Visioner, Områden med flera till vilka underliggande enheter sedan kopplar sina egna mål, mått och aktiviteter.

En textnod som har synliggjorts nedåt i organisationen kan underliggande enheter kommentera på per enhetsnivå. 

Om synlighet används för aktiviteter och mått istället för att fördela ner dessa, innebär det att det bara går att ändra status (för aktiviteter) och rapportera in måttdata (för mått) på översta nivån. De enheter som ser noden kan ta del av hur det går på översta nivån, och kommentera på sin enhet (om kommentarer är inställda på det viset), men inte aktivt interagera med aktiviteten eller måttet på sin nivå.

Detta kan passa när man har ett övergripande mått som man vill att flera enheter skall kunna se, men inte ändra på.

Konsolidering / nedfördelning

Till skillnad från textnoder som synliggörs, så kopieras vanligtvis mått- och aktivitetsnoder vid fördelning till underliggande enheter. Eftersom noder som ingår i denna kedja hänger ihop säger vi att de konsolideras istället för kopieras och att noderna då ingår i en konsolideringskedja. Det finns ett par olika delar och begrepp kopplat till dessa konsolideringskedjor, de vanligaste beskrivs nedan.

 • Konsolideringsikon är en nodegenskap som i vyer visar ifall måttet eller aktiviteten är konsoliderad och i så fall åt vilket håll i organisationen.
  • Horisontell ikon: Noden är konsoliderad på befintlig nivå och följs upp på underliggande enheter. (klicka på ikonen för att se vilka enheter som följer upp på denna nod).
  •  Vertikal ikon: Noden är konsoliderad (skapad) från ovanliggande enhet och din enhet skall göra uppföljning som sedan aggregeras uppåt.
  • Kombination : Noden är skapt på ovanliggande enhet där din enhet samt enheter underliggande din egen ska göra uppföljning.

Tips! Klicka på konsolideringsikonen för att se vilka enheter som följer upp på noden samt vilken enhet den är skapt på.

 • Konsolideringsvy: klickar man på konsolideringsikonen kommer man till konsolideringsvyn där olika egenskaper som t.ex. ansvarig kan visas samtidigt för respektive enhet i konsolideringskedjan. Konsolideringsvyn används ofta även för att rapportera in måttdata på flera enheter samtidigt eller för att få en överblick över vilka enheter som är färdiga med sin rapportering.
 • Konsolideringsformel: För måttnoder och den beräkningsformel som används för respektive måttkolumn och återfinns under fliken Enheter. 
 • Konsolideringsfält: Rekommenderat är att konsolidera både beskrivningsfält och nyckelordsgrupper vilket inte görs som standard. Aktivera/kryssa därför i önskade fält under rubriken i administrationens inställningar.  Undantagsfall i de fall underliggande enheter ska kunna ange en egen text för ett visst beskrivningsfält eller välja nyckelordsgrupp för just sin enhet.
 • Konsolidera status: En valmöjlighet för aktivitetsnoder.