Versionshantering och planeringsversion
  1. Manual
  2. FAQ
  3. Versionshantering och planeringsversion

Vad händer när en användares huvudenhet försvinner i samband med versionshantering?

Samtliga användare måste ha en huvudenhet i planeringsversionen för att versionshanteringen skall kunna genomföras. Vissa användare behöver därför flyttas.

Flytta användare via organisationsträdet

Flytta användare vid versionshanteringen

Flytta användare om ni använder AD-synk

Beskrivning

I Stratsys är behörighetsgrupperna normalt sett desamma i såväl aktuell version och planeringsversion och man kan alltså inte ha olika behörigheter i de två versionerna.

Det finns dock undantag från regeln i följande fall:

  • Det är möjligt att i aktuell version flytta huvudbehörigheten till en enhet som endast finns i planeringsversionen, om det också finns en extrabehörighet för en enhet som finns i aktuell version för användaren.
  • Det är möjligt att i aktuell version lägga till en extrabehörighet för en enhet som endast finns i planeringsversionen.

När en enhet tas bort finns två rekommenderade tillvägagångssätt gällande behörigheter:

  1. Byt huvudenhet för den användare som arbetar på en enhet som skall tas bort till den nya enhetstillhörigheten innan versionshanteringen. Lägg också till en extrabehörighet för den enhet som kommer att tas bort. Detta sätt medför att användaren kommer komma in på ”fel” enhet i aktuell version.
  2. Avvakta med att flytta användaren tills efter versionshanteringen. Vid versionshantering kommer Stratsys konsult flytta upp alla användare till ovanliggande enhet och ni kan därefter sortera dem rätt.

I de fall en enhet är markerad för borttagning samt om enheten endast finns i planeringsversionen kommer du att meddelas om detta.

Flytta användare via organisationsträdet

Justeringar av en användares enhet kan genomföras via organisationsträdet i administrationen eller direkt på användaren. För att volymhantera flytten av användare används funktionaliteten i organisationsträdet.


1. Klicka på enheten i organisationsträdet. I pop-up-rutan "Ändra enhet" väljer du nu "Flytta användare":

2. I nästa steg visas samtliga användare som har enheten som sin huvudenhet, samt användarens huvudbehörighet och eventuella extrabehörigheter:
 
3. Du kan nu aktivt välja en enhet dit användarna skall flyttas. Detta omfattar då de användare med en grön bock framför. Du kan välja användare genom att klicka i och ur checkboxen framför användaren. Välj önskad enhet att flytta till genom att klicka i denna i enhetsträdet.

Alternativt kan du välja att klicka direkt på "Flytta X användare" till höger i bilden. Då kommer samtliga användare med en grön bock framför att flyttas till närmast hierarkiskt ovanförliggande enhetsnivå, se exemplet nedan.


Nytillagda enheter i Planeringsversionen visas med en blå symbol bakom, medan enheter markerade för borttagning visas med ett rött kryss bakom.


Flytta användare vid versionshanteringen

Notera: Versionshantering utförs av Stratsys i samråd med dig som kund.

I Planeringsinställningarna i administrationen kan man nu inför en versionshantering välja Analysera användare "Analyze users". Detta listar alla användare vars huvudenhet kommer att försvinna vid versionshanteringen. Listan skapas med utgångspunkt i användarens huvudbehörighet samt eventuella extra behörigheter, eftersom dessa är beroende av enheten som sin utgångspunkt för vad användaren får göra i Stratsys.

Observera: För att få hantera användarnas flytt måste man i systemet vara lokal administratör eller systemadministratör i kombination med en roll som tillåter att hantera användarna i plattformen.

Flytta användare om ni använder AD-synk

Använder er organisation AD-synk för hantera era användare, så är måste användarna flyttas i ert AD istället.

Användare som har behörigheter på enheter som är markerade för borttagning som är låsta på grund av AD-synk går inte att flytta till nya enheter i denna vy. Flytten måste istället ske i er AD-konfiguration.

Dessa användare markeras med ett rött stoppmärke, som i exemplet nedan med Liselott, vars enhet "Socialtjänstens kvalitetsledning" kommer tas bort vid versionshanteringen: 

Användare som tillhör en enhet som är markerad för borttagning kommer att tas bort vid versionshanteringen. Användarna behöver därför flyttas i ert AD, antingen före versionshantering eller efter, för att kunna fortsätta logga in i Stratsys.

Om man flyttar användaren efter versionshantering, kommer användaren tillfälligt att bli borttagen, men kommer efter flytten att återställas.