1. Håndbok
  2. Rapporter
  3. Rapportinnstillinger i administrasjonen

Utseendemal for tabeller

Legg til ny Utseendemall

Endre en Utseendemall

Slette en Utseendemall

Utseendemallar for tabeller, bruker du til å gjøre tabellene i systemet så ensartet som mulig og tilpasse utseendet til den grafiske profilen. Utseendemallarna kontrollerer utseendet til tabeller som er opprettet som tabell eller rapport del i maler, i Enhetsmallar, eller ved å lime inn fra Excel. Brukere som har tillatelse til å gjøre endringer i den gjeldende rapport modusen (mal, Enhetsmall eller rapportering), kan også lage egen tilleggsformatering i tabellen.

Du kan opprette flere tabellmaler, og hvis det er flere, kan brukeren velge hvilken mal som skal brukes. Velg malen du vil bruke som standard når en ny tabell opprettes, ved å klikke der det blå flagget vises i eksempel bildet nedenfor (til høyre for gjeldende mal navn).


Legg til ny Utseendemall

Begynn med å skrive inn navnet på den nye malen på nederste rad i mallisten. Beskrivelsen vises som et verktøytips når det opprettes nye tabeller, og en tabellmal velges.


Klikk deretter Endre tabellmal For å åpne redigeringsmodus. Du kan velge å gjøre endringer som gjelder for hele tabellen, hele kolonner, hele rader eller enkeltceller. Merk dem i den øverste tabellen, og velg gjeldende formatering på verktøylinjen øverst.

Under utseende-malen ser du en forhåndsvisning av hvordan all formateringen du har gjort, vil se ut i nylig opprettede tabeller.

Endre en Utseendemall

Klikk på den Endre tabellmal Til høyre for gjeldende Utseendemall for å angi redigeringsmodus. Endringer du gjør i en utseendemall som allerede er i bruk, kjøres ikke gjennom tabeller som allerede bruker malen. Hvis du vil oppdatere tabellene som allerede er lagt til, kan du velge en annen Utseendemall for tabeller, og deretter bytte tilbake til den tidligere før endringene trer i kraft. Se Legg til ny Utseendemall hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer malen.

Obs! Hvis du velger en ny tabellmal i en tabell som også har manuell formatering, blir den manuelle formateringen overskrevet.

Slette en Utseendemall

Hvis du vil slette en utseendemall, klikker du Støv bin Til høyre for malen. Sletting av en utseendemall påvirker ikke noen av tabellene som var basert på utseende-malen da den ble opprettet.