Vanliga frågor

Hur fungerar stödet för SCB-rapportering?

Stratsys Resursplanering har ett visst stöd för rapporteringen "Pedagogisk personal". Här följer en förklaring på hur underlaget samlas in och beräknas, samt vad du själv måste komplettera med innan rapportering sker.

Hur hämtar jag stödet?

Du hittar exporten av stödet under menyn Bemanningsplan -> SCB-rapport. Längst ner på sidan hittar du exportknappen.

Observera: 

 • Underlaget hämtas från höstens bemanningsplan och kommer ut i form av en Excel-fil som du sparar lokalt på din dator. Du kan exportera flera gånger. 
 • Se till att all tid är korrekt bemannad innan du rapporterar!
 • Inget skickas direkt till SCB - det gör du själv senare, när du kompletterat informationen - läs igenom denna artikel noggrant.
 • Det är alltid du som skickar in till SCB som ansvarar för att informationen är korrekt. Funktion är enbart ett stöd som underlättar din hantering. 

Vad kommer med?

Stödet hämtas från höstterminens bemanningsplan och resultatet exporteras som en Excelfil.
 • Observera att underlaget inte blir korrekt om bemanningen inte stämmer överens med verkligheten!
 • Stödet ger endast information för undervisande lärare i Grundskolan, dvs Verksamhetstyper 4, 5 och 6.
 • Personal som inte är bemannade med undervisningsblock kommer med som tomma rader i underlaget.
Stödet ger endast information för rapporteringsarkets kolumner:
 • B, C och D samt
 • Y till AW
 • med undantag av AS,AT och AU (övriga språk, se nedan)
Övriga kolumner lämnas tomma och får fyllas i för hand.

 Förklaringar för vissa kolumner:

 • Kolumn Y kommer sättas till “J” för samtliga rader. Personal som ej har undervisningsämnen kommer inte med ut i underlaget.
 • Kolumn Z-AW. En totalsumma på 100 procent per ämne beräknas baserat på motsvarande ämnen fördelade i Bemanningsplanen

Förklaringar för vissa ämnen:

 • Underlaget bygger på att ämnesförkortningarna överensstämmer med Skolverkets standardförkortningar, exempelvis "DEU" för "Moderna språk / Tyska"
 • Ämnet ”NO” kommer behandlas som 33% till 34% vardera i de ingående ämnena BI, FY, KE (Teknik ingår inte i NO-blocket i vårt underlag)
 • Ämnet ”SO” kommer behandlas som 25% vardera i de ingående ämnena GE, RE, HI, SH.
 • Ämnet ”SV/A” (delad undervisning i Svenska och Svenska som andraspråk) kommer behandlas som 100% Svenska

Undantag för övriga språk (kolumn AS, AT och AU):

 • Rapporten ger i nuvarande version inget underlag för andra språk än FR, DEU och SP.
 • Exempel: Om en lärare undervisar 50% i Svenska och 50% i ”Modersmål kinesiska” kommer underlaget rapportera 100% undervisning i Svenska. Du måste då beräkna om underlaget för hand.

Övriga ämnen:

 • Om det finns undervisningsämnen som inte ingår i rapporteringen (exempelvis elevens val eller skolans egna specialämnen enligt skolans val) kommer dessa inte att räknas med i underlaget.
 • Exempel: Om en lärare undervisar 50% Svenska och 50% i ett övrigt ämne som inte omfattas av rapporteringen kommer det rapporteras som 100% Svenska.

Obunden årskurs:

 • Om det förekommer ämnesundervisning i klasser/grupper med “obunden årskurs” kommer dessa rapporteras som "Saknas" i kolumnen Verksamhetstyp.

Efter att du har exporterat underlaget behöver du göra följande:

Komplettera data för saknade kolumner:

Fyll i informationen i de tomma kolumner som SCB-rapporten kräver. Vi har inte ett fullständigt stöd för denna rapport. Det saknas stöd för följande kolumner:

 • Kolumn A och E (skolenhetskod och skolenhetsnamn)
 • Kolumner F till X: Information om anställning och omfattning
 • Kolumner AS till AU: Vi saknar stöd för övriga språk - om pedagoger undervisar i övriga språk plus andra ämnen får ni också räkna om fördelningen.

Justera personal:

 • Se över den personal som inte har någon undervisning inlagd i Bemanningsplanen. Dessa rapporteras bara med personnummer och namn - övrig information får fyllas i för hand. Viss personal kan behöva tas bort.