Styrmodellsinställningar

Skapa lokala kopplingar för textnoder

Funktionen gör det möjligt att koppla noder trots att behörighet till enheten saknas.

Beskrivning

Med funktionen "lokala kopplingar" kan användare koppla textnoder som finns på högre nivåer i organisationen mot sina lokala mål utan att behöva ha rättigheter på den nivå som textnoden är skapad på.

För vissa kunder som arbetar med centrala mål kan detta vara ett sätt att arbeta på utan att behöva utöka användarnas behörighet i onödan. 

Är du som kund intresserad av funktionen? Kontakta din kundansvarige på Stratsys för att diskutera om detta vore ett bra alternativ för er uppsättning. Inställningen aktiveras av Stratsys.

Inställningar och exempel

Vi förklarar inställningen med ett exempel: 

Arbetsmarknadsnämnden har ett lokalt fokusområde, ARBETE, som är skapat på lokal nivå (1).

Ett centralt mål runt arbetslöshet är skapat på KF-nivå och nedfördelat till Arbetsmarknadsnämnden (2). 

Arbetsmarknadsnämnden vill nu koppla det centrala målet till sitt lokala fokusområde. Användarna på Arbetsmarknadsnämnden är dock inte behöriga att ändra noder som är skapade på KF-nivå, vilket gör att de inte kan göra denna koppling utan att få högre behörighet.

I bilden nedan visas hur det ser ut utan inställningen på nivå Arbetsmarknadsnämnden: 

Detta problem löser funktionen "lokala kopplingar". Inställningen kan bara aktiveras av Stratsys.

Du kan med denna funktion påslagen sedan aktivera inställningen för utvalda styrmodellskolumner under Avancerade inställningar. I detta fall vill vi aktivera för kolumnen "Centrala mål":

Vi får nu en ny kopplingsmöjlighet när vi väljer "Lägg till koppling". Observera att du inte kan redigera om den befintliga kopplingen till att bli lokal koppling, utan du måste alltså skapa en ny koppling: 

Den lokala kopplingen visas med enhetsnamn i kopplingsfliken:

Kopplingen fungerar som en vanlig koppling. Du kan inkludera det som är kopplat till noden när du gör en lokal koppling.

Vad händer om inställningen avaktiveras?

Om du slår av inställningen kommer redan gjorda lokala kopplingar finnas kvar tills de tas bort. Inga nya lokala kopplingar kan göras för en styrmodellskolumn som har slagit av inställningen.