Planer

Översikt och analys

Få en översikt och analysera din plan med fördjupad information.

Översikt

Analys

Allmänt

Planöversikten och analysen hittar du under menyn Plan: 

Översikt

Översikten består av tre eller fyra så kallade gadgets, med sammanfattande information runt den öppna planen. I hopfällt läge ser du snabbt om du är klar med din planering, eller om det återstår mycket att göra ("Att-göra-stapeln") samt ett nyckeltal per område med statusikon för budgetprognos och obehörig undervisning. 

I exemplet nedan är planeringen påbörjad, men det återstår mycket att göra:

Årshanteringshjälp

Om din plan är en kopia för nästa år kommer årshanteringshjälpen att visas automatiskt. Detta är en manuell minneslista om vad som behöver justeras, med länkar till rätt ställen i systemet samt till hjälptexter.

 1. Kryssa själv i när du anser dig vara klar med uppgiften
 2. Hjälplänken leder till ett avsnitt för just denna uppgift
 3. Länkarna leder dig till rätt ställe i systemet för att justera 
 4. När du kryssat i alla rutor försvinner årshanteringshjälpen. Om du önskar ta bort den tidigare, gör du det här.

Budget i balans

Budget i balans visar en översikt av den ekonomiska situationen, och vad som återstår att göra i planeringen för att få en komplett prognos på budgeten.

Statusikonen i toppraden visar grönt för en positivt prognos och rött för en negativ prognos.

 1. Toppraden visar en sammanfattning på hur mycket som återstår att planera samt prognosen just nu. 
 2. Här kan du kommentera din nuvarande prognos.
 3. Att göra-listan visar vad som är gjort och vad som är kvar att göra för en komplett prognos. Följ länkarna för att hamna på rätt ställe i systemet. 
 4. I budgetdetaljerna ser du dina intäkter och kostnader i sammanfattad form

Lagstadgad undervisning

Lagstadgad undervisning har också en sammanfattande topprad, möjlighet att kommentera och en att göra-lista med länkar, där du kan se vad som återstår för att få en prognos över din planerade undervisning. 

Toppraden visar en ikon för obehörig undervisning om bemanningsgraden överstiger 75% för minst en termin. Den visar en grön ikon för obehörig undervisning mellan 0-10%, gul ikon för obehörig undervisning mellan 11-30% samt en röd ikon om den obehöriga undervisningen överstiger 30%.

 1. I tabellen undervisningsstatus ser du på respektive rad: 
  1. Hur mycket av undervisningstiden från timplanen som just nu är utfördelad i bemanningsplanen - i exemplet 94% för vårterminen. Det återstår alltså att bemanna 6% av tiden från timplanen. 
  2. Hur mycket av den bemannade undervisningen som är obehörigt bemannad just nu, i antal minuter totalt /i exemplet 10 890 minuter/vecka) och hur stor andel detta motsvarar av den totala bemannade tiden, i detta fall 38%.
  3. Det beräknade behovet av tjänst för att täcka undervisningsbehovet från skolans timplan, i detta fall 27,69 tjänster.
  4. De just nu budgeterade tjänsterna för undervisning mot timplan, i exemplet 30,3 tjänster.
  5. Överskottet av tjänst, i exemplet 30,3-27,69 = 2,61 tjänster samt hur mycket detta överskott motsvarar i procent (2,61/27,69)= 0,094, här avrundat till 9%. 
 2. Informationen är uppdelad på vårtermin och hösttermin för budgetåret. 

Hållbar arbetssituation

Lagstadgad undervisning har också en sammanfattande rad, möjlighet att kommentera och en att göra-lista med länkar, där du kan se vad som återstår för att få en prognos över arbetssituationen för dina medarbetare.

 1. I Arbetssituationsstatus ser du antal lärare (faktiska personer) och hur dessa är bemannade med avseende på undervisning. Du se hur många lärare som eventuellt har en för hög arbetsbelastning med mer undervisning än schablonen, och även de som har en lägre undervisningsgrad. Här anges också antal elever och lärartäthet på skolan.
 2. Informationen är uppdelad på vårtermin och hösttermin för budgetåret. 

Analys

Analyssidan visar liknande information som översikten i mer komprimerad form och utan att-göra-listor.

Det förväntade resultatet visas med en sammanfattning av intäkter och kostnader: 

Personalbudgeten visas med en årskostnad per kostnadsfördelningsgrupp samt antalet årsanställda per grupp: 

Antal tjänster visas också per kategori och per termin.

Tabellerna visar det beräknade behovet av tjänst (BER.) utifrån timplan och undervisningsschablon, antal elever i förskoleklass och fritidshem och dess schabloner. 

Det visar också hur många tjänster i varje kategori som faktiskt är budgeterade i de olika kategorierna (FAK.) samt det över- eller underskott som detta innebär (%).

I exemplet nedan beräknas 27,7 tjänster för undervisning under vårterminen 2022 och 30,3 tjänster är budgeterade för undervisning. Detta motsvarar ett överskott på 9,4%

(Beräkning: (30,3-27,7)/27,7 = 0,0938, ungefär lika med 9,4%).

För Övrig och Kostnadsfri personal finns inget beräknat behov, utan här visas bara budgeterade tjänster.