Rapportering av måledata og målkommentarer

 
Det finnes tre metoder for rapportering av tiltak, Rapportering i kategorien i Rapport i rapportvindu Og Rapportering direkte i visningen.

 
 
Rapportering i rapporterings vinduet

Vinduet består av to deler. Den øvre delen er rapporten den delen og lavere er å kommentere den delen.

 • På høyden igjen der er to het keys det tillate du å skru av imellom rapportere og bemerkning vindu med endre vindu.
 • Med pil opp i høyre hjørne av vinduet kan du minimere hele rapporten og kommentarvinduet for å se informasjonen bakvinduet.
 • Det er to mindre maksimere minimere pilene i midten på høyre side. Med disse kan du maksimere og minimere rapportvinduet og Kommenterafönstret.
Kommentar i kommentarsfältet

Når du skriver en merknad, angir du rapporterings modusen for gjeldende node. Du starter ved å sørge for at riktig periode er valgt i periode velgeren, og skriv deretter inn kommentaren i kommentarfeltet nedenfor.

Funksjonene som finnes i verktøylinjen (se figuren nedenfor) skal støtte deg når du rapporterer i kommentarfeltet.

 • Stavemåte av teksten du skrev inn
 • Merke tekst og kopiere
 • Lim inn kopiert tekst
 • Lim inn fra Excel (se kapittel nedenfor for mer informasjon)
 • Laget tekst
 • Kursivert tekst
 • Understruken tekst
 • Nummerlista
 • Punktlista
 • Forstørrelse av området i
 • Evne til å lime inn bilde. Hvis du bruker denne knappen, åpnes en ekstra dialogboks

Verktøylinjefunksjonene forklares nedenfor.

Lime inn tabell eller tekst

Vær oppmerksom på at du aldri kan lime inn tabeller og tekstdeler samtidig. Hvis du limer inn en stor del som inneholder både tekst og tabeller, slettes tabellene, og teksten limes bare inn hvis du har merket Lim inn fra Word. Det Reverse forholdet gjelder hvis du valgte Lim inn tabell fra Excel.

Tabeller kan limes inn fra både Excel og Word. Hvis du vil gjøre dette, bruker du ordet og Excelikonerna På tekst feltets verktøylinje.

Obs! Når du limer inn, fjernes grafisk formatering. Det vil si, bakgrunnsfarger, tekstfarger, plasseringer, innrykk, kantlinjer og bilder i en tabell. Celleformatering (for eksempel valuta, prosent, dato og så videre) blir imidlertid værende. Det samme gjelder for sammenslåtte celler i en horisontal retning.

Hvis det er en tabell du limte inn, vil du være direkte i en dialogboks der du kan endre utseendet og formatet på tabellen. Hvis det er en tekst, formaterer du den direkte i artikkelen.

Lim inn tabell fra Excel

Velg tabellen i Excel, og kopier den med, for eksempel CTRL + C.

Gå tilbake til tekstfeltet i rapporten, angi markøren der du vil plassere den nye tabellen, og klikk knappen Lim inn tabell.

Nå, en boks kalt "Lim inn tabell" åpnes. Lim inn tabellen i boksen ved å trykke "Ctrl + V" eller høyreklikk og klikk deretter Lime inn. Klikk deretter på knappen ok Nederst til venstre.

Obs! Det er viktig at Inklistringsinstruktionen er oppe mens du velger i Excel-tabellen og deretter limer inn, ellers vil ikke lim inn fungere.

Husk på at tabellen får plass når rapporten senere eksporteres til Word eller PDF. Hvis tabellen er bredere enn en a4 (uten marger), vil det mest sannsynlig være for bred for eksport til Word eller PDF, og derfor ikke se bra ut når du eksporterer.

Gjør dette for eksempel hvis du vil forhåndsvise i Excel. Ved å velge visningsmodus Sidlayout Statusfältet. Når du er ferdig med forhåndsvisning, går du tilbake til visningsmodus Normal Som vises til venstre for Sidlayout.

Endre kolonnebredden i innlimte tabeller

Når du har limt inn en tabell i Stratsys, kan du endre kolonnebredden på tabellen senere.
Legg merke til at du må ha brukt knappen Lim inn tabell For at dette skal fungere.
 
Hvis du vil endre kolonnebredden, dobbeltklikker du først symbolet for å redigere tabellen (skiftenøkkel)
 
 
Et nytt vindu åpnes, og her kan du endre kolonnebredden på to forskjellige måter:
 
1. Klikk på boksen Nesten Kolumnbredd og angi ønsket bredde for de ulike kolonnene i%.
2. Klikk på boksen Rask KolumnbreddCH Klikk på kanten av kolonnene for å dra kolonnene til den størrelsen du vil ha på dem.
 
Feilmeldinger fra Excel

Kontroller dataene i Excel før du kopierer. Hvis kolonnene for eksempel er for smale til å få plass til en verdi (vist som # # # # # # #), blir ikke den riktige verdien tatt med ved kopiering. Den enkleste måten å løse dette på, er å merke alle de gjeldende kolonnene i Excel og deretter dobbeltklikke mellom to kolonneoverskrifter (for eksempel D og E). Velg og deretter Kopier som vanlig før du limer inn.

Limer inn tekst
Du kan bruke Word-ikonet på verktøylinjen i rapportvinduet Du kan også bruke CRTL + V.

formatering ved innliming:

Når du limer inn, fjernes grafisk formatering. Det vil si, bakgrunnsfarger, tekstfarger, plasseringer, innrykk, kantlinjer og bilder i en tabell. Celleformatering (for eksempel valuta, prosent, dato og så videre) blir imidlertid værende. Det samme gjelder for sammenslåtte celler i en horisontal retning.

Hvis det er en tabell du limte inn, vil du være direkte i en dialogboks der du kan endre utseendet og formatet på tabellen. Hvis det er en tekst, formaterer du den direkte i artikkelen.

Rediger innlimt tabell

Dobbeltklikk tabellen for å angi redigeringsmodus.

Du har muligheten til å legge til eller fjerne rader selv i innlimte tabeller.

Lage punktmerkede eller nummererte lister
 

Når en punktmerket eller nummerert liste limes inn fra et annet dokument, forsvinner formateringen av punktmerkingen/nummereringen. Det er derfor best å lage punktmerkede og nummererte lister i kommentarruten. Velg de valgte linjene og klikk på ikonet for ønsket liste.

Fullskärmsvy

Når mye tekst er satt inn og formatert, kan den vanlige kommentar boksen gi en begrenset oversikt. Hvis du vil forstørre siden, kan du bruke Fullskärmsvy-funksjonen. Du aktiverer den hvis du klikker dette ikonet. Du må avslutte fullskjermmodus før du lagrer og lukker noden. Hvis du vil gå ut av fullskjermmodus, klikker du samme ikon på nytt.

Sett inn bilde

Du kan velge om du vil sette inn en bildefil eller lime inn noe du har kopiert, for eksempel et Office-program som et bilde. Dette er brukt ex... Exceltabeller med avansert formatering. Kan ikke redigere videre i Stratsys. Husk at størrelsen skal passe i Wordmallen!

Java problem når du limer inn fra utklippstavle

Hvis den første gangen du bruker denne funksjonen, vil du få en sikkerhetsadvarsel: "den digitale signaturen til programmet er bekreftet. Vil du kjøre programmet? " Velg Kjøre Eller ok. Nå starter en såkalt "javaapplet" og etter noen sekunder knappen vises Lime inn.

Hvis det oppstår problemer når du limer inn bilder, kan det være fordi du må oppdatere Java til en nyere versjon på den gjeldende datamaskinen.

Flytt bilde

Dra og slipp bildet der du vil at det skal vises. Exceltabeller limt inn fra utklippstavlen lagres også som et bilde.

Slett bilde

Klikk på bildet og trykk på "DELETE"-tasten.

Rapportdata i feltet mål rapportering

Måle

 1. Beskrivelse-feltet viser informativ tekst, for eksempel Formål, metode og mål verdi
 2. Ansvars rollen viser hvem som er ansvarlig for Mätetalet
 3. Farge-og trend definisjon viser informasjon fra Måttmall som brukes.
 4. For mål er det kategorien som rapporterer utfallet for de ulike periodene. Kolonnene kan se forskjellige ut, avhengig av hvilken måttmall som er valgt for målet.
Rapport om aktivitets rapporterings felt

For aktiviteter ser rapporten og kommentarvinduet litt annerledes ut når det gjelder å administrere statusen. Her kan du endre statusen for aktiviteten, sluttdatoen, implementerings panelet. Hvordan utseendet ser ut, avhenger litt av innstillingene som er slått på av administratoren.

  1. Beskrivelse-feltet viser informativ tekst, for eksempel Formål, metode og mål verdi
  2. Nøkkelord viser hvilken tast
  3. Ansvars rollen viser hvem som er ansvarlig for Mätetalet
  4. Du kan endre statusen for en oppgave ved hjelp av alternativene som vises i listen når du klikker pilen
Rapportering i visningen

Hvis den lokale administratoren har gjort det mulig å tillate rapporten direkte i visningen, kan du se dette ved å ha en rapport knapp på verktøylinjen øverst i høyre hjørne i visningen. Hvis du vil rapportere, klikker du på knappen Rapporten, og deretter fylle inn verdier direkte i visningen og til slutt klikker på knappen Skyte Øverst til venstre.

Du har også muligheten til å lime inn kopierte verdier direkte fra eg. Excel hvis dataene presenteres på nøyaktig samme måte i kilden. Se hjelpeteksten.

Obs! Før du begynner å fylle ut verdiene, må du passe på at du fyller ut for riktig periode.

Du kan også bruke Innebygd redigering Hvis dette er aktivert for visningen. Da trenger du bare å sette deg selv i kolonnen der du vil redigere/endre/Skriv inn ønsket data og klikk for å gjøre dette. Når du er ferdig, velger du å klikke Hake Å lagre eller Krysset Å fjerne. Her kan du også klarmarkera kommentaren.

Obs! boks for å Klarmarkera kommentere Linjebundet redigering Vises ikke hvis alternativet for å velge farge obligatorisk er aktivert i Kommentar Innstillinger/kategorien: Avansert.


Visa diagram jeg rapporteringsfönstret

Vis diagrammer direkte i rapportvinduet for mål

Hvis du vil forenkle rapporteringen av målinger, kan du vise diagrammer i stedet for å se på tallene i tabellform direkte fra rapportvinduet. For å muliggjøre god analyse er det ofte lettere å se dataene i et diagramark sammenlignet med tabellformatet.

Hvis du vil vise tallene i tabellform for et mål, klikker du først Rapporterafönstret for målet. I Rapporterafönstret klikker du Visa diagram Øverst i venstre hjørne.

Tallene vises i graf form.

Obs. Hvis du vil se alle tallene fra tabellen i diagrammet, klikker du Klikk for å utvide boksen FFor å utvide tabellen. Herfra kan du deretter klikke på Visa diagram For å hente tallene i diagram-skjemaet.

Du kan også dobbeltklikke direkte på bordet for å få et enda övergripligare bilde.
 
Du kan også klikke Utvid Rapporteradelen av dialog For å vise en større del av tabellen og diagrammet i det eksisterende vinduet.
 
 
Instruksjoner for rapportering Måttdata

Du kan legge til instruksjoner for datakolonner i målinger. Disse instruksjonene er synlige i forbindelse med rapportering og tar sikte på å beskrive hva som skal rapporteres i kolonnen.

Hvis du vil legge til en instruksjon i en mål-kolonne, klikker du først Åpne Rapporterafönster For mål-kolonnen.

Klikk deretter Endre I Hurtiginnstillinger. Deretter bytter du kategorien til Innstillinger.

Deretter klikker du på kolonnen du vil skrive en instruksjon for. I tekstboksen for Beskrivelse Du kan deretter angi instruksjonen du vil bruke for kolonnen.

Du kan deretter se instruksjonene i rapporteraläget hvis du holder musen over det blå spørsmålstegnet.