SSO - Single Sign On

Uppdatera Stratsys SSO-version

Steg-för-steg guide för att uppdatera SSO-version i Stratsys

Observera att versionsändringen påverkar Stratsys metadata vilket innebär att ni måste uppdatera i er IdP för att SSO:n fortsatt ska fungera mot Stratsys. Kontakta ansvarig person inom er IT innan ni gör justeringen för att undvika inloggningsstopp till Stratsys via SSO.


Steg 1:

Börja med att logga in i Stratsys och navigera därefter till plattformsadministrationen via kugghjulet i vänstermenyn. Du behöver ha superadministratör-behörighet för att genomföra denna ändring, kontakta er interna Stratsysansvarig om du inte har rätt behörighet.

Steg 2:

Navigera till Single sign-on i vänstra menyn.

Steg 3:

Under Inloggningsmetoder klicka på pennan efter "SAML - Single sign-on"

Steg 4: 

Justera metadataversion genom att välja version v.4 i drop-down menyn och klicka därefter på spara.

Steg 5:

Kopiera Stratsys metadata genom att klicka på kopieringsikonen under "Metadata url". Viktigt att ni klickat på spara i steg 4 innan ni kopierar Stratsys metadata.

Steg 6:

Konfigurera er IdP genom att uppdatera med Stratsys nya metadata. Detta steg ser olika ut beroende på vad ni har för IdP. Eventuella frågor kring konfiguration i er IdP hänvisas till er IdP-leverantör.

Steg 7: 

Säkerställ att SSO:n fungerar genom att navigera till https://www.stratsys.se/kundnamn. Om ni har SSO aktiverat som standardinlogg ska ni loggas in i Stratsys direkt.

Om SSO inte är aktiverat som standardinlogg navigerar ni till https://www.stratsys.se/kundnamn och klickar på SSO-knappen för att automatiskt loggas in i er databas.


Eventuella frågor hänvisas till integration@stratsys.se.

Frågor rörande konfiguration i er IdP hänvisas till er IdP-leverantör.