Systematiskt arbetsmiljöarbete

Produktversion Systematiskt Arbetsmiljöarbete Q3 2023

Här kan du läsa om den nya produktversionen från oktober 2023 och vilka nyheter som finns i den

Nya menyingångar som förenklar och förbättrar arbetsflödet 

Arbetsflödena har utökats och målgruppsanpassats, bland annat för att förenkla för första linjens chefer (SAM – Bas) där fokuset ligger på ett avskalat arbetsflöde anpassat till målgruppens behov. För att skapa en bättre helhetsupplevelse har också en översyn och kvalitetshöjning av hela produkten och dess olika komponenter genomförts.  

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

Checklistan för Årlig uppföljning har fått en egen vy i arbetsflödet  

Checklistan för Årlig Uppföljning har flyttats till en egen del av arbetsflödet för att skapa ett bättre fokus i samband med årsuppföljningen. Årlig uppföljning är en lagstadgad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och har därför separerats från de övriga undersökande checklistorna. Den ligger fortsatt kvar under menyfliken "Undersök arbetsmiljön"  

 

Arbetsflöde för Uppgiftsfördelning enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

En viktig del av arbetsmiljöarbetet är den årliga fördelningen och acceptansen av arbetsuppgifter. I produkten ingår nu ett helt eget arbetsflöde där både administratörer och första linjens chefer kan arbeta med att hantera och fördela arbetsuppgifter i organisationen. Genom flödet kan man klustra och fördela ut arbetsuppgifter till ansvariga funktioner i organisationen. Man får även en god överblick över såväl accepterade som returnerade arbetsuppgifter.  

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida

Automatiskt genererad beskrivning

 

Arbetsflöde för Efterlevnad av ISO 45001 

Efterlevnadsarbetet kopplat till standarder såsom ISO 45001 har fått ett större fokus i arbetsmiljöarbetet och även här har vi skapat ett eget dedikerat arbetsflöde för att kunna hantera efterlevnadskrav, kontrollaktiviteter och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till efterlevnaden.  

En bild som visar text, programvara, linje, nummer

Automatiskt genererad beskrivning

 

Fem uppbyggda checklistor för att undersöka arbetsmiljön i olika perspektiv  

För att hantera undersökningar av arbetsmiljön kan man i de nya produktversionerna av Stratsys arbeta med checklistor i Stratsys Forms. För att ytterligare underlätta arbetet skapar vi nu ett centralt bibliotek med färdiga checklistor särskilt anpassade för att kunna arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete.  

  1. Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) (Sunt Arbetsliv) 
  2. Brandskydd (Prevent) 
  3. Hot & Våld (Prevent) 
  4. Krishantering (Prevent) 
  5. Arbetsskador & tillbud (Prevent) 

(källa: Sunt Arbetsliv och Prevent) 

 

Tre stycken uppbyggda checklistor för att komma igång med inkludering och jämställdhetsarbete  

Även utifrån ett inkluderings- och jämställdhetsarbete finns nu färdiga mallar för undersökning av verksamheten. Checklistorna är framtagna i samarbete med Add Gender.  

  1. Checklista för chefen som vill komma igång med likabehandlingsarbetet​
  2. Checklista för arbete med diskrimineringsgrunderna ​
  3. Checklista för psykologisk trygghet

(OBS! Dessa checklistor släpps i samband med ett SAM-webinar den 26 oktober 2023) 

 

Alerts i risk- och checklistearbetet 

Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall presenteras med notifieringar om när kritisk information förändras i produkterna. I samband med den nya produktversionen släpps Stratsys Alerts, där du som användare och chef får notifieringar om t.ex. när risker materiellt ändras och när checklistor besvaras. Syftet är att du skall bli uppmärksammad på förändringar som är viktiga för dig i ditt arbete.  

En bild som visar text, skärmbild, programvara, Webbsida

Automatiskt genererad beskrivning

Utöver det har förbättringar gjorts i hjälptexter, kommentarsmallar och anvisningar för att tydligare stötta användarna i arbetet. 

Fokus i produkten ligger fortsatt på det arbetet med att dokumentera, utvärdera och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet, men med ett breddat fokus på fördelning av arbetsmiljöuppgifter och efterlevnad.  

För att se mer av den nya versionen, se vår produktguide

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion? 

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu!