Hållbarhetsstyrning

Produktversion Hållbarhetstyrning Q4 2023

Här kan du läsa om den nya produktversionen från november 2023 och samtliga nyheter som släppts under 2023.

Versionen syftar till att underlätta och förbättra ert arbete i produkten, särskilt med utgångspunkt i CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och dess tillhörande standarder, ESRS (European Sustainability Reporting Standards). Vi har i de senaste produktversionerna lagt stort fokus på att utveckla och förbättra detta stöd och inte minst att bygga in innehåll i produkten, vilket följer med per standard i produktversionen. Detta skapar ett stort mervärde och underlättar för er att komma igång med rapporteringen. Särskilt fokus har lagts på:

Väsentlighetsanalys

Under menyrubriken Väsentlighetsanalys har följande justeringar skett:

 • Ny vy: Intressentinvolvering. Här visas en överblick över påverkande intressenter för respektive underämne. För varje underämne och intressent går det att dokumentera typ av dialog, synpunkter och intressen samt hur dessa har omhändertagits. Med denna vy utökar vi stödet kopplat till den dubbla väsentlighetsanalysen.  • Justeringar i den Dubbel väsentlighetsanalysen:
  - Aspekt har bytt namn till Ämne​ (i enlighet med den svenska översättningen av ESRS)
  - Underämnen har brutits ut till egen kolumn​
  - Ny bedömning av påverkan. För att bedöma Allvarlighetsgrad görs nu en bedömning utifrån Skala, Omfattning och Återställbarhet (medelvärde). Detta innebär att vårt stöd för att genomföra den dubbla väsentlighetsanalysen linjerar med standardens krav.


  Värdekedja och tidshorisonten tydliggörs nu i kommentarsmallen, som stödjer er analys.

CSRD/ESRS

För att underlätta arbetet inom CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)/ ESRS (European Sustainability Reporting Standards) har stort fokus lagts på denna del och följande förbättringar har genomförts:

 • Allt arbete med direkt koppling till ESRS samlas numera under en ny menyrubrik: ESRS.


 • Ny vy: ESRS - Nyckeltal
  I denna vy samlas alla nyckeltal kopplat till ESRS. Nyckeltalen ingår i standardpaketeringen av produkten.

 • Ny vy: ESRS - Upplysningskrav
  I denna vy får ni stöd för att analysera efterlevnaden av ESRS upplysningskrav och arbeta med åtgärder för att komma framåt där det behövs. Upplysningskraven från de 12 standarderna ingår i standardpaketeringen av produkten fr.o.m. denna produktversion 2023Q4.

 • Ny vy: Identifierad påverkan
  I denna vy får ni en översikt som syftar till att ge en enkel bild över vilka underämnen där ni identifierat påverkan, som ni sedan kan arbeta vidare med och bryta ner till åtgärder.

 • Identifierade risker & möjligheter
  Denna vy har bytt plats i arbetsflödet (från Hållbarhetsstrategi) och har även bytt namn (tidigare namn ESG-risker och aktiviteter) för att tydligare kopplas till ESRS-arbetet. Vyns syfte kvarstår dock i att samla risker och möjligheter och stötta arbetet med ett aktivt åtgärdsarbete för att mitigera era risker.Arbetsflöde för Efterlevnad av ISO 14001:2015

Här har vi skapat ett nytt och dedikerat arbetsflöde för att kunna hantera efterlevnadskrav, kontrollaktiviteter och det systematiska förbättringsarbetet kopplat till efterlevnaden av ISO-standarden Miljöledningssystem – Krav och vägledning samt genomföra miljöaspektsbedömning. För att få tillgång till denna del av produkten krävs det att kund köpt/prenumererar på standarden via SIS.

Notera att detta ej är ett stöd för att arbeta rent operativt enligt 14001 (det vill säga det motsvara ej ett ledningssystem för 14001).


Arbetsflödena har målgruppsanpassats

 • Nyckeltal
  För att tydliggöra arbetsflödet utifrån olika rollers behov har vi sedan föregående produktversion lagt vyer som syftar till att enbart administrera och hantera nyckeltal i en separat ingång (Hållbarhetsstyrning - Administration). Denna ska endast vara tillgänglig för den som ska administrera nyckeltalen och/eller ha tillgång till att administrera Emissionsfaktorskatalogen. Menyingången Hållbarhetsstyrning - Fullständig användare saknar därmed dessa vyer. Detta styrs som vanligt med användares behörighet i systemet.


Efterlevnad av EU:s gröna taxonomi
Ett nytt arbetsflöde för att påvisa hur organisationens taxonomi-resultat kan arbetas vidare med i vår produkt Hållbarhetsstyrning. För att kunna nyttja denna delen av produkten förutsätter det att kund har gjort en screeningen av taxonomiaktiviteterna i ett externt system som kan hantera detta. Data kan därefter matas in manuellt eller med en integration till Stratsys (kontakta oss gärna för att veta mer om vilka vi samarbetar med kopplat till EU-taxonomin).

Syftet med denna vy är att kunna arbeta vidare med åtgärder för att öka sin grad av ”alignment” med taxonomin och därmed höja sitt ”taxonomy score”.​Alerts för risker
Vi arbetar ständigt med att göra Stratsys mer relevant för dig som användare och ett viktigt led i detta är att användaren skall presenteras med notifieringar om när kritisk information förändras i produkterna. Den nya funktionaliteten Stratsys Alerts är möjlig att aktivera för riskerna i produkten Hållbarhetsstyrning. 

Alerts är till för att notifiera användare när kritiska förändringar sker i plattformen. Dessa aviseringar skiljer sig från de vanliga aviseringarna i Stratsys genom att de fokuserar på förändringar som kan ha stor inverkan på användare och deras arbete.
Det går att läsa mer i vår manual: Alerts


Fokus i produkten ligger fortsatt på att skapa ett så heltäckande stöd som möjligt för er hållbarhetsrapportering och precis som tidigare utifrån internationella standarder samt ramverk, men nu med särskilt tydlig utgångspunkt i CSRD och ESRS. Vår ambition är att hjälpa er att operationalisera och skapa verklig effekt av det arbetet, det ska inte behöva bli en pappersprodukt!

För att se mer av den nya versionen, se vår Fördjupade produktguide

Vi vill såklart att ni ska börja arbeta i den nya versionen av produkten för att få ut ännu mer värde! Kontakta din kundansvarig för hur ni ska gå tillväga. Vill du läsa mer om vad en ny produktversion innebär hittar du det här: Vad innebär en ny produktversion? 

Kom ihåg att ni kan uppdatera till den nya versionen även om ni gjort egna anpassningar i den version ni använder nu! 


Undrar du vad som kommer framåt?

Vi fortsätter såklart att utveckla produkten för att ge er en ännu bättre användarupplevelse - och vi är alltid väldig tacksamma för er, våra kunders, feedback.

Bakom kulisserna pågår just nu ett stort arbete med att uppdatera och modernisera våra vyer och "ändra-fönster", vilket kommer att tillgängliggöras i kommande produktversioner. Vi arbetar även med andra utvecklingsinitiativ för att stötta er i att ytterligare effektivisera ert arbete. Stay tuned!