Rapportering och uppföljning

Koppling mellan GRI och globala målen

Ekonomiska standarder

Miljömässiga standarder

Sociala standarder

Global Reporting Initiative har tagit fram koppling mellan de globala målen och GRI-standarderna och genom att här presentera denna kartläggning i tabellform nedan hoppas vi ge er en hjälpande hand med hur ni jobbar med GRI och de globala målen.  Ni kan hitta mer information om detta samt var man kan ladda ner GRIs egna rapporter här: Integrating SDGs into sustainability reporting

Ekonomiska standarder

GRI 201: Ekonomiskt resultat 2016                                                          Globala mål

201-1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 8, 9
201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter på grund av klimatförändringar 13
201-3 Förmånsbestämda åtaganden och andra pensionsplaner  
201-4 Finansiellt stöd från den offentliga sektorn  

GRI 202: Marknadsnärvaro 2016                                                              Globala mål

202-1 Normal ingångslön för kvinnor respektive män, jämfört med lokal minimilön 1, 5, 8
202-2 Andel ledande befattningshavare som anställts lokalt  8

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan 2016                                          Globala mål

203-1 Investeringar i infrastruktur och stöd åt tjänster 5, 9, 11
203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 1, 3, 8

GRI 204: Upphandlings- och inköpsrutiner 2016                                   Globala mål

204-1 Andelen utgifter som läggs på lokala leverantörer 8

GRI 205: Anti-korruption 2016                                                                  Globala mål

205-1 Verksamhet som har riskbedömts gällande korruption 16
205-2 Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicies och rutiner 16
205-3 Bekräftade korruptionsfall samt vidtagna åtgärder 16

GRI 206: Konkurrenshämmande aktiviteter 2016                                   Globala mål

206-1 Rättsliga åtgärder för konkurrenshämmande beteende och monopol 16

GRI 207: Skatt 2019                                                                                   Globala mål

207-1 Organisationens inställning till skatt (t.ex. Skattestrategi) (styrningsupplysning) 1, 10, 17
207-2 Skattestyrning, kontrollramverk and riskhantering (styrningsupplysning) 1, 10, 17
207-3 Intressentdialog och hantering av skatteangelägenhet (styrningsupplysning) 1, 10, 17
207-4 Land-för-land-rapportering 1, 10, 17

Miljömässiga standarder

GRI 301: Material 2016                                                                              Globala mål

301-1 Materialanvändning i vikt eller volym 8, 12
301-2 Användning av återvunnet material 8, 12
301-3 Återanvändning och återvinning av produkter och dess förpackningsmaterial 8, 12

GRI 302: Energi 2016                                                                                 Globala mål

302-1 Energianvändning inom organisationen 7, 8, 12, 13
302-2 Energianvändning utanför organisationen 7, 8, 12, 13
302-3 Energiintensitet 7, 8, 12, 13
302-4 Minskad energianvändning 7, 8, 12, 13
302-5 Minskat energibehov hos produkter och tjänster 7, 8, 12, 13

GRI 303: Vatten och utsläpp 2018                                                            Globala mål

303-1 Interaktioner med vatten som gemensam resurs (styrningsupplysning) 6, 12
303-2 Hantering av påverkan relaterat till utsläpp av vatten (styrningsupplysning) 6
303-3 Vattenuttag 6
303-4 Vattenutsläpp 6
303-5 Vattenförbrukning 6

GRI 304: Biologisk mångfald 2016                                                           Globala mål

304-1 Verksamhetsställen som ägs, hyrs eller förvaltas, i eller i anslutning till, skyddade områden samt områden med rik biologisk mångfald utanför skyddade områden  6, 14, 15
304-2 Betydande påverkan av aktiviteter, produkter och tjänster på den biologiska mångfalden 6, 14, 15
304-3 Skyddade eller återställda habitat 6, 14, 15
304-4 IUCN-rödlistade arter och nationellt skyddade arter med habitat i områden som påverkas av verksamheten 6, 14, 15

GRI 305: Utsläpp till luft 2016                                                                   Globala mål

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)   3, 12, 13, 14, 15
305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2)   3, 12, 13, 14, 15
305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3)  3, 12, 13, 14, 15
305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser 13, 14, 15
305-5 Minskning av växthusgasutsläpp 13, 14, 15
305-6 Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen (ODS) 3, 12
305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra betydande utsläpp till luft   3, 12, 14, 15

GRI 306: Avfallshantering 2020                                                                Globala mål

306-1 Genererat avfall och betydande avfallsrelaterade effekter (styrningsupplysning) 3, 6, 11, 12
306-2 Styrning av betydande avfallsrelaterade effekter (styrningsupplysning) 3, 6, 8, 11, 12
306-3 Genererat avfall 3, 6, 11, 12, 15
306-4 Avfall till återanvändning och återvinning 3, 11, 12
306-5 Avfall till förbränning och deponering  3, 6, 11, 12, 15

GRI 308: Leverantörsbedömning miljö 2016                                           Globala mål

308-1 Andel nya leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö  
308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder   

Sociala standarder

GRI 401: Anställning 2016                                                                         Globala mål

401-1 Nyanställning och personalomsättning 5, 8, 10
401-2 Förmåner som ges till heltidsanställda men inte till deltids- eller visstidsanställda 3, 5, 8
401-3 Föräldraledighet 5, 8

GRI 402: Relation anställda/ledning 2016                                               Globala mål

402-1 Minsta varseltid vid verksamhetsförändringar 8

GRI 403: Arbetsrelaterad hälsa och säkerhet 2018                                Globala mål

403-1 Styrningssystem för arbetsrelaterad hälsa och säkerhet (styrningsupplysning) 8
403-2 Identifiering av faror, riskbedömning och incidenter (styrningsupplysning) 8
403-3 Arbetsrelaterad hälsovård (styrningsupplysning) 8
403-4 Anställdas delaktighet, samråd och kommunikation kring arbetsmiljö och säkerhet (styrningsupplysning) 8, 16
403-5 Utbildning av anställda kring arbetsrelaterad hälsa och säkerhet (styrningsupplysning) 8
403-6 Främjande av anställdas hälsa (styrningsupplysning) 3
403-7 Förebyggande och begränsning av arbetsrelaterad hälsa och säkerhet (styrningsupplysning) 8
403-8 Anställda som omfattas av ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet 8
403-9 Arbetsrelaterade skador 3, 8, 16
403-10 Arbetsrelaterade hälsoproblem 3, 8, 16

GRI 404: Utbildning och kompetensutveckling 2016                             Globala mål

404-1 Genomsnittlig tid för utbildning per anställd och år 4, 5, 8, 10
404-2 Kompetensutveckling, stöd vid avslutad anställning 8
404-3 Andel anställda som får regelbunden utvärdering och uppföljning av prestation och karriärutveckling 5, 8, 10

GRI 405: Mångfald och likabehandling 2016                                           Globala mål

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda 5, 8
405-2 Kvinnors grundlön och ersättning i förhållande till mäns 5, 8, 10

GRI 406: Icke-diskriminering 2016                                                           Globala mål

406-1 Antal fall av diskriminering samt vidtagna åtgärder 5, 8

GRI 407: Organisationsfrihet och kollektiva förhandlingar 2016          Globala mål

407-1 Verksamheter och leverantörer där rätten till organisationsfrihet och kollektiva förhandlingar kan vara hotad 8

GRI 408: Barnarbete 2016                                                                         Globala mål

408-1 Verksamheter och leverantörer där betydande risk för barnarbete identifierats 5, 8, 16

GRI 409: Tvångsarbete 2016                                                                     Globala mål

409-1 Verksamheter och leverantörer där betydande risk för tvångsarbete eller obligatoriskt arbete identifierats 5, 8

GRI 410: Säkerhetsrutiner 2016                                                               Globala mål

410-1 Säkerhetspersonal som utbildats i organisationens policies eller rutiner gällande mänskliga rättigheter 16

GRI 411: Ursprungsbefolkningars rättigheter 2016                                Globala mål

411-1 Kränkningar av  ursprungsbefolkningars rättigheter 2

GRI 413: Lokalsamhällen 2016                                                                 Globala mål

413-1 Verksamheter som har implementerat lokalt samhällsengagemang, konsekvensbedömningar och utvecklingsprogram  
413-2 Verksamheter med betydande faktisk och potentiell negativ påverkan på lokalsamhällen 1, 2

GRI 414: Social leverantörsbedömning 2016                                          Globala mål

414-1 Andel nya leverantörer som granskats utifrån sociala kriterier 5, 8, 16
414-2 Negativ påverkan på arbetsförhållandena i leverantörskedjan samt vidtagna åtgärder  5, 8, 16

GRI 415: Politik och lobbying 2016                                                          Globala mål

415-1 Politiska bidrag 16

GRI 416: Kunders hälsa och säkerhet 2016                                            Globala mål

416-1 Utvärdering av produkt- och tjänstekategoriers påverkan på hälsa och säkerhet  
416-2 Fall av bristande efterlevnad gällande produkters och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet 16

GRI 417: Marknadsföring och märkning 2016                                        Globala mål

417-1 Krav på information och märkning av produkter och tjänster 12
417-2 Fall av bristande efterlevnad gällande information och märkning av produkter och tjänster 16
417-3 Fall av bristande efterlevnad gällande marknadskommunikation 16

GRI 418: Kundintegritet 2016                                                                   Globala mål

418-1 Underbyggda klagomål gällande överträdelser av kundsekretess och förlust av kunddata 16