Övrigt

Bilaga till Personuppgiftsbiträdesavtal (inkl Meetings - dock ej Resursplanering)

Bilaga A – Instruktioner om hantering av personuppgifter och Bilaga B - Underbiträden.

Bilaga A – Instruktioner om hantering av personuppgifter 

Ändamål 

Stratsys behandlar personuppgifter för följande ändamål: 

Stratsys behandlar endast personuppgifter för att uppfylla de ändamål som Stratsys har anlitats för av Kunden. Stratsys utför därmed endast behandling av personuppgifterna i syfte att tillhandahålla Produkter till Kunden. I syfte att göra detta behöver Stratsys lagra samt behandla personuppgifter som krävs för att Kunden ska kunna logga in och arbeta i Produkten (funktionsdata), samt för att tillse att Produkten är säker, uppdaterad och välfungerande (diagnosdata). 

Kategorier av registrerade 

Samtliga kategorier av registrerade vars uppgifter kommer behandlas av Stratsys är följande: 

Kundens anställda samt ev. konsulter som använder Produkter. 

Kategorier av personuppgifter 

Kategorier av personuppgifter som kommer behandlas av Stratsys omfattar: 

Namn, kontaktuppgifter, roll och organisationstillhörighet samt information som lagras i Produkter.  

Stratsys kommer inte behandla några särskilda kategorier av personuppgifter på uppdrag av Kunden, såsom t.ex. uppgifter om hälsa och inte heller andra mer integritetskänsliga uppgifter än de som nyss nämnts. 

Kunden ansvarar fullt ut för att inga andra kategorier av uppgifter än de som nämnts ovan eller i instruktion kopplad till Produkten behandlas av Stratsys.  

Gallringstid 

Den gallringstid som gäller avseende när personuppgifterna som behandlas av Stratsys ska gallras är följande: 

Stratsys möjliggör för Kunden att själv radera personuppgifter i Produkter, och Kunden ansvarar för att radering sker. I de fall Kunden instruerar Stratsys att radera specifika uppgifter gör Stratsys detta.  

Praktisk hantering 

Specificering av hur behandling ska gå till är följande: 

Personuppgifterna behandlas enbart i den utsträckning det är nödvändigt för Stratsys tillhandahållande av Produkter. Stratsys behandling kan även på uppdrag av Kunden innefatta delning av personuppgifterna till Underbiträden. De underbiträden som används vid Avtalets ingående listas i Bilaga B.  

 

IT säkerhetsåtgärder: 

Stratsys IT-säkerhetsåtgärder är beskrivna i Stratsys säkerhetsbilaga.  

Bilaga B - Underbiträden

Följande Underbiträden är anlitade av Stratsys för att utföra delar av behandlingsuppdraget vid tiden för parternas ingående av detta Biträdesavtal. 

Företagets namn  Geografisk lokalisering  Produkt som underbiträdet används  Kommentar  

Tripnet AB 

Åvägen 40 
412 51 Göteborg 
Sverige 
+46 31-725 25 00 

Sverige Samtliga Produkter Lagring och bearbetning, som del i drift av Stratsys Produkter (SaaS). 

Eloomi A/S 

Per Henrik Lings Allé 4, 
2100 Copenhagen 
Denmark 

+45 3131 6060 

Danmark Endast vid E-learning

Eloomi används när en användare hos Kunden genomför en utbildning eller tittar på utbildningsmaterial via E-learning. Vid val av E-learning i Stratsys loggas användaren in hos Eloomi.  

Eloomi använder kontoinformation (inloggnings id), och håller koll på vilka kurser en användare gått samt progress i utbildningen. 

Eloomi är implementerad i Microsoft Azure. 

Microsoft Aktiebolag 
Org.nr: 556233-4804 

Regeringsgatan 25  
111 53 Stockholm 
Sverige 
+46 87525600 

Microsoft Nederland 

Evert van de Beekstraat 354, 1118 CZ Schiphol, Netherlands 
+31 20 500 1500 

Nederländerna Endast vid Stratsys Meetings

När en användare hos Kunden bokar ett möte via Meetings lagras och behandlas informationen om mötet (tid, plats namn etc.), deltagare, samt inställningar för organisationen. 

Produkten Meetings är implementerad i Microsoft Azure.  

Se mer information nedan gällande ev. risk för överföring utanför EU/EES. 

 

Mer information om underbiträden till våra leverantörer (ovan listade underbiträden) som kan bli aktuella lämnas vid förfrågan. 

Information vid användning av Stratsys Meetings  

Vid användning av modulen Meetings lagras och behandlas samtliga personuppgifter som huvudregel endast inom EU/EES. Microsoft (Nederländerna), som är Stratsys Underbiträde för modulen Meetings, har ett amerikanskt moderbolag. Detta skulle i särskilda undantagsfall kunna leda till en överföring av personuppgifter till USA om detta i ett enskilt fall skulle vara nödvändigt för att Underbiträdet ska uppfylla krav i amerikansk lag. Vidare har Stratsys, tillsammans med Underbiträdet, bedömt att risken för att ett sådant utlämnande skulle kunna komma bli aktuellt är begränsad.  

Skulle ni önska ytterligare information om hur vi arbetar med att säkerställa att vi följer lag och högsta möjliga säkerhet gällande vår behandling av personuppgifter är ni välkomna att höra av er till Stratsys.