Resursplanering för Gymnasiet

För en effektiv planering av gymnasieskolan

Med Resursplanering för gymnasiet skapas effektivare processer – från budget till bemanning. Resurser i organisationen synliggörs, nyttjandegraden av tjänster förbättras och kvalitet och regelefterlevnad säkerställs.

   BOKA DEMO

Resursplanering i Stratsys på 1 minut!

Planera din skolorganisation och säkerställ kvalitet för lärare och elever. Se videon som sammanfattar värdet av att hantera Resursplaneringen i Stratsys. 

Planera för budget i balans

Planera skolans pedagogiska organisation och synliggör ekonomisk påverkan av olika beslut.  Med Resursplanering för gymnasiet får du direkt syn på kostnader i relation till skolorganisationens tjänstebehov och kan se när och var åtgärder behöver sättas in. Budgetera din personal för både verksamhetsår och kalenderår och synliggör vilka tillgängliga resurser som finns på din skola. 

Kvalitetssäkra undervisningen

Kvalitetssäkra tjänsteplaneringen kring lagkrav för undervisning. Få direkt syn på bemanningsbehov och legitimationskrav, samt tillgång på lärare med rätt behörighet för att utföra undervisningen. Rätt person på rätt plats skapar goda förutsättningar att ge gymnasieelever en god utbildning.

Tjänsteplanera effektivt och hållbart

Med en effektiv tjänsteplanering där medarbetarnas legitimationer är synliga och tillgängliga kan du planera din skolorganisation optimalt. Genom att nyttja rätt personal på rätt plats skapas goda förutsättningar för såväl lärare som elever med lagkraven om behörig undervisning som utgångspunkt. Skapa en värdefull överblick och få underlag såväl schema som uppdragsdialog.

Effektivisera planeringen av undervisningen

Planera tid och resurser och säkerställ att ni levererar den undervisning ni är skyldiga att leverera. Underlätta samplanering av program och kurser.  Skapa en tydlig överblick över de lärartjänster som krävs samt kostnaden för att bedriva den planerade undervisningen. 

Läs mer i vår Kunskapshub!