https://f.hubspotusercontent30.net/hubfs/2714638/Karl_3.png
Video

Video - Internkontroll - ett sätt att minska trycket på organisationen?

Hur kan operationaliserad internkontroll skapa värde genom att ta tillvara befintligt arbete och öka tydlighet och genomlysning?

I denna video får du en genomgång av hur internkontroll i Stratsys driver rutinmässig hantering av risker på verksamhetsnivå.

Du får bland annat ta del av:

  1. En diskussion av Internkontrollen som den fjärde huvudsakliga dimensionen av risk
  2. Hur man går bortom riskhanteringsplanen och operationaliserar i arbetsrutiner
  3. En genomgång av hur internkontroll stödjer arbetet med operationalisering och uppföljning samt etablerandet av en rapporterad och observerad verklighet för ökad tillförsikt i organisationen


HubSpot Video